Skip to main content
Food Safety

Toiduga kokkupuutuvate materjalide hindamine

Sellel lehel avaldatakse kogu teave toiduga kokkupuutuvate materjalide hindamise kohta. Selgitatakse hindamise tausta, eesmärki ja ulatust ning peamisi küsimusi, millele tuleb leida vastus.

Siin avaldatakse kõik asjasse puutuvad dokumendid, sh hindamise toetuseks kavandatud uuringu lõpparuanne, kommenteeritud kokkuvõte, lühiülevaade ja lisad ning viimaks komisjoni talituste töödokument.

Hindamine algas 2017. aasta novembris avaldatud tegevuskavaga, mille eesmärk oli teavitada kodanikke ja sidusrühmi komisjoni kavatsustest ning võimaldada neil anda tagasisidet kavandatud algatuse kohta ja anda tulevikus konsultatsioonidesse viljakas panus.

Järgnevalt kirjeldatakse ka konsulteerimisprotsessi ja esitatakse eeldatav ajakava (kavandatud, käimasolevad ja lõpetatud konsultatsioonid). Samuti avaldatakse siin muud dokumendid, näiteks kokkuvõtlik aruanne, milles esitatakse kõikide eri sidusrühmadega konsulteerimise tulemused.

Konsulteerimise esimese olulise sammuna toimus esmaspäeval, 24. septembril 2018 Brüsselis sidusrühmade õpikoda, mille raames hindamine algatati. Õpikojas osalesid aktiivselt mitmesugused sidusrühmad, kes esindasid kõiki toiduga kokkupuutuvate materjalidega seotud huve. Ürituse ülekande leiab, kui klõpsata lingil allpool olevas tabelis, kus on esitatud ka osalenud organisatsioonide loetelu ja ettekannete koopiad.

Avalik konsultatsioon

Konsultatsioonile vastamise tähtaeg on lõppenud.

Hindamise õpikoja dokumendid

Õpikoda

Dokumendid (inglise keeles)

24. september 2018

 

Agenda
Workshop document
Summary

video-recording

List of participating organisations

Presentations:

Taust ja kontekst

Esimene ELis kohaldatud toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlenud direktiiv 76/893/EMÜ võeti vastu 1976. aastal ning sellest ajast alates on kehtinud toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad eeskirjad. Praegu on toiduga kokkupuutuvaid materjale reguleeriv ELi ühtlustatud õigusraamistik sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1935/2004. Määruses on sätestatud kõikide toiduga kokkupuutuvate materjalide keemilise ohutuse ja inertsuse üldpõhimõtted inimeste tervist silmas pidades ning täiendavad volitused konkreetseid materjale ja esemeid käsitlevate ELi meetmete kehtestamiseks. Määrusega on kehtestatud toiduga kokkupuutuvate materjalide tootmisel kasutatud ainete ohutushindamise menetlus ning märgistamise, vastavusdokumentide ja jälgitavuse eeskirjad. Lisateave toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi üldiste ja konkreetsete õigusaktide kohta on esitatud toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide lehel.

Pärast põhisätete vastuvõtmist 40 aastat tagasi ei ole toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevaid ELi õigusakte kunagi hinnatud. Lisaks näib siiani kogutud tõendite põhjal, et selles, kuidas toiduga kokkupuutuvaid materjale ELi tasandil reguleeritakse, esineb mitu olulist probleemi. Need on seotud lubatud ainete loetellu kandmise, riskihindamis- ja riskijuhtimismeetoditega, teabevoogude ja nõuetele vastavusega tarneahelas, eeskirjade täitmise tagamisega ja kooskõlaga ELi muude õigusaktidega. Lisaks leiavad paljud sidusrühmad, et toiduga kokkupuutuvaid mitteplastist materjale käsitlevate konkreetsete ELi normide puudumine mõjutab negatiivselt siseturu nõuetekohast toimimist ja võimalik, et ka toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutust.

Nende seisukohtade ja olemasolevate tõendite alusel, mis viitavad vajadusele suurema ühtsuse ja lihtsustamise järele, ning kuna toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevaid ELi õigusnorme ei ole pärast nende vastuvõtmist kunagi hinnatud, peetakse vajalikuks hinnata, kuidas on saavutatud praegu kehtiva määruse algsed eesmärgid.

