Skip to main content
Food Safety

Hodnocení materiálů určených pro styk s potravinami

Všechny informace týkající se hodnocení materiálů určených pro styk s potravinami (food contact materials, FCM) budou zveřejněny na této stránce. Najdete zde souvislosti hodnocení, jeho účel a rozsah a hlavní otázky.

Rovněž zde budou zveřejněny všechny důležité dokumenty, včetně závěrečné zprávy plánované studie na podporu hodnocení, jejího shrnutí, obsahu a příloh a výsledného pracovního dokumentu útvarů Komise.

Východiskem pro toto hodnocení byl plán zveřejněný v listopadu 2017, který informoval občany a zúčastněné strany o záměru Komise a umožnil jim poskytnout zpětnou vazbu k zamýšlené iniciativě a efektivně se účastnit dalších konzultačních činností.

Dále zde najdete popis konzultačního procesu a jeho předběžný harmonogram (plánované, probíhající a dokončené konzultační činnosti). Budou zde zveřejněny i další dokumenty, jako je výtah ze zprávy obsahující výsledky všech konzultačních činností s různými zúčastněnými stranami.

Pracovní setkání se zúčastněnými stranami, kterým bylo hodnocení zahájeno, se konalo v Bruselu 24. září 2018. Jednalo se o první významný krok v konzultačním procesu. Zúčastnili se ho zástupci hájící zájmy celé řady zúčastněných stran z oblasti materiálů určený pro styk s potravinami, kteří během něj aktivně přispěli k diskusi. V níže uvedené tabulce je uveden odkaz na záznam setkání a seznam zastoupených organizací spolu s jejich příspěvky.

Veřejná konzultace

Lhůta pro zasílání odpovědí na tuto konzultaci skončila.

Dokumenty z hodnotícího pracovního setkání

Pracovní setkání

Dokumenty (v angličtině)

24. září 2018

 

Agenda
Workshop document
Summary

video-recording

List of participating organisations

Presentations:

Souvislosti

První směrnice 76/893/EHS o materiálech určených pro styk s potravinami byla v EU zavedena v roce 1976 a od té doby začala pro tyto materiály platit určitá pravidla. Harmonizovaný právní rámec EU pro materiály určené pro styk s potravinami (FCM) v současné době poskytuje stávající nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004. Stanoví obecné zásady chemické bezpečnosti a inertnosti všech FCM ve vztahu k lidskému zdraví a poskytuje další pravomoci k přijetí zvláštních opatření EU pro konkrétní materiály a předměty. Stanoví postup posuzování bezpečnosti látek používaných k výrobě FCM a pravidla pro označování, dokumentaci o souladu a sledovatelnost. Další informace o obecných a specifických právních předpisech EU týkajících FCM najdete na stránce věnované této oblasti.

Právní předpisy EU týkající se FCM nebyly od vzniku základních ustanovení před více než 40 lety nikdy podrobeny hodnocení. Na základě dosud shromážděných důkazů se dále zdá, že ve stávajícím přístupu k regulaci FCM na úrovni EU existuje několik problematických bodů. Jedná se o přístup k zařazování povolených látek na seznam, posuzování a řízení rizik; tok informací a dodržování předpisů v dodavatelském řetězci; vymáhání práva a soudržnost s dalšími právními předpisy EU. Podle řady zúčastněných stran navíc skutečnost, že neexistují zvláštní pravidla EU pro neplastové FCM, negativně ovlivňuje řádné fungování vnitřního trhu a možná také bezpečnost FCM.

Na základě těchto stanovisek a důkazů, které volají po větší soudržnosti a po zjednodušení předpisů, a vzhledem k tomu, že od zavedení pravidel pro FCM nebylo provedeno žádné jejich hodnocení, je nezbytné vyhodnotit, jak současné nařízení plní své původní cíle.

