NELOČLJIVA VEZ
Jejmo, kupujmo in prodajajmo ribe iz trajnostnih virov

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER
Naša dediščina, naša prihodnost
medfish4ever_sl

Sredozemlje v nevarnosti

Staleži rib v Sredozemskem morju se zmanjšujejo. Nekateri so že skoraj popolnoma izčrpani. Na splošno se ocenjuje, da je 93 % staležev rib čezmerno izkoriščanih. O zmanjševanju staležev poročajo ribiči, ki ulovijo vse manj rib, in znanstveniki, ki že več let spremljajo stanje.

Ocenjuje se, da v Sredozemskem morju živi od 10 000 do 12 000 morskih vrst, vendar je ta izredna biotska raznovrstnost zaradi onesnaževanja, podnebnih sprememb in zlasti prelova resno ogrožena. Dodatno odlašanje pri usklajenem delovanju bi lahko povzročilo nepopravljivo škodo in izumrtje ključnih staležev, ki so bistveni za ribiški sektor.

Potreba po takojšnjem ukrepanju

Izumrtje staležev kot skupnega vira bi bila izguba za vse, vpliv na ribištvo in zlasti malo ribištvo pa bi bil usoden. Njihova sredstva za preživljanje in nekdanji način življenja bi bili izgubljeni za vedno. Zato se moramo usmeriti v stalno donosnost in trajnost, ki bosta ribiški sektor znova postavili na noge.

Kaj je bilo že storjenega?

Sredozemski narodi so leta 2003 podpisali beneško deklaracijo, s katero so bili postavljeni temelji za izboljšanje znanstvenih raziskav, zaščito ranljivih območij in omejevanje ribolovnega napora. Države članice EU so v prizadevanjih za zagotavljanje trajnostnega ribolova zmanjšale svoje flote. Naša zakonodaja vsebuje nacionalne in mednarodne načrte upravljanja ribištva, omejitve ulova in okoljske zahteve. Zavzeto večstransko sodelovanje vse države, ki mejijo na Sredozemlje, spodbuja, da upoštevajo enaka pravila.

Izkušnje kažejo, da smo lahko uspešni, če se skupaj spopadamo z izzivi. Uspešna obnova staleža modroplavutega tuna v Sredozemlju je tak primer. Skupno delovanje za boljše upravljanje ribolova te vrste je dalo dejanske rezultate in prvič po več letih se kvote povečujejo.

Vendar je treba narediti še več. Zato je komisar Vella poleg potrebe po boljšem izvajanju in urejanju veljavnih ukrepov sprožil sredozemsko strategijo za izboljšanje stanja staležev rib.

Ključ do te strategije je ozaveščanje o nujnosti in razsežnosti obravnavane težave ter takojšnja mobilizacija in odločno ukrepanje vseh, vključno z južnimi in vzhodnimi sredozemskimi državami. Nedavna srečanja so potrdila politično voljo za ukrepanje. Na srečanju ministrov z vsemi sredozemskimi državami, ki je potekalo 27. aprila, je bilo dogovorjeno, da bodo nadaljevali prizadevanja po celovitem pristopu.

Kako lahko pomagate?

Na lokalni ravni lahko ukrepe sprejemajo mala ribištva in obalne skupnosti ter nacionalni organi, oblikovalci politik, ključni deležniki, velike industrijske flote, nevladne organizacije in znanstveniki. Nacionalna politika, politika EU in večstranska politika morajo pri določanju kratko-, srednje- in dolgoročnih ciljev nastopiti enotno.

Sporočilo je jasno: vsakdo mora prevzeti svoj del odgovornosti. Če želimo doseči dejansko in trajno spremembo oživljanja zdravega in donosnega ribištva ter poleg ohranjanja sedanjih delovnih mest ustvarjati tudi nova, morajo sodelovati vsi, tudi potrošniki.

MEDFISH4EVER – Naša dediščina, naša prihodnost

Pomagajte jo zaščititi.

 1. V čem je težava?

Staleži rib v Sredozemskem morju se drastično zmanjšujejo. Več kot 90 % ocenjenih staležev rib je čezmerno izkoriščanih, nekateri so celo na robu izumrtja. Za vse preveč staležev do pred kratkim ni bilo mogoče dobiti zadostnih podatkov: 50 % ulova še vedno ni uradno zabeleženega[i], 80 % iztovorjenih proizvodov pa izvira iz staležev, o katerih ni na voljo dovolj podatkov[ii]. Rezultat je počasno izgubljanje delovnih mest in prihodkov, povezano z močnim vplivom na okolje, zaradi česar mora družba nase prevzeti stroške slabega gospodarjenja. Ti stroški so zlasti visoki za čolne malih ribičev, ki predstavljajo 83 % sredozemske flote.

