Skip to main content
Food Safety

Evaluatie van materialen die met levensmiddelen in contact komen (FCM's)

Op deze website wordt alle informatie over de evaluatie van materialen die met levensmiddelen in contact komen (FCM's) gepubliceerd, zoals achtergrondinformatie, doel en reikwijdte, en de belangrijkste onderzoeksvragen.

U vind hier bijvoorbeeld: het eindverslag van een studie ter ondersteuning van de evaluatie, met de samenvatting, abstract en bijlagen, alsook het eventuele werkdocument van de Commissie.

Het uitgangspunt voor deze evaluatie is een in november 2017 verschenen routekaart, die burgers en belanghebbenden moest informeren over de plannen van de Commissie en hun de kans moest bieden om feedback te geven over het initiatief en om deel te nemen aan toekomstige raadplegingsactiviteiten.

Deze website bevat ook informatie over de raadpleging en de geschatte termijnen (geplande, lopende en afgeronde raadplegingsactiviteiten). Ook andere documenten, zoals de samenvattingen van de resultaten van de verschillende raadplegingsactiviteiten, worden op deze website gezet.

Er is op maandag 24 september 2018 in Brussel een workshop voor belanghebbenden gehouden, de eerste grote stap in het raadplegingsproces. Allerlei belanghebbenden op het gebied van FCM's waren daarbij aanwezig en leverden nuttige bijdragen aan de workshop. In de tabel hieronder vindt u een link naar een videoverslag van deze workshop, plus een lijst van organisaties die deelnamen en kopieën van de presentaties.

Openbare raadpleging

De termijn om deel te nemen aan deze raadpleging is verstreken.

Evaluatieworkshop - documenten

Workshop

Documenten (in het Engels)

24 september 2018

 

Agenda
Workshop document
Summary

video-recording

List of participating organisations

Presentations:

Achtergrond en context

De eerste van een reeks richtlijnen inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen, Richtlijn 76/893/EEG, dateert van 1976. De laatste twee werden in 2004 vervangen door Verordening (EG) nr. 1935/2004, die sindsdien als geharmoniseerd wettelijk EU-kader voor FCM's dient. Deze verordening bevat de algemene beginselen van de chemische veiligheid en inertie van alle FCM's ter bescherming van de gezondheid van de mens, en kent aanvullende bevoegdheden toe om voor bepaalde materialen en voorwerpen specifieke EU-maatregelen vast te stellen. Zij bevat ook de procedure voor de veiligheidsbeoordeling van bij de productie van FCM's gebruikte stoffen en regels inzake etikettering, naleving, documentatie en traceerbaarheid. Meer informatie over de algemene en specifieke FCM-wetgeving van de EU is te vinden op de website over de FCM-wetgeving.

Sinds de eerste richtlijn van meer dan 40 jaar geleden is de EU-wetgeving inzake FCM's nooit geëvalueerd. Op basis van de tot dusver verzamelde informatie blijkt echter dat er een aantal essentiële problemen zijn in de bestaande regulering van FCM's op EU-niveau. De problemen zitten in de lijst van toegelaten stoffen en de aanpak van risicobeoordeling en risicobeheersing, de informatiestroom en de naleving in de toeleveringsketen, en in de handhaving en de samenhang met andere EU-wetgeving. Daarnaast vinden veel betrokkenen dat het ontbreken van specifieke EU-regels die verder gaan dan plastic FCM's negatieve gevolgen heeft voor de goede werking van de interne markt en zelfs mogelijk voor de veiligheid van FCM's.

Uit deze opvattingen en het bestaande bewijsmateriaal blijkt dat er meer samenhang en vereenvoudiging nodig. Omdat er nog geen evaluatie heeft plaatsgevonden sinds de invoering van de EU-regels inzake FCM's is het noodzakelijk te bepalen in hoeverre de huidige verordening voldoet aan de oorspronkelijke doelstellingen.

Doel en reikwijdte

Het algehele doel van deze evaluatie is na te gaan in hoeverre het huidige EU-wetgevingskader voor FCM's geschikt is voor het beoogde doel en de verwachte resultaten oplevert. Er zal worden gekeken naar vijf hoofdcriteria:

 • de doeltreffendheid van de aanpak, methodes en instrumenten van de FCM-verordening en de bijbehorende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de oorspronkelijke doelstellingen van de verordening
 • de efficiëntie van de aanpak, methodes en instrumenten van de FCM-verordening en de bijbehorende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen met betrekking tot de gebruikte middelen
 • de relevantie van de verordening gelet op de huidige wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen op het gebied van FCM's en de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden
 • de interne samenhang en andere daarmee verband houdende interventies op nationaal, Europees en internationaal niveau
 • de toegevoegde waarde ten opzichte van wat door de lidstaten of op andere niveaus zou kunnen worden verwezenlijkt zonder regulering van FCM's op EU-niveau.

