Navigation path

Как да рекламирам моите дейности, като спазвам закона?

Как да рекламирам моите дейности, като спазвам закона?

Онлайн рекламата или другите форми на това, което е известно като търговски съобщения, ще ви дадат възможност да достигнете своята аудитория директно, да улесните своето навлизане на пазара и да изградите конкурентен бизнес.

Формите на онлайн реклама включват уеб банери, имейл маркетинг, социални мрежи, оптимизация за търсачки (Search Engine Optimization (SEO)), т.е. гарантиране, че сте на челна позиция в списъка на отговорите, които търсачките показват, когато някой търси продукт или дейност като вашата, или приемане от друг сайт, т.е. рекламиране на вашия сайт с наслагване на цяла страница, когато се отваря сайта на някой друг.

Ако използвате търговски съобщения, трябва да сте наясно с някои изисквания.

 

Предоставяйте прозрачна информация

Ако решите да покажете търговско съобщение онлайн (включително промоционални оферти, отстъпки, премии, промоции или игри), вие трябва ясно да посочите:

•    търговското съобщение, предназначено да популяризира (пряко или косвено) вашите стоки, услуги или имидж;
•    физическото или юридическото лице, от чието име се предоставя търговското съобщение;
•    промоционалната оферта, която рекламирате (например отстъпки, премийни подаръци, състезания, игри);
•    всички условия за допустимост за участие, например кой има или кой няма право да участва в такива оферти, промоции и игри и при какви условия.

Ако изпращате на вашите клиенти непоискани търговски съобщения по електронна поща (т.е. ако им изпращате рекламни имейли, без да са ги поискали от вас), това трябва да бъде изяснено. Включете например думата „реклама“ в заглавната част на съобщението по електронна поща, така че вашият клиент да знае какво е, без дори да го отваря.

По електронна поща не може да бъде осъществяван законно никакъв директен маркетинг без изричното съгласие на клиентите ви (например да са сложили отметка в поле за отметка, с което да са се съгласили да получават непоискани съобщения по електронна поща), освен ако няма предварително съществуващи бизнес или търговски отношения.

Избягвайте нелоялни търговски практики

Търговските съобщения (включително реклама и маркетинг) са обхванати от правилата относно нелоялните търговски практики. Има един-единствен набор от общи правила в целия ЕС за това какво е нелоялна търговска практика, така че условията да са равни за всички. Търговска практика е всяко действие, бездействие, поведение или представяне, или търговски съобщения, пряко свързани с промоцията, продажбата или доставката на вашия продукт на вашите клиенти.

Правилата относно нелоялни търговски практики са за защита на потребителите. Те гарантират, че потребителите не са изложени на подвеждаща информация (като резултат от подвеждащи действия или бездействия от ваша страна) или на агресивни търговски практики.

Например, вие не трябва да изпращате на клиентите си продукт, който не са поръчвали; не можете да предлагате продукт за продажба при атрактивни условия, за да уловите вниманието им (т.е. като „примамка“), и след това да кажете, че продуктът не е на разположение и да предложите подобна, но по-скъпа стока; вие не трябва да заблуждавате клиентите си относно цената и как тя се изчислява и т.н.

Консултирайте се с Черния списък на 31 търговски практики, които при всички обстоятелства се считат за нелоялни във всички държави членки. Научете повече от практическата информация, предоставена на Вашата Европа. Това е мястото, където вашите клиенти ще имат възможност да разберат как да проверят дали са станали жертва на нелоялни търговски практики, както и как да получат помощ.

Научете повече за това как вашата държава и всяка друга държава от ЕС, в която търгувате, са транспонирали общите правила на ЕС относно нелоялните търговски практики в своето законодателството. Обучение за МСП относно законодателството за защита на потребителите, адаптирано към ситуацията във всяка държава членка, е налично на ConsumerLawReady.eu.

Освен това Комисията е разработила нова база данни, която събира националните законодателства, съдебна практика, административни решения и препратки към свързана правна литература, и тя скоро ще бъде интегрирана в портала e-Justice.

 

Уверете се, че всяко твърдение, което правите, е ясно, точно и обосновано, така че вашите клиенти да могат да направят информиран и смислен избор.

Запознайте се със средствата за защита на потребителите

Ако предлагате своите продукти (стоки, услуги, цифрово съдържание) на даден потребител в която и да е държава от ЕС, тогава трябва да спазвате законодателство на ЕС за защита на потребителите. Широко използваното определение за потребител е „всяко физическо лице, което купува продукт от вас, който той/тя няма да използва за професионални, а само за лични цели“.

Обърнете внимание, че ако предприятието ви продава на търговци за професионални цели, тези закони няма да се прилагат за вас.

„Договор за двойна цел“ се прилага в ситуация, при която дадена стока или услуга има двойна цел; тя се използва от търговеца както за професионални цели, така и за лична употреба (потребители): например вие може да продадете на някого техническо средство от рода на преносим компютър, който ще се използва за работа, но и за лични цели. В тези случаи, за да се определи дали се прилага законодателството за защита на потребителите, трябва да се провери преобладаващата цел на този договор: ако преобладаващата цел е професионална употреба, тогава няма да се прилага законодателството за защита на потребителите.

Запомнете, че вие не можете да прекратите или ограничите чрез споразумение прилагането на законодателството за защита на потребителите. Например е незаконно да се формулират договорни условия, в които се посочва намерението ви да прекратите или ограничите прилагането на законодателството за защита на потребителите. В настоящото ръководство се разглеждат различни аспекти на законодателството за защита на потребителите: ако вашето предприятие продава на потребители, вие трябва да спазвате тези закони.

Източници на информация

Прозрачност на търговската комуникация

•    Директива за електронната търговия, членове 6—7
•    Европейска комисия (2012 г.), Онлайн услуги, включително електронна търговия, в рамките на единния пазар, стр. 13—14, налично на: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=BG
•    Европейска комисия (2006 г.), Защита на поверителността и борба със спама, налично на http://ec.europa.eu/information_society/doc/factsheets/024-privacy-and-spam-en.pdf

Нелоялни търговски практики

•    Директива за нелоялните търговски практики
•    Европейска комисия (2011 г.), Онлайн услуги, включително електронна търговия, в рамките на единния пазар, стр. 64—65, налично на http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0942&from=BG
•    Нелоялна търговска практика

Защита на потребителите

•    Директива 2011/83/EС относно правата на потребителите