Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ
Main menu

Annual Conference

Annual Conference

The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing holds a conference each year, raising relevant issues and discussing results of the work done the year before.