ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκοί οργανισμοί στη

Από τον Μάιο του 2010 η Ελλάδα λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) προκειμένου να αντιμετωπίσει τις οικονομικές της δυσκολίες και τις οικονομικές προκλήσεις.

Η στήριξη αυτή παρέχεται με τη μορφή προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, που περιλαμβάνουν

1) μέτρα οικονομικής στήριξης των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης, και

2) συγκεκριμένες υποχρεώσεις σχετικά με τα δημοσιονομικά έσοδα, τις δαπάνες και αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Στόχος είναι να αντιμετωπιστούν οι οικονομικές ανισορροπίες και οι κοινωνικές προκλήσεις, και να ανοίξει ο δρόμος για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.


Τελευταίες εξελίξεις

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής

Τον Αύγουστο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) με την Ελλάδα, λίγο μετά την έγκριση από το Συμβούλιο των Διοικητών του Ευρωπαϊκoύ Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) περαιτέρω στήριξης σταθερότητας μέσω ενός τρίτου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής. Έτσι δρομολογήθηκε η κινητοποίηση από τον ΕΜΣ ποσού έως και 86 δισ. € ως χρηματοδοτική συνδρομή στην Ελλάδα για τρία χρόνια (2015-2018). Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές υπέγραψαν σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τον ΕΜΣ, με σκοπό να διευκρινιστούν οι όροι χρηματοδότησης του δανείου. Η εκταμίευση των ποσών εξαρτάται από την πρόοδο που θα σημειώνεται στην υλοποίηση των όρων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Συνεννόησης.

 

Καταβολή της χρηματοδοτικής συνδρομής

Η χρηματοδοτική συνδρομή προς την Ελλάδα καταβάλλεται σε δόσεις, οι οποίες υποδιαιρούνται σε επί μέρους δόσεις και τμηματικές καταβολές.
Η έγκριση κάθε τμηματικής καταβολής εξαρτάται από την εκπλήρωση των συμφωνηθέντων όρων με βάση περιοδικές αξιολογήσεις.

Η πρώτη δόση δυνάμει του προγράμματος του ΕΜΣ ανέρχεται σε 26 δισεκατομμύρια €. Αποδεσμεύθηκε κατόπιν της έγκρισης του Συμβουλίου Διοικητών του ΕΣΜ στις 19 Αυγούστου 2015 και καταβλήθηκε στην Ελλάδα συνολικό ποσό ύψους 24,1 δισ. €.

Στις 24 Μαΐου 2016, το Eurogroup (Ευρωομάδα) ενέκρινε τη συμφωνία υπηρεσιακού επιπέδου για την πρώτη επανεξέταση του προγράμματος, που ανοίγει τον δρόμο για την τμηματική αποδέσμευση από τον ΕΜΣ της δεύτερης δόσης χρηματοδοτικής συνδρομής (10,3 δισ. €) , σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες έγκρισης από τον ΕΜΣ και τα κράτη μέλη της ευρωζώνης.

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

 

Εκταμιεύσεις

 

Ημερομηνία

 

Ποσόν (σε δισ. €)

1 (I)

 

 

26

1.1 (II)

 

 

10

1.2 (III)

 

 

16

1.2.1 (IV)

 

Αύγουστος 2015

13

1.2.2 (V)

 

Νοέμβριος 2015

2

1.2.3 (VI)

 

Δεκέμβριος 2015

1

 

(I) Εγκρίθηκε μετά την σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΜΣ στις 19 Αυγούστου 2015.

(II) 1η επί μέρους δόση. Προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση των τραπεζών. Ήταν διαθέσιμη από τις 23 Νοεμβρίου 2015. Τον Δεκέμβριο του 2015, εγκρίθηκαν 5,4 δισ. € από τον ειδικό λογαριασμό του ΕΜΣ για το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν των σχετικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις. Το υπόλοιπο ποσό δεν χρησιμοποιήθηκε καθώς αυτό δεν κατέστη απαραίτητο.

(III) Εκταμιεύθηκε σε τμηματικές καταβολές.

(IV) 2η επί μέρους δόση, 1η τμηματική καταβολή. Εγκρίθηκε στις 20 Αυγούστου 2015.