Bij de evaluatie wordt ook gekeken naar de basisvereisten, de toepassing en de werking van Verordening (EG) nr. 1935/2004 vanaf de inwerkingtreding ervan op 23 november 2004, en, voor wat betreft de algemene uitgangspunten, eveneens naar de periode daarvoor, vanaf de invoering van de eerste FCM-wetgeving in 1976.

Ook de concepten en manieren waarop de uitvoeringsmaatregelen van toepassing zijn op FCM's, waaronder risicobeoordelings- en risicobeheerprocessen, lijsten van goedgekeurde stoffen, vereisten inzake documenten, goede fabricagemethodes, traceerbaarheid en handhaving, zullen worden geëvalueerd. De gedetailleerde regels van de specifieke maatregelen, bijvoorbeeld of een bepaalde stof al dan niet moet worden toegelaten, specifieke beperkingen of testmethoden, zullen echter niet worden meegenomen0.

Er zal tevens rekening worden houden met de situatie van FCM's waarvoor geen specifieke EU-maatregelen bestaan, maar waarvoor mogelijk wel op nationaal niveau maatregelen bestaan.

Op basis van de evaluatie zal de Commissie beoordelen welke stappen eventueel in de toekomst moeten worden gezet met betrekking tot de regulering van FCM in de EU, bijvoorbeeld ten aanzien van geprinte FCM's.

Evaluatievragen

Voor de uitvoering van de evaluatie zijn tien vragen voor de vijf beoordelingscriteria opgesteld:

Doeltreffendheid

 1. In welke mate hebben Verordening (EG) nr. 1935/2004 en de tenuitvoerlegging daarvan hun doel bereikt, d.w.z. de basis gelegd voor een goede bescherming van de menselijke gezondheid en de belangen van de consument met betrekking tot FCM's?
 2. In welke mate hebben Verordening (EG) nr. 1935/2004 en de tenuitvoerlegging daarvan gezorgd voor een doeltreffende werking van de interne markt wat betreft het op de markt brengen van FCM's in de EU?

Efficiëntie

 1. Wat zijn de kwantificeerbare voordelen, rekening houdend met de middelen (kosten, tijd enz.) voor de belanghebbenden, waaronder:
  1. consumenten (bijv. voordelen voor gezondheid en veiligheid)
  2. bedrijven, met name het mkb en micro-ondernemingen (bijv. bij bewijs van naleving, markttoegang)
  3. bevoegde autoriteiten van de lidstaten (bijv. bij het waarborgen van de veiligheid en de controle van FCM's)?
 2. Wat zijn de kwantificeerbare lasten, rekening houdend met de middelen (kosten, tijd, enz.) voor de belanghebbenden en zijn er aspecten die kunnen worden vereenvoudigd om de efficiëntie te verbeteren?
 3. Hoe efficiënt zijn Verordening (EG) nr. 1935/2004 en de uitvoeringsinstrumenten voor het waarborgen van de veiligheid van FCM's, rekening houdend met de antwoorden op de vragen 3 en 4?

Relevantie

 1. Wat zijn de behoeften, belangen en verwachtingen van de volgende belanghebbenden en in hoeverre houdt de huidige wetgeving rekening met:
  1. consumenten en consumentenorganisaties
  2. bedrijven, met name levensmiddelenbedrijven en
  3. bevoegde instanties van de lidstaten
 2. In hoeverre hebben Verordening (EG) nr. 1935/2004 en de tenuitvoerlegging daarvan bijgedragen tot wetenschappelijke ontwikkelingen, prioritering en innovatie?

Samenhang

 1. In hoeverre is Verordening (EG) nr. 1935/2004, inclusief alle uitvoeringshandelingen, intern coherent?
 2. In hoeverre zijn Verordening (EG) nr. 1935/2004 en de tenuitvoerlegging daarvan, waaronder de risicobeoordeling en de aanpak van risicobeheer, extern coherent met andere relevante wetgeving en beleidsmaatregelen?

