Fiske

Havsabborre

Havsabborre

Havsabborre

Havsabborren lever nära kuster och flodmynningar som är rika på mikroorganismer och har länge använts i det traditionella vattenbruket. Man lät fiskarna ta sig in i laguner eller anlagda bassänger (ofta saltdammar) för att sedan stänga in dem där. Det är principen för den italienska bräckvattenodlingen och de s.k. esteros i södra Spanien som används än i dag. De instängda havsabborrarna livnär sig på naturligt sätt fram till skörd. Tyvärr leder fiskarnas glupskhet ofta till att ekosystemet i dammarna kollapsar. På vissa ställen brukade man plantera in ungfiskar som fångats av lokala fiskare. På 1960-talet blev dock ungfiskarna alltmer sällsynta, i likhet med vad som skedde vid laxodlingarna i norra Europa, vilket ledde till att forskare i Medelhavsområdet utvecklade en intensiv odlingsprocess som bygger på en mycket komplicerad kläckningsteknik och framställning av särskilda fodersorter.

Havsabborre © ScandFish
Latinskt namn: Dicentrarchus labrax
Produktion (EU-27) – 57 893 ton (2007); 92 % av världsproduktionen.
Värde (EU-27) – 304 miljoner euro (2007).
Viktigaste producentländer i EU – Grekland, Spanien.
Viktigaste producentländer i världen – Grekland, Turkiet, Spanien, Italien, Frankrike och Kroatien.
Faktablad

Reproduktion

Reproduktionen av havsabborre sker helt och hållet i kläckerier med avelsdjur som väljs ut i odlingarna.

För att förlänga havsabborrens reproduktionscykel använder man en ljusmanipuleringsteknik som går ut på att utlösa artens säsongsberoende sexuella beteende genom artificiellt dagsljus. De befruktade äggen samlas in från äggläggningsbassängens yta och placeras i kläckningsbassänger där de kläcks 48 timmar senare. Larverna flyttas därefter till odlingsbassänger.

Yngeluppfödning

Att få fram yngel av havsabborre för intensivuppfödning är en komplicerad process som man länge forskade om under 1960- och 1970-talet.

Det är den forskningen som gjorde det möjligt att börja odla havsabborre (och även guldsparid) i Medelhavet på 1980-talet. Kläckningen kräver vissa högteknologiska inslag och högutbildad personal. Larverna måste ha goda tillväxtförhållanden och det recirkulerande systemet måste fungera optimalt, foder måste framställas osv. Detta har lett till en specialisering inom detta första steg i uppfödningsprocessen. Även om det förekommer en viss vertikal integration, är de europeiska kläckerierna i allmänhet oberoende och säljer ungfiskar till grossistföretag. Yngeluppfödningen sker normalt i tre etapper:

Larvodling – Larven tappar sin gulesäck sex dagar efter kläckningen. Från och med det ögonblicket får den ett mycket väl avvägt foder, som till att börja med är baserat på alger och hjuldjur (ett mikroskopiskt zooplankton) och därefter, när den har vuxit till sig lite, baseras på Artemia (ett litet kräftdjur som lever i laguner, deltan och flodmynningar). Denna levande föda framställs i kläckeriet.

Avvänjning – Efter 40–50 dagar överförs larven till en avvänjningsavdelning där den gradvis får vänja sig vid ett mycket proteinrikt foder som främst är baserat på fiskolja och fiskmjöl. Detta foder, som ges i form av ytterst små pellets, är mycket likt det foder som havsabborren kommer att få under resten av uppfödningstiden. Det är detta proteinrika foder och vattenkvaliteten som garanterar största möjliga tillväxt och överlevnad för larverna under dessa första avgörande månader.

Uppfödning av ungfisk – Tre till fyra veckor senare flyttas fiskynglen till en ungfiskavdelning. Där utfodras de med pellets tills de efter ett par månader har uppnått en vikt på 2–5 g, då de kan flyttas till uppfödningsanläggningen.

Uppfödning

Inköp av ungfiskar från kläckerierna är en av de största återkommande investeringarna för uppfödningsanläggningarna.

Uppfödningen sker i flytande burar strax utanför kusten, åtminstone för huvuddelen av den europeiska produktionen (dvs. Medelhavet och Kanarieöarna). Det finns också anläggningar som föder upp havsabborre i bassänger på land. Dessa bassänger försörjs i allmänhet genom recirkulerande system, vilket gör det möjligt att kontrollera vattentemperaturen och att odla havsabborre på nordligare breddgrader. Havsabborrarna får ett foder som främst består av fiskmjöl och fiskolja, men även växtextrakt. I frihet kan havsabborren bli upp till en meter lång och väga 12 tolv kg, men odlad havsabborre skördas och slaktas i allmänhet när den väger 300–500 g, vilket tar 1½–2 år, beroende på vattentemperaturen. Det finns också kvar några halvintensiva odlingar som har sitt ursprung i det traditionella extensiva vattenbruket där man sätter ut yngel från kläckerier i laguner och kustbassänger och stödutfodrar dem med industriframställt foder.

Användning

Efter slakt brukar havsabborre säljas färsk och rensad, framför allt via stormarknader och restauranger.