Skip to main content
Food Safety

Elintarvikekontaktimateriaalit (FCM)

Elintarvikepakkausmateriaaleja koskeviin arviointeihin liittyvät tiedot julkaistaan tällä sivulla. Sivulla kerrotaan arvioinnin taustasta, tarkoituksesta ja laajuudesta sekä luetellaan tärkeimmät kysymykset, joihin arvioinnissa vastataan.

Sivulla julkaistaan myös kaikki merkitykselliset asiakirjat, kuten arvioinnin tueksi suunnitellun tutkimuksen loppuraportti, sen yhteenveto, tiivistelmä ja liitteet sekä komission yksiköiden lopuksi tuottama valmisteluasiakirja.

Arvioinnin lähtökohtana on marraskuussa 2017 julkaistu etenemissuunnitelma, jolla kansalaisille ja sidosryhmille on tiedotettu komission suunnitelmista ja mahdollisuudesta antaa palautetta aloitteesta ja osallistua aktiivisesti tuleviin kuulemisiin.

Jäljempänä kuvataan myös kuulemismenettely ja tiedotetaan arvioiduista aikatauluista (kuulemiseen liittyvät suunnitellut, meneillään olevat ja päättyneet toimet). Tällä sivulla julkaistaan myös muita asiakirjoja, kuten eri sidosryhmien kuulemisen tulokset esittelevä tiivistelmäraportti.

Arvioinnin käynnistämiseksi Brysselissä järjestettiin maanantaina 24.9.2018 sidosryhmille tarkoitettu työpaja, joka oli kuulemismenettelyn ensimmäinen merkittävä vaihe. Työpajaan osallistui aktiivisesti laaja joukko elintarvikepakkausmateriaaleihin liittyviä intressejä edustavia sidosryhmiä. Tilaisuudesta koostettu lähetys sekä osallistujaluettelo ja tilaisuudessa pidetyt esitykset löytyvät napsauttamalla linkkiä alla olevassa taululukossa.

Julkinen kuuleminen

Tämän kuulemisen vastausaika on päättynyt.

Arviointityöpajan asiakirjat

Työpaja

Asiakirjat (englanninkieliset)

24. syyskuuta 2018

 

Agenda
Workshop document
Summary

video-recording

List of participating organisations

Presentations:

Tausta ja asiayhteys

EU:ssa on ollut käytössä elintarvikekontaktimateriaali koskevia sääntöjä vuodesta 1976, jolloin annettiin ensimmäinen elintarvikekontaktimateriaali koskeva direktiivi (76/893/ETY). Nykyisin elintarvikekontaktimateriaalien yhdenmukaistetun oikeudellisen kehyksen muodostaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004. Asetuksessa vahvistetaan kaikkiin elintarvikepakkausmateriaaleihin sovellettavat yleiset periaatteet, jotka koskevat ihmisten terveyteen liittyvää kemikaalien turvallisuutta ja reagoimattomuutta, ja säädetään toimivallasta hyväksyä tiettyjä materiaaleja ja tarvikkeita koskevia erityisiä EU:n tason toimia. Siinä säädetään elintarvikekontaktimateriaalien valmistuksessa käytettävien aineiden turvallisuuden arvioinnista sekä merkintää, vaatimustenmukaisuuden dokumentointia ja jäljittävyyttä koskevista säännöistä. Lisätietoja yleisestä ja erityisestä elintarvikepakkausmateriaaleja koskevasta EU:n lainsäädännöstä on saatavilla FCM-lainsäädäntöä koskevalta sivulta.

