Skip to main content
Food Safety

Ocena materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Na tej stronie internetowej publikowane będą wszelkie informacje związane z oceną materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Informacje te zapewniają kontekst na potrzeby oceny, jej celu i zakresu oraz dotyczą najważniejszych kwestii, którymi należy się zająć.

Będą tutaj publikowane wszystkie istotne dokumenty, w tym: sprawozdanie końcowe z planowanego badania na poparcie oceny, jego streszczenie, wyciąg z niego oraz załączniki, jak również ewentualny dokument roboczy służb Komisji.

Punktem wyjścia tej oceny był plan działania opublikowany w listopadzie 2017 r. służący poinformowaniu obywateli i zainteresowanych stron o planach Komisji oraz umożliwieniu im przekazania uwag na temat zamierzonej inicjatywy, a także skutecznego uczestnictwa w przyszłych konsultacjach.

W poniższych informacjach opisano również proces konsultacji oraz określono szacowane terminy (konsultacje planowane, trwające i zakończone). Na stronie publikowane będą również inne dokumenty, takie jak sprawozdanie zbiorcze zawierające wyniki wszystkich poszczególnych konsultacji z zainteresowanymi stronami.

24 września 2018 r. w Brukseli odbyły się warsztaty z zainteresowanymi stronami, które rozpoczęły proces oceny. Był to pierwszy ważny krok w procesie konsultacji. W warsztatach wzięło aktywny udział wiele zainteresowanych stron reprezentujących wszelkie interesy związane z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością. Transmisję z wydarzenia można obejrzeć po kliknięciu na link w poniższej tabeli; jest tam również lista organizacji, które wzięły udział w warsztatach, oraz kopie prezentacji.

Konsultacje Publiczne

Zakończył się okres udzielania odpowiedzi.

Dokumenty z warsztatów nt. oceny

Warsztaty

Dokumenty (w języku angielskim)

24 września 2018 r.

 

Agenda
Workshop document
Summary

video-recording

List of participating organisations

Presentations:

Informacje ogólne i kontekst

Pierwsza dyrektywa 76/893/EWG w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością mająca zastosowanie w UE weszła w życie w 1976 r. Od tego czasu obowiązują przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady przewiduje obecne zharmonizowane unijne ramy prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. W rozporządzeniu tym określono ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa chemicznego oraz obojętności wszystkich materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w odniesieniu do zdrowia ludzkiego, a także przewidziano dalsze uprawnienia do ustanawiania szczególnych unijnych środków dotyczących określonych materiałów i wyrobów. Ustanowiono w nim procedurę przeprowadzania ocen bezpieczeństwa substancji wykorzystywanych do produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także zasady dotyczące znakowania, dokumentacji zgodności i możliwości śledzenia. Więcej informacji na temat ogólnych i szczegółowych unijnych przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością można znaleźć na stronie internetowej poświęconej przepisom w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Choć podstawowe przepisy dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością istnieją od ponad 40 lat, nigdy nie poddawano ich ocenie. Na podstawie zgromadzonych dotychczas faktów, wydaje się, że istnieje kilka zasadniczych problemów związanych z obecnym podejściem do regulacji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na poziomie UE. Chodzi m.in. o tworzenie wykazów dozwolonych substancji, ocenę ryzyka i podejście do zarządzania ryzykiem; przepływ informacji i zapewnienie zgodności w łańcuchu dostaw; egzekwowanie przepisów oraz zapewnienie spójności z innymi przepisami UE. Ponadto wiele zainteresowanych stron uważa, że brak szczegółowych przepisów unijnych dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością – poza przepisami dotyczącymi materiałów z tworzyw sztucznych – wpływa negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego, a także na ewentualne bezpieczeństwo tych materiałów.

W oparciu o te spostrzeżenia oraz istniejące już dowody wskazujące na potrzebę większej spójności i uproszczenia przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a także w związku z brakiem jakiejkolwiek oceny od momentu wprowadzenia unijnych przepisów należy ocenić, w jakim stopniu obowiązujące rozporządzenie spełnia swoje pierwotne cele.