Účel a rozsah

Cílem tohoto hodnocení je posoudit, nakolik stávající legislativní rámec pro materiály určené pro styk s potravinami vyhovuje svému účelu a splňuje očekávání. Hodnocení se provádí na základě pěti kritérií:

 • Účinnost přístupů, postupů a nástrojů stanovených v nařízení o FCM a v souvisejících a prováděcích opatřeních ve vztahu k původním cílům nařízení.
 • Účelnost přístupů, postupů a nástrojů stanovených v nařízení o FCM a v souvisejících a prováděcích opatřeních ve vztahu k původním cílům nařízení.
 • Relevantnost nařízení vzhledem k současnému stavu vědeckého a technického vývoje v oblasti FCM a k potřebám a očekáváním zúčastněných stran.
 • Soudržnost, a to jak vnitřní, tak s dalšími souvisejícími opatřeními na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni.
 • Přidaná hodnota Unie v porovnání s tím, čeho by dosáhly členské státy bez regulace FCM na úrovni EU.

Svým rozsahem se hodnocení vztahuje jak na základní požadavky, provádění a fungování nařízení (ES) č. 1935/2004 od jeho vstupu v platnost 23. listopadu 2004, tak na období používání obecných pravidel, která platí od zavedení prvních právních předpisů týkajících se FCM v roce 1976.

Zaměří se na příslušné pojmy a na způsoby, jimiž následná prováděcí opatření regulují FCM, včetně postupů k posouzení a řízení rizik, seznamů povolených látek, požadavků na dokumentaci, správné výrobní praxe, sledovatelnosti a vymáhání práva. Nebude se však vztahovat na podrobná pravidla stanovená zvláštními opatřeními, například na to, zda by určitá látka měla být povolena či nikoli, na zvláštní omezení ani na zkušební metody.

Rovněž se bude zabývat těmi FCM, pro něž neexistují zvláštní opatření na úrovni EU, ale které mohou být regulovány na vnitrostátní úrovni.

Na základě hodnocení Komise zváží, jaká opatření v EU v budoucnosti ohledně FCM případně přijmout, například u tištěných a potištěných FCM.

Hodnoticí otázky

Za účelem provedení hodnocení bylo připraveno 10 otázek, které se vztahují na pět kritérií hodnocení:

Účinnost:

 1. Nakolik dosáhlo nařízení (ES) č. 1935/2004 a jeho následné uplatňování svého cíle, tj. poskytnout základ pro zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a zájmů spotřebitelů, pokud jde o FCM?
 2. Nakolik zajistilo nařízení (ES) č. 1935/2004 a jeho následné uplatňování účinné fungování vnitřního trhu v souvislosti s uváděním FCM na trh v EU?

Účelnost:

 1. Jaké jsou vzhledem k vynaloženým zdrojům (náklady, čas atd.) jeho kvantifikovatelné přínosy pro zúčastněné strany, tj. pro:
  1. spotřebitele (např. přínosy pro zdraví a bezpečnost)
  2. hospodářské subjekty, zejména pro malé a střední podniky a mikropodniky (např. při prokazování dodržování předpisů, pro přístup na trh)
  3. příslušné orgány členských států (např. při zajišťování bezpečnosti a kontroly materiálů určených pro styk s potravinami)?
 2. Jaká je vzhledem k vynaloženým zdrojům (náklady, čas atd.) vyčíslitelná zátěž na zúčastněné strany a které aspekty by mohly být zjednodušeny, aby se účelnost zlepšila?
 3. Jak účelné je nařízení (ES) č. 1935/2004 a jeho prováděcí nástroje při zajišťování bezpečnosti FCM, přihlédnete-li k odpovědím na otázky č. 3 a 4?

Relevantnost

 1. Jaké jsou potřeby, zájmy a očekávání níže uvedených zúčastněných stran a nakolik je stávající právní předpisy naplňují:
  1. spotřebitelé a organizace zastupující jejich zájmy
  2. hospodářské subjekty včetně provozovatelů potravinářských podniků a
  3. příslušné orgány členských států.
 2. Nakolik umožnilo nařízení (ES) č. 1935/2004 a jeho následné provádění rozvíjet vědecké poznatky, stanovovat priority a inovovat?

Soudržnost

 1. Nakolik je nařízení (ES) č. 1935/2004 vnitřně soudržné, včetně všech prováděcích aktů?
 2. Nakolik jsou nařízení (ES) č. 1935/2004 a jeho následné provádění, včetně přijatých přístupů k hodnocení a řízení rizik, soudržné s ostatními příslušnými právními předpisy a politikami?

