Рибарство

Пакет за реформа

Пакет за реформа

Пакет за реформа

На 13 юли 2011 г. Европейската комисия представи своите предложения за реформа на общата политика на ЕС в областта на рибарството, а на 2 декември 2011 г. предложи да се създаде нов фонд на Съюза за политиката в областта на морското дело и рибарството за периода 2014—2020 г. – Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Съобщение относно реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Реформа на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 417

Предложение за нов регламент относно ОПОР

Предложение за нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството COM(2011) 425

Допълнителна информация:

Предложение за регламент относно Европейския фонд за морско дело и рибарство

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета и Регламент № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика – COM(2011) 804

Предложение за нов регламент относно общата организация на пазарите

Предложение за нов регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури – COM(2011) 416

Съобщение относно външното измерение на ОПОР

Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно външното измерение на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 424

Доклад

Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно задълженията за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството – COM(2011) 418

Оценки на въздействието

  • Оценка на въздействието във връзка с предложението на Комисията от 2012 г. за реформа на общата политика в областта на рибарството – SEC(2011) 891
  • Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури“ – SEC(2011) 883
  • Оценка на въздействието, придружаваща документа „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент № XXX/2011 на Съвета относно интегрираната морска политика“ – SEC(2011) 1416

За медиите

Видеоклип

Брошури

Изказвания и речи

Съвети как да избирате риба, уловена или отгледана чрез устойчиви методи. Как си купувате риба?