Nadaljevanje netrajnostnega izčrpavanja skupnih ribolovnih virov bo povzročilo razpad ribjih staležev velikih razsežnosti, skupaj z ribiči in skupnostmi, ki so odvisni od teh virov, morskih ekosistemov in kulturnih tradicij. Vloženega je bilo že veliko truda, na primer najmanjše velikosti in celotni dovoljeni ulov za ribe, tehnični predpisi za ribolovno orodje in prakse ter ukrepi za omejitev naporov in zmogljivosti, vendar do zdaj še ni obrodil ustreznih sadov.

O kritičnosti položaja priča celoten sklop akterjev, vključno z ribiči, vodilnimi v industrijskem sektorju, znanstveniki in okoljevarstveniki, pri čemer je prizadeto celotno sredozemsko območje. Predpisi so bili sprejeti, vendar se izvajajo bodisi neustrezno ali z zamudo, zato rezultati še niso opazni. Za popravo tega so potrebni nujni in drastični ukrepi, za kar smo odgovorni vsi.

 1. Katere so rešitve?

Prvi korak je pravilno prepoznavanje položaja in ustrezno prevzemanje naše skupne odgovornosti na vseh ravneh.

Drugi korak je zagotovitev močnega političnega vodstva za uvedbo nujnih ukrepov, potrebnih za ponovno vzpostavitev trajnostnega ribiškega sektorja. To pomeni, da je do leta 2017 treba sprejeti močno politično izjavo na ravni ministrov ter zagotoviti učinkovite in usklajene pobude na nacionalni in regionalni ravni tako v Evropski uniji kot tudi v sredozemskih državah, ki niso del EU, na območju ICCAT[1] in GFCM[2].

Tretjič potrebujemo sodelovanje in močno zavezanost vseh deležnikov – od oblikovalcev politik in odločevalcev do ribičev, znanstvenikov, nevladnih organizacij, upravljavcev oskrbovalne verige in širše civilne družbe –, da podajo celovite rešitve v smeri dolgoročne trajnostnosti.

 1. Kaj se lahko zgodi, če ne ukrepamo takoj? In če ukrepamo?

Če bodo staleži uničeni do točke brez povratka, bi bile lahko posledice katastrofalne in nepopravljive: nepredvidljive spremembe v morskih ekosistemih, globok propad gospodarstva v skupnostih, odvisnih od ribolova, in velike socialne stiske. Gospodarski stroški in socialni učinki zaradi ukrepanja, čeprav še vedno nezanemarljivi, so kljub temu precej manjši kot tisti, ki bi lahko nastali, če ne ukrepamo takoj. 

Znanost nas uči, da je potencial za obnovo še vedno velik, kot na primer pri atlantskem modroplavutem tunu, vendar moramo poskrbeti za čimprejšnjo oživitev ribjih populacij. Koristi bi bile zelo velike, kar med drugim vključuje višji in bolj predvidljiv izplen, večjo donosnost, varnost zaposlitve in hrane, boljši okoljski položaj in storitve. Na ta način bi lahko dosegli vsevključujočo in trajnostno blaginjo.

Če politični in industrijski deležniki ne uspejo zagotoviti trajnostnosti skupnih morskih bioloških virov, kar pomeni kršitev skupne ribiške politike in Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja, bo Evropska unija prisiljena sprejeti drastične izredne ukrepe, kot so zaprtja in finančne kazni (člen 12 Uredbe (EU) št. 1380/2013). Za nekatere staleže bi bilo to lahko že prepozno.

 1. Za kaj si moramo prizadevati?

Najbolj kratkoročni cilj mora biti preprečiti izumrtje kritičnih ribjih staležev, kot so osliči ali mečarice, in sicer tako, da zavzamemo socialno-ekonomski pristop, ki temelji na okoljski znanosti in podpira izvajanje obstoječe zakonodaje. Srednjeročni cilj je razviti in sprejeti učinkovite ukrepe, ki bodo za vedno zagotovili donosno in trajnostno ribištvo v zdravem Sredozemlju.

