Den goda fisken
Ät, köp och sälj hållbar fisk

Om kampanjen

Om kampanjen

Medelhavet hotas

Fiskbestånden i Medelhavet minskar, och vissa är på väg att försvinna helt. Sammanlagt 93 procent av fiskbestånden bedöms vara överutnyttjade. Rapporter om att bestånden minskar kommer inte bara från fiskare som får allt mindre fisk utan också från forskare som har bevakat situationen under årens lopp.

Det finns uppskattningsvis 10 000–12 000 marina arter i Medelhavet. Men denna otroliga biologiska mångfald är allvarligt hotad av föroreningar, klimatförändringar och inte minst överfiske. Om vi inte vidtar samordnade åtgärder nu kan det uppstå bestående skador, och viktiga bestånd som är avgörande för fiskerisektorn riskerar att gå förlorade.

Vi måste agera nu

Eftersom Medelhavet är en gemensam resurs skulle ett sådant scenario innebära en förlust för alla människor. Men effekterna för fiskarna och framför allt det småskaliga fisket skulle vara förödande. Hela deras uppehälle och inte minst deras traditionella livsstil skulle försvinna. Fortsatt lönsamhet i kombination med hållbarhet måste därför vara ett mål för att fiskerisektorn ska utvecklas åt rätt håll.

Vad görs?

År 2003 undertecknade Medelhavsländerna en förklaring i Venedig för att förbättra den vetenskapliga forskningen, skydda utsatta områden och begränsa fiskeansträngningen. EU:s medlemsstater har också minskat sina fiskeflottor för att skapa ett hållbart fiske. Vi har infört lagstiftning om nationella och internationella förvaltningsplaner för fisket, fångstbegränsningar och miljökrav. Genom ett intensivt multilateralt samarbete uppmanas alla länder runt Medelhavet att följa samma spelregler.

Erfarenheterna visar att vi kan lyckas om vi tar itu med utmaningarna tillsammans. Den blåfenade tonfiskens otroliga återhämtning i Medelhavet är ett bra exempel. De samordnade åtgärderna för att hantera detta fiske på ett bättre sätt har lett till konkreta resultat, och för första gången på flera år höjer man nu kvoterna.

Men det behöver göras mer. Vid sidan av arbetet med att genomföra och reglera de befintliga åtgärderna på ett bättre sätt lanserar kommissionsledamot Karmenu Vella nu därför en Medelhavsstrategi för att förbättra läget för fiskbeståndet.

Strategin går ut på att öka medvetenheten om hur brådskande och omfattande det aktuella problemet är, men också att se till att alla länder vidtar omedelbara och beslutsamma åtgärder, även länderna i södra och östra Medelhavsområdet. Den senaste tidens möten har bekräftat att det finns en politisk vilja att agera. Ministermötet med alla Medelhavsländer den 27 april kommer att visa på vikten av att nå fram till en övergripande strategi.

Hur kan du hjälpa till?

På gräsrotsnivå kan åtgärder vidtas av inte bara småskaliga fiskeflottor och kustsamhällen, utan också nationella myndigheter, beslutsfattare, viktiga aktörer, storskaliga industriflottor, icke statliga organisationer och forskare. Politiken på nationell och multilateral nivå och EU-nivå måste vara samstämmig och fastställa mål på kort, medellång och lång sikt.

Budskapet är tydligt: alla måste ta sitt ansvar. Alla – även konsumenterna – måste vara delaktiga om vi ska uppnå en verklig och hållbar förändring och återfå ett friskt och lönsamt fiske som inte bara tryggar de arbetstillfällen som redan finns utan också skapar nya.

MEDFISH4EVER – Vårt arv, vår framtid

Var med och skydda det.