Cel i zakres

Ogólnym celem oceny jest przeanalizowanie, w jakim zakresie obecne unijne ramy prawne dotyczące materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością są adekwatne do swoich celów i umożliwiają ich osiągnięcie w oczekiwany sposób. Proces ten obejmie pięć głównych kryteriów oceny, a mianowicie:

 • skuteczność podejść, procesów i narzędzi ustanowionych na podstawie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz jego środków towarzyszących i wykonawczych w stosunku do pierwotnych celów rozporządzenia;
 • wydajność podejść, procesów i narzędzi ustanowionych na podstawie rozporządzenia w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz jego środków towarzyszących i wykonawczych w stosunku do wykorzystanych zasobów;
 • adekwatność rozporządzenia w związku z obecnym rozwojem naukowym i technologicznym w dziedzinie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;
 • spójność wewnętrzna oraz z innymi powiązanymi interwencjami na poziomie krajowym, europejskim i międzynarodowym;
 • unijna wartość dodana w porównaniu z tym, co mogłyby osiągnąć państwa członkowskie lub co można byłoby osiągnąć w inny sposób, bez wprowadzania uregulowań dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na poziomie UE.

W ramach oceny przeanalizowane zostaną podstawowe wymogi, wdrażanie oraz funkcjonowanie rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 od jego wejścia w życia w dniu 23 listopada 2004 r., a także okres obowiązywania ogólnych przepisów, które utrzymano od czasu wprowadzenia w 1976 r. pierwszych przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zbadane zostanie również, w jaki sposób późniejsze środki wykonawcze regulują materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym w zakresie oceny ryzyka i zarządzania ryzykiem, zatwierdzonych wykazów substancji, wymogów dotyczących dokumentów, dobrych praktyk wytwarzania (GMP), możliwości śledzenia i egzekwowania przepisów. Ocena nie obejmie jednak szczegółowych przepisów ustanowionych w odniesieniu do szczególnych środków, np. dotyczących tego, czy dana substancja powinna być dopuszczona, czy nie, szczególnych ograniczeń lub metod badawczych.

Podczas oceny przeanalizowane zostaną również materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością, w odniesieniu do których nie istnieją żadne szczegółowe środki unijne, ale mogą istnieć środki regulacyjne na poziomie krajowym.

W oparciu o ocenę Komisja będzie mogła podjąć decyzję w sprawie wszelkich ewentualnych działań, które należy podjąć w przyszłości w celu uregulowania kwestii materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w UE, np. kwestii drukowanych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Pytania na potrzeby oceny

Na potrzeby przeprowadzenia oceny opracowano 10 pytań obejmujących pięć kryteriów oceny:

Skuteczność

 1. W jakim zakresie dzięki rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 i jego wdrożeniu osiągnięto cel tego rozporządzenia, jakim było zapewnienie podstawy do zabezpieczenia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego oraz interesów konsumentów w kontekście materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?
 2. W jakim zakresie dzięki rozporządzeniu (WE) nr 1935/2004 i jego wdrożeniu zapewniono skuteczne funkcjonowanie rynku wewnętrznego w kontekście wprowadzenia materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na rynek w UE?

Wydajność

 1. Biorąc pod uwagę zasoby (koszt, czas itd.), jakie są wymierne korzyści dla zainteresowanych stron, w tym dla:
  1. konsumentów (np. korzyści dla zdrowia i bezpieczeństwa);
  2. podmiotów gospodarczych, w tym zwłaszcza dla MŚP i mikroprzedsiębiorstw (np. jeżeli chodzi o wykazanie zgodności, dostęp do rynku);
  3. właściwych organów państw członkowskich (np. jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli nad materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością)?
 2. Biorąc pod uwagę zasoby (koszt, czas itd.), jakie są wymierne obciążenia dla zainteresowanych stron oraz czy istnieją aspekty, które można byłoby uprościć w celu poprawy skuteczności?
 3. Uwzględniając odpowiedzi na pytania 3 i 4, jak skuteczne jest rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 oraz narzędzia jego wdrażania, jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością?

