Skip to main content
Food Safety

Evalwazzjoni ta’ Materjali li jiġu f’Kuntatt mal-Ikel (FCMs)

Fuq din il-paġna se tiġi ppubblikata l-informazzjoni kollha relatata mal-evalwazzjoni ta’ materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel (FCMs). Din tipprovdi kuntest lill-evalwazzjoni, l-iskop u l-ambitu tagħha u l-mistoqsijiet ewlenin li jridu jitwieġbu.

Id-dokumenti rilevanti kollha se jiġu ppubblikati hawnhekk, inklużi: ir-rapport finali ta’ studju ppjanat bħala sostenn tal-evalwazzjoni, is-sommarju eżekuttiv, l-astratt u l-annessi tagħha, kif ukoll id-Dokument eventwali tal-Ħidma tal-Persunal prodott mill-Kummissjoni.

Il-punt tat-tluq għal din l-evalwazzjoni kien pjan direzzjonali ppubblikat f’Novembru 2017 biex jinforma liċ-ċittadini u l-partijiet ikkonċernati dwar il-pjanijiet tal-Kummissjoni u sabiex ikunu jistgħu jagħtu rispons dwar l-inizjattiva maħsuba u biex jipparteċipaw b’mod effettiv fl-attivitajiet ta’ konsultazzjoni futuri.

L-informazzjoni li ġejja tiddeskrivi wkoll il-proċess ta’ konsultazzjoni u tagħti informazzjoni dwar perjodi ta’ żmien stmati (attivitajiet ta’ konsultazzjoni ppjanati, li għadhom għaddejjin u li tlestew). Dokumenti oħra bħal rapport sinottiku li jippreżenta r-riżultati tal-attivitajiet ta’ konsultazzjoni tal-partijiet ikkonċernati differenti kollha se jiġu ppubblikati hawnhekk ukoll.

Fi Brussell, nhar l-24 ta’ Settembru 2018, sar workshop għall-partijiet ikkonċernati biex tingħata spinta inizjali lill-evalwazzjoni, l-ewwel pass prinċipali fil-proċess ta’ konsultazzjoni. Kien hemm l-involviment ta’ firxa wiesgħa ta’ partijiet ikkonċernati li jirrappreżentaw l-interessi kollha tal-FCM, li kkontribwew b’mod effettiv matul il-workshop. Jekk tikklikkja l-link fit-tabella ta’ hawn taħt issib xandira tal-avveniment flimkien ma’ lista ta’ organizzazzjonijiet li pparteċipaw u kopji tal-preżentazzjonijiet.

Konsultazzjoni Pubblika

Il-perjodu biex tirrispondi għal din il-konsultazzjoni ntemm.

Id-dokumenti tal-workshop tal-evalwazzjoni

Workshop

Id-dokumenti (bl-Ingliż)

L-24 ta' Settembru 2018

 

Agenda
Workshop document
Summary

video-recording

List of participating organisations

Presentations:

Sfond u kuntest

L-ewwel Direttiva 76/893/KEE dwar materjali li jiġu f’kuntatt mal-ikel (FCMs) applikabbli fl-UE ġiet introdotta fl-1976 u r-regoli dwar l-FCMs ilhom fis-seħħ minn dakinhar ’l hawn. Bħalissa, ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill jipprevedi qafas legali armonizzat tal-UE għall-FCMs. Dan jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali tas-sikurezza u l-inertezza kimiċi u l-FCMs kollha fir-rigward tas-saħħa tal-bniedem, filwaqt li jipprovdi aktar setgħat biex jiġu adottati miżuri speċifiċi tal-UE għal materjali u oġġetti speċifikati. Huwa jistabbilixxi l-proċedura biex jitwettqu valutazzjonijiet tas-sikurezza ta’ sustanzi użati għall-manifattura tal-FCMs kif ukoll regoli dwar it-tikkettar, id-dokumentazzjoni ta’ konformità u dwar it-traċċabbiltà. Aktar informazzjoni dwar il-leġiżlazzjoni ġenerali u speċifika tal-UE dwar il-FCM tista’ tinstab fuq il-paġna tal-leġiżlazzjoni dwar il-FCM.

