Skip to main content
Food Safety

Evaluacija materijala koji dolaze u dodir s hranom (FCM-ovi)

Sve informacije povezane s evaluacijom materijala koji dolaze u dodir s hranom (FCM-ovi) objavit će se na ovoj stranici, među ostalim kontekst evaluacije, njezina svrha i opseg te glavna pitanja na koja treba odgovoriti.

Na ovoj stranici objavit će se i svi relevantni dokumenti, uključujući završno izvješće o planiranom istraživanju radi potpore evaluaciji, njegov sažetak i priloge, kao i eventualni radni dokument službi Komisije.

Evaluacija se temelji na planu objavljenom u studenome 2017. radi informiranja građana i dionika o planovima Komisije te kako bi im se omogućilo da o planiranoj inicijativi iznesu mišljenje i učinkovito sudjeluju u budućim aktivnostima savjetovanja.

U nastavku je opisan i postupak savjetovanja uz predviđene rokove (planiranih, tekućih i dovršenih aktivnosti savjetovanja). Na ovoj stranici bit će objavljeni i drugi dokumenti, primjerice sažeto izvješće o rezultatima svih aktivnosti savjetovanja s dionicima.

Radionica za dionike kojom je započeo postupak evaluacije održana je u ponedjeljak, 24. rujna 2018. u Bruxellesu i prvi je značajan korak u postupku savjetovanja. U njezinu su radu učinkovito sudjelovali razni dionici koji predstavljaju sve zainteresirane strane u području FCM-ova. Videozapis događaja dostupan je klikom na poveznicu u tablici u nastavku, zajedno s popisom organizacija koje su sudjelovale i njihovim prezentacijama.

Javno savjetovanje

Isteklo je razdoblje upućivanja odgovora za ovo savjetovanje.

Dokumenti s radionice o evaluaciji

Radionica

Dokumenti (na engleskom)

24. rujna 2018.

 

Agenda
Workshop document
Summary

video-recording

List of participating organisations

Presentations:

Osnovne informacije i kontekst

Prva Direktiva 76/893/EEZ o materijalima koji dolaze u dodir s hranom (FCM-ovi) koja se primjenjuje u EU-u donesena je 1976. i otad se neprestano primjenjuju pravila o FCM-ovima. Uredbom (EZ) br. 1935/2004 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđen je usklađeni pravni okvir EU-a za FCM-ove, opća načela kemijske sigurnosti i inertnosti za sve FCM-ove u odnosu na zdravlje ljudi i dodatne ovlasti za donošenje posebnih mjera EU-a za određene materijale i predmete. Njome se utvrđuje postupak procjenjivanja sigurnosti tvari koje se upotrebljavaju za proizvodnju FCM-ova te pravila o označivanju, dokumentaciji o usklađenosti i sljedivosti. Dodatne informacije o općem i posebnom zakonodavstvu EU-a u području FCM-ova mogu se pronaći na stranici zakonodavstva o FCM-ovima.

Zakonodavstvo EU-a o FCM-ovima nije evaluirano još od uvođenja osnovnih odredbi prije više od 40 godina. Osim toga, na temelju dosad prikupljenih podataka, čini se da u postojećem pristupu regulaciji FCM-ova na razini EU-a treba razmotriti nekoliko temeljnih pitanja. Riječ je među ostalim o izradi popisa odobrenih tvari, procjeni rizika i pristupima upravljanju rizicima; protoku informacija i usklađenosti u lancu opskrbe; provedbi i usklađenosti s drugim zakonodavstvom EU-a. Nadalje, mnogi dionici smatraju da nepostojanje posebnih propisa EU-a osim za plastične FCM-ove negativno utječe na pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta pa i na sigurnost FCM-ova.

Na temelju tih mišljenja i postojećih podataka, koji upućuju na potrebu veće usklađenosti i pojednostavnjenja, te činjenice da evaluacija pravila EU-a o FCM-ovima nije provedena od njihova uvođenja, smatra se da je potrebno evaluirati rezultate provedbe trenutačne Uredbe u odnosu na njezine izvorne ciljeve.

