Rybolov

Mořčák evropský

Mořčák evropský

Mořčák evropský

Mořčák evropský obývá příbřežní oblasti a ústí řek bohatá na mikroorganismy a již dlouho se chová tradičním způsobem. Ryby se nechávaly připlout do lagun a upravených nádrží (často do salin) a poté jim byla uzavřena přístupová cesta. Tak se postupuje v rámci dodnes používaného italského způsobu chovu ryb (vallicoltura) a španělského způsobu chovu v lagunách zvaných tzv. esteros (v jižním Španělsku). Mořčáci takto chycení do zajetí se poté sami přirozeně živili až do doby odlovu. Nevýhodou je, že vinou nenasytnosti mořčáků byl často zničen ekosystém laguny. V některých případech tyto nádrže obsadili nedospělí jedinci, které ulovili místní rybáři. V šedesátých letech dvacátého století však vzhledem k tomu, že nedospělí jedinci byli stále vzácnější, ale také díky příkladu rozvoje akvakultury lososa v severní Evropě vědci ve Středomoří vyvinuli postup intenzivního chovu, jenž spočívá v zavedení velmi složité metody chovu v líhni a ve výrobě zvláštní potravy.

Mořčák evropský © ScandFish
Latinský názevDicentrarchus labrax
Produkce (EU-27) – 57 893 t (2007); 92 % světové produkce
Hodnota (EU-27) – 304 milionů EUR (2007)
Hlavní země produkce v EU – Řecko, Španělsko, Itálie, Francie
Hlavní světové země produkce – Řecko, Turecko, Španělsko, Itálie, Francie, Chorvatsko
Přehled údajů

Rozmnožování

Rozmnožování mořčáka probíhá v plném rozsahu v líhni, počínaje výběrem plemenných ryb v chovu.

K prodloužení reprodukčního cyklu mořčáka se používá metoda fotomanipulace, jež spočívá v zavedení sezónního pohlavního chování tohoto druhu tím, že se upraví délka umělého „slunečního záření“. Jikry, které oplodní samec, se sbírají na hladině třecí nádrže a umístí se do inkubačních nádrží, kde se z nich o 48 hodin později vylíhne potěr. Ten se potom přemístí do nádrží pro odchov.

Odchov

Intenzivní odchov mořčáka probíhá za použití složitého postupu, jenž je výsledkem dlouhodobých výzkumných programů v šedesátých a sedmdesátých letech.

Právě díky jeho zavedení bylo možné v osmdesátých letech zahájit chov mořčáka (a stejně tak i mořana zlatého) ve Středozemním moři. Líhně musí být vybaveny složitým technickým zařízením a její pracovníci musejí projít vysoce specializovaným školením: je třeba dohlížet na dobré podmínky růstu potěru, zajišťovat optimální fungování systému opětovné cirkulace, vyrábět potravu atd. Díky tomu jsou většinou evropské líhně specializovány na první etapu odchovu, a i když se někdy potěr dále vertikálně integruje, většinou jsou juvenilní jedinci prodáváni z líhní na farmy, kde potom dorostou. Odchov v zásadě probíhá ve třech etapách:

Chov potěru – Žloutkový váček se ztrácí 6 dnů od vylíhnutí. Právě v tomto okamžiku dostává potěr speciální potravu, jejímž základem jsou nejprve řasy a vířníci (mikroskopický zooplankton), a poté, jakmile to umožní její velikost, potravu tvořenou žábronožkami (malý korýš žijící v lagunách, deltách a ústích řek). Tato živá potrava se vyrábí přímo v líhni.

Odstavení – Po 40 až 50 dnech se potěr přesouvá do odstavné jednotky, kde si postupně zvyká na potravu velmi bohatou na bílkoviny, tvořenou především rybím tukem a moučkou. Tato potrava se podává v podobě drobných granulek a do značné míry se podobá té, kterou mořčák dostává ve zbývajícím období odchovu. Právě díky tomuto bílkovinnému režimu, ale také kvalitě vody, se zajistí v prvních rozhodujících měsících maximální růst a přežití larev.

Chov juvenilních jedinců – O 3 až 4 týdny později se potěr přesouvá do jednotky pro chov juvenilních jedinců. Ti jsou krmeni granulemi, aby po přibližně dvou měsících dosáhli hmotnosti 2 až 5 g, kdy mohou být přemístěni na farmu, kde dorostou.

Vykrmování

Koupě juvenilních jedinců v líhni představuje pro chovné farmy jednu z největších investic.

Pro podstatnou část evropské produkce (to znamená ve Středozemním moři a na Kanárských ostrovech) platí, že vykrmování probíhá v plovoucích klecích, jež jsou připevněny blízko pobřeží. Existují také farmy, na nichž se mořčák chová v nádržích na souši, jež jsou udržovány díky systému opětovné cirkulace, který umožňuje kontrolu teploty vody a tím chov mořčáka v severnějších zeměpisných šířkách. Mořčáci se krmí granulemi složenými především z rybí moučky a tuku, ale také rostlinných výtažků. Na svobodě může mořčák dosáhnout délky 1 m a hmotnosti 12 kg, ale chovný mořčák se odlovuje a usmrcuje zpravidla tehdy, činí-li jeho hmotnost 300 až 500 g. Dosažení této hmostnost může v závislosti na teplotě vody trvat rok a půl až dva roky. Pro doplnění je třeba rovněž upozornit na to, že stále existuje několik oblastí polointenzivního chovu, jež vychází z tradiční extenzivní akvakultury, kde se do lagun a pobřežních rybníků nasazuje potěr z líhně a ten je vykrmován jedním druhem průmyslového doplňku stravy.

Konzumace

Jakmile je chovný mořčák usmrcen, zpravidla se prodává čerstvý a očištěný zejména v supermarketech a restauracích.