Fiskeri

Bars

Bars

Bars

Barsen, der lever langs kyster og i flodmundinger med store mængder mikroorganismer, har længe været genstand for traditionel akvakultur. Tidligere lod man barsen svømme ind i laguner eller dertil indrettede bure (ofte saltvandsbassiner), hvorefter man lukkede indgangen. Det er princippet i det italienske saltvandsdambrug og de sydspanske esteros, som stadig er i brug. De indfangede bars levede herefter af naturlig føde indtil udfiskningen, hvilket havde den ulempe, at de grådige fisk ofte helt tømte lagunens økosystem for levende organismer. Nogle steder var det ungfisk, som fiskerne fangede, der blev udsat i bassinerne. Men på baggrund af den stadigt faldende mængde ungfisk i 1960'erne og med udviklingen af lakseopdræt i Nordeuropa som forbillede udviklede forskere i Middelhavsområdet et intensivt opdræt baseret på en meget kompliceret udklækningsteknik og produktion af specifikke former for foder.

Bars © ScandFish
Latinsk navn: Dicentrarchus labrax
Produktion (EU-27) – 57 893 t (2007), 92 % af produktionen på verdensplan.
Værdi (EU-27) – 304 mio. EUR (2007).
Største producentlande i EU – Grækenland, Spanien, Italien og Frankrig.
Største producentlande på verdensplan – Grækenland, Tyrkiet, Spanien, Italien, Frankrig og Kroatien.
Informationsblad

Reproduktion

Reproduktionen styres helt i klækkerier og er baseret på avlsfisk, der udvælges fra opdrættet.

For at forlænge barsens reproduktionscyklus bruger man en teknik, der består i ved hjælp af kunstigt »solskin« at fremkalde artens sæsonbestemte seksuelle adfærd. Når hannen har befrugtet æggene, indsamles de fra gydebassinets vandoverflade og placeres i inkubationsbassiner, hvor de klækker 48 timer senere. Derefter overføres larverne til opdrætsbassiner.

Yngelopdræt

Opdræt af barsyngel med henblik intensivt opdræt foregår i en kompleks proces, som var genstand for langvarige forskningsprogrammer i 1960'erne og 1970'erne.

Det er resultaterne af denne udvikling, der i 1980'erne førte til den nuværende akvakultur af bars og også af brasen) i Middelhavet. Udklækningen er meget teknisk og kræver en yderst veluddannet medarbejderstab. Larverne skal således have gode vækstbetingelser, recirkulationssystemet skal fungere optimalt, der skal fremstilles foder osv. Denne første fase i opdrætsprocessen er derfor yderst specialiseret. Ganske vist findes der tilfælde af vertikal integration, men de europæiske klækkerier er generelt selvstændige og sælger ungfisk til opfedning. Yngelopdrættet foregår i tre faser:

Larvestadiet – Larven mister sin blommesæk seks dage efter klækningen. I denne fase får larven en helt særlig kost, først på basis af alger og rotifera (en mikroskopisk dyreplankton), derefter, når den er stor nok, foder bestående af det lille krebsdyr artemia, som lever i laguner, deltaer og foldmundinger. Dette levende foder fremstilles altid i klækkeriet.

Tilvænning – Efter 40-50 dage overføres larven til et tilvænningsanlæg, hvor den gradvist vænnes til et meget proteinrigt foder, hovedsagelig bestående af fiskeolie og -mel. Dette foder, som gives i meget små piller, ligner meget det, som fisken får i resten af opdrætstiden. Det er dette proteinholdige foder og vandets kvalitet, der er afgørende for, at så mange larver som muligt overlever disse vigtige første måneder.

Ungfiskeopdræt – 3-4 uger senere flyttes ynglen til et særligt anlæg for opdræt af ungfisk. Her fodres de med foderpiller, indtil de omkring to måneder senere vejer 2-5 g og dermed kan overgå til opfedning.

Opfedning

Køb af ungfisk fra klækkerier er en af de største, tilbagevendende investeringer for fiskeopdrættere.

Opfedningen sker i flydende bure, der placeres tæt ved kysten, hvilket i hvert tilfælde gælder for størstedelen af produktionen i Europa (dvs. i Middelhavet og ud for De Kanariske Øer). Der findes også farme, som opdrætter bars i bassiner på land. Her benyttes ofte et recirkulationssystem, som gør det muligt at styre vandtemperaturen og opdrætte bars længere mod nord. Barsen fodres med piller af især fiskemel og -olie, men også planteekstrakter. Når bas lever i naturen, kan de blive en meter lange og veje op til 12 kg, mens opdrættet bars normalt udfiskes og slagtes, når de vejer 300-500 g, dvs. efter halvandet til to år afhængigt af vandtemperaturen. For fuldstændighedens skyld skal det nævnes, at der også stadig findes enkelte halvintensive opdræt, der stammer fra den traditionelle ekstensive akvakultur. Her udsættes fiskeyngel fra klækkerier i laguner og kystsøer og opfedes med industrifoder.

Forbrug

Efter slagtning sælges opdrættet bars normalt fersk og renset, især i supermarkeder og til restauranter.