Kalastus

Uudistuspaketti

Uudistuspaketti

Uudistuspaketti

Komissio esitteli 13.7.2011 EU:n kalastuspolitiikan uudistusta koskevat ehdotuksensa. Lisäksi se ehdotti 2.12.2011 vuosille 2014–2020 uutta rahoitusvälinettä, Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa (EMFF).

Komission tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta KOM(2011) 417

Ehdotus uudeksi asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta KOM(2011) 425

Lisätietoja:

Ehdotus asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun neuvoston asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] KOM(2011) 804

Ehdotus uudeksi asetukseksi yhteisestä markkinapolitiikasta

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä KOM(2011) 416

Tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta

Komission tiedonanto yhteisen kalastuspolitiikan ulkoisesta ulottuvuudesta KOM(2011) 424

Komission kertomus

Komission kertomus elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20.12.2002 annetun asetuksen (EY) N:o 2371/2002 mukaisesta raportointivelvoitteesta KOM(2011) 418

Vaikutustenarvioinnit

  • Vaikutustenarviointi, joka liittyy komission ehdotukseen yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta vuonna 2012 – SEC(2011) 891
  • Vaikutustenarviointi, joka liittyy ehdotukseen asetukseksi kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä SEC(2011) 883
  • Vaikutustenarviointi, joka liittyy ehdotukseen asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta [asetuksen (EY) N:o 1198/2006 ja asetuksen (EY) N:o 861/2006 sekä yhdennetystä meripolitiikasta annetun asetuksen N:o XXX/2011 kumoamisesta] SEC(2011) 1416

Media

Videot

Esitteet

Puheet

How do you choose?

Keinoja, joilla voit edistää kalavarojen säilymistä. Miten sinä toimit kalaostoksilla?