Eesmärk ja kohaldamisala

Hindamise üldeesmärk on teha kindlaks, mil määral täidab praegune toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlev ELi õigusraamistik oma eesmärki ja annab oodatud tulemusi. Protsess hõlmab viit peamist hindamiskriteeriumi, nimelt:

 • toiduga kokkupuutuvate materjalide määrusega kehtestatud tegevuspõhimõtete, protsesside ja vahendite ning seotud meetmete ja rakendusmeetmete tulemuslikkus määruse algsete eesmärkide saavutamisel;
 • toiduga kokkupuutuvate materjalide määrusega kehtestatud tegevuspõhimõtete, protsesside ja vahendite ning seotud meetmete ja rakendusmeetmete tõhusus võrreldes kasutatud vahenditega;
 • määruse asjakohasus, võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkonnas ning sidusrühmade vajadusi ja ootusi;
 • sisemine kooskõla ja kooskõla muude riiklikul, Euroopa ja rahvusvahelisel tasandil võetud asjaomaste meetmetega;
 • ELi lisaväärtus võrreldes sellega, mida liikmesriigid oleksid saavutanud või mis oleks saavutatud, kui toiduga kokkupuutuvaid materjale ELi tasandil ei reguleeritaks.

Hindamine hõlmab määruse (EÜ) nr 1935/2004 põhinõudeid, rakendamist ja toimimist alates selle jõustumisest 23. novembril 2004. aastal, aga ka ajavahemikku, mille jooksul on kehtinud üldeeskirjad, mis kehtestati esimese toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitleva õigusakti vastuvõtmisega 1976. aastal.

See hõlmab järgmisi rakendusmeetmeid, sealhulgas riskihindamis- ja riskijuhtimisprotsesse, lubatud ainete loetelusid, dokumentidele esitatavaid nõudeid, häid tootmistavasid, jälgitavust ja eeskirjade täitmise tagamist, ja nende aluseks olevaid põhimõtteid ning seda, mil viisil nendega reguleeritakse toiduga kokkupuutuvaid materjale. Samas ei hõlma hindamine konkreetsete meetmetega sätestatud üksikasjalikke eeskirju, näiteks seda, kas konkreetne aine peaks olema lubatud või mitte, konkreetseid piiranguid või katsemeetodeid.

Uuritakse ka olukorda, kus teatavaid toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevad konkreetsed ELi meetmed puuduvad, kuid võivad olla olemas riiklikul tasandil.

Hindamise põhjal saab komisjon otsustada, millised meetmed (kui üldse) on vajalikud, et reguleerida tulevikus Euroopa Liidus toiduga kokkupuutuvaid materjale, näiteks toiduga kokkupuutuvaid trükimaterjale.

Hindamisküsimused

Hindamiseks koostati 10 küsimust, mis sisaldavad viit hindamiskriteeriumi:

Tulemuslikkus

 1. Mil määral on määruse (EÜ) nr 1935/2004 vastuvõtmise ja selle järgneva rakendamisega saavutatud selle eesmärk luua alus inimeste tervise ja tarbijate huvide kõrgetasemelise kaitse tagamiseks seoses toiduga kokkupuutuvate materjalidega?
 2. Mil määral on määruse (EÜ) nr 1935/2004 vastuvõtmine ja selle järgnev rakendamine taganud siseturu tõhusa toimimise seoses toiduga kokkupuutuvate materjalide Euroopa Liidu turule laskmisega?

Tõhusus

 1. Milline on tarvitatud vahendeid (raha- ja ajakulu jne) arvesse võttes saadud mõõdetav kasu sidusrühmade jaoks, sealhulgas:
  1. tarbijate jaoks (nt tervise ja ohutusega seotud hüved);
  2. ettevõtjate, sh konkreetselt VKEde ja mikroettevõtjate jaoks (nt vastavuse tõendamisel, turulepääsul);
  3. liikmesriikide pädevate asutuste jaoks (nt toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse ja kontrolli tagamisel)?
 1. Kui suur on tarvitatud vahendeid (raha- ja ajakulu jne) arvesse võttes mõõdetav koormus sidusrühmade jaoks ning kas on midagi, mida saaks lihtsustada, et tõhusust suurendada?
 1. Võttes arvesse 3. ja 4. küsimusele antud vastuseid: kui tõhusad on määrus (EÜ) nr 1935/2004 ja selle rakendusvahendid toiduga kokkupuutuvate materjalide ohutuse tagamisel?