Svrha i područje primjene

Opća je svrha ove evaluacije procijeniti svrsishodnost i uspješnost trenutačnog zakonodavnog okvir EU-a u području FCM-ova. Postupak obuhvaća pet glavnih evaluacijskih kriterija:

 • Djelotvornost pristupa, procesa i alata uspostavljenih Uredbom o FCM-ovima te povezanih i provedbenih mjera u odnosu na izvorne ciljeve Uredbe;
 • Učinkovitost pristupa, procesa i alata uspostavljenih Uredbom o FCM-ovima te povezanih i provedbeni mjera u odnosu na upotrijebljene resurse;
 • Relevantnost Uredbe u odnosu na sadašnje znanstvene i tehnološke spoznaje u području FCM-ova te potrebe i očekivanja dionika;
 • Usklađenost unutar same uredbe i s drugim povezanim mjerama na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini;
 • Dodana vrijednost EU-a u usporedbi s onim što bi se moglo ostvariti samostalnim djelovanjem država članica ili na drugi način bez reguliranja FCM-ova na razini EU-a.

Evaluacijom će se obuhvatiti osnovni zahtjevi, provedba i funkcioniranje Uredbe (EZ) br. 1935/2004 od njezina stupanja na snagu 23. studenoga 2004., ali i razdoblje koje se odnosi na opća pravila koja se primjenjuju od uvođenja prvih propisa o FCM-ovima 1976.

Njome će se obuhvatiti i koncepti i načini reguliranja FCM-ova naknadnim provedbenim mjerama kao što su postupci procjene rizika i upravljanja rizikom, popisi odobrenih tvari, zahtjevi u vezi s dokumentacijom, dobra proizvođačka praksa, sljedivost i provedba. Međutim, evaluacija neće obuhvatiti detaljna pravila utvrđena posebnim mjerama, na primjer treba li određenu tvar odobriti ili ne, posebna ograničenja ili metodologije ispitivanja.

Razmotrit će se i situacija u vezi s FCM-ovima za koje ne postoje posebne mjere EU-a, ali za koje te mjere mogu postojati na nacionalnoj razini.

Rezultati evaluacije poslužit će Komisiji kao osnova za razmatranje mogućih budućih regulatornih mjera u području FCM-ova u EU-u, primjerice za tiskane FCM-ove.

Evaluacijska pitanja

Za potrebe evaluacije pripremljeno je 10 pitanja koja pokrivaju pet evaluacijskih kriterija:

Djelotvornost

 1. U kojoj je mjeri Uredbom (EZ) br. 1935/2004 i naknadnim provedbenim mjerama postignut cilj izgradnje temelja za visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i interesa potrošača u vezi s FCM-ovima?
 2. U kojoj je mjeri Uredbom (EZ) br. 1935/2004 i naknadnim provedbenim mjerama osigurano djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta u pogledu stavljanja FCM-ova na tržište u EU-u?

Učinkovitost

 1. Koje su mjerljive koristi za dionike s obzirom na utrošene resurse (troškovi, vrijeme itd.):
  1. za potrošače (npr. koristi za zdravlje i sigurnost);
  2. za poslovne subjekte, posebno mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća (npr. dokazivanje usklađenosti, pristup tržištu);
  3. za nadležna tijela država članica (npr. osiguranje sigurnosti i nadzora nad FCM-ovima)?
 1. Koja su mjerljiva opterećenja za dionike s obzirom na utrošene resurse (troškovi, vrijeme itd.) i što bi se moglo pojednostavniti kako bi se poboljšala učinkovitost?
 1. Uzimajući u obzir odgovore na pitanja 3. i 4., koliko učinkovito se Uredbom (EZ) br. 1935/2004 i njezinim provedbenim instrumentima jamči sigurnosti FCM-ova?

Relevantnost

 1. Koje su potrebe, interesi i očekivanja sljedećih dionika i u kojoj mjeri postojeće zakonodavstvo na njih odgovara:
  1. potrošača i udruga potrošača?
  2. poslovnih subjekata, uključujući subjekte u poslovanju s hranom? i
  3. nadležnih tijela država članica?
 1. U kojoj su mjeri Uredba (EZ) br. 1935/2004 i naknadne provedbene mjere omogućile razvoj znanosti, određivanje prioriteta i inovacije?

Usklađenost

 1. U kojoj je mjeri Uredba (EZ) br. 1935/2004 interno usklađena, uključujući sve njezine provedbene akte?
 1. U kojoj su mjeri Uredba (EZ) br. 1935/2004 i naknadne provedbene mjere, među ostalim procjena rizika i pristupi upravljanju rizicima, usklađeni s drugim relevantnim zakonodavstvom i politikama?