Adekwatność

 1. Jakie są potrzeby, interesy i oczekiwania następujących zainteresowanych stron oraz w jakim zakresie obecne przepisy odpowiadają tym potrzebom:
  1. konsumentów i organizacji reprezentujących ich interesy;
  2. podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze; oraz
  3. właściwych organów państw członkowskich?
 2. W jakim zakresie rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 i jego wdrożenie pozwoliły na rozwój nauki, określenie priorytetów i innowacje?

Spójność

 1. W jakim zakresie rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 jest wewnętrznie spójne, również jeżeli chodzi o wszystkie jego akty wykonawcze?
 2. W jakim zakresie rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 i jego wdrożenie, w tym ocena ryzyka i przyjęte podejścia do zarządzania ryzykiem, są zewnętrznie spójne z innymi właściwymi przepisami i politykami?

Unijna wartość dodana

 1. Jaka jest unijna wartość dodana rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w odniesieniu do jego głównych celów?

Istniejące informacje i gromadzenie danych

Mimo że nie ma żadnych wymogów, jeżeli chodzi o monitorowanie rozporządzenia (WE) nr 1935/2004, już istnieje znacząca ilość informacji, które zapewnią wsparcie na potrzeby oceny unijnych przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W 2017 r. JRC opublikowało podstawowe badanie JRC, które zawiera całościowy obraz aktualnej sytuacji dotyczącej zarówno krajowych przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, jak i rynków tych materiałów w Europie. W badaniu tym zidentyfikowano złożony, ale wartościowy łańcuch dostaw, a także problemy związane ze skutecznością i spójnością krajowych środków, systemami oceny ryzyka, zgodnością materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i wykonalnością przepisów, co oznacza, że bezpieczeństwo nie zawsze może być zagwarantowane. W badaniu wspomniano również o obciążeniu przedsiębiorstw wynikającym z dużej liczby różnych instrumentów krajowych.

W efekcie niedawnych prac przeprowadzonych przez Komisję w odniesieniu do innych sektorowych lub horyzontalnych przepisów również wskazano ewentualne problemy z obecnymi przepisami w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Na przykład w wyniku oceny adekwatności dotyczącej przepisów ogólnych prawa żywnościowego wykazano niedociągnięcia w procedurach udzielania zezwoleń przewidzianych w innych aktach prawa wtórnego, np. w odniesieniu do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością innych niż tworzywa sztuczne. W strategii jednolitego rynku przywołano potrzebę wzmocnienia jednolitego rynku towarów i usprawnienia zasady wzajemnego uznawania, które stanowią podstawę stosowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Natomiast w badaniu mającym na celu wsparcie oceny adekwatności dotyczącej najistotniejszych przepisów dotyczących substancji chemicznych („ocena adekwatności +”) podkreślono problemy ze spójnością danych, nauki oraz procedur i środków zarządzania ryzykiem w różnych obszarach regulacyjnych, w tym tych związanych z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował niedawno opinię na temat ostatnich zmian w kontekście oceny ryzyka, w której to opinii zbadano ocenę bezpieczeństwa substancji chemicznych w żywności oraz wpływ na ocenę materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, stwierdzając, że należy bardziej skoncentrować się na gotowych materiałach i wyrobach, jak również na substancjach dodanych w sposób niezamierzony, wygenerowanych przy produkcji materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Urząd EFSA przeprowadził również prace dotyczące oceny materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, co do których nie istnieje zharmonizowane podejście na poziomie UE. Prace te obejmują sprawozdanie grupy roboczej ESCO dotyczące tworzyw innych niż tworzywa sztuczne, w którym to sprawozdaniu podkreślono, że od momentu publikacji wytycznych Komitetu Naukowego ds. Żywności w 1991 r. ocenę ryzyka na poziomie krajowym przeprowadzono jedynie w odniesieniu do 230 substancji wykorzystanych w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością innych niż tworzywa sztuczne. Celem dalszych prac przeprowadzanych za pośrednictwem sieci zespołu do spraw nieprawidłowości finansowych jest próba uzupełnienia istniejących luk w wiedzy, jeżeli chodzi o ocenę ryzyka związanego z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością innymi niż tworzywa sztuczne.