Ključne izboljšave, ki so potrebne (od regionalne do nacionalne ravni), se morajo začeti z diagnozo pomembnejših vprašanj, temu pa sledi izvajanje konkretnih akcijskih načrtov z verodostojnimi orodji in zavezujočimi časovnimi okviri.

Medtem ko je treba ukrepe opredeliti še natančneje, so njihova tipologija in pričakovani rezultati jasni:

 1. izboljšanje ocene staležev: zbiranje podatkov, razpoložljivost in analiza
 2. boljše izvrševanje, spremljanje in nadzor
 3. regionalizacija in deljeno upravljanje
 4. zmanjšanje učinka na okolje
 5. večletni načrti upravljanja na podlagi ekosistemskega pristopa
 6. bolj inovativna in boljša tehnologija, večja selektivnost in brez ustvarjanja zavržkov
 7. izboljšano sodelovanje med sredozemskimi državami (tistimi, ki niso članice EU, in drugimi), zlasti na področju spremljanja in izvrševanja ter znanstvenih raziskav.

 

 1. Kdo mora voditi proces?

Zadeva je resna in pereča, kar zahteva odločno politično podporo na najvišji ravni, in sicer v vseh državah, ki izvajajo ribolov v Sredozemskem morju. V okviru Evropske unije bi moralo osem držav članic s sredozemsko obalo (Španija, Francija, Italija, Malta, Slovenija, Hrvaška, Grčija in Ciper) ob podpori EU in MEDAC[3] dati zgled, zlasti na tistih območjih, ki jih same pretežno izkoriščajo.

Obe regionalni organizaciji za upravljanje ribištva, GFCM in ICCAT, morata usmerjati vsa skupna prizadevanja ter zagotoviti mednarodno usklajevanje in učinkovite rezultate na celotnem območju.

Industrijska združenja, raziskovalci in nevladne organizacije imajo prav tako ključno vlogo pri vključevanju in krepitvi zmogljivosti vseh akterjev (vključno s potrošniki, rekreativnimi ribiči in drugimi uporabniki morja), da se sredozemsko ribištvo znova povrne na trajnostne tire.

 1. Katera so druga vprašanja, ki jih je prav tako treba obravnavati?

Prelov, slabo gospodarjenje in vrzeli pri izvajanju sedanje zakonodaje, ki velja na regionalni, nacionalni, evropski in mednarodni ravni, so dokazano glavni vzroki za trenutno stanje sredozemskih ribjih staležev in s tem povezan gospodarski problem.

Poleg tega tudi onesnaževanje, plovba in drugi viri stresa okolja, kot so podnebne spremembe in invazivne vrste, neposredno vplivajo na številčnost in odpornost ribjih populacij, zato jih je treba obravnavati vzporedno.

Drugi dopolnjevalni ukrepi za spodbujanje dobrega gospodarjenja (npr. večja preglednost in zavarovana območja) in tržni mehanizmi (npr. sledljivost in najmanjše velikosti) so prav tako vidiki, ki jih je treba upoštevati.

Ne nazadnje skupnosti, ki so odvisne od ribolova, potrebujejo inovativne in raznolike strategije za upravljanje in trajnostni razvoj ribištva, da bi se tako zaščitile ne le ribe in morsko okolje, temveč tudi s tem povezana tisočletna kulturna dediščina. Projekti, kot so ribiški turizem, kratki stiki in druge medsektorske pobude, so se že izkazali kot uspešni.

 1. Kakšna je vloga EU?

Evropska unija je veliko vložila v izboljšanje trajnostnega razvoja ribištva na ravni EU in svetovni ravni. Skupna ribiška politika EU določa, da se vsi staleži v EU do leta 2020 lahko izkoriščajo največ do dovoljene ravni biološkega izkoriščanja, vsa plovila EU pa morajo ravnati skladno s to politiko, ne glede na to, kje izvajajo ribolov.

Po spodbudnem uspehu v severovzhodnem Atlantiku, kjer se povečujeta oboje, tako številčnost rib kot tudi industrijski dobiček, je EU odločena, da dokončno odpravi prelov v Sredozemskem morju. V ta namen bo združila akterje na vseh ravneh in podprla prilagajanje z dostopnim financiranjem, npr. iz mehanizmov EMFF[4] in TAIEX[5] evropske sosedske politike. Taka sredstva so na voljo za neposredne in dopolnjevalne ukrepe, npr. socialno-gospodarski programi, raziskave, sodelovanje in krepitev zmogljivosti.

