Rybolov

Balíček reforem

Balíček reforem

Balíček reforem

Evropská komise 13. července 2011 představila návrh reformy společné rybářské politiky EU a 2. prosince 2011 navrhla vytvoření nového fondu pro námořní a rybářskou politiku EU na léta 2014–2020: Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF).

Sdělení o reformě společné rybářské politiky (SRP)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Reforma společné rybářské politiky (SRP) COM(2011) 417

Návrh nového nařízení o SRP

Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice COM(2011) 425

Další informace:

Návrh nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady č. xxxx/2011 o integrované námořní politice] COM(2011) 804

Návrh nového nařízení o společné organizaci trhu

Návrh nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury COM(2011) 416

Sdělení o vnější dimenzi společné rybářské politiky

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o vnější dimenzi společné rybářské politiky COM(2011) 424

Zpráva

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o povinnosti podávat zprávy podle nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky COM(2011) 418

Posouzení dopadů

  • Posouzení dopadů návrhu Komise ohledně reformy společné rybářské politiky 2012 SEK(2011) 891
  • Posouzení dopadů k dokumentu „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné organizaci trhu s produkty rybolovu a akvakultury“ SEK(2011) 883
  • Posouzení dopadů k dokumentu „Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském námořním a rybářském fondu [zrušující nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízení Rady (ES) č. 861/2006 a nařízení Rady č. xxxx/2011 o integrované námořní politice]“ SEK(2011) 1416

Sdělovací prostředky

Videozáznamy

Brožury

Projevy

How do you choose?

Tipy, jak si vybírat ryby, které byly získány v rámci udržitelné produkce. Podle čeho si v obchodě vybíráte ryby?