Toegevoegde waarde van de EU

 1. Wat is de toegevoegde waarde van de belangrijkste doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1935/2004 voor de EU?

Bestaande informatie en gegevensverzameling

Hoewel het niet verplicht is om Verordening (EG) nr. 1935/2004 te monitoren, bestaat er al een aanzienlijke hoeveelheid informatie die de evaluatie van de FCM-wetgeving kan ondersteunen.

De basisstudie van het JRC van 2017 geeft een volledig beeld van de stand van zaken met betrekking tot zowel de nationale regulering van FCM's als de FCM-markten in Europa. Hieruit blijkt dat het een complexe, maar waardevolle toeleveringsketen is, dat de nationale maatregelen niet altijd doeltreffend en samenhangend zijn, en dat er problemen zijn met de risicobeoordelingsregelingen, de naleving van de bepalingen voor FCM's en de afdwingbaarheid van die bepalingen, waardoor er grijze gebieden zijn ontstaan zodat de veiligheid niet altijd gegarandeerd is. Bovendien blijkt dat het bedrijfsleven last ondervindt van de uiteenlopende nationale instrumenten.

Ook uit recente werkzaamheden van de Commissie in verband met andere sectorale of horizontale wetgeving blijkt dat er mogelijk problemen met de huidige FCM-wetgeving zijn. Zo wordt in de geschiktheidscontrole van de algemene levensmiddelenwetgeving gewezen op tekortkomingen in de toelatingsprocedures in andere secundaire wetgeving, zoals voor andere FCM's dan kunststoffen. In de strategie voor de eengemaakte markt wordt gewezen op de noodzaak om de interne markt voor goederen en het beginsel van wederzijdse erkenning, die van belang zijn voor FCM's, te versterken, terwijl in de studie ter ondersteuning van de geschiktheidscontrole van de meest relevante wetgeving inzake chemische stoffen ("fitness check +") de nadruk wordt gelegd op twijfels over de samenhang van gegevens, wetenschap en risicobeheerprocedures en -maatregelen tussen verschillende regelgevingsgebieden, waaronder die met betrekking tot FCM's.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onlangs een advies over de ontwikkelingen in de risicobeoordeling gepubliceerd, waarin wordt gekeken naar de veiligheidsbeoordeling van chemische stoffen in levensmiddelen en de effecten op de evaluatie van FCM's. Daarin wordt geconcludeerd dat er meer aandacht moet worden besteed aan afgewerkte materialen en voorwerpen, en aan niet-opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS) die door de vervaardiging van FCM's worden gegenereerd. De EFSA heeft gekeken naar de beoordeling van FCM's waarvoor geen geharmoniseerde aanpak op EU-niveau bestaat. In het verslag van de ESCO-werkgroep over niet-kunststoffen, benadrukt zij dat sinds de publicatie van de richtsnoeren van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding in 1991 slechts 230 stoffen die in non-plastic FCM's worden gebruikt op nationaal niveau zijn beoordeeld. Verdere werkzaamheden in het kader van het FIP-netwerk trachten de huidige hiaten in de kennis over de risicobeoordeling van FCM's te overbruggen.

In maart 2016 heeft het Europees Parlement een Europese uitvoeringsbeoordelingsstudie over Verordening (EG) nr. 1935/2004 betreffende FCM's gepubliceerd. Die studie is gebaseerd op een enquête die is uitgevoerd tussen december 2015 en februari 2016 en geeft de standpunten van de belanghebbenden over de werking van de verordening weer. In het verslag wordt geconcludeerd dat het gebrek aan specifieke maatregelen op EU-niveau voor sommige FCM's negatieve gevolgen heeft voor de werking van de interne markt en de voedselveiligheid. Veel bedrijven, consumentenorganisaties, ngo's, onderzoekers en bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn voorstander van meer specifieke maatregelen op EU-niveau voor die FCM's die nog niet op EU-niveau zijn geharmoniseerd.

Ter aanvulling van de bestaande informatie zal de Commissie dankzij een ondersteunende studie ook de beschikking krijgen over feitelijke, reproduceerbare, kwantitatieve en kwalitatieve gegevens en een uitvoerige analyse, die haar in staat stellen de evaluatie tot een goed einde te brengen. De resultaten van de studie worden verwerkt in een werkdocument van de diensten van de Commissie over de evaluatie, inclusief empirisch onderbouwde conclusies en eventuele aanbevelingen voor de verbetering van het huidige rechtskader voor FCM's.