(V) 2η επί μέρους δόση, 2η τμηματική καταβολή. Εγκρίθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2015, μετά την επιτυχή υλοποίηση της πρώτης σειράς οροσήμων.

(VI) 2η επί μέρους δόση, 3η τμηματική καταβολή. Εγκρίθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2015, μετά την επιτυχή υλοποίηση της δεύτερης σειράς οροσήμων.

Η επόμενη δόση της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα (10,3 δισ. €) δίδεται τμηματικά (σε υποδόσεις) από τον ΕΜΣ, αρχής γενομένης από τον Ιούνιο 2016 (7,5 δισ. €)) για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους και ενός μέρους των καθυστερημένων οφειλών, πράγμα που αναμένεται να προσφέρει στήριξη στην πραγματική οικονομία. Οι επόμενες εκταμιεύσεις προβλέπεται να γίνουν από το Σεπτέμβριο του 2016.

Κύρια σημεία του προγράμματος για την Ελλάδα
Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών

Η συνολική αξιολόγηση και ο έλεγχος της ποιότητας των στοιχείων του ενεργητικού των μεγάλων ελληνικών τραπεζών διεξήχθησαν από την ΕΚΤ το φθινόπωρο του 2015. Μετά την αξιολόγηση, έγινε ανακεφαλαιοποίηση των θιγόμενων τραπεζών, όπως συμφωνήθηκε από το Eurogroup στις 14 Αυγούστου 2015.

Προς τούτο, ο ΕΜΣ κατέβαλε 5,4 δισ. € στο Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, συμπληρωματικά προς τα ιδιωτικά κεφάλαια που κατέβαλαν οι τράπεζες, κατόπιν των απαιτούμενων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Για το χρονολόγιο των κυριότερων γεγονότων που αφορούν το τρίτο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής για την Ελλάδα μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Ιστορικό

Τον Μάιο του 2010, στα πλαίσια του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, συμφωνήθηκε να παρασχεθεί στην Ελλάδα ένα κοινό πακέτο χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 10 δισ. € (80 δισ. € από την ΕΕ με τη μορφή διμερών δανείων μεταξύ της Ελλάδας και κρατών-μελών της Ευρωζώνης και 30 δισ. € από το ΔΝΤ), εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν τα 73 δισ. €. Το Μάρτιο του 2012 αποφασίστηκε ένα Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής, ύψους 164,5 δισ. € (144,7 δισ. € από την Ευρωζώνη μέσω του EFSF και 19,8 δισ. € από το ΔΝΤ), στο οποίο προστέθηκαν και τα ποσά του Πρώτου Προγράμματος που δεν είχαν αξιοποιηθεί.

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Α. Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Ιούλιος 2015-Μάιος 2016

Χρονολόγιο των συναντήσεων του Eurogroup σχετικά με το Τρίτο Πρόγραμμα

Αύγουστος 2015

Τρίτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής

Αύγουστος 2015

Πρώτη δόση και εκταμίευση στην Ελλάδα

Αύγουστος 2015

Σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης (FFA)

Β. Έκθεση Αξιολόγησης

Αύγουστος 2015

Έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα προαπαιτούμενα, τα οποία ζητήθηκαν στο πλαίσιο του ΜΣ και εγκρίθηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2015

 

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Α. Το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Μάρτιος 2012

Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Σημείωση:

Οι ελληνικές μεταφράσεις των επικαιροποιημένων εγγράφων του Δεύτερου Προγράμματος είναι διαθέσιμες στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών .

Β. Εκθέσεις Αξιολόγησης

Δεκέμβριος 2012

1η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Μάιος 2013

2η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Παρουσίαση σχετικά με τη 2η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

Ιούλιος 2013

3η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Παρουσίαση σχετικά με την 3η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

Απρίλιος 2014

4η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

 

Παρουσίαση σχετικά με την 4η Έκθεση Αξιολόγησης του Δεύτερου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα

Γ. Τήρηση εκ μέρους της Ελλάδας των δεσμεύσεων για την εκταμίευση των υπο-δόσεων

14/1/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Ιανουαρίου 2013

19/2/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Φεβρουαρίου 2013

26/4/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Μαρτίου 2013

12/6/2013

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Ιουνίου 2013

16/12/2014

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Δεκεμβρίου 2013

3/7/2014

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Ιουλίου 2014

11/8/2014

Έκθεση για την εκταμίευση της υπο-δόσης του Αυγούστου 2014

 

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Α. Το Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Μάιος 2010

Πρώτο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Β. Εκθέσεις Αξιολόγησης

Αύγουστος 2010

1η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Δεκέμβριος 2010

2η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Φεβρουάριος 2011

3η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Ιούλιος 2011

4η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Δεκέμβριος 2011

5η Έκθεση Αξιολόγησης του Πρώτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

/greece/file/logoedicfix5jpg_ellogo_edic_fix_5.jpg

Το ΕΒΕΑ με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφόρησης του ΕΒΕΑ πραγματοποίησε την εκδήλωση στο ΕΒΕΑ (Ακαδημίας 7 Αθήνα, 6ος όροφος, αίθουσα Ερμής) την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2016 με θέμα "Μεταβιβάσεις ΜΜΕ: εργαλείο Απασχόλησης & Ανάπτυξης". Στην ημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Α. Περουλάκης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία του κύριου Περουλάκη εδώ

Φωτογραφικό υλικό

Αρχειοθετημένο υλικό

3/06/2016

Πρόγραμμα

 

/greece/file/2016060319bookfairthessalonikiphoto4fixjpg-0_el20160603_19_book_fair_thessaloniki_photo4_fix.jpg

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα συμμετείχαν με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο στο 35ο Φεστιβάλ Βιβλίου που πραγματοποιήθηκε από τις 3 έως τις 19 Ιουνίου 2016 στην παραλία του Λευκού Πύργου – Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη.

Αρχειοθετημένο υλικό

Δελτίο τύπου

Φωτογραφικό υλικό

 

6/06/2016

35 Χρόνια Πα νελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης 

Η μεγαλύτερη συντροφιά του πολιτισμού στην παραλία του Λευκού Πύργου 3-19 Ιουνίου 2016.

Το Φεστιβάλ Βιβλίου θα πραγματοποιηθεί  από 3 έως 19 Ιουνίου 2016  στην παραλία του  Λευκού Πύργου – Άγαλμα Μ. Αλεξάνδρουγια 35η  συνεχόμενη χρονιά. 

Διοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας  & το Κέντρο Πολιτισμού και Βιβλίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης και  τελεί υπό την αιγίδα  του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Μακεδονίας Θράκης),της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και  του Δήμου Θεσσαλονίκης.  

Το Φεστιβάλ Βιβλίου πραγματοποιείται στο πλαίσιο του  «ΚΣΤ΄ Πνευματικός Μάιος», η Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης που είναι αφιερωμένος στον Ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο, 20 χρόνια από το θάνατό του ενώ το Φεστιβάλ  είναι αφιερωμένο στο « 2016:Επετειακό Έτος  Αριστοτέλη /Αριστοτέλης 2400 Χρόνια».  

Στα  καλαίσθητα εκθετήρια, φιλοξενούνται πάνω από 150 εκδοτικοί οίκοι όλης της χώρας παρουσιάζοντας  πάνω από 30.000 τίτλους βιβλίων από την ελληνική και ξένη βιβλιοπαραγωγή. 

Η Τελετή των εγκαινίων του 35ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης  θα γίνει το Σάββατο 4 Ιουνίου και ώρα 8.30μ.μ. από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης στην εξέδρα, άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας Χαράλαμπος Μπαρμπουνάκης, αναφέρει: «Το Φεστιβάλ Βιβλίου, είναι η μαζικότερη και πιο δημοφιλής  εκδήλωση πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα που γίνεται ανελλιπώς κάθε χρόνο. Εδραιώθηκε όλα αυτά τα χρόνια βάσει της αγάπης και της στήριξης του βιβλιόφιλου κοινού και των χιλιάδων επισκεπτών της παραλίας. Αυτή η σχέση είναι αναντικατάστατη εδώ και 35 χρόνια. Κάθε ηλικίας αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και βιβλιοπαρουσιάσεις να δουν και να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς των βιβλίων εκδότες και συγγραφείς. Ας μη ξεχνάμε και τα διάφορα ανέκδοτα που κατά καιρούς έχουν ακουσθεί για τα «ιστορικά μπουρίνια της παραλίας που συνδέονται με το Φεστιβάλ Βιβλίου».