Elintarvikepakkausmateriaaleja koskevaa EU:n lainsäädäntöä ei ole kertaakaan arvioitu sen jälkeen, kun ensimmäiset perussäännökset tulivat voimaan yli 40 vuotta sitten. Tähän mennessä kerätyn näytön perusteella näyttää lisäksi siltä, että nykyisessä elintarvikekontaktimateriaalien EU-tason sääntelyssä on ratkaistavana useita perustavanlaatuisia kysymyksiä. Tämä koskee hyväksyttyjen aineiden luetteloinnin, riskinarvioinnin ja riskinhallinnan lähestymistapoja, tiedonkulkua ja vaatimustenmukaisuuden noudattamista toimitusketjussa sekä täytäntöönpanoa ja johdonmukaisuutta muuhun EU:n lainsäädäntöön nähden. Lisäksi useat sidosryhmät ovat katsoneet, että muita elintarvikepakkausmateriaaleja kuin muovia koskevien täsmällisten EU-tason sääntöjen puuttuminen vaikuttaa kielteisesti sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan ja mahdollisesti etenkin elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuuteen.

Nämä havainnot ja olemassa oleva näyttö viittaavat tarpeeseen parantaa lainsäädännön johdonmukaisuutta ja yksinkertaistamista. Elintarvikepakkausmateriaaleja koskevaa EU:n lainsäädäntöä ei ole myöskään arvioitu sen voimaantulon jälkeen. Tämän vuoksi on syytä arvioida nykyisen asetuksen toimivuutta suhteessa sen alkuperäisiin tavoitteisiin.

Tarkoitus ja soveltamisala

Arvioinnin yleisenä tarkoituksena on selvittää, missä määrin EU:n nykyinen elintarvikepakkausmateriaaleja koskeva lainsäädäntökehys sopii tarkoitukseensa ja toimii toivotulla tavalla. Arvioinnissa sovelletaan viittä keskeistä perustetta:

 • Vaikuttavuus: elintarvikepakkausmateriaaleja koskevassa asetuksessa, siihen liittyvissä toimissa ja sen täytäntöönpanotoimissa vahvistettujen lähestymistapojen, menettelyjen ja välineiden vaikuttavuus suhteessa asetuksen alkuperäisiin tavoitteisiin
 • Tehokkuus: elintarvikepakkausmateriaaleja koskevassa asetuksessa, siihen liittyvissä toimissa ja sen täytäntöönpanotoimissa täsmennettyjen lähestymistapojen, menettelyjen ja välineiden tehokkuus suhteessa käytettyihin resursseihin
 • Relevanssi: asetuksen merkitys suhteessa nykyiseen elintarvikekontaktimateriaalien tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen ja suhteessa sidosryhmien tarpeisiin ja odotuksiin
 • Johdonmukaisuus sisäisesti ja suhteessa muihin asiaa koskeviin toimenpiteisiin kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla
 • EU:n lisäarvo verrattuna siihen, mitä olisi voitu saavuttaa jäsenvaltioissa tai muutoin ilman elintarvikekontaktimateriaalien sääntelyä EU:n tasolla.

Arviointi tulee kattamaan asetuksen (EY) N:o 1935/2004 perusvaatimukset, täytäntöönpanon ja toimivuuden paitsi sen voimaantulosta 23.11.2004 lähtien myös sen ajanjakson osalta, jonka aikana yleisiä sääntöjä on sovellettu ensimmäisen elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan sääntelyn voimaantulosta eli vuodesta 1976 lähtien.

Arviointi tulee kattamaan elintarvikepakkausmateriaaleja säätelevissä täytäntöönpanotoimissa omaksutut käsitteet ja tavat, muun muassa riskinarvioinnin ja riskinhallinnan menettelyihin, hyväksyttyjen aineiden luetteloihin, asiakirjoja koskeviin vaatimuksiin, hyviin tuotantotapoihin, jäljitettävyyteen ja täytäntöönpanoon liittyen. Se ei kuitenkaan tule kattamaan yksittäisiin toimenpiteisiin perustuvia erityisiä sääntöjä, kuten yksittäisen aineen hyväksymistä, yksittäisiä rajoituksia tai testausmenetelmiä.

Arvioinnissa tullaan myös tarkastelemaan tilanteita, joissa tiettyjä elintarvikepakkausmateriaaleja koskevia toimia on saatettu toteuttaa kansallisella tasolla, mutta ei EU:n tasolla.