Tijdschema

De evaluatie, met inbegrip van de verspreiding van de resultaten ervan en de opstelling van het werkdocument van de diensten van de Commissie, zal naar verwachting begin 2020 worden afgerond. In de onderstaande tabel voor raadplegingsinstrumenten vindt u meer informatie over de verschillende raadplegingsactiviteiten.

Raadpleging van belanghebbenden

Om de FCM-wetgeving met succes te evalueren, is de participatie van belanghebbenden gedurende het hele proces noodzakelijk.

De bedoeling van het raadplegingsproces is om alle relevante belanghebbenden bij de evaluatie te betrekken en om ondersteunende informatie, gegevens en kennis te verzamelen over de werking en toepassing van Verordening (EG) nr. 1935/2004 en de bijbehorende maatregelen en uitvoeringsmaatregelen. De raadplegingsactiviteiten moeten de ervaringen en standpunten van belanghebbenden over het toepassingsgebied en de in de verordening vastgestelde benaderingen peilen, en eventuele positieve of negatieve verwachte en onverwachte effecten plus eventuele opkomende problemen ten gevolge van de huidige wetgeving aan het licht brengen. De raadplegingsactiviteiten zullen zo worden opgezet dat zij de Commissie ondersteunen bij het beantwoorden van de evaluatievragen.

De belangrijkste aspecten waarover belanghebbenden zullen worden geraadpleegd zijn o.a. de aanpak met een lijst van toegelaten materialen, toelatingsprocedures, procedures voor risicobeoordeling en risicobeheer, afdwingbaarheid en handhavingspraktijken, goede fabricagepraktijken waaronder transparantie en traceerbaarheid, tenuitvoerleggingskosten en regulering van FCM's door de lidstaten op nationaal niveau voor zover er op EU-niveau geen specifieke maatregelen bestaan.

Alle activiteiten van belanghebbenden, zoals de raadplegingsmethodes en -resultaten, worden opgenomen en samengevat in een verslag dat op deze webpagina zal worden gepubliceerd.

Relevante belanghebbenden

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste categorieën belanghebbenden. Zowel een groot aantal wetenschappelijke en technische deskundigen uit de publieke en de private sector, als vertegenwoordigers van consumenten- en maatschappelijke organisaties, waaronder ngo's, zullen worden geraadpleegd. Er zal op worden toegezien dat er ondernemers uit de hele toeleveringsketen van FCM's en hun vertegenwoordigers worden geselecteerd en bereikt, met bijzondere aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en micro-ondernemingen. Ook zullen nationale autoriteiten, andere EU-instellingen en supranationale organen worden geraadpleegd. Consultants, juridische specialisten communicatiedeskundigen zullen een aparte uitnodiging krijgen.

DG SANTE houdt een lijst van belanghebbenden bij, die zal worden uitgebreid wanneer DG SANTE verdere blijken van belangstelling voor de evaluatie ontvangt. Belanghebbenden op deze lijst worden uitgenodigd deel te nemen aan de evaluatie. De lijst zal ook dienen om hen in kennis te stellen van updates en belangrijke evenementen die op deze website openbaar worden gemaakt.

Niet-uitputtende lijst van categorieën belanghebbenden

CATEGORIE

BESCHRIJVING

EU-burgers en -consumenten

Burgers en consumenten zijn de eindgebruikers van FCM's en moeten daarom kunnen deelnemen aan de raadplegingsactiviteiten. De meningen en standpunten van consumenten en hun kennis over deze materialen (bijv. toegang tot informatie over het gebruik van FCM's) zullen via gerichte raadplegingsinstrumenten worden onderzocht.

Individuele ondernemers

Deze categorie omvat alle ondernemers die te maken hebben met FCM, waaronder importeurs en exploitanten van levensmiddelenbedrijven, en met name kleine en middelgrote bedrijven en micro-ondernemingen die niet door beroepsorganisaties worden vertegenwoordigd.

Beroepsorganisaties

Op de website van DG SANTE staat een niet-uitputtende lijst van organisaties van brancheorganisaties op het gebied van FCM's. Informatie over dergelijke organisaties is ook beschikbaar in het verslag van het JRC. Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan beroepsverenigingen die het midden- en kleinbedrijf en micro-ondernemingen op het gebied van FCM's vertegenwoordigen. Andere beroepsverenigingen die zouden kunnen worden geraadpleegd, zijn bijv. bedrijven die alle relevante onderdelen van de toeleveringsketen van FCM's vertegenwoordigen, zoals de chemische industrie, de invoer van goederen uit derde landen en de levensmiddelenindustrie.