Přidaná hodnota Unie

  Doposud shromážděné informace a sběr údajů

  Přestože neexistuje výslovný požadavek na monitorování nařízení (ES) č. 1935/2004, bylo již na podporu hodnocení právních předpisů EU týkajících se materiálů určených pro styk s potravinami shromážděno poměrně dost informací.

  Referenční studie Společného výzkumného střediska, která byla zveřejněna v roce 2017, poskytuje komplexní přehled vnitrostátní regulace FCM a situace na trzích s těmito materiály v Evropě. Popisuje spletitý, avšak hodnotný dodavatelský řetězec a potenciální problémy týkající se účinnosti a soudržnosti vnitrostátních opatření, systémů hodnocení rizik, souladu materiálů určených pro styk s potravinami a vymahatelnosti ustanovení, které by mohly dát důvod k pochybnostem ohledně bezpečnosti. Kromě toho studie zmiňuje zatížení podniků v důsledku četných vnitrostátních regulačních nástrojů, které se vzájemné liší.

  Možné problémy se stávajícími právními předpisy o FCM Komise rovněž odhalila při práci na jiných odvětvových nebo horizontálních právních předpisech. Například při kontrole účelnosti obecného potravinového práva byly zjištěny nedostatky v postupech povolování stanovené v jiných sekundárních právních předpisech, např. u jiných než plastových FCM; strategie pro jednotný trh uvádí potřebu posílit jednotný trh se zbožím a zlepšit zásadu vzájemného uznávání, na nichž materiály určených pro styk s potravinami závisí, a studie na podporu kontroly účelnosti nejvýznamnějších právních předpisů týkajících se chemických látek („kontrola účelnosti +“) poukazuje na problémy týkající se soudržnosti údajů, vědeckých poznatků a postupů a opatření v oblasti řízení rizik, a to mezi různými regulačními oblastmi, včetně oblastí týkajících se FCM.

  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) nedávno vydal stanovisko k vývoji v oblasti posuzování rizik, v němž se zabývá posuzováním bezpečnosti chemických látek v potravinách a dopadem na hodnocení materiálů určených pro styk s potravinami, a dospěl k závěru, že je třeba se více zaměřit na hotové materiály a předměty i na nezáměrně přidané látky, které při výrobě FCM vznikají. EFSA se rovněž zabýval posuzováním FCM, pro něž neexistuje harmonizovaný přístup na úrovni EU. Vznikla například zpráva pracovní skupiny ESCO pro neplastové materiály, která zdůraznila, že od zveřejnění pokynů Vědeckého výboru pro potraviny z roku 1991 byla na vnitrostátní úrovni posouzena rizika pouze u 230 látek používaných v jiných než plastových FCM. Prostřednictvím sítě FIP se pak úřad snaží doplnit mezery v poznatcích o posuzování rizik neplastových materiálů určených pro styk s potravinami.

  V březnu 2016 Evropský parlament zveřejnil evropskou studii posuzující uplatňování nařízení (ES) č. 1935/2004 o materiálech určených pro styk s potravinami. Studie vychází z průzkumu provedeného v období od prosince 2015 do února 2016, v němž se zúčastněné strany vyjádřily k tomu, jak toto nařízení funguje. Zpráva dochází k závěru, že nedostatek zvláštních opatření na úrovni EU, pokud jde o některé FCM, má negativní dopad na fungování vnitřního trhu a bezpečnost potravin a mnoho zúčastněných stran z řad podniků, spotřebitelů, nevládních organizací působících v oblasti zdraví a životního prostředí, jakož i příslušné orgány členských států se vyslovují pro zavedení konkrétnějších opatření na úrovni EU pro ty FCM, které dosud nejsou harmonizovány na úrovni EU.

  K doplnění stávajících informací a k dokončení hodnocení získá Komise rovněž faktické, reprodukovatelné kvantitativní a kvalitativní údaje a komplexní analýzu formou studie. Studie bude podkladem pro pracovní dokument útvarů Komise (SWD), který bude obsahovat samotné hodnocení včetně závěrů vycházejících z důkazů a případných doporučení, jak zlepšit stávající právní rámec pro FCM, který Komise zavedla.