Sa mill-bidu tad-dispożizzjonijiet bażiċi tagħha stabbiliti aktar minn 40 sena ilu, il-leġiżlazzjoni tal-UE dwar l-FCMs qatt ma ġiet evalwata. Barra minn hekk, u abbażi tal-evidenza miġbura sa issa, jidher li hemm preżenti diversi kwistjonijiet fundamentali fl-approċċ eżistenti dwar kif jiġu regolati l-FCMs fil-livell tal-UE. Dan jinkludi l-elenku ta’ sustanzi awtorizzati, il-valutazzjoni tar-riskju u l-approċċi għall-immaniġġjar tar-riskju; il-fluss tal-informazzjoni u l-konformità fil-katina ta’ provvista; l-infurzar tal-leġiżlazzjoni kif ukoll il-koerenza tagħha ma’ leġiżlazzjoni oħra tal-UE. Barra minn hekk, in-nuqqas ta’ regoli speċifiċi tal-UE lil hinn mill-FCMs tal-plastik jitqies minn ħafna partijiet ikkonċernati bħala impatt negattiv fuq il-funzjonament korrett tas-suq intern kif ukoll, fuq is-sikurezza possibbli tal-FCMs.

Abbażi ta’ dawn il-perċezzjonijiet u l-evidenza li diġà teżisti, li tindika ħtieġa għal aktar koerenza u simplifikazzjoni, kif ukoll in-nuqqas ta’ kwalunkwe evalwazzjoni minn meta ġew introdotti r-regoli tal-UE dwar l-FCMs, jinħass il-bżonn li jiġi evalwat kif ir-Regolament attwali ħadem fir-rigward tal-objettivi oriġinali tiegħu.

Għan u ambitu

L-iskop ta’ din l-evalwazzjoni huwa li tivvaluta sa liema punt il-qafas leġiżlattiv attwali tal-UE għall-FCMs huwa tajjeb għall-iskop tiegħu u qed jagħti r-riżultati kif mistenni. Il-proċess se jkopri ħames kriterji prinċipali ta’ evalwazzjoni, jiġifieri:

 • L-effettività tal-approċċi, il-proċessi u l-għodod stabbiliti mir-Regolament dwar il-FCM u l-miżuri assoċjati u implimentattivi tiegħu rigward l-għanijiet oriġinali tar-Regolament;
 • L-effiċjenza tal-approċċi, il-proċessi u l-għodod stabbiliti mir-Regolament dwar il-FCM u l-miżuri assoċjati u implimentattivi tiegħu rigward ir-riżorsi użati;
 • Ir-rilevanza tar-Regolament fir-rigward tal-iżviluppi xjentifiċi u teknoloġiċi attwali fil-qasam tal-FCMs u l-ħtiġijiet u l-aspettattivi tal-partijiet ikkonċernati;
 • Il-koerenza interna u ma’ interventi relatati oħrajn fil-livell nazzjonali, Ewropew u internazzjonali;
 • Il-valur miżjud tal-UE meta mqabbel ma’ dak li seta’ jinkiseb mill-Istati Membri jew inkella mingħajr ir-regolamentazzjoni tal-FCMs fil-livell tal-UE.

L-ambitu tal-evalwazzjoni se jinkludi ir-rekwiżiti bażiċi, l-implimentazzjoni u l-funzjonament tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 mid-dħul fis-seħħ tiegħu fit-23 ta’ Novembru 2004 iżda wkoll il-perjodu li jikkonċerna r-regoli ġenerali li nżammu minn mindu ġiet introdotta l-ewwel leġiżlazzjoni dwar l-FCM fl-1976.

Din se tinkludi kunċetti u modi li miżuri ta' implimentazzjoni sussegwenti jirregolaw l-FCMs, inklużi l-proċessi l-valutazzjoni tar-riskju u l-proċess tal-immaniġġjar tar-riskju, il-listi awtorizzati ta’ sustanzi, ir-rekwiżiti ta’ dokumentazzjoni, il-Prassi Tajba ta' Manifattura (GMP), it-traċċabbiltà u l-infurzar. Madankollu, din mhix se tkopri r-regoli dettaljati stabbiliti fil-miżuri speċifiċi, pereżempju jekk sustanza partikolari għandhiex tkun awtorizzata jew le, restrizzjonijiet speċifiċi jew metodoloġiji tal-ittestjar.

Hija se tikkunsidra wkoll is-sitwazzjoni li tikkonċerna l-FCMs li għalihom ma hemm l-ebda miżuri speċifiċi tal-UE iżda jista’ jkun hemm fil-livell nazzjonali.