Nationale overheidsinstanties

Dit zijn o.a. de centrale bevoegde autoriteiten van de lidstaten, lokale of regionale handhavingsinstanties en controlelaboratoria, zoals de nationale referentielaboratoria (NRL's). Een uitgebreide lijst van nationale bevoegde autoriteiten en het relevante contactpunt is te vinden op de website van DG SANTE.

EU-instellingen, -agentschappen en -organen

Deze categorie omvat het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC) van de Europese Commissie in zijn hoedanigheid van EU-referentielaboratorium (EU-RL) en relevante agentschappen zoals de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in haar hoedanigheid van risicobeoordelaar op EU-niveau, alsmede andere relevante agentschappen zoals het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en het Europees Parlement.

Supranationale of internationale publiekrechtelijke instellingen

Dit zijn bijv. de Raad van Europa en andere openbare of overheidsinstanties van buiten de EU.

Gespecialiseerde wetenschappelijke instellingen, deskundigen en particuliere laboratoria

Voor wetenschappers op het gebied van FCM's, waaronder deskundigen op het gebied van onderzoek, de academische wereld of de particuliere sector, worden gerichte raadplegingen georganiseerd. Deze categorie omvat ook deskundigen die betrokken zijn bij de FCM-risicobeoordeling en de FCM-risicobeheerprocessen, en denktanks, onderzoeksinstellingen en academische instellingen.

Niet-gouvernementele organisatie (ngo's)

Deze categorie omvat alle ngo's die een non-profitinstelling zijn, uitgaan van burgers, onafhankelijk van de overheid werken en die met FCM's te maken hebben.

Consultancy

Dit zijn bijv. professionele adviesbureaus, advocatenkantoren en zelfstandige adviseurs.

Wetenschappelijke communicatie

Deze categorie omvat organisaties, al dan niet met winstoogmerk, die betrokken zijn bij de verspreiding van wetenschappelijke informatie over FCM's.

Raadplegingsinstrumenten

Voor de verschillende fasen van het raadplegingsproces en de raadplegingsstrategie zijn verschillende soorten raadplegingsactiviteiten nodig. Afhankelijk van de categorie belanghebbenden zullen verschillende instrumenten en methoden worden gebruikt.

Gedurende een periode van vier weken, van 28 november tot en met 26 december 2017, konden alle belanghebbenden feedback geven over het routekaart voor de evaluatie van FCM-verordening. Dit was de eerste stap in de raadplegingsprocedure om feedback te krijgen over de reikwijdte van de algemene raadplegingsaanpak van de evaluatie. In totaal hebben 26 belanghebbenden gereageerd, waaronder brancheorganisaties en ngo's.

Om primaire gegevens te verzamelen zullen de volgende raadplegingsactiviteiten plaatsvinden (planning onder voorbehoud):

ACTIVITEIT

BESCHRIJVING

PLANNING

(planning)

Workshops

Aanvankelijk worden er twee belangrijke workshops georganiseerd om ervoor te zorgen dat de belanghebbenden actief aan het evaluatieproces deelnemen. De bedoeling van de eerste workshop is om het begin van de evaluatie bekend te maken. Hiervoor worden deskundigen uit alle belangengroepen uitgenodigd. De tweede workshop, aan het einde van het evaluatieproces, biedt de gelegenheid om de voorlopige bevindingen van de analyse te presenteren en te bespreken en waar nodig nog aan te passen. De workshops vinden plaats in Brussel.

Workshop #1
24 september 2018

Workshop #2
september 2019

Gerichte interviews

Belanghebbenden uit alle categorieën uit de EU-lidstaten en uit andere relevante landen, waaronder Zwitserland en Noorwegen, worden geïnterviewd. Het belangrijkste doel van de gerichte interviews is het onderzoeken, verduidelijken, onderbouwen en analyseren van de gegevens die de voornaamste belanghebbenden in de praktische uitvoering van de FCM-wetgeving hebben verstrekt. Er zullen interviews worden afgenomen over o.a .risicobeoordeling en -beheer, een positieve benadering voor het opstellen van de lijst van toegelaten materialen, de toepassing van de GMP en de afdwingbaarheid van de verordeningen.

