Rybné hospodárstvo

Reformný balík

Reformný balík

Reformný balík

Európska komisia predložila 13. júla 2011 návrh reformy spoločnej rybárskej politiky EÚ a 2. decembra 2011 návrh na vytvorenie Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo – nového fondu v oblasti námornej politiky a spoločnej rybárskej politiky na obdobie rokov 2014 – 2020.

Oznámenie o reforme spoločnej rybárskej politiky (SRP)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov; Reforma spoločnej rybárskej politiky COM(2011) 417

Návrh nového nariadenia o spoločnej rybárskej politike

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej rybárskej politike KOM (2011) 425

Ďalšie informácie:

Návrh nariadenia o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné hospodárstvo

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre námorníctvo a rybárstvo, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike KOM(2011) 804

Návrh nariadenia o politike spoločnej organizácie trhov

Návrh nového nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry KOM (2011) 416

Oznámenie o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o vonkajšom rozmere spoločnej rybárskej politiky KOM(2011) 424

Prehľad

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov; O povinnostiach podávať správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky v oblasti rybolovu KOM (2011) 418

Posúdenia vplyvu

  • Posúdenie vplyvu v súvislosti s návrhom Komisie na reformu spoločnej rybárskej politiky; SEK(2011) 891
  • Posúdenie vplyvu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu a akvakultúry; SEK(2011) 883
  • Posúdenie vplyvu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre námorníctvo a rybárstvo, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, nariadenie Rady (ES) č. 861/2006 a nariadenie Rady (EÚ) č. XXX/2011 o integrovanej námornej politike SEK(2011) 1416

Tlač

Videá

Letáky

Prejavy

How do you choose?

Rady, ako si pri nakupovaní vybrať produkty udržateľného rybárstva. Čím sa pri nakupovaní rýb riadite vy?