  Harmonogram

  Předpokládá se, že hodnocení bude dokončeno na začátku roku 2020, včetně informačních aktivit a přípravy pracovního dokumentu útvarů Komise. Další informace o různých konzultačních činnostech naleznete v níže uvedené tabulce konzultačních nástrojů.

  Konzultace se zúčastněnými stranami

  Aby bylo možné úspěšně provést hodnocení právních předpisů týkajících se FCM, musí být v průběhu celého procesu zajištěna účast zúčastněných stran.

  Cílem konzultačního procesu je zapojit všechny příslušné zúčastněné strany a shromáždit potřebné informace, údaje a poznatky o fungování a uplatňování nařízení (ES) č. 1935/2004 a souvisejících a prováděcích opatření. Smyslem konzultací je získat zkušenosti a názory zúčastněných stran na oblast působnosti nařízení a přístupy v něm stanovené, jakož i zjistit jakékoli pozitivní či negativní dopady, včetně neočekávaných dopadů, a případné nově vznikající problémy vyplývající ze stávajících právních předpisů. Konzultační činnosti budou navrženy tak, aby pomohly Komisi zodpovědět hodnoticí otázky.

  Mezi klíčové aspekty, ohledně kterých budou zúčastněné strany konzultovány, patří mimo jiné pozitivní přístup založený na zařazování povolených látek na seznam, postupy povolování, postupy posuzování a řízení rizik, vymahatelnost nařízení a postupy jeho prosazování, správná výrobní praxe, včetně postupů pro transparentnost a sledovatelnost, náklady na provádění nařízení a souvisejících opatření a regulace FCM ze strany členských států na vnitrostátní úrovni, pro něž na úrovni EU neexistují žádná zvláštní opatření.

  Všechny činnosti zúčastněných stran, včetně konzultační metodiky, výstupů a výsledků, budou zaznamenány a shrnuty v souhrnné zprávě, která bude zveřejněna na této internetové stránce.

  Příslušné zúčastněné strany

  V následující tabulce je uveden přehled hlavních kategorií zúčastněných stran. Do konzultačního procesu bude zahrnut velký počet zástupců vědeckých a technických oborů z veřejného i soukromého sektoru, odpovídající počet zástupců spotřebitelských organizací a organizací občanské společnosti, včetně nevládních organizací. Pozornost bude věnována odpovídajícímu výběru a oslovení hospodářských subjektů z celého dodavatelského řetězce FCM, včetně jejich zástupců, se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a mikropodniky. Zahrnuty budou i vnitrostátní orgány, ostatní orgány EU a nadnárodní subjekty. K účasti budou přizváni také odborníci působící v oblasti poradenství, právních záležitostí a komunikace.

  GŘ pro zdraví a bezpečnost potravin (GŘ SANTE) vede seznam zúčastněných stran, na který bude přidávat další subjekty, které se jí přihlásí a projeví zájem se hodnocení účastnit. Na základě seznamu budou zúčastněné strany vyzvány k účasti na hodnocení a budou rovněž informovány o aktualizacích a klíčových událostech zveřejněných na těchto internetových stránkách.

  Indikativní seznam zúčastněných stran

  SKUPINA

  POPIS

  Občané EU a spotřebitelé

  Občané a spotřebitelé jsou konečnými uživateli materiálů pro styk s potravinami, a proto musí být do konzultačních činností zahrnuti. Zkušenosti a názory spotřebitelů i úroveň jejich znalostí o FCM (např. přístup k informacím o používání těchto materiálů) budou zkoumány prostřednictvím cílených konzultačních nástrojů.

  Jednotlivé hospodářské subjekty

  Zahrnuje všechny hospodářské subjekty působící v oblasti FCM, včetně dovozců a provozovatelů potravinářských podniků, a zejména malé a střední podniky a mikropodniky, které nejsou zastoupeny profesními sdruženími.

  Profesní sdružení

  Indikativní seznam profesních sdružení v oblasti FCM je k dispozici na internetových stránkách GŘ SANTE. Informace o těchto sdruženích jsou rovněž k dispozici ve zprávě Společného výzkumného střediska. Zvláštní pozornost bude věnována profesním sdružením, která zastupují malé a střední podniky a mikropodniky v oblasti FCM. V rámci sdružení se dále mohou zúčastnit například osoby zastupující příslušné části dodavatelského řetězce FCM, včetně chemického průmyslu, dovozců zboží ze třetích zemí a potravinářského průmyslu.