W marcu 2016 r. Parlament Europejski opublikował analizę oceny wdrożenia na szczeblu europejskim rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Podstawę tej analizy stanowił sondaż przeprowadzony w okresie od grudnia 2015 r. do lutego 2016 r., w którym udokumentowano stanowiska zainteresowanych stron dotyczące funkcjonowania rozporządzenia. W sprawozdaniu stwierdzono, że brak konkretnych środków w odniesieniu do materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na poziomie UE wpływa negatywnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego i bezpieczeństwo żywności oraz że wiele przedsiębiorstw, konsumentów, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska i zdrowiem, naukowców, a także właściwych organów państw członkowskich opowiada się za wprowadzeniem na poziomie UE bardziej szczegółowych środków w odniesieniu do tych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, których jeszcze nie zharmonizowano na poziomie UE.

Celem uzupełnienia istniejących informacji, przeprowadzone zostanie badanie mające na celu wsparcie oceny, dzięki któremu Komisja uzyska również rzeczywiste, powtarzalne, ilościowe i jakościowe dane oraz kompleksową analizę, aby móc zakończyć ocenę. Badanie to zapewni źródło informacji na potrzeby opracowania dokumentu roboczego służb Komisji zawierającego ocenę obejmującą wnioski oparte na dowodach oraz wszelkie ewentualne zalecenia dotyczące usprawnienia obecnych ram prawnych dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Terminy

Przewiduje się, że ocena, w tym działania na rzecz upowszechniania oraz przygotowanie dokumentu roboczego służb Komisji, zostanie zakończona na początku 2020 r. Więcej informacji na temat poszczególnych konsultacji znajduje się w poniższej tabeli dotyczącej narzędzi konsultacji.

Konsultacje z zainteresowanymi stronami

Aby skutecznie przeprowadzić ocenę przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, należy zapewnić udział zainteresowanych stron w całym procesie.

Celem konsultacji jest zaangażowanie wszystkich stosownych zainteresowanych stron oraz zebranie uzupełniających informacji, danych oraz wiedzy na temat funkcjonowania i stosowania rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 oraz jego środków towarzyszących i wykonawczych. Celem konsultacji jest uzyskanie wiedzy na temat doświadczeń i poglądów zainteresowanych stron, jeżeli chodzi o zakres i podejścia określone w rozporządzeniu, a także identyfikacja wszelkich pozytywnych lub negatywnych skutków, w tym nieoczekiwanych, oraz jakichkolwiek nowych problemów powstałych w wyniku obowiązujących przepisów. Konsultacje mają pomóc Komisji w uzyskaniu odpowiedzi na pytania dotyczące oceny.

Kluczowe aspekty, o które zostaną zapytane zainteresowane strony, obejmą m.in. podejście oparte na tworzeniu wykazów pozytywnych dozwolonych substancji, procedury udzielania zezwoleń, ocenę ryzyka i procesy zarządzania ryzykiem, wykonalność rozporządzenia oraz praktyki związane z egzekwowaniem jego przepisów, dobre praktyki wytwarzania, w tym praktyki związane z przejrzystością i identyfikowalnością, koszty wdrażania rozporządzenia i środków towarzyszących, a także uregulowanie przez państwa członkowskie kwestii materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością na poziomie krajowym, w odniesieniu do których to materiałów nie istnieją żadne szczególne środki na poziomie UE.

Wszelkie działania zainteresowanych stron, w tym metody, wyniki i rezultaty konsultacji, zostaną odnotowane i podsumowane w sprawozdaniu zbiorczym, które zostanie opublikowane na tej stronie internetowej.

