Navigation path

Как мога да защитя бизнес идеята си?

Как мога да защитя бизнес идеята си?

Можете да защитите идеята си, като я третирате като поверителна (търговска тайна) и/или като използвате Споразумение за неразкриване на информация, когато я споделяте с други, преди продуктът или услугата ви да са готови за пускане на пазара. Преди да превърнете идеята си в продукт или услуга, трябва да започнете да мислите и за това как да си гарантирате, че ще се ползвате с изключителни права върху тях. Съществуват различни типове права върху интелектуалната собственост (ИС), включващи патенти, търговски марки, права върху дизайна, авторско право, с които можете да защитите реализацията на идеята си и части от своя уеб сайт.

Не трябва да подценявате стойността на активите на интелектуалната собственост. Ако не вземете предпазни мерки своевременно, можете да се изложите на риск да загубите правата си или да носите отговорност, че сте нарушили правата на ИС на други.

Използвайте Споразумение за неразкриване на информация преди да споделите идеята си

Преди да внедрите идеята си в практиката, може би ще я споделите с бъдещи потенциални партньори, доставчици или клиенти и служители. За да можете да започнете преговори с тях, без да се страхувате, че ще откраднат идеята ви, помолете ги да подпишат Споразумение за неразкриване на информация.

Споразумението за неразкриване на информация е юридически документ, подписан от вас и от друг партньор за неразкриване на информация, която сте споделили (например търговска информация, бизнес планове, технически знания, дизайн). То гарантира, че тази информация, не може да бъде тиражирана по законен начин.

Изберете подходящата защита за своята ИС

Най-напред трябва да помислите за това от какъв тип права върху интелектуална собственост се нуждае бизнесът ви (т.е. какво искате да защитите и каква защита е подходяща за вашия бизнес модел). Трябва също така да решите дали ще искате тази защита да важи и в други държави, за да оптимизирате свързаните разходи и да активирате европейски и световни процедури. Предпазните мерки за защита на аспектите на интелектуалната собственост на вашия продукт или услуга от злоупотреба включват:

•    Авторско право: осигурява на създателя на оригинални литературни, музикални или художествени творби контрол върху тяхното използване и разпространение. Тази защита се прилага към дизайна на вашия уеб сайт или към неговото оригинално креативно съдържание (например фотографии, радио и телевизионни предавания, графични обекти, музика и видеоклипове), както и към базите ви с данни и софтуера.
•    Търговски марки: дават на притежателя на „знака“ възможност да се разграничава от стоките и услугите на други предприятия. Те може да представляват логотип, символ, дума или дори опаковка или формата на стоките. Могат да се използват за защита на вашето бизнес наименование, логотип, марка, име на домейн и други знаци, поставени в уеб сайта ви.
•    Патенти: се издават за защита на изобретенията ви, при условие че са нови, съдържат творческа стъпка и могат да намерят промишлено приложение. Те могат да се използват за защита на вашите системи за електронна търговия, търсачки или други технически средства, използвани в интернет.
•    Права върху промишлен дизайн: се използват за защита на видимия външен облик на вашия продукт, доколкото той е нов и има индивидуални отличителни белези. Те не позволяват на трети страни да го копират (научете повече за това на уебсайта на Wipo).
•    Ноу-хау и търговски тайни: те могат да обхващат всякакъв вид информация и знания, от алгоритми за търсене до производствени процеси и списъци на потребители или доставчици. Ако искате да запазите тази информация за себе си и да не позволите на други хора да злоупотребяват с нея, следва да предприемете стъпки за защита на нейната поверителност (например: да я съхранявате в сейф, да създадете пароли и права за ограничен достъп и т.н.). Ако искате или имате нужда да я споделите с други бизнес партньори, първо, следва да ги накарате да подпишат споразумение за неразкриване на информация, за да се обвържат те чрез договорни условия да не използват или разкриват информацията без ваше разрешение.
•    Име на домейн

Ако искате да научите повече за интелектуалната собственост, уеб сайтът на Innovaccess предоставя обща информация и информация по държави за най-важните форми на защита на ИС, както и заразходите за тях в различните държави. Изберете вашата държава на уеб сайта и намерете информация относно подаването на заявление, разходите и много други неща, свързани с различните права върху интелектуалната собственост (ПИС).

Даването на авторско право и търговски тайни се извършва автоматично. Следователно не е необходимо да се предприема официално действие. То влиза в сила незабавно. Някои държави членки предвиждат регистриране на вашата творба. Проверете в съответната служба във вашата държава. Това обаче не се отнася за преобладаващата част от търговските марки, промишления дизайн и патентите, които изискват извършването на формалности по регистрация.

Защитете своята ИС в рамките на ЕС

Ако разширявате бизнеса си на територията на Европа, можете да спестите пари и време, като защитите интелектуалната си собственост в няколко държави членки или на равнището на ЕС. Това ще гарантира, че вашата иновация и творби са защитени в рамките на ЕС и че ще получавате възнаграждение за тях.