Για φέτος  πιστεύουμε ότι ο κόσμος θα έρθει και πάλι να ξεναγηθεί στα περίπτερα των εκθετών, να ενημερωθεί για τις νέες και παλαιότερες εκδόσεις να αγοράσει βιβλία της αρεσκείας του στηρίζοντας τον θεσμό. Ο θεσμός αυτός αποδεικνύει με την επιτυχία του κάθε χρόνο ότι το βιβλίο παραμένει αναντικατάστατος φίλος του ανθρώπου. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο, πηγή γνώσης και  ιδεών. Το βιβλίο είναι παντός καιρού…  

Στην διοργάνωση συμμετέχει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  και  Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο από όπου θα διανέμεται πλούσιο και σύγχρονο  ενημερωτικό υλικό για ότι χρειάζεται να ξέρει ο Ευρωπαίος πολίτης για την παιδεία, την υγεία, την απασχόληση, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κ.α καθώς και   για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Για τον Πνευματικό Μάιο, την Πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης που πραγματοποιεί κάθε χρόνο δεκάδες εκδηλώσεις καθώς και για τις άλλες δράσεις του Συνδέσμου Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας ο κ Μπαρμπουνάκης επισήμανε:

«Εκτός από το Φεστιβάλ Βιβλίου που είναι και ο κεντρικός θεσμός και συγκεντρώνει κάθε χρόνο πάνω από 500  χιλιάδες επισκέπτες  ο ΣΕΚΒΕ διοργανώνει παράλληλα και τον ΚΣΤ΄ Πνευματικό Μάιο που περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις λόγου, θεάτρου, μουσικής,  χορού, εικαστικών και παρουσιάσεις βιβλίων. Έτσι και φέτος θα έχουμε εκδηλώσεις οι οποίες θα πραγματοποιούνται καθημερινά εντός του χώρου του Φεστιβάλ με συγγραφείς που θα έρθουν από όλη την Ελλάδα. 

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Γραφείο για την Ελλάδα,  η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθώς επίσης και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με το Σώμα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών Θεσσαλονίκης. 

Οι ώρες λειτουργίες είναι κάθε ημέρα 18.30 -23.00 και τις Κυριακές και τα πρωινά 11.00- 13.30&18.30 -23.00

 

/greece/file/2016062930ienelogofixjpg_el20160629_30_iene_logo_fix.jpg

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υποστήριξε τον 9ο Ενεργειακό Διάλογο μεταξύ χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ενέργειας για τη Ν.Α. Ευρώπη (IENE) στο ξενοδοχείο ΜΕΤ στη Θεσσαλονίκη 29-30 Ιουνίου 2016.

Αρχειοθετημένο υλικό

Πρόγραμμα

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

/greece/file/20160627lamia1fixpng_el20160627_lamia1_fix.png

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Λαμίας, ο Δήμος Λαμιέων και το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, συνδιοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Προοπτικές ανάπτυξης για την Στερεά Ελλάδα» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας. Ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Α. Περουλάκης θα είναι ανάμεσα στους ομιλητές.

22/06/2016

Πρόγραμμα

/greece/file/eegrfix1jpg-0_elee_gr_fix_1.jpg

To Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) διοργανώνει ημερίδα στις 11 Ιουλίου 2016 με θέμα «Οργάνωση υπηρεσιών και αναπτυξιακή πολιτική των ΟΤΑ» στην οποία θα συμμετέχει ο κ. A. Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Η εκδήλωση απευθύνεται στους Αιρετούς και τα στελέχη των υπηρεσιών των Δήμων της Αττικής στο πλαίσιο της κατάρτισης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

/greece/file/evropaikospylonasjpg_elevropaikos_pylonas.jpg

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσε συζήτηση στις 13/09/16 το πρωί με θέμα τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων στην οποία συμμετείχε ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιος Κατρούγκαλος και συντόνισε ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, Πάνος Καρβούνης. Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Γενικός Διευθυντής της Γ. Δ. Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Michel Servoz καθώς και οι Αναπληρώτριες Υπουργοί Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου και Θεανώ Φωτίου.