  Vnitrostátní orgány

  Např. příslušné ústřední orgány členských států, místní nebo regionální donucovací orgány a kontrolní laboratoře, jako jsou národní referenční laboratoře. Úplný seznam příslušných vnitrostátních orgánů a kontakty na ně jsou k dispozici na internetových stránkách GŘ SANTE.

  Orgány, instituce a agentury EU

  Např. Společné výzkumné středisko Evropské komise jakožto referenční laboratoř EU a příslušné agentury, jako je Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) v úloze posuzovatele rizik na úrovni EU a další příslušné agentury, např. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA). Do této kategorie spadá i Evropský parlament.

  Nadnárodní nebo mezinárodní veřejné subjekty

  Například Rada Evropy i všechny další veřejné či státní orgány ze zemí mimo EU.

  Specializované vědecké ústavy, odborníci a soukromé laboratoře

  Cílené konzultační činnosti se zaměří i na vědecké pracovníky působící v oblasti FCM, včetně odborníků z výzkumu, akademického prostředí a soukromého sektoru. Patří sem subjekty zapojené do postupů posuzování a řízení rizik u FCM, jakož i expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce.

  Nevládní organizace (NGO)

  Jakákoli nevládní organizace, která je neziskovou občanskou organizací, je nezávislá na vládě a do jejíž zájmové oblasti FCM spadají.

  Poradenské služby

  Například poradenské firmy, advokátní kanceláře a samostatně výdělečně činní poradci.

  Vědecké sdělovací prostředky

  Včetně jakékoli organizace, ziskové či neziskové, účastnící se šíření vědeckých informací o FCM.

  Konzultační nástroje

  Každý krok konzultačního procesu a strategie vyžaduje jiný typ konzultačních činností. K vedení konzultací budou použity nástroje a metody odpovídající dané skupině zúčastněných stran.

  Během 4týdenního období od 28. listopadu do 26. prosince 2017 mohly všechny zúčastněné strany poskytnout zpětnou vazbu ohledně plánu pro hodnocení materiálů určených pro styk s potravinami. Jednalo se o první krok v konzultačním procesu, v rámci kterého Komise získala názory na rozsah obecného konzultačního přístupu k hodnocení. Celkem odpovědělo 26 zúčastněných stran, včetně podnikatelských a nevládních organizací.

  V rámci strategie pro primární sběr údajů se uplatní tyto konzultační nástroje (pozn. všechny časové údaje je třeba ještě potvrdit):

  ČINNOST

  POPIS

  HARMONOGRAM

  (předběžný)

  Pracovní setkání

  K zajištění aktivní účasti zúčastněných stran na hodnocení budou nejdůležitější dvě velká pracovní setkání. První proběhne na začátku hodnocení a jeho tématem budou informace o počáteční fázi. Pozváni budou odborníci ze všech skupin zúčastněných stran. Druhé se bude konat ke konci hodnocení a poskytne příležitost představit návrh závěrů analýzy a diskutovat o nich a v případě potřeby je upravit. Tato pracovní setkání se budou konat v Bruselu.

  #1. pracovní setkání
  24. září 2018

  #2. pracovní setkání
  září 2019

  Cílené rozhovory

  Rozhovory se zaměří na všechny příslušné zúčastněné strany ze všech členských států EU, jakož i dalších příslušných zemí, včetně Švýcarska a Norska. Hlavním účelem rozhovorů je prozkoumat, objasnit, odůvodnit a analyzovat důkazy, které hlavní zúčastněné strany poskytly při uplatňování právních předpisů týkajících se FCM v praxi. Kromě jiných témat se rozhovory budou zabývat i postupy posuzování a řízení rizik, pozitivním přístupem k zařazování povolených látek na seznam, uplatňováním správné výborní praxe a vynutitelností nařízení.

  září 2018–říjen 2019

  Tematicky zaměřené pracovní skupiny

  Na těchto zasedáních se sejdou odborní zástupci všech skupin zúčastněných stran. Na zasedáních tematických skupin se shromáždí poznatky zúčastněných stran o hlavních otázkách zájmu spojených s uplatňováním nařízení (ES) č. 1935/2004. Od samého začátku budou zasedání pracovních skupin svolávána na konkrétní téma nebo kvůli konkrétnímu úkolu či cíli.