Arviointi tulee toimimaan perustana, jota komissio voi hyödyntää harkitessaan toimia, jotka voivat tulevaisuudessa olla tarpeen esimerkiksi painettujen elintarvikekontaktimateriaalien sääntelemiseksi EU:ssa.

Arviointikysymykset

Arvioinnin toteuttamiseksi on valmisteltu kymmenen kysymystä, jotka koskevat viittä arviointiperustetta:

Vaikuttavuus

 1. Miltä osin asetuksella (EY) N:o 1935/2004 ja sen täytäntöönpanotoimilla on saavutettu asetuksen tavoite eli pystytty luomaan elintarvikekontaktimateriaalien osalta perusta ihmisten terveyden ja kuluttajien etujen korkeatasoiselle suojelulle?
 2. Miltä osin asetuksella (EY) N:o 1935/2004 ja sen täytäntöönpanotoimilla on pystytty varmistamaan sisämarkkinoiden tehokas toiminta EU:n markkinoille saatettujen elintarvikekontaktimateriaalien osalta?

Tehokkuus

 1. Mitkä ovat, resurssit (kustannukset, aika jne.) huomioon ottaen, mitattavissa olevat hyödyt sidosryhmille, kuten
  1. kuluttajille (esim. terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät hyödyt),
  2. alan toimijoille, erityisesti PK-yrityksille ja mikroyrityksille (esim. vaatimusten noudattaminen ja markkinoille pääsy),
  3. jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille (esim. elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuuden varmistaminen ja valvonta)?
 1. Mitkä ovat, resurssit (kustannukset, aika jne.) huomioon ottaen, sidosryhmille koituvat mitattavissa olevat haitat, ja onko havaittu seikkoja, joita yksinkertaistamalla tehokkuutta voitaisiin parantaa?
 1. Miten tehokkaasti asetus (EY) N:o 1935/2004 ja sen täytäntöönpanovälineet toimivat elintarvikekontaktimateriaalien turvallisuuden varmistamiseksi, ottaen huomioon vastaukset kysymyksiin 3 ja 4?

Relevanssi

 1. Mitkä ovat seuraavien sidosryhmien tarpeet, intressit ja odotukset ja miltä osin ne otetaan huomioon nykyisessä lainsäädännössä:
  1. kuluttajat ja heitä edustavat järjestöt,
  2. alan toimijat, mukaan lukien elintarvikealan toimijat ja
  3. jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset?
 1. Missä määrin asetus (EY) N:o 1935/2004 ja sen täytäntöönpanotoimet ovat edistäneet tieteen kehittymistä, prioriteettien asettamista ja innovaatioita?

Johdonmukaisuus

 1. Miltä osin asetus (EY) N:o 1935/2004 on sisäisesti johdonmukainen, ottaen huomioon kaikki liitännäiset täytäntöönpanosäädökset?
 1. Miltä osin asetus (EY) N:o 1935/2004 ja sen täytäntöönpanotoimet, mukaan lukien riskinarvioinnissa ja riskinhallinnassa omaksutut lähestymistavat, ovat johdonmukaisia muuhun asiaa koskevaan lainsäädäntöön ja muihin menettelytapoihin nähden?

Eurooppalainen lisäarvo

 1. Mikä on asetuksen (EY) N:o 1935/2004 EU-lisäarvo suhteessa se keskeisiin tavoitteisiin?

Käytössä olevat tiedot ja tiedonkeruu

Vaikka asetuksen (EY) N:o 1935/2004 seurannalle ei ole asetettu erityisiä vaatimuksia, elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan EU:n lainsäädännön arvioinnin tueksi on jo olemassa merkittävä määrä tietoa.

Vuonna 2017 julkaistu yhteisen tutkimuskeskuksen perustutkimus antaa kattavan kuvan sekä elintarvikekontaktimateriaalien kansallisesta sääntelystä että Euroopan markkinoiden tilanteesta. Siinä kuvataan monimutkainen mutta toimiva toimitusketju sekä kansallisten toimien vaikuttavuuteen ja johdonmukaisuuteen, riskinarviointijärjestelmiin, elintarvikekontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuteen ja säännösten täytäntöönpanoon liittyviä seikkoja, joiden vuoksi turvallisuuden varmistamisessa saattaa olla puutteita. Lisäksi siinä viitataan haittoihin, joita alan toimijoille aiheutuu useiden toisistaan poikkeavien kansallisten toimien vuoksi.