 1. Kaj lahko stori vsak od nas?

Za ta položaj smo delno soodgovorni vsi, zato moramo vsi prispevati po svojih močeh, da ga popravimo.

Oblikovalci politiki in odločevalci: Zelo pomembno je, da razumemo razsežnosti problematike ter mobiliziramo ustrezne vire in vodstvene strukture za iskanje nujnih rešitev.

 • Države članice EU: identifikacija prednostnih vrst in območij, določitev točnih ukrepov za dosego ciljev (vključno s posodobitvijo nacionalnih načrtov upravljanja) in zagotavljanje skladnosti.
 • GFCM, ICCAT, MEDAC, EFCA[6] in drugi vplivni deležniki, mednarodni forumi (npr. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo – FAO[7], Unija za Sredozemlje – UfM[8]) in finančne organizacije (npr. Svetovna banka): pomoč pri določitvi prednostnih nalog in ukrepov, usklajeno medsebojno sodelovanje ter zavezanost skupnim ciljem glede izvrševanja in zagotavljanja skladnosti.
 • Evropska komisija in druge ustanove EU: določitev politike in načrta za postopno doseganje dvojnega cilja, tj. trajnostnega izkoriščanja ribjih staležev in izboljšanja ekonomskega učinka flot.
 • Tretje države: sodelovanje z regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva[9] (ICCAT in GFCM) ter prilagoditev strukture in velikosti njihovih flot razpoložljivim virom.

Deležniki iz industrijskega sektorja: Pri zastopanju ribičev, neposredno vključenih v izkoriščanje bioloških virov, imajo organizacije, kot sta Europêche ali LIFE[10], zaradi podrobnega poznavanja dejanskega položaja ključno vlogo pri spodbujanju soupravljanja in vključevanju deležnikov v iskanje rešitev.

 • Trenutne zgodbe o uspehu, kot je načrt za obnovitev atlantskega modroplavutega tuna, ki so plod skupnega sodelovanja, lahko navdihnejo še druge skupne ukrepe.
 • Dobre prakse, ki so bile razvite v drugih regijah in projektih, prav tako lahko pomagajo utreti pot donosnemu in trajnostnemu ribištvu v Sredozemlju.
 • Vključevanje vzdolž celotne oskrbovalne verige in sodelovanje civilne družbe lahko zagotovi dragoceno podporo za potrebne prilagoditve. Prodajalci na debelo in drobno morajo promovirati trajnostne proizvode in zavrniti tiste, pri katerih ulov ne poteka skladno s pravili.
 • Mednarodna srečanja, ki jih denimo organizira Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju – GFCM (30. maj 2016) in Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna – ICCAT (november 2016), ponujajo priložnost za združevanje prispevkov vseh strani.

Znanstveniki in nadzorni organi: Raziskovalne, nadzorne in kontrolne organizacije so prav tako ključni akterji, ki skrbijo za to, da upravljanje temelji na poglobljenem znanju ter poteka pregledno in pod enakimi pogoji delovanja. Take organizacije med drugim lahko:

 • pomagajo povečati število ocenjenih staležev z uporabo tehnik ocenjevanja na podlagi pomanjkljivih podatkov, kadar je to potrebno;
 • sodelujejo pri povečevanju prostorske in časovne pokritosti znanstvenih raziskav;
 • razvijajo strategije sodelovanja pri spremljanju in izvrševanju na regionalni in podregionalni ravni med sredozemskimi državami (tistimi, ki so članice EU, in drugimi);
 • pripomorejo k temu, da bi upravljavci razumeli kompleksnost in okrepili sodelovanje z deležniki, s katerimi bi skupaj zasnovali inovativne tehnike za izboljšanje selektivnosti, zmanjšanje neželenega prilova ter učinkovito zaščito ranljivih vrst in njihovega življenjskega prostora.

Nevladne organizacije in civilna združenja: S prispevkom k poglabljanju znanja in povečanju ozaveščenosti, varovanju okolja in zastopanju skupnosti lahko spodbudijo sodelovanje in soupravljanje. Kot zadnji, vendar največji člen v verigi, je treba aktivirati še obalne državljane in širše potrošnike, ki bodo poskrbeli, da bodo tržne odločitve podprle prehod k bolj trajnostnim modelom ter tako prispevali k socialni inovativnosti in varstvu dediščine v območjih, odvisnih od ribolova.