Dodana vrijednost EU-a

 1. Koja je dodana vrijednost Uredbe (EZ) br. 1935/2004 za EU u odnosu na njezine glavne ciljeve?

Postojeće informacije i prikupljanje podataka

Iako nema zahtjeva za praćenje Uredbe (EZ) br. 1935/2004, prikupljena je znatna količina podataka koja govori u prilog evaluaciji zakonodavstva EU-a o FCM-ovima.

Osnovna studija Zajedničkog istraživačkog centra, objavljena 2017., pruža sveobuhvatnu sliku stanja u vezi s nacionalnom regulacijom FCM-ova i tržištima FCM-ova u Europi. U studiji se identificira složen i vrijedan lanac opskrbe i problemi povezani s učinkovitošću i usklađenosti nacionalnih mjera, mehanizmima procjene rizika, usklađenosti FCM-ova i provedivosti odredaba, zbog kojih nije uvijek moguće dokazati sigurnost. Studija osim toga upućuje na opterećenje poduzetnika koje je posljedica brojnih različitih nacionalnih instrumenata.

Nedavni rad Komisije na drugom sektorskom ili horizontalnom zakonodavstvu upućuje i na moguće probleme postojećeg zakonodavstva o FCM-ovima. Na primjer, u Provjeri primjerenosti općih propisa o hrani identificirani su nedostaci u postupcima odobravanja utvrđenima u drugim sekundarnim propisima, npr. za FCM-ove koji nisu plastika; u Strategiji za jedinstveno tržište navodi se potreba jačanja jedinstvenog tržišta za robu i načela uzajamnog priznavanja na koje se FCM-ovi oslanjaju, a u studiji za potporu provjere primjerenosti najrelevantnijeg zakonodavstva o kemikalijama („Provjera primjerenosti +”) ističu se pitanja usklađenosti podataka, znanstvenih spoznaja i postupaka i mjera upravljanja rizikom među različitim regulatornim područjima, uključujući ona koja se odnose na FCM-ove.

EFSA je nedavno objavila mišljenje o razvoju u području procjene rizika u kojem se razmatraju procjene sigurnosti kemikalija u hrani i učinak na procjenu FCM-ova i zaključuje da je potrebno posvetiti veću pozornost gotovim materijalima i proizvodima te nenamjerno dodanim tvarima koje su nastale tijekom proizvodnje FCM-ova. EFSA je razmotrila i procjenjivanje FCM-ova za koje ne postoji usklađen pristup na razini EU-a. To uključuje i Izvješće radne skupine za ESCO o neplastičnim materijalima u kojem je istaknuto da je nakon objave smjernica za SCF 1991. na nacionalnoj razini procijenjeno samo 230 tvari koje se upotrebljavaju u neplastičnim FCM-ovima. Daljnjim radom u okviru mreže FIP nastoje se riješiti trenutačne nepoznanice u vezi s procjenom rizika od neplastičnih FCM-ova.

Europski parlament objavio je u ožujku 2016. Studiju evaluacije provedbe na razini Europe u pogledu Uredbe (EZ) br. 1935/2004. Studija se temelji na istraživanju provedenom od prosinca 2015. do veljače 2016. u kojem se navode stajališta dionika o funkcioniranju Uredbe. U izvješću se zaključuje da nedostatak konkretnih mjera za određene FCM-ove na razini EU-a negativno utječe na funkcioniranje unutarnjeg tržišta i sigurnost hrane, a mnogi poduzetnici, potrošači, nevladine organizacije koje se bave okolišem i zdravljem, istraživači te nadležna tijela država članica podržavaju konkretnije mjere na razini EU-a za FCM-ove koji još nisu usklađeni na razini EU-a.

Studijom za potporu evaluaciji dopunit će se postojeće informacije i istovremeno Komisiji osigurati točni, ponovljivi, kvantitativni i kvalitativni podaci te sveobuhvatna analiza za dovršenje evaluacije. Rezultati studije izravno će se uvrstiti u radni dokument službi Komisije o evaluaciji, koji će sadržavati zaključke temeljene na dokazima i sve preporuke Komisije za poboljšanje postojećeg pravnog okvira za FCM-ove.