Myös muuhun alakohtaiseen tai horisontaaliseen lainsäädäntöön liittyvässä komission viimeaikaisessa työssä on havaittu nykyiseen elintarvikepakkausmateriaaleja koskevaan lainsäädäntöön liittyviä mahdollisia ongelmia. Esimerkiksi yleistä elintarvikelainsäädäntöä koskevassa toimivuustarkastuksessa on havaittu muussa johdetussa oikeudessa säädettyihin hyväksymismenettelyihin liittyviä puutteita, esimerkiksi muiden elintarvikekontaktimateriaalien kuin muovin alalla; sisämarkkinoita koskevassa strategiassa viitataan tarpeeseen vahvistaa tavaroiden sisämarkkinoita ja parantaa vastavuoroista tunnustamista, joista elintarvikekontaktimateriaalit ovat riippuvaisia, kun taas keskeistä kemikaalilainsäädäntöä koskevan toimivuustarkastuksen tueksi tehdyssä tutkimuksessa (”Fitness Check +”) korostetaan tiedon, tieteen ja riskinhallinnan menettelyjen ja toimien johdonmukaisuutta eri sääntelyalojen kesken, myös elintarvikepakkausmateriaaleihin liittyvillä aloilla.

EFSA on hiljattain julkaissut riskinarviointien kehitystä koskevan lausunnon, jossa tarkastellaan elintarvikkeissa olevien kemikaalien turvallisuusarviointia ja vaikutusta elintarvikekontaktimateriaalien arviointiin ja jossa todetaan, että on tarpeen kiinnittää enemmän huomiota valmiisiin materiaaleihin ja tarvikkeisiin sekä elintarvikekontaktimateriaalien valmistuksen yhteydessä tahattomasti lisättyihin aineisiin. EFSA on myös tehnyt elintarvikekontaktimateriaalien arviointia koskevaa työtä tapauksissa, joissa EU:n yhdenmukaistettu lähestymistapa puuttuu. Työ sisältää muita materiaaleja kuin muoveja koskevan EFSAn tieteellisen yhteistyön työryhmän raportin, jossa korostetaan, että muoveja sisältämättömissä elintarvikepakkausmateriaaleissa käytetyistä aineista vain 230:n osalta on tehty riskinarviointi kansallisella tasolla sen jälkeen, kun tiedekomitean suuntaviivat julkaistiin vuonna 1991. Lisäksi elintarvikkeiden ainesosia ja pakkaamista käsittelevän FIP-verkoston työssä pyritään paikkaamaan muoveja sisältämättömien elintarvikekontaktimateriaalien riskinarviointia koskevan nykytietämyksen aukkoja.

Euroopan parlamentti julkaisi maaliskuussa 2016 asetuksen (EU) N:o 1935/2004 täytäntöönpanon arviointia koskevan tutkimuksen. Tutkimus perustuu joulukuun 2015 ja helmikuun 2016 välisenä aikana toteutettuun kyselytutkimukseen, jossa dokumentoitiin sidosryhmien näkemyksiä asetuksen toimivuudesta. Tutkimusraportin päätelmissä todetaan, että eräitä elintarvikepakkausmateriaaleja koskevien erityisten EU:n tason toimien puuttuminen vaikuttaa sisämarkkinoiden toimintaan ja elintarvikkeiden turvallisuuteen. Useat eri alojen sidosryhmät, kuluttajat, ympäristö- ja terveysasioihin keskittyvät kansalaisjärjestöt sekä jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ilmaisivat puoltavansa yksityiskohtaisempia EU:n tason toimia elintarvikepakkausmateriaaleille, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu EU:n tasolla.