„Търговската марка на Европейския съюз“ (ТМЕС) ви предлага защита в рамките на ЕС. Можете да я регистрирате чрез Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO). Онлайн заявлението за ТМЕС струва 900 EUR и се попълва на който и да е от официалните езици на ЕС. Разходите за получаване на търговската марка на Европейския съюз са много по-малки отколкото тези за същата търговска марка във всяка държава членка чрез техните национални служби за интелектуална собственост. Ако искате да регистрирате търговска марка само в една държава, трябва да попълните заявление в съответната национална или регионална служба за търговски марки (изберете вашата държава, за да откриете коя е компетентната служба).

Дизайните също могат да бъдат защитени в целия Съюз, ако се използва системата за дизайн на Общността, която също се управлява от EUIPO.

За информация относно търговски марки на Европейския съюз и за дизайните на Общността (разходи, процедури и т.н) посетете уеб сайта на EUIPO.

Когато искате да защитите изобретението си с патент, можете да кандидатствате за:

•    Национални патенти, издавани от съответните национални органи, ако изберете защита, ограничена до територията на вашата държава (изберете вашата държава, за да откриете коя е националната патентна служба).
•    Европейски патенти в националната патентна служба или в Европейската патентна служба (ЕПС) . Това е единна процедура за издаване на патенти в 38-те договарящи държави. Трябва да изберете държавите, в които искате да получите защита. Заявленията следва да бъдат подадени или преведени по-късно на английски, френски или немски. След издаването на патента трябва да го преведете на официалните езици на другите държави, които сте посочили, и да валидирате европейския патент в тях в рамките на кратък срок след издаването (научете повече от подробното ни ръководство „Как се кандидатства за европейски патент“).
•    Единен патент, който ще преобразува европейския патент в един единен патент след постигане на споразумение относно единен съд за патентите. Това ще осигури еднаква защита за дадено изобретение в 25 държави членки (всички с изключение на Хърватия, Италия и Испания) на база „обслужване на едно гише“ (научете повече).

Имайте предвид, че едно от условията, за да бъде защитен даден патент е, че изобретението трябва да бъде ново. Затова се уверете, че не разкривате никаква информация, свързана с вашето изобретение (например чрез публикуване на статия за него), преди да подадете заявка за патент.

Установяване на FTO, което означава „свобода на действие“ (Freedom to Operate). Даден нов продукт може да включва патентована технология, която е притежание на трета страна. В тези случаи е особено важно да се покаже дали правата върху ИС, които принадлежат на други субекти, могат да бъдат нарушени, ако например организацията произвежда определени технологии или ги продава (научете повече).

В някои европейски държави, включително в Белгия, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерландия и Обединеното кралство, можете да се възползвате от данъчни облекчения за приходи от патенти (т.е. от доходите, получени от използването на ИС). Това е известно като режим на патентни кутии („Patent Box“).

Запознайте се с рисковете, свързани с ИС, при използване на текстове, музика, снимки или видеоматериали от трети страни

Използването, адаптирането, разпространението или възпроизвеждането на творба на друг, като литературни произведения, картини, фотографии, рисунки, филми, клипове, музика (включително текстовете и аранжиментите), софтуерни кодове и т.н., без предварително споразумение или заплащане на лицето, което държи авторското право, може да е „нарушение на авторското право“.

Някои национални законодателства предвиждат изключения и ограничения на авторското право. Списъкът и обхватът на тези ограничения може да е различен за различните държави. В Директивата относно авторското право са предвидени изключения, които разрешават цитиране, пародиране, някои типове използване на творби, защитени с авторско право, за учебни цели и т.н. Прилагането на тези изключения дава възможност на потребителите в някои специални случаи да възпроизвеждат, разпространяват или да предоставят защитени творби на публиката без предварително съгласие от собствениците на правата, както и без заплащане на каквато и да е компенсация в някои случаи.

Изразяването със свои думи на идеи и факти, които сте открили в книги или списания, не е незаконно, освен ако не се представяте за техен автор (което в такъв случай ще бъде плагиатство).

Ако искате да използвате материали, защитени с авторско право на трети страни, и не знаете дали те са защитени с авторско право и кой е собственикът на това право, можете да се свържете със специални органи, които отговарят за събиране на плащанията на хонорари от името на собствениците на авторските права. Те също могат да се свържат с вас, ако използвате материали, защитени с авторско право, без предварително споразумение.

Имайте предвид, че ще нарушите правата на други хора и ако не получите разрешение за използване на патентовано изобретение за търговски цели. Това разрешение обикновено е под формата на лиценз, за който трябва да платите. Патентът дава на собственика си правото да не позволява на други да произвеждат, използват или продават изобретението без разрешение, както и да получава обезщетения за всяка нелицензирана употреба. Намерете информация за всички изобретения, които вече са патентовани, като посетите Espacenet, безплатна база с данни за търсене на патенти, регистрирани в цял свят. Има също така и бюро за помощ, което да отговори на всичките ви запитвания.