Stosowne zainteresowane strony

Zestawienie głównych kategorii zainteresowanych stron przedstawiono w poniższej tabeli. Konsultacje obejmą reprezentacje podmiotów posiadających solidną wiedzę ekspercką w dziedzinie nauki i techniki, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, a także odpowiednie podmioty reprezentujące organizacje konsumenckie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacje pozarządowe. Dołożone zostaną starania, by odpowiednio wybrać podmioty gospodarcze w całym łańcuchu dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i dotrzeć do tych podmiotów, w tym do ich przedstawicieli, ze zwróceniem szczególnej uwagi na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz mikroprzedsiębiorstwa. Konsultacje obejmą organy krajowe, inne instytucje Unii oraz organy ponadnarodowe. Do udziału w konsultacjach zostaną również zaproszone podmioty zaangażowane w konsultacje, sprawy prawne i komunikację.

Lista zainteresowanych stron, którą prowadzi DG SANTE, zostanie poszerzona, kiedy dyrekcja ta uzyska informacje na temat dalszego zainteresowania oceną. Lista ta będzie stanowiła podstawę do kontaktu z zainteresowanymi stronami w zakresie udziału w ocenie i będzie służyła do przekazywania zainteresowanym stronom informacji o aktualizacjach i kluczowych wydarzeniach, które będą publicznie udostępniane na tej stronie internetowej.

Niewyczerpująca lista grup zainteresowanych stron

GRUPA

OPIS

Obywatele Unii i konsumenci

Obywatele oraz konsumenci są użytkownikami końcowymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, a zatem muszą brać udział w konsultacjach. Poglądy i opinie konsumentów, a także ich poziom wiedzy na temat kwestii związanych z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością (np. dostęp do informacji na temat wykorzystania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością) zostaną zbadane za pomocą ukierunkowanych narzędzi konsultacji.

Indywidualne podmioty gospodarcze

Wszystkie podmioty gospodarcze zajmujące się materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym importerzy, a także podmioty prowadzące przedsiębiorstwo spożywcze, zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa niereprezentowane przez stowarzyszenia zawodowe.

Stowarzyszenia zawodowe

Niewyczerpującą listę stowarzyszeń zawodowych związanych z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością można znaleźć za pośrednictwem strony internetowej DG SANTE. Informacje na temat takich stowarzyszeń są dostępne również w sprawozdaniu JRC.Szczególna uwaga zostanie poświęcona stowarzyszeniom zawodowym, które reprezentują małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorstwa w dziedzinie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.Inne stowarzyszenia zawodowe mogą obejmować na przykład osoby fizyczne reprezentujące wszelkie istotne elementy łańcucha dostaw materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym przemysł chemiczny, przywóz towarów z państw trzecich oraz przemysł spożywczy.

Krajowe organy publiczne

Właściwe centralne organy państw członkowskich, lokalne lub regionalne organy egzekwowania przepisów i laboratoria kontrolne, takie jak krajowe laboratoria referencyjne (KLR). Pełna lista właściwych organów krajowych i właściwy punkt kontaktowy znajdują się na stronie internetowej DG SANTE.

Instytucje, organy i agencje UE

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej jako unijne laboratorium referencyjne oraz odpowiednie agencje takie jak Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) jako podmioty oceniające ryzyko na poziomie UE, a także inne właściwe agencje takie jak Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA). Również Parlament Europejski.

Ponadnarodowe lub międzynarodowe podmioty publiczne

Na przykład Rada Europy, a także wszelkie inne pozaunijne organy publiczne lub rządowe.

Specjalistyczne instytuty naukowe, eksperci i prywatne laboratoria

W ukierunkowanych konsultacjach wezmą udział eksperci naukowi zajmujący się problematyką materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym działający w obszarze badań, w środowisku akademickim lub w sektorze prywatnym. Konsultacje obejmą zatem ekspertów zaangażowanych w ocenę ryzyka, w procesy zarządzania ryzykiem związane z materiałami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, a także ośrodki analityczne, instytucje badawcze i akademickie.

