ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

/greece/file/ellinikodiktyoorologiaslogo-final2fixjpg-1_elelliniko_diktyo_orologias_logo-final2_fix.jpg

Σχέδιο της Μαρίας Γενιτσαρίου, Τράπεζα της Ελλάδος

Για να εξασφαλίσει τον συντονισμό της ελληνικής ορολογίας που χρησιμοποιείται στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε πρωτοβουλία για την ίδρυση και λειτουργία ενός δικτύου ορολογικής υποστήριξης των Υπηρεσιών Ελληνικής Μετάφρασης των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και γενικότερα των μεταφραστικών εργασιών και της δημόσιας διοίκησης σε Ελλάδα και Κύπρο.

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021 ώρα Ελλάδας 18.00-20.30 πραγματοποιήθηκε με ευρύτατη συμμετοχή to webinar  ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: Ορολογία και ορολογικοί πόροι - Οι απαιτήσεις στην Ελλάδα το 2021 που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ) σε συνεργασία με την ΕΛΕΤΟ και το ΕΔΟ.

Μία από τις ομιλίες αφορούσε την εκτενή παρουσίαση του ΕΔΟ από την ομάδα ορολογίας της ΓΔΜ.

Σχεδόν όλοι οι ομιλητές και ομιλήτριες είναι μέλη του ΕΔΟ.

Για πληροφορίες για τα αναρτημένα υλικά του webinar: info@pem.gr - (+30) 2310 266 308

 

Η ίδρυση του Δικτύου ορολογίας για την ελληνική γλώσσα και μετάφραση (Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας ή απλά «Δίκτυο») ανακοινώθηκε επίσημα στις 3 Απριλίου 2015.

Ιστορικό και στόχοι

Στις 11 Απριλίου 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε Ημερίδα Εργασίας  για έναν πρώτο κατιδεασμό σχετικά με το Δίκτυο. Ακολούθησε ενημέρωση για τη συνέχεια που δόθηκε  και σύσταση ομάδας εργασίας που διαμόρφωσε σχετικές προτάσεις. Σε επόμενη Ημερίδα, στις 3 Απριλίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών ανακοινώθηκε η ίδρυση του Δικτύου και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του (οι ομιλίες της Ημερίδας  έχουν αναρτηθεί στο www.blod.gr, τα συμπεράσματα της Ημερίδας Εργασίας δημοσιεύονται εδώ Προσοχή: Τα δελτία εγγραφής στο Δίκτυο και τις βικιομάδες καθώς και το Εγχειρίδιο χρήσης της Υπηρεσίας Επείγουσας Απόδοσης Όρων που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα έχουν επικαιροποιηθεί. Παράκληση να χρησιμοποιούνται τα επικαιροποιημένα κείμενα – βλ. παρακάτω).

Στόχοι του Δικτύου είναι η καθιέρωση και χρήση κοινώς αποδεκτής ελληνικής ορολογίας και η βελτίωση της ποιότητας επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Αποτελεί χώρο επικοινωνίας και επαφών μεταξύ οργανισμών και φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συγκέντρωση ορολογικού υλικού, την απόδοση καινοφανών όρων στα ελληνικά και την υποβολή προτάσεων βελτίωσης των διαθέσιμων πόρων (κυρίως της βάσης ΙΑΤΕ), την ποιοτική αναβάθμιση των ορολογικών εργασιών και την καλύτερη αξιοποίηση ορολογικών πόρων, βάσεων και πληροφοριακών συστημάτων και πληροφορικών εργαλείων στη μετάφραση.

Επικαιροποιημένα κείμενα που διέπουν την λειτουργία του Δικτύου

Δομή του Δικτύου

Η συγκρότηση και η λειτουργία του Δικτύου διέπονται από τη Συμφωνία Συνεργασίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας (βλ. παραπάνω).

Το Δίκτυο περιλαμβάνει:

  • Τη Γενική Συνέλευση, όπου συμμετέχουν όλα τα μέλη του Δικτύου και που συνέρχεται μία φορά το χρόνο.

Πρακτικά της 1ης Γενικής Συνέλευσης της 12ης Νοεμβρίου 2015 

Πρακτικά της 2ης Γενικής Συνέλευσης της 11ης Νοεμβρίου 2016 

Πρακτικά της 3ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2017 

Πρακτικά της 4ης Γενικής Συνέλευσης της 9ης Νοεμβρίου 2018

Πρακτικά της 5ης Γενικής Συνέλευσης της 7ης Νοεμβρίου 2019

Πρακτικά της 6ης Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεμβρίου 2020

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη διεύθυνση DGT-EL-DIKTYO@ec.europa.eu.

