ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης

Στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λειτουργεί Γραφείο της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης. Το Γραφείο, υποστηρίζει μεταφραστικά και γλωσσικά τις υπηρεσίες της Αντιπροσωπείας και επιπλέον προωθεί το επάγγελμα του μεταφραστή, τη γλωσσομάθεια και την πολυγλωσσία μέσα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, όπως:

Διαγωνισμός Juvenes Translatores

ec

Ετήσιος διαγωνισμός για τη βράβευση των καλύτερων νεαρών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτόν συμμετέχουν μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μεταφράζουν σε οποιοδήποτε γλωσσικό συνδυασμό μεταξύ των 24 επίσημων γλωσσών της ΕΕ. Οι μεταφράσεις βαθμολογούνται από τους μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναδεικνύεται ένας νικητής από κάθε χώρα, ο οποίος ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για την τελετή βράβευσης.

Translating Europe Workshop (TEW)

Από το 2014, διοργανώνεται το ετήσιο συνέδριο Translate Europe Forum στις Βρυξέλλες, ενώ στα κράτη μέλη διοργανώνονται σεμινάρια/εργαστήρια Translate Europe Workshops. Στόχος τους είναι η ανάδειξη της σημασίας της μετάφρασης, η ενημέρωση για τις εξελίξεις στον κλάδο, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, και η δημιουργία επαφών μεταξύ πανεπιστημίων, του κλάδου των γλωσσικών υπηρεσιών και των επαγγελματιών μεταφραστών.

Ημερίδες και Συνέδρια του Γραφείου Αθηνών, περίοδος 2014-2016

European Master's in Translation (EMT)

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/emt_logo_white_2.jpg
Πρόκειται για ένα σήμα ποιότητας που απονέμεται σε μεταπτυχιακά προγράμματα μετάφρασης τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές και πρότυπα που θέτει η ΓΔΜ. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης των μεταφραστών και η παροχή στους νεαρούς μεταφραστές των εφοδίων που είναι απαραίτητα στην αγορά εργασίας.

Επιπλέον, το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης:

  • συμμετέχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις σε σχολεία και πανεπιστήμια·
  • καλλιεργεί επαφές με ελληνικούς φορείς (εκπαιδευτικούς και γλωσσικούς φορείς, υπουργεία, γλωσσική βιομηχανία, μεταφραστές) με στόχο την ανάπτυξη του μεταφραστικού επαγγέλματος και της μεταφραστικής αγοράς·
  • απαντά σε ερωτήματα ειδικών και κοινού για την πολιτική της Επιτροπής στον τομέα των γλωσσών ·
  • αναπτύσσει δίκτυα ορολογίας συνεργαζόμενο με ελληνικούς φορείς, για τη βελτίωση της ποιότητας της μετάφρασης στα όργανα της ΕΕ (βλ.παρακάτω).

Διεύθυνση Επικοινωνίας: DGT-ATHENS@ec.europa.eu(link sends e-mail)

edo

Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

Η ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου Ορολογίας ανακοινώθηκε σε Ημερίδα Εργασίας που οργάνωσαν το Γραφείο Αθηνών και το Γραφείο Λευκωσίας στις 3 Απριλίου 2015 στην Ακαδημία Αθηνών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες για το Δίκτυο και τις διαδικασίες συμμετοχής υπάρχουν στην ειδική σελίδα για το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας . Εκεί αναρτώνται τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων των Μελών του Δικτύου και των συνεδριάσεων της Επιστημονικής και Συντονιστικής Επιτροπής καθώς και πληροφορίες για σχετικές εκδηλώσεις.

Μελέτες για γλωσσικά ζητήματα:

  1. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: « Μετάφραση και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας » (Translation and intellectual property rights)
  2. Μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Γλώσσες και απασχολησιμότητα» (Languages and employability)
  3. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Συγκρισιμότητα των εξετάσεων ξένων γλωσσών στην Ευρώπη» (Study on comparability of language testing in Europe)
  4. Μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Μετάφραση ως δημόσια υπηρεσία στο πλαίσιο διασυνοριακών υπηρεσιών υγείας» (Public service translation in cross-border healthcare)
  5. Μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την πολυγλωσσία: κέρδη και κόστος» (European Strategy for Multilingualism: Benefits and Costs)