L-evalwazzjoni se tipprovdi bażi li fuqha l-Kummissjoni tista’ tikkunsidra liema passi huma possibbli, jekk ikun hemm, meħtieġa li jittieħdu fil-futur li jikkonċernaw ir-regolamentazzjoni tal-FCM fl-UE, pereżempju, għall-FCMs stampati.

Mistoqsijiet tal-evalwazzjoni

Sabiex titwettaq l-evalwazzjoni, tħejjew 10 mistoqsijiet li jkopru ħames kriterji ta’ evalwazzjoni:

Effettività

 1. Sa liema punt ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u l-implimentazzjoni sussegwenti kisbu l-objettiv tiegħu li jipprovdi l-bażi għall-iżgurar ta’ livell għoli ta’ protezzjoni tas-saħħa tal-bniedem u l-interessi tal-konsumaturi marbutin mal-FCM?
 2. Sa liema punt ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u l-implimentazzjoni sussegwenti żguraw il-funzjonament effettiv tas-suq intern fir-rigward tat-tqegħid fis-suq fl-UE tal-FCMs?

Effiċjenza

 1. X’inhuma l-benefiċċji kwantifikabbli, meta jitqiesu r-riżorsi (l-ispejjeż, il-ħin, eċċ.) lill-partijiet konċernati, inklużi:
  1. Konsumaturi (pereżempju, benefiċċji ta’ saħħa u sikurezza);
  2. L-operaturi tan-negozju, inklużi speċifikament għall-SMEs u l-mikronegozji (pereżempju, fil-wiri tal-konformità, l-aċċess għas-suq);
  3. L-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati Membri (pereżempju, fl-iżgurar tas-sikurezza u l-kontroll tal-FCMs)?
 2. X’inhuma l-piżijiet kwantifikabbli, meta jitqiesu r-riżorsi (l-ispejjeż, il-ħin, eċċ.) għall-partijiet ikkonċernati u hemm aspetti li jistgħu jiġu ssimplifikati biex titjieb l-effiċjenza?
 3. Meta jitqiesu t-tweġibiet għall-mistoqsijiet 3 u 4, kemm huma effiċjenti r-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u l-għodod ta’ implimentazzjoni tiegħu fl-iżgurar tas-sikurezza tal-FCMs?

Rilevanza

 1. Liema huma l-ħtiġijiet, l-interessi u l-aspettattivi tal-partijiet ikkonċernati li ġejjin u sa liema punt il-leġiżlazzjoni attwali tindirizzahom:
  1. Il-konsumaturi u l-organizzazzjonijiet rappreżentattivi tagħhom?
  2. L-operaturi tan-negozju, inklużi l-operaturi tan-negozju tal-ikel? u;
  3. l-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati Membri?
 2. Sa liema punt ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u l-implimentazzjoni sussegwenti tiegħu taw lok għall-evolviment tax-xjenza, il-prijoritizzazzjoni u l-innovazzjoni?

Koerenza

 1. Sa liema punt ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 hu koerenti internament, inklużi l-atti ta’ implimentazzjoni kollha tiegħu?
 2. Sa liema punt ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u l-implimentazzjoni sussegwenti tiegħu inkluża l-valutazzjoni tar-riskju u l-ġestjoni tar-riskju, l-approċċi meħuda, huma esternament koerenti ma’ leġiżlazzjoni u politiki rilevanti oħra?

Valur miżjud tal-UE

 1. X’inhu l-valur miżjud tal-UE tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 fir-rigward tal-għanijiet prinċipali tiegħu?

Informazzjoni eżistenti u ġbir tad-data

Għalkemm m’hemm l-ebda rekwiżiti għall-monitoraġġ tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004, diġà teżisti informazzjoni konsiderevoli biex issostni l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-FCM.

L-istudju ta’ riferiment tal-JRC, ippubblikat fl-2017 jipprovdi stampa komprensiva dwar is-sitwazzjoni attwali rigward ir-regolamentazzjoni nazzjonali tal-FCM u tas-swieq tal-FCM fl-Ewropa. Dan jidentifika katina ta’ provvista kumplessa imma ta’ valur u kwistjonijiet dwar l-effettività u l-koerenza tal-miżuri nazzjonali, tal-iskemi ta’ valutazzjoni tar-riskju, konformità tal-FCMs u l-infurzabbiltà tad-dispożizzjonijiet, li jħallu irqajja' ta’ inċertezza fil-kapaċità biex tintwera s-sikurezza. Barra minn hekk, dan jindika piż fuq in-negozji bħala konsegwenza ta’ diversi strumenti nazzjonali differenti.