Olemassa olevia tietoja täydentävä arviointia tukeva tutkimus tulee myös antamaan komissiolle tosiseikkoja koskevaa, toistettavissa olevaa, määrällistä ja laadullista tietoa sekä kattavan analyysin arvioinnin loppuunsaattamiseksi. Tutkimus sisällytetään komission yksiköiden tuottamaan valmisteluasiakirjaan, joka sisältää arviointityön näyttöön perustuvine päätelmineen ja mahdollisine suosituksineen elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan nykyisen oikeudellisen kehyksen parantamiseksi.

Aikataulu

Arviointi, mukaan lukien tiedotustoimet ja komission yksiköiden tuottama valmisteluasiakirja, on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2020 alkupuolella. Lisätietoja kuulemiseen liittyvistä erilaisista toimista esitetään jäljempänä olevassa kuulemisen toteutusta koskevassa taulukossa.

Sidosryhmien kuuleminen

Jotta elintarvikepakkausmateriaaleja koskevaa lainsäädäntöä voitaisiin onnistuneesti arvioida, on varmistettava sidosryhmien osallistuminen koko menettelyn ajan.

Kuulemismenettelyn tavoitteena on saada mukaan kaikki merkitykselliset sidosryhmät ja kerätä taustatietoa, dataa ja tietämystä asetuksen (EY) N:o 1935/2004, liitännäisten toimien ja täytäntöönpanotoimien toiminnasta ja soveltamisesta. Kuulemisessa pyritään saamaan tietoa sidosryhmien kokemuksista ja näkemyksistä asetuksen sisällön ja siinä vahvistettujen lähestymistapojen osalta sekä tunnistamaan nykyisestä lainsäädännöstä johtuvia myönteisiä tai kielteisiä, myös ennakoimattomia, vaikutuksia, ja muita esiin nousevia kysymyksiä. Kuuleminen tullaan suunnittelemaan siten, että toimista on komissiolle hyötyä arvioinnissa esitettyihin kysymyksiin vastaamiseksi.

Sidosryhmiä tullaan kuulemaan keskeisistä näkökohdista, muun muassa sallittujen aineiden luettelon laatimisesta, hyväksymismenettelyistä, riskinarviointi- ja riskinhallintamenettelyistä, asetuksen täytäntöönpanosta ja täytäntöönpanon käytännöistä, hyvistä tuotantotavoista ja niihin liittyvästä avoimuuden ja jäljitettävyyden käytännöistä, asetuksen ja siihen liittyvien toimien täytäntöönpanon kustannuksista ja elintarvikekontaktimateriaalien kansallisesta sääntelystä tapauksissa, joissa EU:n tason toimiin ei ole ryhdytty.

Kaikki sidosryhmiin liittyvät toimet, kuten kuulemismenettelyt ja sen lopputulos ja tulokset, dokumentoidaan, ja niistä tehdään yhteenveto tällä verkkosivulla julkaistavaan tiivistelmäraporttiin.

Merkitykselliset sidosryhmät

Jäljempänä olevaan taulukkoon on ryhmitelty tärkeimmät sidosryhmät. Kuulemismenettelyssä tullaan vahvasti hyödyntämään julkisen ja yksityisen sektorin tieteellistä ja teknistä asiantuntemusta sekä varmistamaan kuluttajien ja kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden, kuten kansalaisjärjestöjen, asianmukainen edustus. Huomiota tullaan kiinnittämään alan toimijoiden ja heidän edustajiensa asianmukaiseen valintaan ja tavoittamiseen elintarvikekontaktimateriaalien koko toimitusketjussa, ja huomio suunnataan erityisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja mikroyrityksiin. Menettelyyn otetaan mukaan kansalliset viranomaiset, muut EU:n toimielimet ja ylikansalliset elimet. Myös tahoja, jotka toimivat alan konsultteina, oikeudellisissa tehtävissä ja viestinnässä, pyydetään osallistumaan.

Komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto ylläpitää kiinnostuneiden sidosryhmien luetteloa, jota laajennetaan tarvittaessa, kun sidosryhmät ilmoittavat kiinnostuksestaan arviointia kohtaan. Luettelo toimii perustana yhteydenotoille, joissa sidosryhmiä pyydetään osallistumaan arviointiin, ja sen avulla sidosryhmille lähetetään tietoa tällä sivulla julkaistavista päivityksistä ja tärkeistä tapahtumista.

