ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόνιο

Από τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές της δυσκολίες και τις οικονομικές προκλήσεις.

Η στήριξη αυτή παρέχεται με τη μορφή προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, που περιλαμβάνουν

1) μέτρα οικονομικής στήριξης των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης, και

2) συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με τα δημοσιονομικά έσοδα, τις δαπάνες και αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές ανισορροπίες και οι κοινωνικές προκλήσεις, και να ανοίξει ο δρόμος για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.


Τελευταίες εξελίξεις

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής

Τον Αύγουστο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) με την Ελλάδα, λίγο μετά την έγκριση από το Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκoύ Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) περαιτέρω στήριξης σταθερότητας μέσω ενός τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Έτσι δρομολογήθηκε η κινητοποίηση από τον ΕΜΣ ποσού έως και 86 δισ. € ως χρηματοδοτική συνδρομή στην Ελλάδα για τρία χρόνια (2015-2018). Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υπέγραψαν σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τον ΕΜΣ, με σκοπό να διευκρινιστούν οι όροι χρηματοδότησης του δανείου. Η εκταμίευση των ποσών εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειώνεται στην υλοποίηση των όρων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης.

 

Καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής

Η χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ελλάδα καταβάλλεται σε δόσεις, οι οποίες υποδιαιρούνται σε επί μέρους δόσεις και τμηματικές καταβολές.
Η έγκριση κάθε τμηματικής καταβολής εξαρτάται από την εκπλήρωση των συμφωνηθέντων όρων με βάση περιοδικές αξιολογήσεις.

Η πρώτη δόση δυνάμει του προγράμματος του ΕΜΣ ανέρχεται σε 26 δισεκατομμύρια €. Αποδεσμεύθηκε κατόπιν της έγκρισης του Συμβουλίου Διοικητών του ΕΣΜ στις 19 Αυγούστου 2015 και καταβλήθηκε στην Ελλάδα συνολικό ποσό ύψους 24,1 δισ. €.

Στις 24 Μαΐου 2016, το Eurogroup (Ευρωομάδα) ενέκρινε τη συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου για την πρώτη επανεξέταση του προγράμματος, που ανοίγει τον δρόμο για την τμηματική αποδέσμευση από τον ΕΜΣ της δεύτερης δόσης χρηματοδοτικής συνδρομής (10,3 δισ. €) , σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες έγκρισης από τον ΕΜΣ και τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

 

Εκταμιεύσεις

 

Ημερομηνία

 

Ποσόν (σε δισ. €)

1 (I)

 

 

26

1.1 (II)

 

 

10

1.2 (III)

 

 

16

1.2.1 (IV)

 

Αύγουστος 2015

13

1.2.2 (V)

 

Νοέμβριος 2015

2

1.2.3 (VI)

 

Δεκέμβριος 2015

1

 

(I) Εγκρίθηκε μετά την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣ στις 19 Αυγούστου 2015.

(II) 1η επί μέρους δόση. Προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση των τραπεζών. Ήταν διαθέσιμη από τις 23 Νοεμβρίου 2015. Τον Δεκέμβριο του 2015, εγκρίθηκαν 5,4 δισ. € από τον ειδικό λογαριασμό του ΕΜΣ για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις. Το υπόλοιπο ποσό δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς αυτό δεν κατέστη απαραίτητο.

(III) Εκταμιεύθηκε σε τμηματικές καταβολές.

(IV) 2η επί μέρους δόση, 1η τμηματική καταβολή. Εγκρίθηκε στις 20 Αυγούστου 2015.

(V) 2η επί μέρους δόση, 2η τμηματική καταβολή. Εγκρίθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015, μετά την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης σειράς οροσήμων.

(VI) 2η επί μέρους δόση, 3η τμηματική καταβολή. Εγκρίθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2015, μετά την επιτυχή υλοποίηση της δεύτερης σειράς οροσήμων.

Η επόμενη δόση της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα (10,3 δισ. €) δίδεται τμηματικά (σε υποδόσεις) από τον ΕΜΣ, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο 2016 (7,5 δισ. €)) για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και ενός μέρους των καθυστερημένων οφειλών, πράγμα που αναμένεται να προσφέρει στήριξη στην πραγματική οικονομία. Οι επόμενες εκταμιεύσεις προβλέπεται να γίνουν από το Σεπτέμβριο του 2016.

Κύρια σημεία του προγράμματος για την Ελλάδα
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Η συνολική αξιολόγηση και ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού των μεγάλων ελληνικών τραπεζών διεξήχθησαν από την ΕΚΤ το φθινόπωρο του 2015. Μετά την αξιολόγηση, έγινε ανακεφαλαιοποίηση των θιγόμενων τραπεζών, όπως συμφωνήθηκε από το Eurogroup στις 14 Αυγούστου 2015.

