ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι επαγγελματίες μπορούν να επωφελούνται πλήρως από την ενιαία αγορά

/greece/file/logooftheeuropeancommissionelsvgpng_ellogo_of_the_european_commission_el.svg_.png

Logo of the European Commission - EL
copyright

Σήμερα, η Επιτροπή έλαβε περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο διαδικασιών επί παραβάσει κατά 26 κρατών μελών, προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

07/03/2019

Μόνο μια εύρυθμη ενιαία αγορά μπορεί να αποδώσει το πλήρες δυναμικό της προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων ολόκληρης της Ευρώπης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την ενιαία αγορά της 22ας Νοεμβρίου 2018, η Επιτροπή λαμβάνει σήμερα περαιτέρω μέτρα επιβολής για να διασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη τηρούν πλήρως τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Οι επαγγελματίες στην ενιαία αγορά της ΕΕ μπορούν να διασχίζουν τα σύνορα και να ασκούν το επάγγελμά τους ή να παρέχουν υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη. Η ΕΕ έχει θεσπίσει κανόνες για να διευκολύνει τους επαγγελματίες, όπως οι ιατροί και οι αρχιτέκτονες, να επιτύχουν την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τους σε άλλα κράτη μέλη. Η οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα (οδηγία 2013/55/ΕΕ) εκσυγχρονίστηκε το 2013 και έπρεπε να έχει μεταφερθεί στα εθνικά δίκαια των κρατών μελών έως τις 18 Ιανουαρίου 2016.

Σήμερα, η Επιτροπή αποστέλλει αιτιολογημένες γνώμες σε 24 κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία), καθώς και συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές σε 2 κράτη μέλη (Εσθονία και Λετονία), διότι η εθνική νομοθεσία και η νομική πρακτική τους δεν συνάδουν με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ).

Οι αιτιολογημένες γνώμες και οι συμπληρωματικές προειδοποιητικές επιστολές αφορούν ζητήματα κρίσιμα για τη λειτουργία της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα, και ειδικότερα:

  • την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία·
  • τον μηχανισμό προειδοποίησης: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ισπανία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία·
  • τη δυνατότητα μερικής πρόσβασης σε επαγγελματική δραστηριότητα: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Κροατία, Λετονία, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Σουηδία·
  • την αναλογικότητα των γλωσσικών απαιτήσεων: Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Κροατία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβακία·
  • τη δημιουργία κέντρων υποστήριξης: Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία και Πορτογαλία·
  • τη διαφάνεια και αναλογικότητα ρυθμιστικών εμποδίων: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία και Φινλανδία.

Τα ζητήματα αυτά αναφέρονταν και στην ανακοίνωση του Ιανουαρίου του 2017 σχετικά με τις συστάσεις μεταρρύθμισης όσον αφορά τη ρύθμιση των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Όλα τα ανωτέρω κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Επιτροπής. Αν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στην Εσθονία και τη Λετονία, και να παραπέμψει τα υπόλοιπα 24 κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιστορικό

Με τους ενωσιακούς κανόνες σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (οδηγία 2005/36/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2013/55/ΕΕ), η ΕΕ έχει καθιερώσει ένα σύγχρονο σύστημα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και της επαγγελματικής εμπειρίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Το σύστημα αυτό προάγει την αυτόματη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στις χώρες της ΕΕ, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει βελτιωμένο επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές και τους πολίτες.

Η οδηγία εφαρμόζεται γενικά στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως αυτά του νοσηλευτή, του ιατρού, του φαρμακοποιού και του αρχιτέκτονα. Εξαιρέσεις αποτελούν τα επαγγέλματα που διέπονται από ειδικές ενωσιακές οδηγίες, όπως τα επαγγέλματα του ελεγκτή, του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή, του ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας, του δικηγόρου και του εμπορικού αντιπροσώπου. Η οδηγία θεσπίζει επίσης κανόνες για την προσωρινή κινητικότητα, την εγκατάσταση σε άλλη χώρα της ΕΕ, διάφορα συστήματα αναγνώρισης προσόντων και ελέγχους των γλωσσικών γνώσεων και των επαγγελματικών τίτλων εκπαίδευσης.

Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνονται από την ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα, ένα ηλεκτρονικό πιστοποιητικό το οποίο είναι διαθέσιμο από τον Ιανουάριο του 2016 για πέντε επαγγέλματα (νοσηλευτές γενικής περίθαλψης, φυσιοθεραπευτές, φαρμακοποιούς, κτηματομεσίτες και οδηγούς ορειβασίας). Για να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία των ασθενών και των καταναλωτών της ΕΕ, η Επιτροπή έχει θεσπίσει επίσης έναν μηχανισμό προειδοποίησης. Το κράτος μέλος που υποδέχεται επαγγελματία από άλλη χώρα της ΕΕ φέρει την ευθύνη να ελέγξει τα προσόντα ή την καταλληλότητα του εν λόγω επαγγελματία να ασκεί το επάγγελμά του και, σε περίπτωση δικαιολογημένης αμφιβολίας, να επικοινωνήσει με το κράτος μέλος που εξέδωσε τον τίτλο εκπαίδευσης.

Για να διευκολυνθεί και να επιταχυνθεί η εν λόγω ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, η Επιτροπή έχει δημιουργήσει το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).

Για περισσότερες πληροφορίες

— Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Μαρτίου του 2019, βλ. το πλήρες MEMO/19/1472 στα ελληνικά.

— Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12.

— Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει.

Press Release in English