ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανακοίνωση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων επιλογής εταίρων για τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων ως Κέντρων Πληροφόρησης του Δικτύου Europe Direct στην Ελλάδα για την περίοδο 2018-2020

16/06/2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Γενικής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή εταίρων για τη λειτουργία «Κέντρων Πληροφόρησης Europe Direct» (Europe Direct Information Centres - EDIC). Οι επιτυχόντες δικαιούνται να λάβουν επιχορήγηση δράσεων και τεχνική βοήθεια που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να διεξάγουν ένα σύνολο δραστηριοτήτων επικοινωνίας ως EDIC.

Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία ενός δικτύου EDIC που θα ασχολείται με ευρωπαϊκά θέματα τα οποία παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το κοινό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, θα προάγει τον διάλογο σε ζητήματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συνεργάζεται με άλλα δίκτυα πληροφόρησης και σημεία επαφής σε ενωσιακό ή τοπικό επίπεδο.

Το δίκτυο Europe Direct αποτελεί ένα από τα κύρια εργαλεία που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή για την παροχή πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο και την αναδραστική επικοινωνία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι εργασίες του κέντρου, που εκτελούνται σε στενή συνεργασία με τις Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη, βασίζονται σε μια ενεργό προσέγγιση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, που κυμαίνονται από την απάντηση σε ερωτήσεις ή τη διεκπεραίωση ερωτήσεων μέχρι την αλληλεπίδραση με τους κατά τόπους ενδιαφερόμενους, τους πολλαπλασιαστές των πληροφοριών και τα μέσα ενημέρωσης, προωθώντας ταυτόχρονα το δημόσιο διάλογο μέσω της οργάνωσης συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://europa.eu/european-union/contact/meet-us_el

 

Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων

 

Κείμενα προς συμπλήρωση

 

Παράρτημα I: Έντυπο Αίτησης

 

Παράρτημα Α: Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός

 

Παράρτημα Β: Υπεύθυνη Δήλωση Αιτούντος

 

Κείμενα προς ενημέρωση

 

Παράρτημα I: Σχέδιο Δράσης

 

Παράρτημα ΙΙ: Υπόδειγμα Συμφωνίας Πλαισίου Εταιρικής Σχέσης

 

Παράρτημα ΙΙΙ Α: Υπόδειγμα Ειδικής Συμφωνίας Επιχορήγησης για επιχορηγήσεις δράσεων υπό μορφή κατ'αποκοπή ποσών

 

Παράρτημα ΙΙΙ Β: Υπόδειγμα Ειδικής Συμφωνίας Επιχορήγησης για επιχορηγήσεις δράσεων υπό μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που πράγματι καταβλήθηκαν

 

Παράρτημα ΙΙΙ Γ: Υπόδειγμα Ειδικής Συμφωνίας Επιχορήγησης για επιχορηγήσεις δράσεων υπό μορφή κατ'αποκοπή ποσών και υπό μορφή επιστροφής επιλέξιμων δαπανών που πράγματι καταβλήθηκαν

 

Παράρτημα IV: Υπόδειγμα Αίτησης Πληρωμής Υπολοίπου/Τεχνικής Έκθεσης

 

Παράρτημα V: Τελική Οικονομική Κατάσταση

 

Παράρτημα VIII A: Υπόδειγμα Ετήσιου Σχεδίου Επικοινωνίας

 

Παράρτημα VIII Β: Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός Ετήσιου Σχεδίου Επικοινωνίας