Προς τούτο, ο ΕΜΣ κατέβαλε 5,4 δισ. € στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συμπληρωματικά προς τα ιδιωτικά κεφάλαια που κατέβαλαν οι τράπεζες, κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για το χρονολόγιο των κυριότερων γεγονότων που αφορούν το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Ιστορικό

Τον Μάιο του 2010, στα πλαίσια του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, συμφωνήθηκε να παρασχεθεί στην Ελλάδα ένα κοινό πακέτο χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 10 δισ. € (80 δισ. € από την ΕΕ με τη μορφή διμερών δανείων μεταξύ της Ελλάδας και κρατών-μελών της Ευρωζώνης και 30 δισ. € από το ΔΝΤ), εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν τα 73 δισ. €. Το Μάρτιο του 2012 αποφασίστηκε ένα Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ύψους 164,5 δισ. € (144,7 δισ. € από την Ευρωζώνη μέσω του EFSF και 19,8 δισ. € από το ΔΝΤ), στο οποίο προστέθηκαν και τα ποσά του Πρώτου Προγράμματος που δεν είχαν αξιοποιηθεί.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Α. Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Ιούλιος 2015-Μάιος 2016

Χρονολόγιο των συναντήσεων του Eurogroup σχετικά με το Τρίτο Πρόγραμμα

Αύγουστος 2015

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής

Αύγουστος 2015

Πρώτη δόση και εκταμίευση στην Ελλάδα

Αύγουστος 2015

Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (FFA)

Β. Έκθεση Αξιολόγησης

Αύγουστος 2015

Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα προαπαιτούμενα, τα οποία ζητήθηκαν στο πλαίσιο του ΜΣ και εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2015

 

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Α. Το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Μάρτιος 2012

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Σημείωση:

Οι ελληνικές μεταφράσεις των επικαιροποιημένων εγγράφων του Δεύτερου Προγράμματος είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών .

Β. Εκθέσεις Αξιολόγησης

Δεκέμβριος 2012

1η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Μάιος 2013

2η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Παρουσίαση σχετικά με τη 2η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

Ιούλιος 2013

3η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Παρουσίαση σχετικά με την 3η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

Απρίλιος 2014

4η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

 

Παρουσίαση σχετικά με την 4η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

Γ. Τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των δεσμεύσεων για την εκταμίευση των υπο-δόσεων

14/1/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Ιανουαρίου 2013

19/2/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Φεβρουαρίου 2013

26/4/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Μαρτίου 2013

12/6/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Ιουνίου 2013

16/12/2014

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Δεκεμβρίου 2013

3/7/2014

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Ιουλίου 2014

11/8/2014

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Αυγούστου 2014

 

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Α. Το Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Μάιος 2010

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Β. Εκθέσεις Αξιολόγησης

Αύγουστος 2010

1η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Δεκέμβριος 2010

2η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Φεβρουάριος 2011

3η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Ιούλιος 2011

4η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Δεκέμβριος 2011

5η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Η Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα (European Commission Task Force for Greece – TFGR) δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την Ελλάδα να εφαρμόσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να θέσει γερά θεμέλια για την επιστροφή στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκροτεί Ομάδα Υποστήριξης για Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις υπό τον Αντιπρόεδρο κ. Dombrovskis

Αξιοποίηση της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα και της Ομάδας Υποστήριξης της Κύπρου.

 

Ιστορικό

Στις 20 Ιουλίου 2011, μετά από διαβουλεύσεις με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, ο Πρόεδρος Barroso συνέστησε την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα, με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας προς την χώρα. Η πρωτοβουλία έτυχε ισχυρής στήριξης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο δήλωσε την 21η Ιουλίου ότι «…τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα κινητοποιήσουν άμεσα όλους τους απαιτούμενους πόρους για την παροχή έκτακτης τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεών της…».

Αποστολή της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα είναι να εντοπίζει και να συντονίζει την τεχνική βοήθεια που χρειάζεται η Ελλάδα για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Επίσης, επιδιώκει να επιταχύνει την απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ με σκοπό την στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, η Ομάδα Δράσης έχει επικεντρωθεί σε 181 έργα προτεραιότητας (142 kB) που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα οποία αναμένεται να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη.

Η Ομάδα Δράσης άρχισε τις εργασίες της τον Σεπτέμβριο του 2011 και έκτοτε εργάζεται σε στενή επαφή με τις ελληνικές αρχές για να εντοπίσει τις ανάγκες τους, καθώς και με τα κράτη μέλη και τους διεθνείς οργανισμούς που παρέχουν τεχνική βοήθεια.  

Περισσότερες πληροφορίες

 

Σχετικά κείμενα

23/7/2014

Έβδομη Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα ( ελληνικά αγγλικά )

23/7/2014

Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν αποτελέσματα – Ενημερωτικό Σημείωμα ( ελληνικά αγγλικά )

11/3/2014

Έκτη Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα ( ελληνικά αγγλικά )

11/3/2014

Δελτίο Τύπου – Έκτη Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: επιταχύνεται ο ρυθμός υλοποίησης ( ελληνικά αγγλικά )

11/3/2014

MEMO της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα – Καλά στοχοθετημένη και επαρκώς στελεχωμένη βοήθεια υποστηρίζει ζωτικές μεταρρυθμίσεις ( ελληνικά αγγλικά )

22/10/2013

5η Έκθεση Δραστηριοτήτων της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα: Στήριξη ζωτικών μεταρρυθμίσεων

22/10/2013

MEMO της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα - Στήριξη ζωτικών μεταρρυθμίσεων για οικονομική ανάκαμψη και δημιουργία θέσεων εργασίας

29/4/2013

Δελτίο Τύπου της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα - Τέταρτη τριμηναία έκθεση: Υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα

29/4/2013

MEMO της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα - Πρόοδος στην τεχνική βοήθεια

29/4/2013

Η 4η Τριμηνιαία Έκθεση της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα

15/10/2012

Ένας χρόνος με την Ομάδα Δράσης για την Ελλάδα

18/4/2012

Ανακοίνωση της Επιτροπής: Ανάπτυξη για την Ελλάδα

18/4/2012

MEMO: Ανάπτυξη και απασχόληση για την Ελλάδα - Συχνές ερωτήσεις

18/4/2012

Δελτίο Τύπου - Ανάπτυξη για την Ελλάδα: Η Επιτροπή δείχνει τον δρόμο για την απελευθέρωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης

Οι πέντε άξονες προτεραιότητας γύρω από τους οποίους αναπτύσσεται η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση είναι οι εξής: 1. Επιτήρηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών 2. Συντονισμός του σχεδιασμού οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής 3. Καθορισμός των οικονομικών προτεραιοτήτων 4. Αποκατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα 5. Δανειακή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ΟΝΕ

 

1. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης προβλέπεται αυστηρότερη εποπτεία των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών από την ΕΕ. Συγκεκριμένα, η επιτήρηση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών προσδιορίζεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Stability and Growth Pact), όπως αυτό αναθεωρήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011. Το Σύμφωνο προβλέπει ότι:

α) η δημοσιονομική ισορροπία των κρατών μελών πρέπει να συγκλίνει προς τον συγκεκριμένο μεσοπρόθεσμο στόχο της χώρας ("προληπτικό σκέλος"),

β) το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ΑΕΠ και

γ) το δημόσιο χρέος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ (ή τουλάχιστον να μειωθεί επαρκώς προς την κατεύθυνση του ορίου του 60%).

Για να επιτευχθούν αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση προβλέπει τόσο τη δημοσιονομική, όσο και τη μακροοικονομική επιτήρηση των κρατών-μελών της ΕΕ.

Δημοσιονομική επιτήρηση

 • Προληπτικό σκέλος: Το προληπτικό σκέλος απαιτεί από τα κράτη-μέλη να υποβάλλουν κάθε χρόνο το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων (National Reform Programme) και το Πρόγραμμα Σταθερότητας (Annual Stability Programme- οι χώρες της Ευρωζώνης) ή το Πρόγραμμα Σύγκλισης (Convergence Programme - τα κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης). Το πρόγραμμα αυτό καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους κάθε κράτος μέλος σκοπεύει να επιτύχει και να διατηρήσει υγιή δημόσια οικονομικά μεσοπρόθεσμα. Στη συνέχεια, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή μπορεί να διατυπώσει συστάσεις πολιτικής (τον Ιούνιο), ή, αν κρίνεται αναγκαίο, να υποβάλει πρόταση στο Συμβούλιο για την έκδοση έγκαιρης προειδοποίησηςμε στόχο την αποφυγή υπερβολικού ελλείμματος.
 • Διορθωτικό σκέλος: Το διορθωτικό σκέλος διέπει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ). Σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία, αν το δημοσιονομικό έλλειμμα ενός κράτους μέλους υπερβεί το όριο του 3% που προβλέπει η Συνθήκη, το Συμβούλιο θα εκδώσει συστάσεις για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις συστάσεις μπορεί να οδηγήσει σε επιβολή κυρώσεων σε κράτη μέλη της Ευρωζώνης.

Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών

Για την αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, η Διαδικασία Μακροοικονομικών Ανισορροπιών περιλαμβάνει ένα προληπτικό και ένα διορθωτικό σκέλος.

 • Προληπτικό σκέλος: Εάν παρατηρηθούν μακροοικονομικές ανισορροπίες σε ένα κράτος-μέλος της Ευρωζώνης, τότε, στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών, γίνονται συστάσεις στο εν λόγω κράτος-μέλος.
 • Διορθωτικό σκέλος: Το διορθωτικό σκέλος της Διαδικασίας Μακροοικονομικών Ανισορροπιών ενεργοποιείται από τη Διαδικασία Υπερβολικών Ανισορροπιών. Εάν τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης κατ’ επανάληψη αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενεργοποιείται η Διαδικασία Υπερβολικών Ανισορροπιών και επιβάλλονται κυρώσεις.

Το 2011, το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ενισχύθηκε από το six-pack (εξάπτυχο) και το two-pack (δίπτυχο). Το six-pack τέθηκε σε ισχύ στις 13 Δεκεμβρίου 2011, ενώ το two-pack στις 30 Μαΐου 2013.

 • Το six-pack αποτελείται από πέντε Κανονισμούς και μία Οδηγία (εξ ου και ονομάζεται "six-pack") και αποτελεί παράγωγο δίκαιο της ΕΕ. Ισχύει και στα 27 κράτη-μέλη (με ορισμένους ειδικούς κανόνες για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, ιδίως όσον αφορά τις οικονομικές κυρώσεις). Το six-pack καλύπτει τη δημοσιονομική εποπτεία, αλλά και την μακροοικονομική επιτήρηση στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών. Στον δημοσιονομικό τομέα, το six-pack ενισχύει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ): Συγκεκριμένα, ενισχύει τόσο το προληπτικό και το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου, δηλαδή τη Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ), η οποία ισχύει για τα κράτη-μέλη που έχουν παραβιάσει είτε το κριτήριο ελλείμματος, είτε το κριτήριο χρέους. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει αυστηρότερη εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων, ορίζοντας ποσοτικά τι σημαίνει «σημαντική απόκλιση» από το μεσοπρόθεσμο στόχο ή πορεία προσαρμογής προς αυτό, στο πλαίσιο του προληπτικού σκέλους του ΣΣΑ.
 • Το two-pack αποτελείται από δύο κανονισμούς (εξ ου και ονομάζεται "two-pack"). Ισχύει μόνο για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης (με βάση το άρθρο 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας στην Ευρωζώνη. Ο πρώτος κανονισμός προβλέπει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των σχεδίων δημοσιονομικών προγραμμάτων και τη διασφάλιση της διόρθωσης των υπερβολικών ελλειμμάτων των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, ενώ ο δεύτερος κανονισμός προβλέπει την ενισχυμένη εποπτεία των κρατών-μελών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με οικονομικές δυσκολίες.