Organizacje pozarządowe (NGO)

Wszelkie organizacje pozarządowe będące grupami non-profit ukierunkowanymi na obywateli, działającymi niezależnie od rządu i zainteresowanymi kwestiami dotyczącymi materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Doradztwo

Na przykład firmy konsultingowe, kancelarie prawne i samozatrudnieni konsultanci.

Komunikacja naukowa

Chodzi o wszelkie organizacje prowadzące działalność zarobkową lub niezarobkową zaangażowane w upowszechnianie informacji naukowych dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Narzędzia konsultacji

Na poszczególnych etapach procesu i strategii konsultacji konieczne są różne rodzaje konsultacji. W zależności od zidentyfikowanej grupy zainteresowanych stron do celów przeprowadzenia konsultacji zostaną wykorzystane różne narzędzia i metody.

W ciągu czterech tygodni od 28 listopada do 26 grudnia 2017 r. wszystkim zainteresowanym stronom udało się przekazać informacje zwrotne na temat planu oceny materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Był to pierwszy etap procesu konsultacji, którego celem było uzyskanie informacji zwrotnych na temat zakresu ogólnego podejścia stosowanego w ramach konsultacji do oceny. Łącznie odpowiedzi udzieliło 26 zainteresowanych stron, w tym organizacje przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Podstawowa strategia gromadzenia danych obejmie zatem następujące narzędzia konsultacji (należy zauważyć, że wszystkie terminy wymagają potwierdzenia):

DZIAŁALNOŚĆ

OPIS

TERMINY

(szacowane)

Warsztaty

Dwa główne warsztaty będą traktowane priorytetowo, jeżeli chodzi o zapewnienie aktywnego uczestnictwa zainteresowanych stron w procesie oceny. Celem pierwszych warsztatów zorganizowanych podczas pierwszej części oceny będzie uzyskanie informacji na potrzeby etapu wstępnego; do udziału zostaną zaproszeni eksperci ze wszystkich grup zainteresowanych stron. Podczas drugich warsztatów, które odbędą się pod koniec procesu oceny, możliwe będzie przedstawienie projektu ustaleń wynikających z analizy oraz ich omówienie, a także, w stosownych przypadkach, ich dostosowanie. Warsztaty odbędą się w Brukseli.

pierwsze warsztaty
24 września 2018 r.

drugie warsztaty
wrzesień 2019 r.

Ukierunkowane wywiady

Wywiady obejmą wszystkie istotne zainteresowane strony ze wszystkich państw członkowskich UE, a także z innych stosownych krajów, w tym ze Szwajcarii i z Norwegii. Głównym celem ukierunkowanych wywiadów jest zbadanie, wyjaśnienie, uzasadnienie i przeanalizowanie dowodów przedstawionych przez kluczowe zainteresowane strony co do kwestii praktycznego wdrażania przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wywiady dotyczyć będą m.in. oceny ryzyka i procesów zarządzania, podejścia opartego na tworzeniu wykazów pozytywnych dozwolonych substancji, stosowania dobrych praktyk wytwarzania oraz wykonalności rozporządzeń.

wrzesień 2018 – kwiecień 2019

Grupy dyskusyjne

W spotkaniach grup dyskusyjnych uczestniczyć będą przedstawiciele ekspertów ze wszystkich grup zainteresowanych stron. Spotkania te będą służyły integracji wiedzy zainteresowanych stron na temat najbardziej interesujących dla stron kwestii związanych ze stosowaniem rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. Spotkania grup dyskusyjnych będą od początku dotyczyły konkretnych tematów lub zadań oraz będą miały konkretne cele.

wrzesień 2018 – kwiecień 2019

Analizy przykładów

Celem analiz przykładów jest zapewnienie konkretnych przykładów funkcjonowania przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, w tym zarówno najlepszych praktyk, jak i kwestii związanych z wdrażaniem rozporządzenia (WE) nr 1935/2004. Analizy te pozwolą uzasadnić złożone informacje zgromadzone za pomocą innych środków; np. badań źródeł wtórnych, grup dyskusyjnych i warsztatów, i posłużą ewentualnie za podstawę do dalszych badań i gromadzenia danych.