Ohjeellinen luettelo eri sidosryhmistä

RYHMÄ

KUVAUS

EU:n kansalaiset ja kuluttajat

Kansalaisten ja kuluttajien on oltava mukana kuulemismenettelyssä, koska he ovat elintarvikekontaktimateriaalien loppukäyttäjiä. Kuluttajien näkemyksiä ja kantoja, samoin kuin heidän tietämystään elintarvikepakkausmateriaaleja koskevista kysymyksistä (esim. pääsy elintarvikekontaktimateriaalien käyttöä koskeviin tietoihin), tutkitaan osana kuulemista kohdennettujen välineiden avulla.

Alan yksittäiset toimijat

Ryhmä kattaa kaikki elintarvikekontaktimateriaalialan toimijat, kuten maahantuojat ja elintarvikealan toimijat, erityisesti pk-yritykset ja mikroyritykset, jotka eivät ole edustettuina toimialajärjestöissä.

Toimialajärjestöt

Ohjeellinen luettelo elintarvikekontaktimateriaalialan toimialajärjestöistä on saatavissa terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston verkkosivulta. Tietoa näistä järjestöistä on saatavilla myös yhteisen tutkimuskeskuksen raportista. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään toimialajärjestöihin, jotka edustavat elintarvikepakkausalalla toimivia pk-yrityksiä ja mikroyrityksiä. Muihin toimialajärjestöihin voidaan sisällyttää esimerkiksi elintarvikepakkausalan toimitusketjun keskeisiä osia edustavia henkilöitä esimerkiksi kemikaaliteollisuuden, kolmansista maista tulevan tuonnin ja elintarviketeollisuuden alalta.

Kansalliset julkishallinnon viranomaiset

Ryhmä käsittää jäsenvaltioiden keskusviranomaisina toimivat toimivaltaiset viranomaiset, paikalliset tai alueelliset täytäntöönpanoelimet ja valvontalaboratoriot, kuten kansalliset vertailulaboratoriot. Kattava luettelo kansallisista toimivaltaisista viranomaisista ja keskeisistä yhteyspisteistä on saatavissa terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston verkkosivulta.

EU:n toimielimet, elimet ja virastot

Ryhmä käsittää EU:n vertailulaboratoriona (EU-RL) toimivan Euroopan komission yhteisen tutkimuskeskuksen ja keskeisiä virastoja, kuten EU-tason riskinarvioijana toimivan Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen (EFSA), sekä muita virastoja, kuten Euroopan kemikaaliviranomaisen (ECHA). Se käsittää myös Euroopan parlamentin.

Ylikansalliset tai kansainväliset julkiset elimet

Ryhmä käsittää esimerkiksi Euroopan neuvoston sekä muita EU:hun kuulumattomia julkisia tai valtiollisia viranomaisia.

Erikoistuneet tieteelliset laitokset, asiantuntijat ja yksityiset laboratoriot

Elintarvikekontaktimateriaalialan asiantuntijat muun muassa tutkimuksen, akateemisen maailman ja yksityisen sektorin piirissä kuuluvat suunnatun kuulemismenettelyn kohderyhmään. Ryhmä käsittää elintarvikekontaktimateriaalien riskinarvioinnin ja riskinhallinnan menettelyjen asiantuntijat sekä ajatushautomot, tutkimuslaitokset ja akateemiset laitokset.

Kansalaisjärjestöt

Ryhmä käsittää kansalaisjärjestöt eli voittoa tavoittelemattomat, kansalaisista koostuvat ja hallituksesta riippumattomat ryhmät, joiden ajamiin etuihin elintarvikekontaktimateriaalit liittyvät.

Konsultit

Ryhmä kattaa mm. konsultti- ja lakiasiaintoimistot ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat konsultit.