 

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο σχεδιασμός των δημοσιονομικών, μακροοικονομικών και διαρθρωτικών πολιτικών όλων των κρατών-μελών συντονίζονται χάρη στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. Κατά την πρώτη εξαμηνιαία περίοδο κάθε χρόνου, τα κράτη-μέλη υποβάλλουν τα σχέδιά τους για εν λόγω πολιτικές τους, οι οποίες εξετάζονται από την ΕΕ. Έτσι, τα κράτη-μέλη επωφελούνται από τις παρατηρήσεις της ΕΕ σε αρχικό στάδιο της διαδικασίας κατάρτισης των εθνικών τους προϋπολογισμών και της λήψης αποφάσεων για διάφορα θέματα οικονομικής πολιτικής.

Αναλυτικότερα:

 • Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης (Annual Growth Survey), όπου παρουσιάζονται οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την ΕΕ.
 • Τον Μάρτιο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ εκδίδουν κατευθυντήριες γραμμές για τις εθνικές πολιτικές με βάση την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης.
 • Τον Απρίλιο, τα κράτη μέλη (πλην των κρατών που υπόκεινται σε προγράμματα χρηματοοικονομικής συνδρομής) καταρτίζουν:

1. τα Προγράμματα Σταθερότητας (Stability Programmes - οι χώρες της Ευρωζώνης) ή Προγράμματα Σύγκλισης (Convergence Programmes - τα κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης) για υγιή δημοσιονομικά και

2. τα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων (National Reform Programmes) σχετικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές και τα μέτρα που προτίθενται να πάρουν για την προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας.

 • Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει αυτά τα προγράμματα και εκδίδει τον Ιούνιο τις Ειδικές συστάσεις ανά χώρα (Country-specific recommendations), οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, τη δημοσιονομική πολιτική και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Οι ειδικές συστάσεις ανά χώρα συζητούνται στο Συμβούλιο και εγκρίνονται από το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 Ποιος κάνει τι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης για το 2015

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Ελλάδας 2015

Περισσότερες πληροφορίες

 

3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

Οι στόχοι που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς οικονομικής προτεραιότητας των κρατών-μελών καθορίζονται στο πλαίσιο της δεκαετούς αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» και στο Σύμφωνο «Ευρώ+».

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» στοχεύει στην αντιμετώπιση των ελλείψεων του αναπτυξιακού μοντέλου της ΕΕ και στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για μια ανάπτυξη πιο έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα, η ΕΕ έχει θέσει πέντε βασικούς στόχους, οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το τέλος της δεκαετίας. Οι στόχοι αφορούν

α) την απασχόληση,

β) την έρευνα και ανάπτυξη,

γ) την κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα,

δ) την εκπαίδευση και

ε) την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το Σύμφωνο «Ευρώ+» αποτελεί ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα με πρόσθετες μεταρρυθμίσεις, το οποίο συμφώνησαν τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης καθώς και έξι χώρες εκτός Ευρωζώνης (Βουλγαρία, Δανία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία και Ρουμανία), ως έκφραση της βαθύτερης αλληλεξάρτησής τους. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς:

1. Ανταγωνιστικότητα

2. Απασχόληση

3. Βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών

4. Ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

Το Σύμφωνο είναι πλήρως ενσωματωμένο στο νέο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και οι σχετικές δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων των εν λόγω κρατών-μελών. Τα 23 συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύτηκαν να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις στο σύνολό τους, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα κράτη μέλη μπορούν να το προσυπογράψουν εφόσον το επιθυμούν.

4. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Προκειμένου να αντιμετωπίζονται έγκαιρα τυχόν προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα και να διασφαλίζεται ότι όλοι οι χρηματοπιστωτικοί φορείς θα διέπονται από το κατάλληλο κανονιστικό και εποπτικό πλαίσιο, η ΕΕ θέσπισε νέους κανόνες και οργανισμούς:

Επιπλέον, προωθούνται και άλλα μέτρα, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαθέτουν επαρκή αποθέματα κεφαλαίων για να αντιμετωπίσουν τυχόν μελλοντικούς κλυδωνισμούς του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος, έτσι ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά και να είναι σε θέση να παρέχουν πιστώσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

5. ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Α- Σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης

Προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα στην Ευρωζώνη, η ΕΕ έχει στη διάθεσή της το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Fund - EFSF) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM).

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (European Financial Stability Facility - EFSF) δημιουργήθηκε από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης μετά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στις 9 Μαΐου 2010, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ecofin. Αποστολή του EFSF είναι η διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρώπη με την παροχή οικονομικής βοήθειας σε κράτη-μέλη της Ευρωζώνης στο πλαίσιο ενός προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής.

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το EFSF εκδίδει ομόλογα ή άλλα χρεόγραφα στις κεφαλαιαγορές. Τα έσοδα από αυτές τις εκδόσεις δανείζονται στη συνέχεια σε χώρες, στο πλαίσιο ενός προγράμματος. Το EFSF μπορεί επίσης να παρεμβαίνει στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά ομολόγων, να ενεργεί βάσει ενός προληπτικού προγράμματος και να χρηματοδοτεί την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε χώρες εκτός προγράμματος, μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις αυτών των χωρών.