Vremenski okvir

Predviđeno je da će evaluacija biti dovršena početkom 2020., što uključuje i obavješćivanje i izradu radnog dokumenta službi. Dodatne informacije o raznim aktivnostima savjetovanja dostupne su u tablici u nastavku o alatima za savjetovanje.

Savjetovanje s dionicima

Kako bi se uspješno provela evaluacija zakonodavstva o FCM-ovima, potrebno je osigurati sudjelovanje dionika tijekom cijelog postupka.

Cilj je postupka savjetovanja uključiti sve relevantne dionike i prikupiti popratne informacije, podatke i saznanja o funkcioniranju i primjeni Uredbe (EZ) br. 1935/2004 te njezinih povezanih i provedbenih mjera. U okviru aktivnosti savjetovanja nastoje se prikupiti iskustva i stajališta dionika o području primjene i pristupima utvrđenima u Uredbi te utvrditi svi pozitivni i negativni učinci, uključujući neočekivane učinke, i sva nova pitanja koja proizlaze iz postojećeg zakonodavstva. Aktivnosti savjetovanja bit će osmišljene kao potpora Komisiji pri odgovaranju na evaluacijska pitanja.

Savjetovanje s dionicima uključivat će ključne aspekte kao što su pristup pozitivnih odobrenih popisa, postupci izdavanja odobrenja, procjena rizika i postupci upravljanja rizicima, provedivost Uredbe i provedbene prakse, dobre proizvođačke prakse, primjerice transparentnost i sljedivost, troškovi provedbe Uredbe i povezanih mjera te reguliranje FCM-ova koje provode države članice na nacionalnoj razini i za koje na razini EU-a ne postoje posebne mjere.

Zabilježit će se sve aktivnosti dionika, uključujući metode savjetovanja, ishode i rezultate, i sažeto iznijeti u izvješću koje će se objaviti na ovoj internetskoj stranici.

Relevantni dionici

Pregled glavnih kategorija dionika naveden je u tablici u nastavku. U postupku savjetovanja znatnu ulogu imat će znanstveno i tehničko stručno znanje iz javnog i privatnog sektora uz odgovarajuću zastupljenost potrošača i organizacija civilnog društva, uključujući nevladine organizacije. Osigurat će se odgovarajući odabir i obavješćivanje poslovnih subjekata u cijelom lancu opskrbe FCM-ovima, uključujući njihove predstavnike, s posebnim naglaskom na mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) i mikropoduzeća. Sudjelovat će nacionalna tijela, druge institucije EU-a i nadnacionalna tijela kao i stručnjaci iz područja savjetovanja, prava i komunikacije.

GU SANTE vodi popis zainteresiranih dionika koji će se po potrebi proširiti kad GU SANTE dobije daljnje iskaze interesa za evaluaciju. Popis će poslužiti kao osnova za kontaktiranje dionika koji će sudjelovati u evaluaciji te za obavješćivanje dionika o novostima i ključnim događajima koji će biti javno dostupni na ovom web-mjestu.

Nepotpun popis skupina dionika

SKUPINA

OPIS

Građani i potrošači u EU-u

Građani i potrošači krajnji su korisnici FCM-ova i stoga moraju sudjelovati u aktivnostima savjetovanja. Mišljenja i stajališta potrošača, kao i njihova razina poznavanja problematike FCM-ova (npr. pristup informacijama o upotrebi FCM-ova) ispitat će se posebnim alatima za savjetovanje.

Pojedinačni poslovni subjekti

Uključuje sve poslovne subjekte povezane s FCM-ovima, među ostalim uvoznike, subjekte u poslovanju s hranom, a posebno MSP-ove i mikropoduzeća koje ne predstavljaju profesionalne udruge.

Strukovna udruženja

Nepotpun popis profesionalnih udruga povezanih s FCM-ovima nalazi se na web-mjestu Glavne uprave SANTE.. Informacije o tim udrugama dostupne su i u izvješću Zajedničkog istraživačkog centra. Posebna pozornost posvetit će se profesionalnim udrugama koje predstavljaju mala i srednja poduzeća te mikropoduzeća u području FCM-ova. Ostala stručna udruženja mogla bi primjerice okupljati osobe koje predstavljaju relevantne dijelove lanca opskrbe FCP-om, među ostalim kemijsku industriju, uvoz robe iz trećih zemalja i prehrambenu industriju.