Xogħol li sar dan l-aħħar mill-Kummissjoni dwar leġiżlazzjoni orizzontali jew settorjali oħra jindika wkoll problemi possibbli wkoll fil-leġiżlazzjoni attwali tal-FCM. Pereżempju, il-Kontroll tal-Idoneità dwar il-Liġi Ġenerali dwar l-Ikel jidentifika xi nuqqasijiet fil-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni previsti f’leġiżlazzjoni sekondarja oħra pereżempju, il-FCMs bl-esklużjoni tal-oġġetti tal-plastik: l-Istrateġija għas-Suq Uniku tindika l-ħtieġa li jissaħħaħ is-suq uniku għall-prodotti u jittejjeb il-prinċipju tar-Rikonoxximent Reċiproku li fuqhom FCMs jistrieħu, filwaqt li l-istudju biex isostni l-Kontroll tal-Idoneità dwar il-leġiżlazzjoni tal-kimiċi l-aktar rilevanti (“Kontroll tal-Idoneità +”) jenfasizza kwistjonijiet dwar il-koerenza tad-data, ix-xjenza, u l-proċeduri tal-immaniġġjar tar-riskji u l-miżuri bejn oqsma regolatorji differenti, inklużi dawk li għandhom x’jaqsmu mal-FCMs.

L-EFSA reċentement ippubblikat opinjoni dwar l-iżviluppi fil-valutazzjoni tar-riskju, li teżamina l-valutazzjoni tas-sikurezza tas-sustanzi kimiċi fl-ikel u l-impatt fuq l-evalwazzjoni tal-FCMs, u kkonkludiet li hemm bżonn ta’ aktar attenzjoni fuq materjali u oġġetti lesti kif ukoll is-sustanzi miżjuda b’mod mhux intenzjonat (NIAS) iġġenerati permezz tal-manifattura tal-FCM. L-EFSA wettqet ukoll ħidma ta’ valutazzjoni li tikkonċerna l-FCMs li għalihom m’hemmx approċċ armonizzat fil-livell tal-UE. Din tinkludi r-Rapport tal-ESCO WG dwar l-oġġetti mhux tal-plastik, li jenfasizza li, mill-pubblikazzjoni tal-Gwida SCF fl-1991, 230 sustanza biss użati fil-FCMs mhux tal-plastik ġew ivvalutati għar-riskju fil-livell nazzjonali. Aktar ħidma mwettqa permezz tan-network FIP qiegħda tipprova timla l-lakuni li hemm bħalissa fl-għarfien dwar il-valutazzjoni tar-riskju tal-FCMs mhux tal-plastik.

F’Marzu 2016, il-Parlament Ewropew ippubblika Studju ta’ Valutazzjoni tal-Implimentazzjoni Ewropea dwar ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 dwar il-FCM. L-istudju ssejjes fuq stħarriġ li sar bejn Diċembru 2015 u Frar 2016, li jiddokumenta l-pożizzjonijiet tal-partijiet ikkonċernati dwar il-funzjonament tar-Regolament. Ir-rapport jikkonkludi li n-nuqqas ta’ miżuri speċifiċi fil-livell tal-UE għal xi FCMs iħalli impatt negattiv fuq il-funzjonament tas-suq intern u s-sikurezza tal-ikel u bosta partijiet ikkonċernati fost in-negozji, il-konsumaturi, l-NGOs ambjentali u dawk iffukati fuq is-saħħa, ir-riċerkaturi kollha kif ukoll l-Awtoritajiet Kompetenti tal-Istati Membri huma favur miżuri aktar speċifiċi fil-livell tal-UE għal dawk l-FCMs li għadhom mhumiex armonizzati fil-livell tal-UE.

Se jsir studju biex jappoġġja l-evalwazzjoni biex jikkumplementa l-informazzjoni eżistenti li se jipprovdi wkoll lill-Kummissjoni data fattwali, riproduċibbli, kwantitattiva u kwalitattiva u analiżi komprensiva sabiex issir l-evalwazzjoni sħiħa. L-istudju se jiddaħħal f’Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal (SWD) li jkollu fih ix-xogħol ta’ evalwazzjoni inklużi l-konklużjonijiet ibbażati fuq l-evidenza u kwalunkwe rakkomandazzjonijiet possibbli għat-titjib tal-qafas legali attwali għall-FCMs fornuti mill-Kummissjoni.