Tiedeyhteisö

Ryhmä kattaa voittoa tuottavat ja voittoa tuottamattomat organisaatiot, jotka osallistuvat elintarvikepakkausmateriaaleihin liittyvän tieteellisen tiedon levittämiseen.

Kuulemisen välineet

Kuulemismenettelyn ja ‑strategian eri vaiheet edellyttävät erityyppisiä toimenpiteitä. Kuulemisen aikana tullaan käyttämään erilaisia välineitä ja menetelmiä kyseessä olevasta sidosryhmästä riippuen.

Kaikilla kiinnostuneilla sidosryhmillä oli 28.11.–26.12.2017 eli neljän viikon ajan mahdollisuus palautteen antamiseen elintarvikekontaktimateriaalien arvioinnin etenemissuunnitelmasta. Tämä oli kuulemismenettelyn ensimmäinen askel, jonka avulla pyrittiin saamaan palautetta arviointiin liittyvän yleisen kuulemismenettelyn sisällöstä. Palautetta antoi yhteensä 26 sidosryhmien edustajaa, joiden joukossa oli myös liike-elämän organisaatioita ja kansalaisjärjestöjä.

Tästä lähtien ensisijainen tiedonkeruustrategia käsittää seuraavat kuulemisen välineet (aikatauluja ei ole vielä vahvistettu):

TOIMINTA

KUVAUS

AIKATAULU

(arvio)

Työpajat

Sidosryhmien aktiivisen osallistumisen kannalta arviointimenettelyssä on tärkeä merkitys kahdella keskeisellä työpajalla. Ensimmäinen työpaja järjestetään arvioinnin ensimmäisen osan aikana tietojen saamiseksi käynnistysvaihetta varten, ja siihen kutsutaan asiantuntijoita kaikentyyppisistä sidosryhmistä. Toinen työpaja pidetään arviointimenettelyn loppuvaiheessa, ja siinä annetaan mahdollisuus analyysin alustavien päätelmien esittämiseen ja niistä keskustelemiseen ja tarvittaessa päätelmien muokkaamiseen. Työpajat pidetään Brysselissä.

1. Työpaja
24. syyskuuta 2018

2. Työpaja
Syyskuussa 2019

Kohdennetut haastattelut

Haastatteluissa tullaan kattamaan kaikki merkitykselliset sidosryhmät ja kaikki jäsenvaltiot sekä lisäksi muita merkityksellisiä maita, kuten Sveitsi ja Norja. Kohdennettujen haastattelujen pääasiallisena tarkoituksena on tutkia, selvittää, vahvistaa ja analysoida keskeisten sidosryhmien antamat tiedot elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan lainsäädännön käytännön täytäntöönpanon kannalta. Haastatteluissa tullaan muun muassa käsittelemään riskinarvioinnin ja riskinhallinnan menettelyjä, sallittujen aineiden luettelon laatimista, hyviä tuotantotapoja ja asetusten täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä.

Syyskuu 2018 – huhtikuu 2019

Fokusryhmät

Fokusryhmien kokouksiin kootaan asiantuntijaedustajia kaikista sidosryhmistä. Fokusryhmien kokouksissa pyritään kokoamaan yhteen sidosryhmillä oleva tietämys asetuksen (EY) N:o 1935/2004 soveltamiseen liittyvistä keskeisistä kysymyksistä. Fokusryhmien kokoukset suunnitellaan alusta lähtien tiettyjen aihepiirien tai tehtävien ympärille, ja niille asetetaan erityisiä tavoitteita.

Syyskuu 2018 – huhtikuu 2019

Tapaustutkimukset

Tapaustutkimusten tarkoituksena on hankkia konkreettisia esimerkkejä elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan lainsäädännön toiminnasta, kuten parhaista käytännöistä ja asetuksen (EY) N:o 1935/2004 täytäntöönpanoon liittyvistä kysymyksistä. Niiden avulla voidaan vahvistaa muilla tavoin, kuten asiakirjatutkimuksen, fokusryhmien ja työpajojen avulla, kerätyt tiedot, ja ne voivat mahdollisesti toimia perustana täydentävälle tutkimukselle ja tiedonkeruulle.