Asjakohasus

 1. Millised on järgmiste sidusrühmade vajadused, huvid ja ootused ning mil määral vastavad neile kehtivad õigusnormid:
  1. tarbijad ja nende esindusorganisatsioonid;
  2. ettevõtjad, sealhulgas toidukäitlejad ning
  3. liikmesriikide pädevad asutused?
 1. Mil määral on määruse (EÜ) nr 1935/2004 vastuvõtmine ja selle järgnev rakendamine soodustanud teaduse arengut, prioriteetide seadmist ja uuendustegevust?

Kooskõla

 1. Mil määral on määrus (EÜ) nr 1935/2004 ja selle rakendusaktid sisult ühtsed?
 1. Mil määral on määrus (EÜ) nr 1935/2004 ja selle järgnev rakendamine, sh riskihindamis- ja riskijuhtimismeetodid kooskõlas muude asjaomaste õigusaktide ja tegevuspõhimõtetega?

ELi lisaväärtus

 1. Milline on määruse (EÜ) nr 1935/2004 ELi lisaväärtus seoses selle peamiste eesmärkidega?

Olemasolev teave ja andmete kogumine

Kuigi määruse (EÜ) nr 1935/2004 rakendamise üle järelevalve tegemise nõuet ei ole kehtestatud, on juba olemas märkimisväärne hulk teavet, mille alusel saab hinnata toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevaid ELi õigusakte.

2017. aastal avaldatud Teadusuuringute Ühiskeskuse alusuuring annab tervikliku ülevaate toiduga kokkupuutuvate materjalide reguleerimise seisust riiklikul tasandil ning toiduga kokkupuutuvate materjalide turgude olukorrast Euroopas. Uuringus toodi välja keerukas, kuid väärtuslik tarneahel ning riiklike meetmete tõhususe ja ühtsuse, riskihindamiskavade, toiduga kokkupuutuvate materjalide nõuetele vastavuse ning õigusnormide täitmise tagamisega seotud probleemid, mille tõttu on ohutuse tõendamise võimalused paljuski veel ebaselged. Lisaks juhitakse tähelepanu koormusele, mis langeb ettevõtjatele paljude erinevate siseriiklike õigusnormide tõttu.

Komisjoni hiljutine töö muude valdkondlike või horisontaalsete õigusaktidega viitab samuti võimalikele probleemidele seoses toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate kehtivate õigusaktidega. Näiteks leiti üldiste toidualaste õigusnormide toimivuskontrolli käigus puudusi muudes teisestes õigusaktides ette nähtud lubade andmise menetlustes, näiteks seoses toiduga kokkupuutuvate mitteplastist materjalidega; ühtse turu strateegias rõhutatakse vajadust tugevdada kaupade ühtset turgu ja parandada vastastikuse tunnustamise põhimõtte rakendamist, millele tuginetakse seoses toiduga kokkupuutuvate materjalidega, ning samal ajal tuuakse kemikaale käsitlevate kõige asjakohasemate õigusaktide toimivuskontrolli toetavas uuringus („Fitness Check +“) välja erinevaid reguleerimisvaldkondi, sh toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate andmete, teadusuuringute ning riskijuhtimismenetluste ja -meetmete ühtsusega seotud probleemid.