Tempestività

L-evalwazzjoni hija prevista li titlesta kmieni fl-2020, inklużi l-attivitajiet ta’ disseminazzjoni u t-tħejjija tad-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal. Għal aktar informazzjoni dwar id-diversi attivitajiet ta’ konsultazzjoni, jekk jogħġbok ara t-tabella hawn taħt dwar l-għodod ta’ konsultazzjoni.

Konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati

Sabiex titwettaq b’suċċess l-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni tal-FCM, għandha tiġi żgurata l-parteċipazzjoni tal-partijiet ikkonċernati matul il-proċess kollu.

Il-proċess ta’ konsultazzjoni għandu l-għan li jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati kollha u biex jinġabru informazzjoni ta’ sostenn, data u għarfien dwar il-funzjonament u l-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 u l-miżuri assoċjati u implimentattivi tiegħu. L-attivitajiet ta’ konsultazzjoni huma intiżi li jfittxu l-esperjenzi u l-opinjonijiet tal-partijiet ikkonċernati dwar l-ambitu u l-approċċi stabbiliti fir-Regolament, kif ukoll li jkunu identifikati kwalunkwe effetti pożittivi jew negattivi, inklużi impatti mhux mistennija, u kwalunkwe kwistjonijiet emerġenti bħala konsegwenza tal-leġiżlazzjoni attwali. L-attivitajiet ta’ konsultazzjoni se jitfasslu b’tali mod li jkunu qed jappoġġjaw lill-Kummissjoni fit-tweġibiet tal-mistoqsijiet tal-evalwazzjoni.

Aspetti ewlenin li dwarhom l-partijiet ikkonċernati li jiġu kkonsultati, jinkludu, fost oħrajn, l-approċċ għal-listi pożittivi awtorizzati, il-proċeduri ta’ awtorizzazzjoni, il-valutazzjoni tar-riskju u l-proċessi ta’ mmaniġġjar tar-riskju, l-infurzabbiltà tar-Regolament u l-prattiki ta’ infurzar, il-GMP inklużi l-prattiki ta’ trasparenza u traċċabbiltà, l-ispejjeż tal-implimentazzjoni tar-Regolament u l-miżuri assoċjati tiegħu u r-regolamentazzjoni tal-FCMs mill-Istati Membri fil-livell nazzjonali u li għalihom ma jeżistux miżuri speċifiċi fil-livell tal-UE.

L-attivitajiet tal-partijiet ikkonċernati kollha, inklużi l-metodi ta’ konsultazzjoni, l-eżiti u r-riżultati se jiġu rrekordjati u miġburin fil-qosor f’rapport sinottiku li se jiġi ppubblikat fuq dan is-sit web.

Il-partijiet ikkonċernati rilevanti

Ħarsa ġenerali lejn il-kategoriji ewlenin tal-partijiet ikkonċernati qiegdħa tingħata fit-tabella ta’ hawn taħt. Il-proċess ta’ konsultazzjoni se jinkludi rappreżentazzjoni b’saħħitha ta’ kompetenza xjentifika u teknika, kemm mis-settur pubbliku kif ukoll minn dak privat kif ukoll rappreżentanza adegwata minn organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u tas-soċjetà ċivili, inklużi l-NGOs. Se tingħata attenzjoni biex jintgħażlu u jintlaħqu b’mod adegwat l-operaturi tan-negozju tul il-katina sħiħa tal-provvista tal-FCMs, inklużi r-rappreżentanti tagħhom, b’attenzjoni partikolari lill-Intrapriżi Żgħar u Medji (SMEs) u l-mikrointrapriżi. Se jiġu inklużi l-awtoritajiet nazzjonali, istituzzjonijiet oħra tal-UE u korpi supranazzjonali. Dawk involuti f’konsulenza, f’affarijiet legali u f’komunikazzjoni se jiġu mistiedna wkoll biex jipparteċipaw.

Lista tal-partijiet ikkonċernati qiegħda tinżamm mid-DĠ SANTE u se tiġi estiża aktar hekk kif id-DĠ SANTE jsir jaf b’aktar espressjonijiet ta’ interess fl-evalwazzjoni. Il-lista se tipprovdi bażi li fuqha jistgħu jiġu kkuntattjati l-partijiet ikkonċernati biex jieħdu sehem fl-evalwazzjoni u se sservi biex jinnotifikaw il-partijiet ikkonċernati bl-aġġornamenti u bl-avvenimenti ewlenin, li se jiġu ppubblikati fuq dan is-sit web.