Tutkimuksen kesto

Avoin julkinen kuuleminen

Avoin julkinen kuuleminen käynnistettiin 11. helmikuuta 2019 komission paremman sääntelyn portaalissa osana sidosryhmien kuulemismenettelyä. Kuuleminen on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä, ja sillä pyritään saamaan kuva suuren yleisön, kuten kuluttajien, mielipiteistä ja näkemyksistä arvioinnin kysymyksiin vastaamiseksi.

11. helmikuuta 2019–6. toukokuuta 2019

Pk-yrityspaneeli

Tietoa kerätään erityisesti pk-yrityksiltä suoraan komission sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosaston hallinnoiman Yritys–Eurooppa-verkoston kautta.

Tutkimuksen kesto

Pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean elintarvikepakkausmateriaaleja käsittelevä työryhmä

Tämä ryhmä koostuu EU:n jäsenvaltioiden hallitusten asiantuntijoista, jotka vaihtavat näkemyksiä ja jakavat asiantuntemusta elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan EU:n lainsäädännön kehityksen alalla. Ryhmä kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa, ja sitä voidaan kuulla monenlaisista kysymyksistä, kuten elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan lainsäädännön kannalta suoraan merkityksellisistä seikoista.

Kahden tai kolmen kuukauden välein

Saatavilla olevat asiakirjat (englannin kielellä)

Asiakirja

Tiivistelmä/selitys

Päivämäärä

Linkki/pdf

Arvioinnin etenemissuunnitelma

Etenemissuunnitelmalla käynnistetään aloite elintarvikepakkausmateriaaleja koskevan lainsäädännön arvioimiseksi

28. marraskuuta 2017

Arvioinnin ja toimivuustarkastuksen etenemissuunnitelma

Yhteisen tutkimuskeskuksen perustutkimus

Tutkimuksessa kartoitetaan alan nykyistä tuotantoketjua ja annetaan yksityiskohtaisia tietoja kyseisiin materiaaleihin sovellettavista nykyisistä kansallisista toimenpiteistä ja muista toimista

18. tammikuuta 2017

Yhdenmukaistamisen piiriin kuulumattomat elintarvikekontaktimateriaalit EU:ssa: sääntely- ja markkinatilanne

Esitys vastavuoroisesta tunnustamisesta

Esityksessä kuvataan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteita, keskinäisen tunnustamisen arvioinnin tuloksia ja tulevaa sääntelyä. Niistä keskusteltiin jäsenvaltioiden keskuudessa PAFF: n elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja käsittelevän asiantuntijatyöryhmän yhteydessä.

18. joulukuuta 2018

Mutual recognition in the field of goods

Esittely positiivisista sallituista luetteloista

Esittelyssä ja sen liitteessä käsitellään mahdollisia etuja ja haittoja positiivisen sallitun luettelomenetelmän soveltamisessa FCM-yhdisteissä käytettävien aineiden sääntelyyn. Sitä käytettiin edistämään keskustelua jäsenvaltioiden keskuudessa PAFF: n elintarvikekontaktia käsittelevän asiantuntijatyöryhmän yhteydessä.

25. helmikuuta 2019

Overview of development of authorised list

Approach of using positive authorised lists of substances to regulate FCMs

Presentation and discussion on REACH and FCMsThe presentation describes the REACH Regulation and the links with FCM. The accompanying document was used to stimulate discussion amongst Member States on the possible gaps and overlaps of rules on FCMs with REACH in a focus group3 May 2019Presentation Discussion
Summary of public consultationFactual summary report of the public consultation2 July 2019FCM – Summary Report
Summary of SME Panel consultationFactual summary report of the SME Panel consultation2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel
Focus group discussion on non-harmonised FCMsThe document was used to stimulate discussion amongst Member States on the issues concerning non-EU/ national FCM rules in a focus group.2 July 2019FCM – Summary Report of SME Panel

Ota yhteyttä

Saat arviointia koskevia lisätietoja tai vastauksia yksittäisiin kysymyksiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu.

Available language versions