Το EFSF δημιουργήθηκε ως ένας προσωρινός μηχανισμός διάσωσης. Τον Οκτώβριο του 2010, αποφασίστηκε να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός διάσωσης, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτωβρίου 2012. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, ο ΕΜΣ αποτελεί το κύριο μέσο για τη χρηματοδότηση νέων προγραμμάτων. Παράλληλα με το ESM, το EFSF θα συνεχίσει να λειτουργεί με τα προγράμματα για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. Η χρηματοδοτική συνδρομή για την ανακεφαλαιοποίηση του ισπανικού τραπεζικού τομέα θα μεταφερθεί από το EFSF στον ESM.

Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (European Stability Mechanism - ESM) είναι ένας μόνιμος μηχανισμός επίλυσης κρίσεων για τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Ο ESM εκδίδει χρεωστικούς τίτλους, προκειμένου να χρηματοδοτήσει δάνεια και άλλες μορφές οικονομικής βοήθειας προς κράτη-μέλη της Ευρωζώνης.

Ο ESM έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των ακόλουθων μέσων δανεισμού προς όφελος των μελών του, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις:

 • Παροχή δανείων στο πλαίσιο ενός προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής
 • Αγορά χρέους στις πρωτογενείς και δευτερογενείς χρηματαγορές
 • Παροχή προληπτικής οικονομικής βοήθειας με τη μορφή πιστωτικών ορίων
 • Χρηματοδότηση ανακεφαλαιοποιήσεων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μέσω δανείων προς τις κυβερνήσεις των μελών του ESM. Σε αυτήν την περίπτωση ο ESM θα εξουσιοδοτείται για την απευθείας ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ευρωζώνη από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί ένας Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός για τις τράπεζες της Ευρωζώνης.

Ο ESM είναι διακυβερνητικός οργανισμός δημόσιου διεθνούς δικαίου, με έδρα το Λουξεμβούργο. Μέτοχοί της είναι 18 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Klaus Regling.

Περισσότερες πληροφορίες για τον ESM…

Β- Σε κράτη-μέλη εκτός Ευρωζώνης

Η ΕΕ μπορεί να παράσχει αμοιβαία βοήθεια σε χώρες εκτός Ευρωζώνης, όταν ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει δυσκολίες ή διατρέχει μεγάλο κίνδυνο να αντιμετωπίσει δυσκολίες όσον αφορά το ισοζύγιο πληρωμών. Ο Μηχανισμός Στήριξης του Ισοζυγίου Πληρωμών (Balanceof Payments Mechanism - BoP) έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει τους περιορισμούς που αντιμετωπίζει μια χώρα ως προς την εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτό μπορεί να λάβει τη μορφή μιας μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης.

Παρόλο που το πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης επιτρέπει τη χορήγηση δανείων αποκλειστικά από την ΕΕ, στην πρόσφατη πρακτική η στήριξη συνήθως έχει παρασχεθεί σε συνεργασία με το ΔΝΤ και άλλους διεθνείς οργανισμούς ή χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες…

Εξάλλου, η αυστηρότερη οικονομική επιτήρηση από την ΕΕ, η διαφύλαξη της σταθερότητας στην Ευρωζώνη και η αποκατάσταση του δημοσιονομικού τομέα αποτελούν τους βασικούς άξονες της νέας οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, η οποία εντάσσεται στη δεκαετή αναπτυξιακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.

 

Μάθετε περισσότερα:

Η ευρωπαϊκή οικονομία με απλά λόγια

"Η κρίση του ευρώ αλλά και τα διδάγματα από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2007-08 οδήγησαν σε μια σειρά πολύ σημαντικών μεταρρυθμίσεων στην Ευρώπη ώστε να διασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής ρύθμιση και εποπτεία όλων των παραμέτρων του χρηματοπιστωτικού συστήματος στις 28 χώρες της Ένωσης. 

Σε αυτό το πλαίσιο τον Ιούνιο του 2012 τα κράτη μέλη της ΕΕ αποφάσισαν ότι η νομισματική ένωση πλέον πρέπει να υποστηριχθεί και από τη λεγόμενη «Τραπεζική Ένωση», δηλαδή την κοινή εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον κοινό μηχανισμό επίλυσης των χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα, η τραπεζική ένωση έχει σκοπό να διαρρήξει τον μηχανισμό που συνδέει τον τραπεζικό τομέα με το δημόσιο χρέος και ο οποίος μετατρέπει μια τραπεζική κρίση σε δημοσιονομική ή το αντίστροφο, όπως συνέβη στην περίπτωση της Ιρλανδίας και της Ελλάδας αντίστοιχα. Στην τραπεζική ένωση εντάσσονται υποχρεωτικά όλες οι χώρες μέλη της ζώνης του ευρώ αλλά και εθελοντικά όσες από τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ το επιθυμούν".

Πάνος Καρβούνης

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα

εφημερίδα Ναυτεμπορική, 7/4/2014

 

Ιστοσελίδα για την Τραπεζική Ένωση

 

Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης

Γιατί χρειάζεται μια Τραπεζική Ένωση για την Ευρωζώνη;  

H έλλειψη συντονισμού της αντίδρασης των κρατών μελών στη χρεοκοπία τραπεζών ενίσχυσε τις σχέσεις μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους. Επιπλέον, οδήγησε σε κατακερματισμό ανησυχητικού βαθμού την ενιαία αγορά στον τομέα των δανειοδοτήσεων και των χρηματοδοτήσεων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η αποτελεσματική δανειοδότηση της πραγματικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, η οικονομική ανάπτυξη. Για την διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν χάρτη πορείας για την Τραπεζική Ένωση για τα 18 κράτη μέλη που ανήκουν σήμερα στην ευρωζώνη και τις 6.000 τράπεζές τους.