 • Preverite etikete: Ureditev EU predpisuje ustrezne informacije in sledljivost ter s tem pomaga podpreti pravila in standarde skupnega trga za proizvode s poreklom iz Sredozemskega morja.
 • Spodbujanje zdravih in odgovornih potrošniških praks.
 • Izobraževalne kampanje in kampanje za povečanje ozaveščenosti o stanju ribjih staležev, ki temeljijo na znanosti, uspešnosti sektorja, okoljskem računovodstvu in celovitem upravljanju, lahko prav tako prispevajo k skupnemu uspehu.

[1] Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna

[2] Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju

[3] Sredozemski svetovalni svet

[4] Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo

[5] Tehnična pomoč in izmenjava informacij

[6] Evropska agencija za nadzor ribištva

[7] Organizacija za prehrano in kmetijstvo

[8] Unija za Sredozemlje

[9] Regionalne organizacije za upravljanje ribištva

[10] Evropski ribiči z manjšim vplivom (LIFE)

Kampanja #MedFish4ever je naša skupna in najpomembnejša prednostna naloga. Vaš prispevek je pomemben ne glede na to, ali ste zaposleni v javnem, nevladnem ali zasebnem sektorju.

To je portal za predstavitev ukrepov, ki prikazujejo vaše zaveze za delovanje. Vaši prispevki bodo podlaga za edinstveno izmenjavo najboljših praks in uspešnih pobud, zato vas vabimo, da se nam pridružite in nam jih pošljete.

Podrobni načrt ukrepov

Kampanja MedFish4Ever je skupni in dolgoročni načrt za dosego trajnostnega ribištva v Sredozemlju, za razcvet skupnosti in ekosistemov.

Poti do tja so različne, vse pa so nujne in se medsebojno dopolnjujejo. Kot znak potrditve vaše podpore in zaradi vključevanja drugih želimo podpreti vse sprejete ukrepe.

Zaradi hitrejšega doseganja rezultatov in uskladitve vas prosimo, da izpolnite priloženi obrazec z opisom svojih ukrepov in ga vrnete na e-naslov info@medfish4ever.com.

Podporniki

1. Javni organi in organizacije

Andrés Hermida interview at MedFish4Ever launch

Andrés Hermida, španski generalni sekretar za ribištvo
Ministrstvo za kmetijstvo, hrano in okolje – ribištvo, Španija

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, maroški generalni sekretar za ribištvo
Ministrstvo za kmetijstvo in pomorsko ribištvo, Maroko

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Gesine Meissner, poslanka Evropskega parlamenta in predsednica medskupine EP za morja, reke, otoke in obalna območja
Medskupina Evropskega parlamenta za morja, reke, otoke in obalna območja (Searica)

2. Industrijski sektor in trgi

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, direktor evropskih ribičev z manjšim vplivom za Sredozemlje
Evropski ribiči z manjšim vplivom (LIFE)

3. Neprofitne organizacije

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

Marco Lambertini, generalni direktor WWF International
Svetovni sklad za naravo (WWF)

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

Lasse Gustavsson, višji podpredsednik in izvršni direktor OCEANA v Evropi
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

Rupert Howes, izvršni direktor Sveta za pomorsko upravljanje
Marine Stewardship Council (MSC)

Zavedamo se, da je stanje Sredozemskega morja resno ogroženo. Vemo pa tudi, da vse še ni izgubljeno. Znanstvene raziskave in zgodbe o uspehu, kot je zgodba o modroplavutem tunu, kažejo, da je preveč izkoriščane staleže mogoče obnoviti.

Z zavzetim in usklajenim delovanjem je mogoče razmere spremeniti. In dejansko dosegajo ribiči in ribiške skupnosti ter vlade, nevladne organizacije in znanstveniki povsod v Sredozemlju z izvajanjem ukrepov in pobud za pomoč pri obnovitvi staležev resnične rezultate.

Na tej strani so opisani različni ukrepi, ki se izvajajo v regiji. Vabimo vas, da se jim pridružite. Zgledujte se po delovanju drugih. Pozivamo vas, da pomagate izboljšati stanje v Sredozemlju.

Kako si oglejte v oddelku 'Poziv k ukrepanju' na našem spletišču.

Ime: Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR)
Država: Maroko
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: agir-env.org

Združenje Association de Gestion Intégrée des Ressources (AGIR) si prizadeva za razvoj trajnostnega in uravnoteženega malega ribištva v Sredozemlju. Izvaja program širokega participativnega načrtovanja ob upoštevanju ekosistemskega pristopa v korist približno 3 000 malim ribičem, ki delujejo v maroškem Sredozemlju. Ribiči lahko prepoznajo nevarnosti, ki jih pomenita prepovedana ribolova z vlečno mrežo in dinamitom, ustanovitev odbora za spremljanje pa jim je omogočila sodelovanje v boju proti tem nevarnostim.