september 2018 - oktober 2019

Focusgroepen

De vergaderingen van de focusgroepvergaderingen zullen worden bijgewoond door deskundigen uit alle categorieën belanghebbenden. Tijdens deze vergaderingen wordt de informatie van de belanghebbenden over de belangrijkste onderwerpen die verband houden met de toepassing van Verordening (EG) nr. 1935/2004 verzameld. Er worden ook vergaderingen van focusgroepen met specifieke thema's of taken en met specifieke doelstellingen georganiseerd.

september 2018 - oktober 2019

Casestudy's

Casestudy's moeten concrete voorbeelden opleveren van de werking van de FCM-wetgeving, waaronder goede werkwijzen en problemen in verband met de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1935/2004. Zij onderbouwen de complexe informatie die via andere middelen is verzameld, bijvoorbeeld deskresearch, focusgroepen en workshops, en kunnen als basis dienen voor verder onderzoek en gegevensverzameling.

Duur van het onderzoek

Openbare raadpleging

De openbare raadpleging vond plaats op 11 februari 2019 in het kader van de raadpleging van belanghebbenden over het portaal voor betere regelgeving van de Commissie. De raadpleging is beschikbaar in alle officiële talen van de EU en is bedoeld om meningen en standpunten van het grote publiek, met inbegrip van consumenten, te vinden om de evaluatievragen te beantwoorden .

11 februari 2019-6 mei 2019

MKB-panel

Er zal specifiek informatie over kleine en middelgrote ondernemingen worden verzameld via het Enterprise Europe Network, dat wordt beheerd door DG GROW.

Duur van het onderzoek

Werkgroep FCM's van het Permanent Comité van het PAFF

Deze groep bestaat uit regeringsdeskundigen van de EU-lidstaten die standpunten en expertise delen ten bate van de ontwikkeling van de EU-wetgeving voor FCM's. De groep komt circa vijf keer per jaar bijeen en kan worden geraadpleegd over een aantal kwesties, waaronder kwesties die rechtstreeks relevant zijn voor de evaluatie van de FCM-wetgeving.

ongeveer één keer per twee tot drie maanden

Beschikbare documenten (in het Engels)

Document

Samenvatting/toelichting

Datum

Link/pdf

Routekaart voor evaluaties

In de routekaart wordt het initiatief voor de evaluatie van de FCM-wetgeving uiteengezet.

28 november 2017

Routekaart voor evaluatie en geschiktheidscontrole

Basisstudie van het JRC

Deze studie geeft een overzicht van de huidige toeleveringsketen van de sector en geeft gedetailleerde informatie over de huidige nationale maatregelen en andere bestaande maatregelen voor deze materialen.

18 januari 2017

Eindverslag van het JRC over niet-geharmoniseerde FCM's in de EU

Presentatie over wederzijdse erkenning

De presentatie beschrijft de beginselen inzake wederzijdse erkenning, bevindingen over de evaluatie van wederzijdse erkenning en toekomstige regelgeving. Het werd onder de lidstaten besproken in het kader van de werkgroep deskundigen inzake contactmaterialen voor levensmiddelen van het PAFF comité.

18 december 2018

Overview of development of authorised list

Approach of using positive authorised lists of substances to regulate FCMs

Presentatie op positieve geautoriseerde lijsten

De presentatie en het bijbehorende werkblad bespreekt de mogelijke voor- en nadelen van de positieflijst benadering voor het reguleren van stoffen die zijn geautoriseerd voor gebruik in VKM's. De presentatie werd gebruikt om de discussie tussen de lidstaten te stimuleren in het kader van de werkgroep deskundigen inzake contactmaterialen van het PAFF comité.

25 februari 2019

Mutual recognition in the field of goods

Presentation and discussion on REACH and FCMs

The presentation describes the REACH Regulation and the links with FCM. The accompanying document was used to stimulate discussion amongst Member States on the possible gaps and overlaps of rules on FCMs with REACH in a focus group

3 May 2019

Presentation
Discussion

Summary of public consultationFactual summary report of the public consultation2 July 2019FCM – Summary Report
Summary of SME Panel consultationFactual summary report of the SME Panel consultation2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel
Focus group discussion on non-harmonised FCMsThe document was used to stimulate discussion amongst Member States on the issues concerning non-EU/ national FCM rules in a focus group.2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel

Contactgegevens

Voor meer informatie of specifieke vragen over de evaluatie kunt u een e-mail sturen naar SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu.

Available language versions