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) avaldas hiljuti arvamuse riskihindamise arengu kohta. Selleks uuris amet toidus sisalduvate kemikaalide ohutuse hindamist ja selle mõju toiduga kokkupuutuvate materjalide hindamisele ning leidis, et rohkem tuleb tähelepanu pöörata valmismaterjalidele ja -toodetele ning toiduga kokkupuutuvatele materjalidele tootmise käigus tahtmatult lisatud ainetele. EFSA on ka hakanud tegelema nende toiduga kokkupuutuvate materjalide hindamisega, millele ei ole ELi tasandil kehtestatud ühtseid nõudeid. See hõlmab ESCO töörühma aruannet mitteplasti kohta, milles rõhutatakse, et alates toidu teaduskomitee suuniste avaldamisest 1991. aastal on riiklikul tasandil hinnatud ainult 230 toiduga kokkupuutuvates mitteplastist materjalides kasutatava ainega seotud riske. Toidu koostisosade ja pakendite võrgustiku (FIP-võrgustiku) raames tehtud töö eesmärk on täita olemasolevad lüngad teadmistes toiduga kokkupuutuvate mitteplastist materjalide riskihindamise kohta.

2016. aasta märtsis avaldas Euroopa Parlament toiduga kokkupuutuvate materjalide määruse (EÜ) nr 1935/2004 Euroopa tasandil rakendamise hindamise uuringu. Uuring põhines 2015. aasta detsembrist 2016. aasta veebruarini tehtud küsitlusel, mille käigus uuriti sidusrühmade arvamusi määruse toimimise kohta. Aruandes jõutakse järeldusele, et konkreetsete ELi tasandi meetmete puudumine teatavate toiduga kokkupuutuvate materjalide puhul kahjustab siseturu toimimist ja toiduohutust ning paljud sidusrühmad – ettevõtjad, tarbijad, keskkonna ja tervishoiu valdkonnas tegutsevad vabaühendused, teadlased ning liikmesriikide pädevad asutused – pooldavad konkreetsemaid ELi tasandi meetmeid seoses nende toiduga kokkupuutuvate materjalidega, millele ei ole veel ELi tasandil kehtestatud ühtseid nõudeid.

Hindamist toetav uuring täiendab olemasolevat teavet ja annab komisjonile ka faktilisi, korratavaid, kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid andmeid ning tervikliku analüüsi, mis võimaldab hindamise lõpule viia. Uuringu tulemustele tuginetakse komisjoni talituste töödokumendis, milles tutvustatakse hindamistööd, sealhulgas tõenditel põhinevaid järeldusi ja komisjoni võimalikke soovitusi toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitleva kehtiva õigusraamistiku täiustamiseks.

Ajakava

Hindamine, sealhulgas tulemuste levitamine ja talituste töödokumendi koostamine lõpetatakse eeldatavasti 2020. aasta alguses. Lisateave eri konsulteerimistegevuste kohta on esitatud allpool, konsulteerimisvahendite tabelis.

Konsulteerimine sidusrühmadega

Toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide edukaks hindamiseks tuleb tagada sidusrühmade osalus kogu protsessi jooksul.

Konsulteerimisprotsessi eesmärk on kaasata kõik asjaomased sidusrühmad ning koguda lisateavet, andmeid ja teadmisi määruse (EÜ) nr 1935/2004 ning sellega seotud meetmete ja rakendusmeetmete toimimise ja kohaldamise kohta. Konsultatsioonide eesmärk on uurida sidusrühmade kogemusi ja arvamusi määruse kohaldamisala ja selles sätestatud tegevuspõhimõtete kohta ning teha kindlaks määruse positiivne ja negatiivne mõju, sealhulgas ootamatu mõju ning praegu kehtivatest õigusaktidest tulenevad probleemid. Konsultatsioonid kavandatakse nii, et need toetavad komisjoni hindamisküsimustele vastamisel.

Põhiasjad, mille kohta sidusrühmade arvamust küsitakse, on muu hulgas positiivse loetelu koostamise heakskiidetud meetod, lubade andmise menetlus, riskihindamis- ja riskijuhtimisprotsessid, määruse täidetavus ja eeskirjade täitmise tagamise tavad, hea tootmistava, sh läbipaistvuse ja jälgitavuse tagamise tavad, määruse ja sellega seotud meetmete rakendamise kulud ning toiduga kokkupuutuvate materjalide reguleerimine liikmesriikide tasandil, aga ka nende toiduga kokkupuutuvate materjalide reguleerimine, mille puhul konkreetsed ELi tasandi meetmed puuduvad.

