Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Main menu

Work programmes of standardisation bodies

Work programmes of standardisation bodies

European Standardisation Organisations (ESOs) and national standardisation bodies (NSBs) are obliged to establish work programmes and make them publicly available. They must notify the European Commission and other stakeholders of their existence. This webpage provides a single access point to the latest work programmes and their notification dates.

Work programmes of European standardisation organisations

European standardisation organisations

(Annex I of Reg.(EU) No 1025/2012)

Links to the latest work programmes notified to the Commission according to Article 3(4) of Reg.(EU) No 1025/2012 together with the notification date

CEN
European Committee for Standardisation
CEN and CENELEC Work Programme 2020 (3 February 2020)
CENELEC
European Committee for Electrotechnical Standardisation
CEN and CENELEC Work Programme 2020 (3 February 2020)
ETSI
European Telecommunications Standards Institute
ETSI Work Programme 2021-2022 (14 June 2021)

Work programmes of national standardisation bodies

National standardisation bodies (under Article 27 Reg. (EU) No 1025/2012)

Links to the latest work programmes (see note below) notified to the Commission according to Article 3(4) of Reg.(EU) No 1025/2012

Belgium
NBN
Bureau de normalisation
Bureau voor Normalisatie
Work programme
CEB/BEC
Comité électrotechnique belge
Belgisch Elektrotechnisch Comité
Work programme
Bulgaria
БИС
Български институт за стандартизация
Work programme
Czech Republic
ÚNMZ
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Work programme
Denmark
DS
Fonden Dansk Standard
Work programme
Germany
DIN
Deutsches Institut für Normung e.V
Work programme
DKE
Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
Work programme
Estonia
EVS
Eesti Standardikeskus
Work programme
TTJA
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Ireland
NSAI
National Standards Authority of Ireland
Work programme
Greece
ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Αυτοτελής Λειτουργική Μονάδα Τυποποίησης ΕΛΟΤ
Work programme
Spain
UNE
Asociación Española de Normalización
Work programme
France
AFNOR
Association française de normalisation
Work programme
Croatia
HZN
Hrvatski zavod za norme
Work programme
Italy
UNI
Ente nazionale italiano di unificazione
Work programme
CEI
Comitato elettrotecnico italiano
Work programme
Cyprus
CYS
Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (Cyprus Organisation for Standardisation)
Work programme
Latvia
LVS
Latvijas standarts
Work programme
Lithuania
LST
Lietuvos standartizacijos departamentas
Work programme
Luxembourg
ILNAS
Institut luxembourgeois de normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
Work programme
Hungary
MSZT
Magyar Szabványügyi Testület
Work programme
Malta
MCCAA
L-Awtorita’ ta’ Malta għall-Kompetizzjoni u għall-Affarijiet tal-Konsumatur
Work programme
Netherlands
NEN
Stichting Nederlands Normalisatie-instituut
Work programme Scroll down to ‘Nieuwe trajecten’ then click on ‘Bekijk het nationale werkprogramma (NEN)’
NEC
Stichting Nederlands Elektrotechnisch Comité
Work programme Scroll down to ‘Nieuwe trajecten’ then click on ‘Bekijk het nationale werkprogramma (NEN)’
Austria
ASI
Austrian Standards International – Standardisierung und Innovation
Work programme
OVE
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Work programme
Poland
PKN
Polski Komitet Normalizacyjny
Work programme
Portugal
IPQ
Instituto Português da Qualidade
Work programme
Romania
ASRO
Asociația de Standardizare din România
Work programme
Slovenia
SIST
Slovenski inštitut za standardizacijo
Work programme
Slovakia
UNMS SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Work programme
Finland
SFS
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Finlands Standardiseringsförbund SFS rf
Work programme
TRAFICOM
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Transport- och kommunikationsverket Traficom
SESKO
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys SESKO ry
Finlands Elektrotekniska Standardiseringsförening SESKO rf
Work programme
Sweden
SIS
Swedish Standards Institute
Work programme
SEK
Svensk Elstandard
Work programme
ITS
Informationstekniska standardiseringen

Iceland
IST
Staðlaráð Íslands
Work programme
Norway
SN
Standard Norge
Work programme
NEK
Norsk Elektroteknisk Komité
Work programme
Nkom
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Switzerland
SNV
Schweizerische Normen-Vereinigung
Work programme
Electrosuisse
L’association professionnelle pour l’électrotechnique et les technologies de l’énergie et de l’information

Note: According to Article 3(1) of Regulation (EU) No 1025/2012 the notified work programmes of national standardisation bodies are not supposed to list such national work items which simply aim to transpose international and European standards. Possible non-existence of a national work programme within the meaning of Article 3(1) is indicated in the scoreboard as soon as non-existence is notified to the Commission.