Αλιεία

Δέσμη μεταρρυθμίσεων

Δέσμη μεταρρυθμίσεων

Δέσμη μεταρρυθμίσεων

Στις 13 Ιουλίου 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής της ΕΕ και, στις 2 Δεκεμβρίου 2011, πρότεινε ένα νέο ταμείο για τη θαλάσσια και την αλιευτική πολιτική της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Ανακοίνωση για τη μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ)

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής COM(2011) 417 .

Πρόταση νέου κανονισμού για την ΚΑΠ

Πρόταση νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική COM(2011) 425 .

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική COM(2011) 804

Πρόταση νέου κανονισμού για την πολιτική κοινής αγοράς

Πρόταση νέου κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας COM(2011) 416

Ανακοίνωση για την εξωτερική διάσταση της ΚΑΠ

Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για την εξωτερική διάσταση της κοινής αλιευτικής πολιτικής COM(2011) 424

Έκθεση

Έκθεση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών για τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής COM(2011) 418

Αξιολογήσεις επιπτώσεων

  • Αξιολόγηση επιπτώσεων της πρότασης της Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής του 2012 SEC (2011) 891
  • Αξιολόγηση επιπτώσεων, που συνοδεύει το έγγραφο "Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών των Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας" SEC (2011) 883
  • Αξιολόγηση επιπτώσεων, που συνοδεύει το έγγραφο "Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθ. XXX/2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική" SEC(2011) 1416

Τύπος

Βίντεο

Ενημερωτικά φυλλάδια

Ομιλίες

How do you choose?

Πώς διαλέγετε τα ψάρια που αγοράζετε; Πρακτικές συμβουλές για να επιλέγετε ψάρια βιώσιμης αλιείας.