Kogu sidusrühmadega toimuv tegevus, sealhulgas konsulteerimismeetodid ja konsulteerimise tulemused, dokumenteeritakse ja nende kokkuvõte esitatakse aruandes, mis avaldatakse sellel veebilehel.

Asjaomased sidusrühmad

Alljärgnevas tabelis on esitatud ülevaade peamistest sidusrühmade kategooriatest. Konsulteerimises osalevad paljud teadus- ja tehnikaeksperdid nii avalikust kui ka erasektorist. Piisavalt on esindatud ka tarbijad ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused. Hoolikalt valitakse välja ja võetakse ühendust ettevõtjate ja nende esindajatega kogu toiduga kokkupuutuvate materjalide tarneahela ulatuses, pöörates erilist tähelepanu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEdele) ning mikroettevõtjatele. Kaasatakse ka riiklikud ametiasutused, muud ELi institutsioonid ja riigiülesed organid. Osalema kutsutakse ka nõustamis-, õigus- ja teabevahetusteenuseid osutavad sidusrühmad.

Huvitatud sidusrühmade loetelu koostab tervise ja toiduohutuse peadirektoraat ning seda täiendatakse, kui tervise ja toiduohutuse peadirektoraadile esitatakse hindamise vastu uusi huviavaldusi. Selle loetelu alusel võetakse sidusrühmadega ühendust, et kutsuda neid hindamises osalema, ning teavitatakse neid ajakohastatud teabest ja olulistest sündmustest, mis avaldatakse sellel veebisaidil.

Sidusrühmade mittetäielik loetelu

RÜHM

KIRJELDUS

ELi kodanikud ja tarbijad

Kodanikud ja tarbijad on toiduga kokkupuutuvate materjalide lõppkasutajad ning seega tuleb nad konsultatsioonidesse kaasata. Spetsiaalsete konsulteerimisvahendite abil uuritakse tarbijate hoiakuid ja arvamusi ning nende teadmisi toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkonnast (nt juurdepääs teabele toiduga kokkupuutuvate materjalide kasutamise kohta).

Üksikud ettevõtjad

Siia rühma kuuluvad toiduga kokkupuutuvate materjalidega tegelevad ettevõtjad, sealhulgas importijad, ning toidukäitlejad ja eelkõige VKEd ja mikroettevõtjad, keda kutseorganisatsioonid ei esinda.

Kutseorganisatsioonid

Toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkonna kutseorganisatsioonide mittetäielik loetelu on avaldatud tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi veebisaidil. Teave kutseorganisatsioonide kohta on esitatud ka Teadusuuringute Ühiskeskuse aruandes. Erilist tähelepanu pööratakse kutseorganisatsioonidele, mis esindavad toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkonnas tegutsevaid VKEsid ja mikroettevõtjaid. Muude kutseorganisatsioonide hulka kuuluvad näiteks ühingud, mis esindavad toiduga kokkupuutuvate materjalide tarneahela mis tahes lüli, sealhulgas keemiatööstust, kolmandatest riikidest kaupade importijaid ja toidutööstust.

Riikide valitsusasutused

Siia rühma kuuluvad liikmesriikide pädevad keskasutused, kohalikud või piirkondlikud täitevasutused ja kontrollilaboratooriumid, näiteks riiklikud referentlaboratooriumid. Riikide pädevate asutuste ja asjaomaste kontaktpunktide põhjalik loetelu on avaldatud tervise ja toiduohutuse peadirektoraadi veebisaidil.

ELi institutsioonid, organid ja asutused

Siia rühma kuuluvad Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus, mis tegutseb ELi referentlaboratooriumina, ning sellised asjaomased ametid, nagu Euroopa Toiduohutusamet (EFSA), mis tegutseb ELi tasandi riskihindajana, ning ka muud asjaomased asutused, näiteks Euroopa Kemikaaliamet (ECHA). Siia rühma kuulub ka Euroopa Parlament.

Riigiülesed ja rahvusvahelised avalik-õiguslikud asutused

Siia rühma kuuluvad näiteks Euroopa Nõukogu ja muud ELi-välised avalikud või valitsusasutused.

