Kalandus

Reformipakett

Reformipakett

Reformipakett

Reformipakett

13. juulil 2011 esitas Euroopa Komisjon oma ettepanekud ELi ühise kalanduspoliitika reformi kohta ning tegi 2. detsembril 2011 ettepaneku ELi merendus- ja kalanduspoliitika uue fondi kohta aastateks 2014–2020, milleks saab Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF).

Ühise kalanduspoliitika (ÜKP) reformi käsitlev teatis

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele: Ühise kalanduspoliitika reform KOM(2011) 417

Ettepanek ühist kalanduspoliitikat käsitleva uue määruse kohta

Ettepanek, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut määrust ühise kalanduspoliitika kohta KOM(2011) 425

Täiendav teave:

Ettepanek Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi määruse kohta

Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus(EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta] KOM(2011) 804

Ettepanek turu ühist korraldust käsitleva uue määruse kohta

Ettepanek, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut määrust kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta KOM(2011) 416

Teatis ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta

Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele ühise kalanduspoliitika välise mõõtme kohta KOM(2011) 424

Aruanne

Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele nõukogu 20. detsembri 2002. aasta määrusest (EÜ) nr 2371/2002 (ühisele kalanduspoliitikale vastava kalavarude kaitse ja säästva kasutamise kohta) tulenevate aruandekohustuste kohta KOM(2011) 418

Mõjuhinnangud

  • Mõjuhinnang, mis käsitleb komisjoni ettepanekut ühise kalanduspoliitika 2012. aasta reformi kohta SEK(2011) 891;
  • mõjuhinnang, mis on lisatud dokumendile „Ettepanek, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu uut määrust kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta” SEC(2011) 883;
  • mõjuhinnang, mis on lisatud dokumendile „Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta [millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1198/2006 ja nõukogu määrus (EÜ) nr 861/2006 ning nõukogu määrus nr XXX/2011 integreeritud merenduspoliitika kohta]” SEK(2011) 1416

Press

Video

Brošüürid

Kõned

How do you choose?

Nõuanded jätkusuutlikult püütud kala valimiseks. Kuidas teie kala ostate?