Legislation on Maximum Residue Levels - 2010

Legislation on Maximum Residue Levels - 2010

 • EU 893/2010

  MRLs for acequinocyl, bentazone, carbendazim, cyfluthrin, fenamidone, fenazaquin, flonicamid, flutriafol, imidacloprid, ioxynil, metconazole, prothioconazole, tebufenozide and thiophanate-methyl in/on certain products

 • EU 765/2010

  MRLs for chlorothalonil, clothianidin, difenoconazole, fenhexamid, flubendiamide, nicotine, spirotetramat, thiacloprid and thiamethoxam in/on certain products

 • EU 750/2010

  MRLs for acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, amisulbrom, ametoctradin, azoxystrobin, bixafen, dimethomorph, dithiocarbamates, fludioxonil, imazalil, pirimicarb, prohexadione, prosulfocarb, pyraclostrobin, tebuconazole, thiacloprid and triclopyr in/on certain products

 • EU 459/2010

  MRLs for azoxystrobin, aminopyralid, boscalid, buprofezin, chlorantraniliprole, cypermethrin, cyprodinil, difenoconazole, flusilazole, fosetyl, imidacloprid, indoxacarb, Isoxaflutole, ethephon, fenitrothion, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, metazachlor, methomyl, profenofos, prothioconazole, pyraclostrobin, spinetoram, spirotetramat, tebuconazole, thiacloprid, triadimefon, triadimenol and trifloxystrobin in/on certain products - EEA-relevant

 • EU 304/2010

  MRLs for 2-phenylphenol in/on certain products

  EEA-relevant