Den goda fisken
Ät, köp och sälj hållbar fisk

Odlad i EU

Odlad i EU

Odlad i EU

Letar du efter hållbara alternativ?
Prova fisk som odlats i EU

 

Fisk som odlats i EU: ett nyttigt, färskt och lokalt alternativ

Fisk är rikt på proteiner, bra för hjärtat och en viktig källa till vitaminer och andra näringsämnen. Men vi tar upp för mycket fisk från haven och äventyrar fiskbestånden. 

Fiskodlingar, eller vattenbruk, kan bidra till att minska trycket på de vilda fiskbestånden när vi ska tillgodose den allt större efterfrågan på fisk i EU och världen. Fiskodling är en av världens största livsmedelssektorer och står för runt hälften av all fisk som konsumeras varje år, och det lär snart bli ännu mer. Utan vattenbruk skulle det helt enkelt inte finnas tillräckligt med fisk till världens befolkning, och man skulle tvingas ta upp mer fisk från haven och på längre sikt äventyra de vilda fiskbestånden.

Odlad fisk är lokal fisk

Odlad fisk ger oss inte bara bra proteiner utan är också en lokal produkt som utvecklar den lokala ekonomin. I EU importerar vi för närvarande 68 procent av all den fisk och de skaldjur som vi äter. Bara 10 procent odlar vi själva. Mer än 80 000 människor jobbar redan i fiskodlingsbranschen i EU, och siffran väntas öka i och med att fiskodlarna står för en allt större andel av den fisk vi äter. Med hjälp av sin nya fiskeripolitik och riktat ekonomiskt stöd vill EU få sektorn att växa, skapa fler jobb och se till att vi fortsätter att odla fisk och skaldjur av hög kvalitet på ett hållbart sätt.

Hur fungerar odlingen? 

Med vattenbruk menas odling av vattenlevande organismer, t.ex. havs- eller sötvattenlevande djur och på senare tid även olika typer av alger. Vattenbruk bedrivs i hela Europa för att producera många olika arter av fisk, skaldjur, kräftdjur och alger. För detta används flera olika odlingsmetoder, både traditionella med rep, nät och tankar och mer sofistikerade som recirkulerande system. Runt hälften av EU:s produktion är skaldjur. Populärast är blåmusslor och ostron. En fjärdedel av produktionen är saltvattensfisk som lax, brax och havsabborre. Sötvattensfisk som öring och karp står för en femtedel.

Precis som i jordbruket prioriterar EU hälsosam mat för konsumenterna samt djur- och miljöskydd. Fiskodlarna måste ha rent vatten och bra hygien. I många fall får fisken och skaldjuren de näringsämnen som de behöver från naturen, men ibland måste odlarna tillsätta foder för att sörja för en balanserad och hälsosam kost. Allt sker i enlighet med EU:s stränga miljö- och konsumentskyddsregler, som ser till att all fisk som odlas i EU är hållbar, färsk, säker, lokalt producerad och lätt att spåra.

Varför behövs fisk- och skaldjursodling?

Det är nyttigt med fisk, men det finns inte tillräckligt med vilda fisk- och skaldjursbestånd för att tillgodose efterfrågan. Fiskodling och hållbart fiske går hand i hand. Båda behövs för att vi ska ha tillräckligt med fisk som tillgodoser den ökande befolkningens efterfrågan utan att äventyra de vilda fiskbestånden.
EU importerar 68 procent av all den fisk och de skaldjur som vi konsumerar. En stor del kommer från odlingar,  men bara 10 procent odlas i EU. Mer odlad fisk på tallriken betyder mindre press på de vilda fiskbestånden, mindre importberoende, fler jobb och mer tillväxt i den lokala ekonomin.

Vilka arter odlas i EU?

Runt 50 procent av vattenbruksproduktionen i EU är skaldjur. Populärast är blåmusslor och ostron. Saltvattensfisk som lax, brax och havsabborre står för cirka 27 procent och sötvattensfisk som öring och karp för 23 procent.
Men det odlas också många andra arter i EU, bland annat venusmusslor, kammusslor, hummer, tilapia, stör (kaviar) och även omtyckta arter som piggvar, torsk och tunga. Algproduktionen är under utveckling. 
Läs mer:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/species/index_sv.htm

Hur odlas fisk och skaldjur?

Skaldjur som blåmusslor och ostron odlas på rep, pålar och bordsliknande strukturer. De kräver rent vatten och tar näring från det omgivande vattnet. Saltvattensfisk som lax och havsabborre odlas i stora nätkassar upphängda vid ytan. Sötvattensfisk som öring odlas normalt i tankar i vattendrag. Annan sötvattensfisk som karp odlas i sjöar eller stora dammar.
Läs mer:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture_methods/index_sv.htm

Är det sant att vattenbruket är miljöfarligt?