Ποιοι είναι οι πυλώνες της Τραπεζικής Ένωσης;

1. Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός ( Single Supervisory Mechanism)

Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός θα δημιουργήσει ένα νέο σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας που θα περιλαμβάνει την ΕΚΤ και τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ. Πρόκειται για τις χώρες που έχουν υιοθετήσει το Ευρώ, αλλά και για όσες έχουν αποφασίσει να συνεργαστούν στενά με τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, αν και δεν χρησιμοποιούν το ευρώ ως νόμισμά τους.

Βασικοί σκοποί του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού θα είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας και της ευρωστίας του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και η ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης και σταθερότητας στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με το  άρθρο 127 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανατίθενται στην ΕΚΤ ειδικά καθήκοντα που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Κατά συνέπεια, η ΕΚΤ θα είναι υπεύθυνη για την αποτελεσματική και συνεπή λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, σε συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ.

Ο μηχανισμός τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2013 και θα λειτουργεί πλήρως το Νοέμβριο του 2014.

 

2. Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης (Single Resolution Mechanism)

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα διασφαλίσει ότι, αν μια τράπεζα που υπάγεται στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό αντιμετωπίσει, παρά την αυστηρότερη εποπτεία, σοβαρές δυσχέρειες, η εξυγίανσή της θα μπορεί να αντιμετωπιστεί με αποτελεσματικό τρόπο. Σε περίπτωση διασυνοριακών χρεοκοπιών, αυτό θα είναι πολύ πιο αποτελεσματικό από ό,τι ένα δίκτυο εθνικών αρχών εξυγίανσης και έτσι θα αποφεύγονται οι κίνδυνοι μετάδοσης.

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες που εποπτεύονται από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Το εποπτικό συμβούλιο θα καταρτίζει σχέδια εξυγίανσης και θα εξυγιαίνει άμεσα όλες τις τράπεζες που τελούν υπό την άμεση εποπτεία της ΕΚΤ και τις διασυνοριακές τράπεζες. Τα κράτη μέλη εκτός της Ευρωζώνης που συμμετέχουν στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό θα συμμετέχουν και στον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης.

Ο Ενιαίος Μηχανισμός Εξυγίανσης θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015, ενώ η διάσωση με ίδια μέσα και οι λειτουργίες εξυγίανσης θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016, όπως ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών.

 

Τι θα γίνει σε περίπτωση που απαιτηθεί περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, μόλις αρχίσει να λειτουργεί ένα εύρωστο δημοσιονομικό πλαίσιο, με αυστηρότερες απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και ικανότητας για την εξυγίανση των τραπεζών με συντεταγμένο τρόπο, αλλά και με τη διάσωση με ίδια μέσα βάσει των κανόνων της Οδηγίας για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των τραπεζών, σπάνια θα απαιτηθεί περαιτέρω ανακεφαλαιοποίηση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο, η Ευρωομάδα συμφώνησε στο να έχει ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας τη δυνατότητα άμεσης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, μόλις θεσπιστεί για τις τράπεζες της Ευρωζώνης αποτελεσματικός εποπτικός μηχανισμός με τη συμμετοχή της ΕΚΤ. Η μέγιστη έκθεση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών συμφωνήθηκε να καθοριστεί στο ποσό των 60 δισ. ευρώ.

 

Και αν εντοπιστούν ελλείψεις κεφαλαίων τους επόμενους μήνες;

Πριν την πλήρη λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, η ΕΚΤ και Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών διενεργούν συγκροτημένη διαδικασία αξιολογήσεων και προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων. Ωστόσο, το Συμβούλιο διευκρίνισε μια σειρά μηχανισμών ασφαλείας, σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις κεφαλαίων για τις τράπεζες της Τραπεζικής Ένωσης.

Κατ’ αρχάς, οι τράπεζες θα πρέπει να αντλήσουν κεφάλαια από την αγορά ή από άλλες ιδιωτικές πηγές. Εάν αυτό δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιηθεί δημόσιο χρήμα σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και, εάν παραστεί ανάγκη, μέσω της πρόβλεψης δημόσιου μηχανισμού ασφαλείας: Σε αυτήν την περίπτωση θα ενεργοποιηθούν αρχικά τα εθνικά πλαίσια και, εάν οι εθνικοί μηχανισμοί ασφαλείας δεν επαρκούν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μηχανισμοί ευρωπαϊκού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Σχετικά με τα κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην τραπεζική ένωση, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να δημιουργηθούν ισοδύναμοι μηχανισμοί στήριξης.