Συμμετοχή στο Δίκτυο

Στο Δίκτυο μπορούν να συμμετάσχουν δημόσιοι φορείς, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις, ιδιωτικά ιδρύματα και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται σε θέματα ελληνικής γλώσσας, μετάφρασης και την ορολογίας. Μπορούν επίσης να συμμετάσχουν τα μέλη των παραπάνω φορέων, οργανώσεων, ιδρυμάτων ή οργανισμών αλλά και μεμονωμένοι επαγγελματίες που εργάζονται από κοινού ή σε ατομική βάση.

Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη τους Δικτύου αρκεί να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο (βλ. παραπάνω) και να το αποστείλουν στη διεύθυνση DGT-EL-DIKTYO@ec.europa.eu.

Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι ελεύθερη για όσους το επιθυμούν, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τις απαιτήσεις της Συμφωνίας και του Κανονισμού Λειτουργίας που διέπει το Δίκτυο. Η συμμετοχή στο Δίκτυο είναι δωρεάν. Η συμμετοχή στις εργασίες του Δικτύου είναι εθελοντική.

Ομάδες εργασίας

Για την υλοποίηση εργασιών επί συγκεκριμένων θεμάτων η Συντονιστική Επιτροπή συγκροτεί προσωρινές ή μόνιμες ομάδες εργασίας που διευθύνονται από ένα συντονιστή. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας είναι εθελοντική, και μπορούν σε αυτές, μετά από πρόταση του συντονιστή, να συμμετέχουν και εμπειρογνώμονες από ομάδες εργασίας άλλων φορέων που ασχολούνται με την ορολογία χωρίς να απαιτείται η επίσημη συμμετοχή των οικείων φορέων ή των μεμονωμένων εμπειρογνωμόνων στο Δίκτυο. Οι ομάδες εργασίας θεσπίζουν τον κανονισμό εσωτερικής τους λειτουργίας και υποβάλλουν ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων τους στην γενική συνέλευση των μελών του Δικτύου.

Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων

Η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων λειτουργεί με βάση Ομάδες Εργασίας που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς προτεραιότητας. Από πρακτική άποψη η συμμετοχή στην Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων εξασφαλίζει την καθημερινή ορολογική υποστήριξη των μεταφραστών και την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων.

Στην πρώτη φάση της λειτουργίας του Δικτύου έχουν συγκροτηθεί οι ακόλουθες πέντε ομάδες εργασίας με βάση τις προτεραιότητες που εντόπισε η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το σύνολο των όρων που έχουν συζητηθεί στις βικιομάδες αυτές μπορεί να αναζητηθεί στο

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ των ΔΕΛΤΙΩΝ:

Οικονομικά (οικονομική, τραπεζική, λογιστική, στατιστική, διεθνείς οικονομικές σχέσεις).

Τεχνολογία (μηχανολογία, μεταφορές, ηλεκτρολογία, ηλεκτρονική, πληροφορική).

Χημεία (χημεία, βιοχημεία, φαρμακευτική).

Φυσικοί πόροι (ενέργεια, περιβάλλον, κλίμα, γεωργία, αλιεία).

Δίκαιο (δίκαιο και κοινωνικές επιστήμες).

Οι εργασίες διεξάγονται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος (βικιομάδες - WIKI) στο οποίο υποβάλλονται ερωτήματα για συγκεκριμένους όρους. Το σύστημα εξασφαλίζει την άμεση ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των μελών της βικιομάδας σχετικά με την υποβολή των ερωτημάτων.

Επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων δεν αποτελεί όργανο τυποποίησης όρων. Το αποτέλεσμα των εργασιών της συμβάλλει στην ορθή απόδοση καινοφανών όρων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι προκύπτοντες όροι θα εισάγονται στην ΙΑΤΕ μέσω της διοργανικής Ομάδας Τυποποίησης Ορολογίας (ΟΤΟ) και μπορούν στη συνέχεια να εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές και τα εθνικά όργανα τυποποίησης.

Η πρόσβαση στην Υπηρεσία Επείγουσας Απόδοσης Όρων είναι δυνατή μόνο κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος (βλ. παραπάνω) ή προσκλήσεως από τον αρμόδιο συντονιστή. Η ακολουθητέα διαδικασία περιγράφεται σε σχετικό εγχειρίδιο (βλ. παραπάνω).

Μέλη του Δικτύου

Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2016-2018

Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021

Κατάλογος των μελών της Συντονιστικής και της Επιστημονικής Επιτροπής 2018-2021 (από 1.2.2020)

Μέλη Συντονιστικής Επιτροπής

Ημερίδες του Δικτύου

Πόροι του Δικτύου

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

testing new website