Lista mhux eżawrjenti ta’ gruppi ta’ partijiet konċernati

GRUPP

DESKRIZZJONI

Ċittadini u konsumaturi tal-UE

Iċ-ċittadini u l-konsumaturi huma utenti aħħarin tal-FCM u għalhekk għandhom ikunu parti mill-attivitajiet ta’ konsultazzjoni. Il-perċezzjonijiet u l-fehmiet tal-konsumaturi kif ukoll il-livell tal-għarfien tagħhom dwar kwistjonijiet marbuta mal-FCM (pereżempju, aċċess għall-informazzjoni dwar l-użu tal-FCMs) se jkunu investigati permezz ta’ għodod ta’ konsultazzjoni mmirata.

Operaturi tan-negozju individwali

Din tinkludi l-operaturi kollha tan-negozju tal-FCM inklużi l-importaturi, kif ukoll l-operaturi tan-negozji tal-ikel, u b’mod partikolari l-SMEs u l-mikrointrapriżi mhux rappreżentati minn assoċjazzjonijiet professjonali.

Assoċjazzjonijiet professjonali

Fuq is-sit web tad-DĠ SANTE.hemm lista mhux eżawrjenti tal-assoċjazzjonijiet professjonali tal-FCM. Informazzjoni dwar tali assoċjazzjonijiet hija disponibbli wkoll fir-rapport tal-JRC. Attenzjoni partikolari se titqiegħed fuq assoċjazzjonijiet professjonali li jirrappreżentaw l-SMEs u l-mikrointrapriżi fil-qasam tal-FCMs. Assoċjazzjonijiet professjonali oħra jistgħu jinkludu pereżempju, individwi li jirrappreżentaw kwalunkwe partijiet rilevanti tal-FCM fil-katina tal-provvista inklużi l-industrija tas-sustanzi kimiċi, l-importazzjoni ta’ oġġetti minn pajjiżi terzi u l-industrija tal-ikel.

Awtoritajiet nazzjonali governattivi

Din tinkludi l-awtoritajiet ċentrali kompetenti tal-Istati Membri, korpi tal-infurzar lokali jew reġjonali u laboratorji ta’ kontroll, bħal-Laboratorji Nazzjonali ta’ Referenza (NRLs). Fuq is-sit web tad-DĠ SANTE hemm lista komprensiva tal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti u l-punt ta’ kuntatt rilevanti.

Istituzzjonijiet, korpi u aġenziji tal-UE

Din tinkludi iċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewopea fil-kapaċità tiegħu bħala laboratorju ta' referenza tal-UE (UE-LR) u l-aġenziji rilevanti bħall-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fil-kapaċità tagħha bħala l-evalwatriċi tar-riskju fil-livell tal-UE kif ukoll aġenziji rilevanti oħra bħalma huma l-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA). Din jinkludi wkoll il-Parlament Ewropew.

Korpi pubbliċi internazzjonali jew supranazzjonali

Din tinkludi pereżempju, il-Kunsill tal-Ewropa kif ukoll kwalunkwe awtoritajiet pubbliċi mhux tal-UE jew Governattivi.

Istituti xjentifiċi speċjalizzati, esperti u laboratorji privati

L-esperti xjentifiċi rilevanti għall-qasam tal-FCM, inklużi dawk fil-qasam tar-riċerka, akkademiċi jew fis-settur privat se jkun parti mill-attivitajiet ta’ konsultazzjoni mmirata. Din tinkludi dawk involuti fil-valutazzjoni tar-riskju u l-proċessi tal-immaniġjar tar-riskju tal-FCM kif ukoll gruppi ta’ riflessjoni, istituzzjonijiet ta’ riċerka u istituzzjonijiet akkademiċi.

Organizzazzjonijiet Mhux Governattivi (NGO)

Din tinkludi kwalunkwe organizzazzjoni mhux governattiva li hija organizzazzjoni bla qligħ, grupp magħmul miċ-ċittadini li jiffunzjonaw b’mod indipendenti mill-gvern u b’interess fil-FCM.

Konsulenza

Pereżempju, konsulenzi professjonali, ditti tal-avukati u konsulenti indipendenti.

Komunikazzjoni xjentifika

Din tinkludi kwalunkwe organizzazzjoni, kemm jekk hi għall-profitt jew le, involuta fit-tixrid ta’ informazzjoni xjentifika marbuta mal-FCM.