Czas trwania badania

Otwarte konsultacje publiczne

W ramach procesu konsultacji z zainteresowanymi stronami, w dniu 11 lutego 2019 r. na portalu Komisji Europejskiej dot. Lepszego Stanowienia Prawa uruchomiono otwarte konsultacje społeczne. Konsultacje są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, mają na celu zebranie opinii i poglądów obywateli, w tym konsumentów, w celu udzielenia odpowiedzi na końcowe pytania ewaluacyjne.

11 lutego 2019 r. - 6 maja 2019 r

Panel MŚP

Informacje na temat MŚP będą gromadzone bezpośrednio z Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości zarządzanej przez DG GROW.

Czas trwania badania

Grupa robocza ds. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz

Grupa ta składa się z ekspertów rządowych z państw członkowskich UE, którzy dzielą się poglądami i wiedzą ekspercką w zakresie opracowywania przepisów UE dotyczących materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Grupa spotyka się mniej więcej pięć razy w roku i można się z nią konsultować w kwestii wielu tematów, w tym tematów, które mają bezpośrednie znaczenie dla oceny przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

W przybliżeniu raz na 2–3 miesiące

Dostępne dokumenty (w języku angielskim)

Dokument

Streszczenie/wyjaśnienie

Data

Link/pdf

Plan oceny

W planie działania przewidziano inicjatywę mającą na celu przeprowadzenie oceny przepisów w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

28 listopada 2017 r.

Ocena i plan oceny adekwatności istniejących przepisów i polityk

„Podstawowe” badanie JRC

W ramach badania scharakteryzowano obecny łańcuch dostaw w przemyśle i zapewniono szczegółowe informacje na temat bieżących środków krajowych lub innych obowiązujących środków w zakresie tych materiałów.

18 stycznia 2017 r.

Niezharmonizowane materiały przeznaczone do kontaktu z żywnością w UE: sytuacja regulacyjna i rynkowa

Prezentacja na temat wzajemnego uznawania

Prezentacja opisuje zasady dotyczące Wzajemnego Uznawania (WZ), wyniki dotyczące oceny WZ, oraz przyszłych regulacji. Ponadto, prezentacja została omówiona wśród państw członkowskich w kontekście Grupy Roboczej ekspertów ds. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

18 grudnia 2018 r

Mutual recognition in the field of goods

Prezentacja na pozytywnych autoryzowanych listach

Prezentacja oraz załączony arkusz roboczy, omawiają możliwe wady i zalety zatwierdzonego wykazu w stosunku do substancji stosowanych w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Wyżej wymienione dokumenty były również wykorzystane podczas dyskusji między państwami członkowskimi w kontekście Grupy Roboczej ekspertów ds. materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością w ramach Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz.

25 lutego 2019 r

Overview of development of authorised list

Approach of using positive authorised lists of substances to regulate FCMs

Presentation and discussion on REACH and FCMs

The presentation describes the REACH Regulation and the links with FCM. The accompanying document was used to stimulate discussion amongst Member States on the possible gaps and overlaps of rules on FCMs with REACH in a focus group

3 May 2019

Presentation
Discussion

Summary of public consultationFactual summary report of the public consultation2 July 2019FCM – Summary Report
Summary of SME Panel consultationFactual summary report of the SME Panel consultation2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel
Focus group discussion on non-harmonised FCMsThe document was used to stimulate discussion amongst Member States on the issues concerning non-EU/ national FCM rules in a focus group.2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel

Kontakt

Aby uzyskać więcej informacji lub zadać szczegółowe pytanie dotyczące oceny, proszę wysłać wiadomość e-mail na adres: SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu.

Available language versions