All mänsklig verksamhet, även vattenbruket, måste skötas på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Liksom alla andra livsmedelsproducenter måste fiskodlarna uppfylla gällande miljö- och hälsokrav. EU:s miljöregler är bland de tuffaste och mest effektiva i världen. Men fiskodlarnas miljöroll är större än så: fiskodlingsdammar hjälper exempelvis till att bevara viktiga naturlandskap och livsmiljöer för vilda fåglar och hotade arter.
Skaldjuren bidrar till renare kustvatten genom att ta upp näringsämnen som annars skulle försämra vattenkvaliteten. Sist men inte minst är hållbarhet ett bra försäljningsargument som fiskodlarna kan använda, eftersom de är noga med att övervaka och skydda miljön.

Är odlad fisk verkligen lika nyttig som vild?

EU har stränga regler som ser till att maten är säker, bland annat gränsvärden för främmande ämnen i livsmedel. För odlad och vild fisk gäller samma gränsvärden. Ett strikt kontrollsystem ser till att all mat som hamnar på våra bord är säker, vare sig den kommer från EU eller någon annanstans.

Det går åt mer än 1 kg vild fisk för att producera 1 kg odlad lax. Är det meningsfullt att mata odlad fisk med vild fisk?

Att odla fisk (t.ex. lax) som naturligt livnär sig på annan fisk är givetvis ett problem för hållbarheten. Alternativa lösningar och bättre foderutnyttjande gör att mängden vild fisk som används per kilo odlad fisk minskar kontinuerligt. Bortsett från hållbarheten har fiskodlarna också ett ekonomiskt intresse av att minska användningen av vild fisk eftersom den är så dyr. EU vill hjälpa branschen att fortsätta minska användningen av vild fisk.
Det bör också påminnas om att hälften av EU:s vattenbruksproduktion (räknat i volym) kommer från skaldjur som inte kräver tillsatt foder. Dessutom livnär sig många av de odlade fiskarterna inte på annan fisk.

Vad gör EU för att stödja vattenbruket?

EU har nyligen reformerat sin fiskeripolitik och satsar på stöd till vattenbruk. De nya riktlinjerna innehåller gemensamma prioriteringar och allmänna mål för EU:s fiskodlingsbransch. Fokus ligger på

  • höga kvalitets-, hälso- och miljökrav
  • bättre tillgång till mark och vatten
  • mindre byråkrati
  • stärkt konkurrenskraft.

EU kommer att ge ekonomiskt stöd (via Europeiska havs- och fiskerifonden, EHFF) för att se till at fiskodlarna får bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet. EU vill också investera i forskning om miljöpåverkan, hälsofrågor, fiskfoder, avel och reproduktion – nyckelfrågor för en hållbar utveckling av EU:s vattenbruk.

Skolprojekt – Lär om europeiskt vattenbruk

Detta kan mycket väl vara den snabbast växande sektorn inom livsmedelsproduktion globalt sett, men vattenbruk, eller närmare bestämt fiskodling, är förvånande nog fortfarande ganska  okänt utanför branschen.

Skolprojektet ”Odlad i EU” har tagits fram för att öka kunskapen om vattenbrukssektorn bland  tonåringar i Europa (12-18 år). Projektet syftar till att öka elevernas kunskap om fiskodling och dess påverkan på det lokala samhället.

Eleverna får möjlighet att utforska vattenbrukets  roll inom livsmedelsproduktion och miljöskydd. De lär sig också om möjligheter till affärsverksamhet och karriärutveckling.

Projektet ger stort utrymme för eleverna att söka information om och upptäcka olika arter av söt- och saltvattenfisk, blötdjur, skaldjur och alger som produceras och vilka traditionella och mer moderna produktionsmetoder som används.

Projektet är nu ute på försök i 20 skolor i tio EU-länder (Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Polen, Spanien och Storbritannien).

 

Vattenbruksproducenter tillbaka i skolbänken

En central del av projektet utgörs av  ett besök av en lokal fiskodlare. Eleverna får därigenom möjlighet att prata med en expert på området, fördjupa sin egen forskning och delta i en rolig och interaktiv gästlektion.

Ett projektmaterial har tagits fram som ger lärarna allt de behöver för att planera och driva projektet. Det omfattar allt från den första lektionen till besöket av en expert och uppföljning av olika aktiviteter, som t.ex. kan fokusera på näringslära och matlagning, vetenskap och teknologi, kommunikation och humaniora osv. 

/fisheries/inseparable/sv/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Engagera dig!

Material som tas fram av dina elever kommer regelbundet att läggas ut på våra sociala medier.

Skriv till oss på:
mare-communication@ec.europa.eu

Projektmaterial

Information om projektet

Lista över vattenbrukare i EU som skolor kan kontakta

Observera att eventuella kostnader inte täcks av Europeiska unionen.