Għodod ta’ konsultazzjoni

Il-passi differenti tal-proċess ta’ konsultazzjoni u l-istrateġija jeħtieġu tipi differenti ta’ attivitajiet ta’ konsultazzjoni. Sabiex issir il-konsultazzjoni, se jintużaw għodod u metodi differenti skont il-grupp tal-partijiet ikkonċernati identifikati.

F’perjodu ta’ erba’ ġimgħat, bejn it-28 ta’ Novembru u s-26 ta’ Diċembru 2017, il-partijiet ikkonċernati kollha kienu kapaċi jipprovdu rispons dwar il-Pjan Direzzjonali għall-Evalwazzjoni tal-FCM. Dan kien l-ewwel pass tal-proċedura ta’ konsultazzjoni sabiex ikun hemm rispons dwar l-ambitu tal-approċċ tal-konsultazzjoni ġenerali għall-evalwazzjoni. Total ta’ 26 parti kkonċernata wieġbu, inklużi organizzazzjonijiet tan-negozju u NGOs.

Minn issa ’l quddiem, l-istrateġija għall-ġbir ta’ data primarja se tinkludi l-għodod ta’ konsultazzjoni li ġejjin (jekk jogħġbok innota li l-ħinijiet kollha għad iridu jiġu kkonfermati):

ATTIVITÀ

DESKRIZZJONI

ŻMIEN

(stmat)

Workshops

Żewġ workshops ewlenin se jkunu fuq quddiem nett biex jiżguraw il-parteċipazzjoni attiva tal-partijiet ikkonċernati fil-proċess ta’ evalwazzjoni. L-ewwel workshop fl-ewwel parti tal-evalwazzjoni se jiġi organizzat biex jinfurma l-fażi tal-bidu u se jistieden esperti minn gruppi ta’ partijiet ikkonċernati. It-tieni laqgħa ta’ ħidma li ser ssir lejn tmiem il-proċess ta’ evalwazzjoni se tipprovdi opportunità biex jiġu ppreżentati u jkun hemm riflessjoni fuq l-abbozz tas-sejbiet tal-analiżi, u fejn meħtieġ jiġu adattati. Il-workshops se jsiru fi Brussell.

#1 Workshop
L-24 ta' Settembru 2018

#2 Workshop
Settembru 2019

Intervisti mmirati

L-intervisti se jinvolvu l-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha mill-Istati Membri kollha tal-UE, kif ukoll pajjiżi rilevanti oħra, inklużi l-Iżvizzera u n-Norveġja. L-għan ewlieni tal-intervisti mmirati huwa li jinvestigaw, jiċċaraw, jelaboraw u janalizzaw l-evidenza pprovduta mill- partijiet ikkonċernati ewlenin fl-implimentazzjoni prattika tal-leġiżlazzjoni dwar l-FCM. Fost suġġetti oħra, l-intervisti se jindirizzaw il-valutazzjoni tar-riskju u l-proċessi ta’ mmaniġġjar, l-approċċ għal-listi pożittivi awtorizzati, l-applikazzjoni tal-GMP u l-infurzar tar-Regolamenti.

Settembru 2018 – April 2019

Gruppi Fokus

il-laqgħat tal-Grupp Fokus se jiġbru rappreżentanti esperti minn gruppi ta’ partijiet ikkonċernati. Il-laqgħat ta’ grupp fokus se jintegraw l-għarfien tal-partijiet ikkonċernati dwar kwistjonijiet prinċipali ta’ interess marbuta mal-applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004. Se jsiru laqgħat ta’ grupp fokus b’temi jew kompiti speċifiċi mill-bidu nett u b’objettivi speċifiċi.

Settembru 2018 – April 2019

Studji tal-każ

L-istudji tal-każijiet huma intiżi biex jipprovdu eżempji konkreti tal-funzjonament tal-leġiżlazzjoni dwar l-FCM li jinkldu kemm l-aħjar prattiki kif ukoll kwistjonijiet marbuta mal-implimentazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1935/2004. Huma se jissostanzjaw informazzjoni kumplessa miġbura permezz ta’ mezzi oħra, pereżempju, riċerka bbażata biss fuq id-dokumentazzjoni, gruppi fokus u workshops u possibilment iservu bħala bażi għal aktar riċerka u ġbir ta’ data.