Nacionalna tijela

Riječ je o središnjim nadležnim tijelima država članica, lokalnim ili regionalnim tijelima za provedbu i kontrolnim laboratorijima, kao što su nacionalni referentni laboratoriji. Sveobuhvatan popis nacionalnih nadležnih tijela i relevantne kontaktne točke dostupan je na web-mjestu Glavne uprave SANTE.

Institucije, tijela i agencije EU-a

Ova skupina uključuje Zajednički istraživački centar Europske komisije u svojstvu referentnog laboratorija EU-a (EU-RL) i relevantne agencije kao što je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) u svojstvu procjenitelja rizika na razini EU-a, druge relevantne agencije kao što je Europska agencija za kemikalije (ECHA) te Europski parlament.

Nadnacionalna ili međunarodna javna tijela

To su, na primjer, Vijeće Europe i sva druga javna i državna tijela izvan EU-a.

Specijalizirani znanstveni instituti, stručnjaci i privatni laboratoriji

Znanstveni stručnjaci relevantni za područje FCM-ova, među ostalim istraživači, članovi akademske zajednice ili privatnog sektora sudjelovat će u ciljanim savjetovanjima. To su primjerice stručnjaci uključeni u postupke procjene rizika i upravljanja rizikom u vezi s FCM-ovima, organizacije za strateško promišljanje, istraživačke institucije i akademske ustanove.

Nevladine organizacije

Obuhvaćene su sve nevladine neprofitne organizacije građana koje djeluju neovisno o državi i imaju interes u pogledu FCM-ova.

Konzultantsko poduzeće

To su primjerice pružatelji usluga savjetovanja, odvjetnička društva i samozaposleni savjetnici.

Znanstvena komunikacija

Riječ je o svim profitnim ili neprofitnim organizacijama koje sudjeluju u širenju znanstvenih informacija o FCM-ovima.

Alati za savjetovanje

Za različite faze postupka savjetovanja i strategije provode se različite vrste aktivnosti savjetovanja. Ovisno o utvrđenoj skupini dionika za provedbu savjetovanja primjenjivat će se različiti alati i metode.

Tijekom razdoblja od 4 tjedna (28. studenoga 2017. – 26. prosinca 2017.) svi zainteresirani dionici mogli su dostaviti povratne informacije o Planu evaluacije FCM-ova. Riječ je o prvoj fazi postupka savjetovanja u kojoj su prikupljene povratne informacije o opsegu općeg savjetovanja o evaluaciji. Odgovorilo je ukupno 26 dionika, među ostalim poslovne organizacije i nevladine organizacije.

Prema tome, strategija prikupljanja osnovnih podataka uključivat će sljedeće alate za savjetovanje (napominjemo da svi rokovi podliježu potvrdi):

AKTIVNOST:

OPIS

ROKOVI

(procjena)

Radionice

Kako bi se osiguralo aktivno sudjelovanje dionika u postupku evaluacije, organizirat će se dvije glavne radionice. Prva radionica organizirat će se tijekom prvog dijela evaluacije radi obavješćivanja o početnoj fazi i na nju će biti pozvani stručnjaci iz svih skupina dionika. Druga radionica održat će se u završnoj fazi postupka evaluacije i poslužit će za predstavljanje i razmatranje nacrta zaključaka analize i prema potrebi za njihovu prilagodbu. Radionice će se održati u Bruxellesu.

Radionica br. 1.
24. rujna 2018.

Radionica br. 2.
rujan 2019.

Ciljani razgovori

U razgovorima će sudjelovati svi relevantni dionici iz svih država članica EU-a i ostalih relevantnih zemalja, uključujući Švicarsku i Norvešku. Glavna je svrha ciljanih razgovora istražiti, pojasniti, potkrijepiti i analizirati podatke koje su dostavili ključni dionici u vezi s praktičnom provedbom zakonodavstva o FCM-ovima. Razgovori će se među ostalim voditi o sljedećim temama: procjena rizika i postupci upravljanja rizikom, pristup pozitivnih odobrenih popisa, primjena dobre proizvođačke prakse i provedivost uredbi.

rujan 2018. – travanj 2019.