 

Προβλέπεται ένα υπερεθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων;

Σε αυτό το στάδιο δεν προβλέπεται η Τραπεζική Ένωση να εξοπλισθεί με ενιαίο υπερεθνικό σύστημα εγγύησης των καταθέσεων. Το κείμενο συμβιβασμού σχετικά με την Οδηγία για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων θα διασφαλίσει ότι κάθε κράτος μέλος διαθέτει ένα ταμείο εγγύησης καταθέσεων που έχει εκ των προτέρων χρηματοδοτηθεί κατάλληλα. Το κείμενο ανοίγει επίσης το δρόμο για έναν εθελοντικό μηχανισμό αμοιβαίου δανεισμού μεταξύ των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων από διαφορετικές χώρες της ΕΕ. Αυτή είναι η μόνη μορφή αμοιβαιοποίησης που προβλέπεται σε αυτό το στάδιο.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έφερε στην επιφάνεια ουσιαστικά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κατέδειξε και πόσο αλληλοεξαρτώμενες είναι οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Crisis Europe

Crisis Greece

TFGR

 

 

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ΟΝΕ

 

Με την οικονομική ανάκαμψη να αποτελεί την άμεση προτεραιότητα, η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για:

1) τη δημοσιονομική εξυγίανση,

2) την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και

3) τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα.

Παράλληλα, κοιτάζει και πέρα από τη σημερινή κρίση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται πιέσεις τόσο από τους ανταγωνιστές της, όσο και από τη δημογραφική αλλαγή. Προς αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, η ΕΕ έχει προβεί στη σύσταση εξειδικευμένων μηχανισμών και στον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών όλων των κρατών-μελών, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο ισχυρή και ανταγωνιστική στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα «Δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Εξάλλου, οι συνέπειες της κρίσης στην Ελλάδα δε θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν την ΕΕ και ειδικότερα την Ευρωζώνη, στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Η ΕΕ συνδράμει την Ελλάδα τόσο οικονομικά, με την κοινή Δανειακή Διευκόλυνση, όσο και τεχνικά, με τη διάθεση εμπειρογνωμόνων μέσω της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα «Υποστήριξη στην Ελλάδα».

 

Pio dinati apo pote Πιο δυνατοί από ποτέΠερισσότερο ενωμένοι από ποτέ: Δείτε πώς η ΕΕ βρήκε λύσεις για να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση, πώς ενισχύει την οικονομική και νομισματική της ένωση και πώς ανοίγει τον δρόμο προς μια ισχυρότερη πολιτική ένωση.

 

 

 

 

2015

Η Επιτροπή υπογράφει τριετές πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα του ΕΜΣ (20/8/2015)

Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και απαντήσεις (20/8/2015)

Βίντεο: Όλο το χρονικό των διαπραγματεύσεων (17/7/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (17/7/2015)

Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (15/7/2015)

Δήλωση της Συνόδου της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (13/7/2015)

Αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (9/7/2015)

Λόγος και δευτερολογία του Προέδρου Γιούνκερ στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (8/7/2015)

Ομιλία του Προέδρου Juncker για την επισκόπηση του έργου της Λετονικής Προεδρίας και εν όψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής για την Ελλάδα (7/7/2015)

Δηλώσεις του Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις κατά τη συνέντευξη τύπου μετά το δημοψήφισμα στην Ελλάδα (7/7/2015)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα (6/7/2015)

Jean-Claude Juncker: "Θα πω στους Έλληνες που βαθιά αγαπώ: Πρέπει η ψήφος να είναι ΝΑΙ" (29/6/2015)

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα (29/6/2015)

Δήλωση του Jonathan Hill εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων που επέβαλαν οι ελληνικές αρχές (29/6/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (27/6/2015)

Δήλωση του Προέδρου Γιούνκερ μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (22/6/2015)

Δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων (18/6/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (11/5/2015)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (6/5/2015)

Κοινή δήλωση μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker και του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αλέξη Τσίπρα (6/5/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (24/2/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (20/2/2015)

2014

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (8/12/2014)

Το Eurogroup υποστηρίζει τη χορήγηση ενός προληπτικού πιστωτικού ορίου στην Ελλάδα (6/11/2014)

Δήλωση του Επιτρόπου Katainen για την Ελλάδα (16/10/2014)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ μετά τις συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές στο Παρίσι (4/9/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ (EFSF) εγκρίνει την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα (13/8/2014)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα (16/7/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ (EFSF) εγκρίνει την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα (7/7/2014)

H οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ με απλά λόγια (28/5/2014)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (5/5/2014)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (1/4/2014)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την αποστολή επανεξέτασης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος (19/3/2014)

2013

Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup για την Ελλάδα (17/12/2013)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο για την Ελλάδα (20/11/2013)

Το Ecofin ενέκρινε τη δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής για τις τράπεζες (15/10/2013)

Κοινή δήλωση σχετικά με την αποστολή επανεξέτασης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος (29/9/2013)

Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup για την Ελλάδα (24/7/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (8/7/2013)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την αποστολή επανεξέτασης στην Ελλάδα (8/7/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (13/5/2013)

Κοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα (15/4/2013)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα (14/3/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (4/3/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (21/1/2013)

2012

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (13/12/2012)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (27/11/2012)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (12/11/2012)

Κοινή δήλωση ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για την επανεξέταση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας (17/10/2012)

Εκ νέου δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα σε μία κρίσιμη περίοδο (23/8/2012)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (5/8/2012)

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

ESM/EFSF και Ελλάδα

Δελτία Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου & του Συμβουλίου της ΕΕ

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έφερε στην επιφάνεια ουσιαστικά προβλήματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενώ κατέδειξε και πόσο αλληλοεξαρτώμενες είναι οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Crisis Europe

Crisis Greece

TFGR

 

 

Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: η Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ΟΝΕ

 

Με την οικονομική ανάκαμψη να αποτελεί την άμεση προτεραιότητα, η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για:

1) τη δημοσιονομική εξυγίανση,

2) την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και

3) τη σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα.