Spetsialiseeritud teadusasutused, eksperdid ja eralaboratooriumid

Konsulteeritakse ka toiduga kokkupuutuvate materjalide valdkonna teadusekspertidega, sealhulgas teadus- ja uurimisasutuste või erasektori ekspertidega. Siia kuuluvad eksperdid, kes tegelevad toiduga kokkupuutuvate materjalide riskihindamise ja riskijuhtimisega ning osalevad mõttekodades või töötavad uurimis- ja teadusasutustes.

Vabaühendused

Siia rühma kuuluvad vabaühendused – kodanikke ühendavad valitsusest sõltumatud mittetulundusühingud, mis tunnevad huvi toiduga kokkupuutuvate materjalide vastu.

Nõustamisteenuste osutajad

Näiteks konsultatsioonifirmad, õigusbürood ja füüsilisest isikust ettevõtjatest nõustajad.

Teadusalane suhtlemine

Kõik kasumit taotlevad või mittetulunduslikud organisatsioonid, mis tegelevad toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitleva teadusinfo levitamisega.

Konsulteerimisvahendid

Konsulteerimisprotsessi eri etapid ja strateegia nõuavad eri laadi konsulteerimistegevusi. Sõltuvalt kindlaksmääratud sidusrühmast kasutatakse konsulteerimisel eri vahendeid ja meetodeid.

Neljanädalase perioodi jooksul alates 28. novembrist kuni 26. detsembrini 2017 said kõik huvitatud sidusrühmad anda tagasisidettoiduga kokkupuutuvate materjalide hindamiskava kohta. See oli konsultatsiooniprotsessi esimene etapp, mille eesmärk oli saada tagasisidet hindamiseks kasutatava üldise konsulteerimismetoodika ulatuse kohta. Kokku andis tagasisidet 26 sidusrühma, sealhulgas ettevõtjate organisatsioonid ja vabaühendused.

Edaspidi kasutatakse põhiandmete kogumise strateegia raames järgmisi konsulteerimisvahendeid (kõik tähtajad kinnitatakse hiljem):

TEGEVUS

KIRJELDUS

AJAKAVA

(eeldatav)

Õpikojad

Kahe peamise õpikoja eesmärk on tagada sidusrühmade aktiivne osalemine hindamisprotsessis. Esimene õpikoda, mis toimub hindamise algetapis, korraldatakse, et teavitada hindamise alustamisest ning selles kutsutakse osalema kõikide sidusrühmade eksperdid. Teine õpikoda, mis toimub enne hindamisprotsessi lõppemist, annab võimaluse esitada analüüsi esialgsed tulemused, neid arutada ja vajaduse korral kohandada. Õpikojad toimuvad Brüsselis.

1. õpikoda
24. september 2018

2. õpikoda
september 2019

Sihipärased küsitlused

Küsitletakse kõiki asjaomaseid sidusrühmi kõikides ELi liikmesriikides ning muudes asjaomastes riikides, sealhulgas Šveitsis ja Norras. Sihipärase küsitluse peamine eesmärk on uurida, selgitada, põhjendada ja analüüsida peamiste sidusrühmade esitatud tõendeid toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate õigusaktide praktilise rakendamise kohta. Muude teemade hulgas käsitletakse küsitluste raames riskihindamis- ja riskijuhtimisprotsesse, positiivse loetelu koostamise heakskiidetud meetodit, hea tootmistava kohaldamist ja määruste täidetavust.

2018. aasta septembrist 2019. aasta aprillini

Sihtrühmad

Sihtrühmade kohtumistel osalevad eksperdid, kes esindavad kõiki sidusrühmi. Sihtrühmade kohtumistel arutatakse sidusrühmade arvamusi määruse (EÜ) nr 1935/2004 kohaldamisega seotud peamiste huvi pakkuvate küsimuste kohta. Konkreetseid teemasid või ülesandeid käsitlevaid sihtrühmade kohtumisi korraldatakse kohe hindamise alguses ning konkreetsetel eesmärkidel.