Tul taż-żmien tal-istudju

Konsultazzjoni pubblika miftuħa

Il-konsultazzjoni pubblika miftuħa tnediet fil-11 ta’ Frar 2019 fuq il-Portal ta’ Regolamentazzjoni Aħjar tal-Kummissjoni bħala parti mill-proċess ta’ konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati. Il-konsultazzjoni hija disponibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE, bil-għan li jinġabru l-opinjonijiet u l-fehmiet tal-pubbliku ġenerali inklużi l-konsumaturi sabiex jitwieġbu l-mistoqsijiet tal-evalwazzjoni.

11 ta’ Frar 2019–6 ta’ Mejju 2019

Il-panel tal-SME

Se tinġabar informazzjoni speċifika dwar l-SMEs direttament mingħand in-Network Enterprise Europe, immexxi mid-DĠ GROW.

Tul taż-żmien tal-istudju

Grupp ta’ Ħidma dwar l-FCMs tal-Kumitat Permanenti tal-PAFF

Dan il-grupp jikkonsisti minn esperti Governattivi mill-Istati Membri tal-UE li jaqsmu fehmiet u għarfien espert fl-iżvilupp tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-FCM. Il-grupp jiltaqa’ madwar ħames darbiet fis-sena u jista’ jiġi kkonsultat fuq firxa ta’ kwistjonijiet, inklużi dawk li huma direttament rilevanti għall-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-FCM.

Bejn wieħed u ieħor darba kull xahrejn-tliet xhur

Dokumenti disponibbli (bl-Ingliż)

Dokument

Sommarju/spjegazzjoni

Data

Link/pdf

Pjan direzzjonali tal-evalwazzjoni

Il-pjan direzzjonali jistabbilixxi inizjattiva għall-evalwazzjoni tal-leġiżlazzjoni dwar il-FCM

It-28 ta' Novembru 2017

Pjan direzzjonali tal-Evalwazzjonijiet u l-Kontroll tal-Idoneità

L-istudju “ta’ Riferiment” tal-JRC

L-istudju jidentifika fil-katina ta’ provvista attwali tal-industrija u jipprovdi informazzjoni dettaljata dwar il-miżuri nazzjonali attwali jew miżuri oħra fis-seħħ għal dawn il-materjali

It-18 ta’ Jannar 2017

FCM mhux armonizzati fl-UE: is-sitwazzjoni regolatorja u tas-suq

Preżentazzjoni dwar Rikonoxximent Reċiproku

Il-preżentazzjoni tiddeskrivi l-prinċipji dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku, is-sejbiet dwar l-evalwazzjoni tar-Rikonoxximent Reċiproku u r-regolamentazzjoni futura u ġiet diskussa fost l-Istati Membri fil-kuntest tal-Grupp ta 'Ħidma Espert dwar il-Materjali ta' Kuntatt mal-Ikel tal-PAFF.

18 ta' Diċembru 2018

Mutual recognition in the field of goods

Preżentazzjoni fuq listi awtorizzati pożittivi

Il-preżentazzjoni u l-iskeda tax-xogħol li takkumpanjaha tiddiskuti l-vantaġġi u l-iżvantaġġi possibbli tal-approċċ pożittiv tal-lista awtorizzata għar-regolazzjoni tas-sustanzi użati fl-FCMs u ntużat biex tistimula d-diskussjoni fost l-Istati Membri fil-kuntest tal-Grupp ta 'Ħidma Espert dwar il-Materjali ta' Kuntatt mal-Ikel tal-PAFF.

25 ta’ Frar 2019

Overview of development of authorised list

Approach of using positive authorised lists of substances to regulate FCMs

Presentation and discussion on REACH and FCMs

The presentation describes the REACH Regulation and the links with FCM. The accompanying document was used to stimulate discussion amongst Member States on the possible gaps and overlaps of rules on FCMs with REACH in a focus group

3 May 2019

Presentation
Discussion

Summary of public consultationFactual summary report of the public consultation2 July 2019FCM – Summary Report
Summary of SME Panel consultationFactual summary report of the SME Panel consultation2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel
Focus group discussion on non-harmonised FCMsThe document was used to stimulate discussion amongst Member States on the issues concerning non-EU/ national FCM rules in a focus group.2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel

Kuntatt

Għal aktar informazzjoni jew mistoqsijiet speċifiċi dwar l-evalwazzjoni, jekk jogħġbok ibgħat email lis-SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu.

Available language versions