  září 2018–říjen 2019

  Případové studie

  Případové studie mají za cíl poskytnout konkrétní příklady fungování právních předpisů týkajících se FCM, včetně osvědčených postupů, jakož i otázek spojených s uplatňováním nařízení (ES) č. 1935/2004. Poslouží k doložení komplexních informací, které byly shromážděny prostřednictvím jiných prostředků, např. sekundárním výzkumem, tematicky zaměřenými skupinami a během pracovních setkání, a případně se použijí jako základ pro další výzkum a shromažďování údajů.

  délka studie

  Otevřená veřejná konzultace

  Otevřená veřejná konzultace byla zahájena dne 11. února 2019 na portálu Komise pro zlepšování právní úpravy v rámci konzultačního procesu zúčastněných stran. Konzultace jsou k dispozici ve všech úředních jazycích EU a jsou zaměřeny na získávání stanovisek a názorů široké veřejnosti, včetně spotřebitelů, s cílem zodpovědět hodnotící otázky.

  11. února 2019–6. května 2019

  Panel malých a středních podniků

  Informace o malých a středních podnicích budou získávány přímo od sítě Enterprise Europe Network, kterou řídí GŘ GROW.

  délka studie

  Pracovní skupina pro materiály určené pro styk s potravinami Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva

  Tato skupina se skládá z vládních odborníků z členských států EU, kteří sdílejí názory a odborné poznatky o vývoji právních předpisů EU týkajících se FCM. Skupina se schází přibližně pětkrát za rok a může být konzultována v řadě otázek, včetně těch, které jsou přímo relevantní pro hodnocení právních předpisů týkajících se FCM.

  přibližně jednou za 2–3 měsíce

  Dostupné dokumenty (v angličtině)

  Dokument

  Shrnutí/vysvětlení

  Datum

  Odkaz/PDF

  Plán hodnocení

  Plán nastiňuje iniciativu pro hodnocení právních předpisů týkajících se FCM.

  28. listopadu 2017

  Plán hodnocení a kontroly účelnosti

  Referenční studie Společného výzkumného střediska

  Studie mapuje stávající dodavatelský řetězec odvětví a poskytuje podrobné informace o platných vnitrostátních opatřeních nebo jiných opatřeních zavedených pro tyto materiály.

  18. ledna 2017

  Neharmonizovaný materiál pro styk s potravinami v EU: regulační a tržní situace

  Prezentace o vzájemném uznávání

  Prezentace popisuje zásady vzájemného uznávání (MR), zjištění o hodnocení MR a budoucí regulaci a byla projednána mezi členskými státy v kontextu pracovní skupiny odborníků na materiály pro kontakt s potravinami PAFF.

  18. prosince 2018

  Mutual recognition in the field of goods

  Prezentace na pozitivních povolených seznamech

  Prezentace a doprovodný list diskutují o možných výhodách a nevýhodách přístupu kladně registrovaných látek k regulaci látek používaných v FCM a byly použity k povzbuzení diskusí mezi členskými státy v souvislosti s pracovní skupinou odborníků pro materiály v kontaktu s potravinami PAFF.

  25. února 2019

  Overview of development of authorised list

  Approach of using positive authorised lists of substances to regulate FCMs

  Presentation and discussion on REACH and FCMsThe presentation describes the REACH Regulation and the links with FCM. The accompanying document was used to stimulate discussion amongst Member States on the possible gaps and overlaps of rules on FCMs with REACH in a focus group3 May 2019Presentation Discussion
  Summary of public consultationFactual summary report of the public consultation2 July 2019FCM – Summary Report
  Summary of SME Panel consultationFactual summary report of the SME Panel consultation2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel
  Focus group discussion on non-harmonised FCMsThe document was used to stimulate discussion amongst Member States on the issues concerning non-EU/ national FCM rules in a focus group.2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel

  Kontakt

  Chcete-li získat další informace nebo máte konkrétní dotazy ohledně hodnocení, zašlete
  e-mail na adresu: SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu

  Available language versions