FOKUSNE SKUPINE

Na sastancima fokusnih skupina okupljat će se stručnjaci koji predstavljaju sve skupina dionika. Na sastancima fokusnih skupina prikupljat će se saznanja dionika o glavnim pitanjima povezanima s primjenom Uredbe (EZ) br. 1935/2004. Sastanci fokusnih skupina od početka će biti namijenjeni konkretnim temama ili zadaćama i imat će konkretne ciljeve.

rujan 2018. – travanj 2019.

Studije slučaja

Svrha je studija slučaja pružiti konkretne primjere funkcioniranja zakonodavstva o FCM-ovima, uključujući najbolje prakse i pitanja povezana s provedbom Uredbe (EZ) br. 1935/2004. Studijama će se potkrijepiti složene informacije koje su prikupljene na drugi način, npr. u okviru teorijskih istraživanja, u fokusnim skupinama i radionicama te bi mogle poslužiti kao temelj daljnjim istraživanjima i prikupljanju podataka.

Tijekom cijele studije

Otvoreno javno savjetovanje

Otvoreno javno savjetovanje pokrenuto je 11. veljače 2019. na portalu Komisije „Bolja regulativa” u okviru postupka savjetovanja s dionicima. Savjetovanje je dostupno na svim službenim jezicima EU-a s ciljem prikupljanja mišljenja i stajališta javnosti, uključujući potrošače, kako bi se odgovorilo na evaluacijska pitanja.

11. veljače 2019.. – 6. svibnja 2019..

Savjetovanje s MSP-ovima

Informacije za mala i srednja poduzeća prikupljat će se izravno od Europske poduzetničke mreže, kojom upravlja GU GROW.

Trajanje studije

Radna skupina za FCM-ove Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje

Tu skupinu čine vladini stručnjaci iz država članica EU-a koji razmjenjuju mišljenja i stručno znanje u vezi s razvojem zakonodavstva EU-a o FCM-ovima. S tom skupinom, koja se sastaje oko pet puta godišnje, može se savjetovati o nizu pitanja, među ostalim o pitanjima koja se izravno odnose na evaluaciju zakonodavstva o FCM-ovima.

Otprilike svaka 2 do 3 mjeseca

Dostupni dokumenti (na engleskom)

Dokument

Sažetak/objašnjenje

Datum

Poveznica/pdf

Plan evaluacije

U Planu se izlaže inicijativa za evaluaciju zakonodavstva o FCM-ovima

28. studenog 2017.

Plan evaluacije i provjere prikladnosti

Osnovna studija Zajedničkog istraživačkog centra

U studiji se opisuju postojeći opskrbni lanci u industriji i iznose detaljni podaci o postojećim nacionalnim mjerama ili drugim mjerama koje su na snazi za te materijale.

18. siječnja 2017.

Neusklađeni FCM-ovi u EU-u: stanje regulatornog okvira i stanje na tržištu

Prezentacija o uzajamnom priznavanju

Prezentacija opisuje načela o uzajamnom priznavanju, nalaze o evaluaciji uzajamnog priznavanja i buduće propise te je raspravljano među državama članicama u kontekstu stručne radne skupine PAFF-a za materijale koji dolaze u kontakt s hranom.

18. prosinca 2018.

Mutual recognition in the field of goods

Prezentacija o odobrenim listama

Prezentacija i popratni radni materijali raspravljaju o mogućim prednostima i nedostacima pristupa za odobravanje tvari koje se koriste u FCM-ovima te su korišteni za poticanje rasprave među državama članicama u kontekstu ekspertne radne skupine PAFF-a za materijale koji dolaze u kontakt s hranom.

25. veljače 2019.

Overview of development of authorised list

Approach of using positive authorised lists of substances to regulate FCMs

Presentation and discussion on REACH and FCMsThe presentation describes the REACH Regulation and the links with FCM. The accompanying document was used to stimulate discussion amongst Member States on the possible gaps and overlaps of rules on FCMs with REACH in a focus group3 May 2019Presentation Discussion
Summary of public consultationFactual summary report of the public consultation2 July 2019FCM – Summary Report
Summary of SME Panel consultationFactual summary report of the SME Panel consultation2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel
Focus group discussion on non-harmonised FCMsThe document was used to stimulate discussion amongst Member States on the issues concerning non-EU/ national FCM rules in a focus group.2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel

Kontakt

Za dodatne informacije ili posebna pitanja o evaluaciji obratite nam se na adresu SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu.

Available language versions