Παράλληλα, κοιτάζει και πέρα από τη σημερινή κρίση: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται πιέσεις τόσο από τους ανταγωνιστές της, όσο και από τη δημογραφική αλλαγή. Προς αντιμετώπιση όλων αυτών των προκλήσεων, η ΕΕ έχει προβεί στη σύσταση εξειδικευμένων μηχανισμών και στον καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών όλων των κρατών-μελών, προκειμένου να καταστεί η ΕΕ πιο ισχυρή και ανταγωνιστική στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα «Δράσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Εξάλλου, οι συνέπειες της κρίσης στην Ελλάδα δε θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν την ΕΕ και ειδικότερα την Ευρωζώνη, στην οποία ανήκει η Ελλάδα. Η ΕΕ συνδράμει την Ελλάδα τόσο οικονομικά, με την κοινή Δανειακή Διευκόλυνση, όσο και τεχνικά, με τη διάθεση εμπειρογνωμόνων μέσω της Ομάδας Δράσης για την Ελλάδα για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών. Μάθετε περισσότερα στην ενότητα «Υποστήριξη στην Ελλάδα».

 

Pio dinati apo pote Πιο δυνατοί από ποτέΠερισσότερο ενωμένοι από ποτέ: Δείτε πώς η ΕΕ βρήκε λύσεις για να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική κρίση, πώς ενισχύει την οικονομική και νομισματική της ένωση και πώς ανοίγει τον δρόμο προς μια ισχυρότερη πολιτική ένωση.

 

 

 

 

2015

Η Επιτροπή υπογράφει τριετές πρόγραμμα στήριξης και σταθερότητας για την Ελλάδα του ΕΜΣ (20/8/2015)

Το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας για την Ελλάδα: Ερωτήσεις και απαντήσεις (20/8/2015)

Βίντεο: Όλο το χρονικό των διαπραγματεύσεων (17/7/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (17/7/2015)

Νέο ξεκίνημα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα: η Επιτροπή κινητοποιεί άνω των 35 δις. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (15/7/2015)

Δήλωση της Συνόδου της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (13/7/2015)

Αποτέλεσμα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (9/7/2015)

Λόγος και δευτερολογία του Προέδρου Γιούνκερ στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (8/7/2015)

Ομιλία του Προέδρου Juncker για την επισκόπηση του έργου της Λετονικής Προεδρίας και εν όψει της ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής για την Ελλάδα (7/7/2015)

Δηλώσεις του Αντιπροέδρου Ντομπρόβσκις κατά τη συνέντευξη τύπου μετά το δημοψήφισμα στην Ελλάδα (7/7/2015)

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα (6/7/2015)

Jean-Claude Juncker: "Θα πω στους Έλληνες που βαθιά αγαπώ: Πρέπει η ψήφος να είναι ΝΑΙ" (29/6/2015)

Ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις τελευταίες προτάσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα (29/6/2015)

Δήλωση του Jonathan Hill εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους ελέγχους στην κίνηση κεφαλαίων που επέβαλαν οι ελληνικές αρχές (29/6/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (27/6/2015)

Δήλωση του Προέδρου Γιούνκερ μετά την έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης για την Ελλάδα (22/6/2015)

Δηλώσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων (18/6/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (11/5/2015)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (6/5/2015)

Κοινή δήλωση μετά την τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Jean-Claude Juncker και του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αλέξη Τσίπρα (6/5/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (24/2/2015)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (20/2/2015)

2014

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (8/12/2014)

Το Eurogroup υποστηρίζει τη χορήγηση ενός προληπτικού πιστωτικού ορίου στην Ελλάδα (6/11/2014)

Δήλωση του Επιτρόπου Katainen για την Ελλάδα (16/10/2014)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ μετά τις συνομιλίες με τις ελληνικές αρχές στο Παρίσι (4/9/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ (EFSF) εγκρίνει την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα (13/8/2014)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα (16/7/2014)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ (EFSF) εγκρίνει την εκταμίευση 1 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα (7/7/2014)

H οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ με απλά λόγια (28/5/2014)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (5/5/2014)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (1/4/2014)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ σχετικά με την αποστολή επανεξέτασης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος (19/3/2014)

2013

Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup για την Ελλάδα (17/12/2013)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείο για την Ελλάδα (20/11/2013)

Το Ecofin ενέκρινε τη δημιουργία ενιαίας εποπτικής αρχής για τις τράπεζες (15/10/2013)

Κοινή δήλωση σχετικά με την αποστολή επανεξέτασης του ελληνικού οικονομικού προγράμματος (29/9/2013)

Δήλωση του Προέδρου του Eurogroup για την Ελλάδα (24/7/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (8/7/2013)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την αποστολή επανεξέτασης στην Ελλάδα (8/7/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (13/5/2013)

Κοινή Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα (15/4/2013)

Κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της ΕΚΤ και του ΔΝΤ για την Ελλάδα (14/3/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (4/3/2013)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (21/1/2013)

2012

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (13/12/2012)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (27/11/2012)

Δήλωση του Eurogroup για την Ελλάδα (12/11/2012)

Κοινή δήλωση ΕΕ/ΕΚΤ/ΔΝΤ για την επανεξέταση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Ελλάδας (17/10/2012)

Εκ νέου δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης για την Ελλάδα σε μία κρίσιμη περίοδο (23/8/2012)

Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (5/8/2012)

 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες

ESM/EFSF και Ελλάδα

Δελτία Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου & του Συμβουλίου της ΕΕ

 

Subscribe to RSS - Μνημόνιο