Φωτογραφικό υλικό

 

Πρόγραμμα

Η εμπειρία της προηγούμενης δεκαπενταετίας έχει δείξει ότι η παρατεταμένη ανισορροπία εντός αλλά και μεταξύ των κρατών μελών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Όπως ζητήθηκε στην έκθεση των πέντε Προέδρων με τίτλο «Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης», πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις εργασιακές και τις κοινωνικές επιδόσεις στο πλαίσιο μιας ευρύτερης σύγκλισης προς τα πάνω με στόχο πιο ανθεκτικές οικονομικές δομές εντός της ζώνης του ευρώ.

Η Επιτροπή έχει δρομολογήσει ευρεία δημόσια διαβούλευση για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις παρατηρήσεις των άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των εθνικών αρχών και των κοινοβουλίων, των κοινωνικών εταίρων, των ενδιαφερομένων, της κοινωνίας των πολιτών, των εμπειρογνωμόνων από τον ακαδημαϊκό χώρο, καθώς και των πολιτών. Στόχος είναι να αξιολογήσει το σημερινό «κοινωνικό κεκτημένο» της ΕΕ, να εξετάσει τις νέες τάσεις που διαπιστώνονται στα εργασιακά πρότυπα και την κοινωνία και να συγκεντρώσει απόψεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις αρχές που περιλαμβάνονται στο προκαταρκτικό σχέδιο του Πυλώνα. Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα συμβάλουν στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου του Πυλώνα και στον προσδιορισμό του πεδίου εφαρμογής της μελλοντικής δράσης, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016 και η ενοποιημένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων αναμένεται να υποβληθεί στις αρχές του 2017.

Αυτή η πρωτοβουλία απευθύνεται κατά κύριο λόγο στα κράτη μέλη εντός της ζώνης του ευρώ αλλά, παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα και στα άλλα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή, αν το επιθυμούν.

Ο Πυλώνας, μόλις θεσπιστεί, αναμένεται ότι θα αποτελέσει πλαίσιο αναφοράς για τον έλεγχο των εργασιακών και κοινωνικών επιδόσεων των συμμετεχόντων κρατών μελών και για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο. Ειδικότερα, θα καθοδηγήσει την ανανεωμένη σύγκλιση εντός της ζώνης του ευρώ.

Πάρτε μέρος στη δημόσια διαβούλευση! Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο εδώ

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

 Α ρχειοθετημένο υλικό

Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Jean-Claude Juncker στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης #SOTEU, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

 

«Πρέπει να επισπεύσουμε τις εργασίες για τη δημιουργία μιας δίκαιης και αληθινά πανευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. (...) Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, θα ήθελα να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος να λαμβάνει υπόψη τις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες στις κοινωνίες της Ευρώπης και στον κόσμο της εργασίας. Και ο οποίος μπορεί να χρησιμεύσει ως πυξίδα για την ανανεωμένη σύγκλιση εντός της ευρωζώνης.»

 

Την Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 η πανευρωπαϊκή διαβούλευση έρχεται στην Αθήνα!

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης

 

Μάθετε περισσότερα: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-545_el.htm

/greece/file/anaptyxiredfix0jpg-0_elanaptyxi_red_fix_0.jpg

H εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ διοργάνωσε στις 11 και 12 Ιουνίου το 4ο συνέδριο της με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα» στο ξενοδοχείο Porto Rio της Πάτρας. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 11 Ιουνίου στις 10:00 και στη συνέχεια (13:00) πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συνεδρίες σε κρίσιμα θεματικά πεδία για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετείχε ως εισηγητής στη θεματική ενότητα με τίτλο «Διεθνείς Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί και Δυνατότητες Χρηματοδότησης Επενδύσεων, Juncker Plan, Πλαίσιο έργων ΣΔΙΤ».

Αρχειοθετημένο υλικό

6/06/2016

Πρόγραμμα

Συνεδρίες

Pages

Subscribe to RSS - Ευρωπαϊκοί οργανισμοί στη