Aко искате да се позовете на търговската марка на друго лице в даден текст, трябва да вземете предпазни мерки. Винаги осигурявайте разграничаване на търговската марка чрез използване на различен шрифт или други средства за разграничаването ѝ от околния текст, например чрез поставянето ѝ в кавички или чрез използване на удебелен шрифт, курсив или подчертаване). Ако търговската марка е регистрирана, трябва да използвате символа за запазена марка за съответната държава, в която се рекламират или продават продуктите или услугите (в повечето държави това е символът ®). Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост може да предостави указания за правилното използване на търговските марки.

Посочете ясно своите права на собственост в уеб сайта си

Трябва да направите така, че всеки, който се придвижва из уеб сайта ви, да е наясно, че материалите в него са защитени. Можете например да обозначите търговската си марка със символ на търговска марка или с бележка за авторското право. Друга възможност е да използвате водни знаци, които вграждат информацията за авторското право в самото дигитално съдържание.

Имайте предвид, че когато използвате независими изпълнители за дизайна и/или съдържанието на уеб сайта си, те обикновено притежават правата върху ИС за творбите, които създават за вас, дори когато сте платили за това. Затова трябва да сте сигурни, че преди да започнете сътрудничество, имате ясно, валидно и писмено споразумение, посочващо кой ще притежава правата върху ИС за всеки елемент. Освен всичко друго, уверете се, че получавате права на собственост или лиценз, които са достатъчно обширни, за да ви дават възможност да актуализирате уеб сайта си или да правите промени в него, без да се налага да искате разрешение от уеб дизайнера и да плащате допълнителни такси.

България Посетете уеб сайта на националните служби за ИС във вашата държава и се запознайте с условията и административните процедури за подаване на заявление за вашите ПИС. 1. Служби за авторски права: Дирекция „Авторско право и сродните му права“, Министерство на културата
2. Служби по индустриална собственост: Патентно ведомство на Република България (ПВРБ)

Уверете се също така, че посетителите на уеб сайта ви знаят какво могат да правят със съдържанието. Помислете за поставяне на бележка за авторското право в отказите ви от отговорност (научете повече за отказите от отговорност), за да уведомите посетителите на уеб сайта си какво могат да правят със страницата (например какви условия важат, ако им е разрешено да създават връзки към вашия сайт или да изтеглят или отпечатват съдържанието му, както и с кого могат да се свържат, ако искат да използват материалите.

Източници на информация

Изберете подходящата защита за вашата ИС

•    Европейско бюрото за техническа подкрепа относно ПИС, Вземете своя билет към иновациите
•    Вашата Европа (няма), Права върху интелектуалната собственост
•    Lien Verbauwhede (2004 г.), WIPO, Интелектуална собственост и електронна търговия: как да се грижите за своя бизнес уеб сайт, налично на http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008 г.), Интелектуална собственост в уеб сайтове: собственост и защита, налично на http://www.out-law.com/page-381
•    WIPO  (2014 г.), Национални служби за интелектуална собственост, налично на http://www.wipo.int/members/en/

Защитете своята ИС в цяла Европа

•    Европейска комисия (2014 г.), Патенти (ЧЗВ)
•    Европейска комисия (2013  г. ), Модернизиране на системата за европейска търговска марка — Често задавани въпроси
•    Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property (2003 г.), Дизайна на Общността: обща за Европейския съюз защита за вашето портфолио с дизайни, том 1, чл. 2, PDF документ
•    Вашата Европа (няма), Права върху интелектуалната собственост

Разяснете своите права на собственост

•    Международна асоциация за търговските марки, Ръководство за правилно използване на търговски марки
•    Lien Verbauwhede (2004 г.), WIPO, Интелектуална собственост и електронна търговия: как да се грижите за своя бизнес уеб сайт, налично на http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/business_website.pdf
•    Out-Law.com (2008 г.), Интелектуална собственост в уеб сайтове: собственост и защита, налично на http://www.out-law.com/page-381

Бъдете информирани, когато използвате материали на трета страна

•    Европейска комисия (2014 г.), Авторски и сродни права
•    Международна асоциация за търговските марки, Ръководство за правилно използване на търговски марки
•    „Плагиатство и авторско право — какви са разликите? (The Council Chronicle, Nov. 05)”, налично на http://www.ncte.org/magazine/archives/122872
•    WikiHow (2009 г.), „Как да избегнем нарушаване на авторското право“, налично на http://www.wikihow.com/Avoid-Copyright-Infringement
•    RIAA, „Какво е онлайн пиратство“, налично на https://www.riaa.com/physicalpiracy.php?content_selector=What-is-Online-Piracy