2018. aasta septembrist 2019. aasta aprillini

Juhtumiuuringud

Juhtumiuuringuid tehakse eesmärgiga tuua konkreetseid näiteid toiduga kokkupuutuvaid aineid käsitlevate õigusaktide toimimisest, sealhulgas parimatest tavadest ja määruse (EÜ) nr 1935/2004 rakendamisega seotud probleemidest. Uuringud kinnitavad kompleksset teavet, mis on kogutud muude vahenditega, näiteks dokumentide analüüsi, sihtrühmade kohtumiste ja õpikodade käigus, ning seda võidakse kasutada täiendavates uuringutes ja andmete kogumisel.

Kogu uuringu vältel

Avalik konsultatsioon

Avatud avalik konsultatsioon käivitati 11. veebruaril 2019 komisjoni parema õigusloome portaalis, mis on osa sidusrühmadega konsulteerimise protsessist. Konsultatsioon on kättesaadav kõigis ELi ametlikes keeltes, mille eesmärk on koguda üldsuse arvamusi ja seisukohti, sealhulgas tarbijate seisukohti, et vastata hindamisküsimustele.

11. veebruar 2019-6. mai 2019

VKEde paneelarutelu

Konkreetselt VKEde kohta kogutakse teavet otse Euroopa ettevõtlusvõrgustikust, mida haldab siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat.

Kogu uuringu vältel

Alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee toiduga kokkupuutuvate materjalide töörühm

Töörühma kuuluvad ELi liikmesriikide valitsuseksperdid, kes jagavad seisukohti ja teavet toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusaktide edasiarendamise kohta. Rühm kohtub umbes viis korda aastas ja temalt saab nõu paljudes eri küsimustes, sealhulgas neis, mis puudutavad otseselt toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusaktide hindamist.

Umbes kord iga 2–3 kuu tagant

Kättesaadavad dokumendid (inglise keeles)

Dokument

Kokkuvõte/selgitus

Kuupäev

Link/PDF-fail

Hindamiskava

Hindamiskavas kirjeldatakse toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevate ELi õigusaktide hindamise algatust.

28. november 2017

Hindamis- ja toimivuskontrolli kava

Teadusuuringute Ühiskeskuse alusuuring

Uuring annab ülevaate olemasolevast tarneahelast ja annab üksikasjalikku teavet kõnealuseid materjale käsitlevate kehtivate riiklike meetmete või muude meetmete kohta.

18. jaanuar 2017

Toiduga kokkupuutuvad materjalid, millega seotud nõudeid ei ole ELis ühtlustatud: regulatiivne ja turuolukord

Esitlus vastastikuse tunnustamise kohta

Ettekandes kirjeldatakse vastastikuse tunnustamise põhimõtteid, vastastikuse tunnustamise hindamise tulemusi ja tulevast reguleerimist ning arutati liikmesriikide seas PAFFi toiduainetega kokkupuutuvaid materjale käsitleva eksperdirühma raames.

18. detsember 2018

Mutual recognition in the field of goods

Esitatakse positiivsetes lubatud nimekirjades

Ettekandes ja sellega kaasasolevas töölehes käsitletakse võimalikke positiivseid ja negatiivseid aspekte FCMides kasutatavate ainete reguleerimise positiivse loendamise meetodil ning seda kasutati selleks, et stimuleerida arutelu liikmesriikide vahel PAFFi toiduainetega kokkupuutuvaid materjale käsitleva eksperdirühma raames.

25. veebruar 2019

Overview of development of authorised list

Approach of using positive authorised lists of substances to regulate FCMs

Presentation and discussion on REACH and FCMsThe presentation describes the REACH Regulation and the links with FCM. The accompanying document was used to stimulate discussion amongst Member States on the possible gaps and overlaps of rules on FCMs with REACH in a focus group3 May 2019Presentation Discussion
Summary of public consultationFactual summary report of the public consultation2 July 2019FCM – Summary Report
Summary of SME Panel consultationFactual summary report of the SME Panel consultation2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel
Focus group discussion on non-harmonised FCMsThe document was used to stimulate discussion amongst Member States on the issues concerning non-EU/ national FCM rules in a focus group.2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel

Kontaktandmed

Hindamise kohta lisateabe saamiseks või konkreetsete küsimuste esitamiseks palume saata e-kirja aadressil SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu.

Available language versions