Združenje AGIR izvaja različne dejavnosti, ki vključujejo: pripravo znanstvenih poročil za opis stanja na področju ohranjanja in ogroženih vrst ter obnovo habitatov in pomorskih con; usposabljanje ribičev iz zadrug malih ribičev in njihovo vključitev v pripravo osnutkov načrtov upravljanja virov za morska območja; vzpostavitev neformalne mreže uveljavljenih zadrug malih ribičev v okviru zavarovanih morskih območij Sredozemskega morja; podpiranje dejavnosti, s katerimi se ustvarjajo dohodki, za izboljšanje življenjskega standarda malih ribičev na obalnem območju Al Hoceima.

Ime: Association de la Pêche Artisanale et Environnement (Združenje za malo ribištvo in varstvo okolja)
Država: Alžirija
Vrsta ukrepa: Ribolov

Namen te mreže je ohranjati morske vire in pripraviti rešitve za trajnostno in odgovorno ribištvo. Združenje je vključilo lokalne ribiče v vzpostavitev in ohranjanje zavarovanega območja ob alžirski obali v Sredozemskem morju, kjer velja strog sistem količinskih kvot, katerih namen je spodbujati odgovorno ribištvo v skladu s smernicami Komisije EU in zagotoviti prednostni dostop ribičem, ki sprejmejo trajnostne prakse.

Ime: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Scienze Marine: TARTALIFE – zmanjšanje umrljivosti morskih želv v komercialnem ribolovu
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4548

V projekt je vključenih petnajst italijanskih dežel v Sredozemlju, njegov cilj pa je zmanjšati umrljivost morskih želv z zmanjšanjem njihovega prilova (ki je posledica uporabe parangala, pridnene vlečne mreže in stoječih mrež na odprtem morju) s: spodbujanjem uporabe zaokroženih trnkov in naprav za izločanje želv (posebna naprava, ki morski želvi, ki se ujame v ribiško mrežo, omogoča pobeg) ter s preizkusom mrež z akustičnimi odvračalnimi napravami in novega tipa zabodne mreže. Cilj projekta je tudi zmanjšati umrljivost želv po ulovu z usposabljanjem in ozaveščanjem ribičev ter s krepitvijo zmogljivosti reševalnih centrov/centrov prve pomoči za morske želve.

 

Pričakovani rezultati * za več informacij kliknite tukaj

Ime: Consiglio Nazionale delle Ricerche: Fantomske tehnike v okviru LIFE za zmanjšanje vpliva fantomskega ribolovnega orodja in izboljšanje biotske raznovrstnosti na obalnih območjih severnega Jadrana
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Nadzor in izvrševanje
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=4778

Splošna cilja projekta o fantomskih tehnikah, ki se izvaja v okviru finančnega instrumenta za okolje, sta zmanjšati vplive fantomskih ribolovnih orodij in izboljšati biotsko raznovrstnost s: spodbujanjem konkretnih ukrepov za obnovo in ohranitev ekološkega stanja skalnatih habitatov v severnem Jadranskem morju, oceno vpliva opuščenega, izgubljenega ali zavrženega ribolovnega orodja na biotsko raznovrstnost v skalnatih habitatih ob obali dežele Benečija ter oceno ekonomske vrednosti ekosistemskih koristi, ki izhajajo iz odstranitve in/ali zmanjšane uporabe navedenega orodja. Cilji projekta so tudi: izboljšati biotsko raznovrstnost ekosistema v skalnatih habitatih z odstranitvijo opuščenega, izgubljenega ali zavrženega ribolovnega orodja, preseliti velikega leščurja, tj. velika školjka, ki živi v slani vodi (Pinna nobilis), preizkusiti in prikazati učinkovitost metod za iskanje, zmanjšanje in deaktiviranje izgubljenega ribolovnega orodja ter predlagati načrt za uničenje/recikliranje najdenih mrež; pripraviti učinkovit protokol za upravljanje opuščenega, izgubljenega ali zavrženega ribolovnega orodja na obalnih območjih; podrobno opisati izvedene tehnične postopke in vključiti predlog uredbe EU.

 

Pričakovani rezultati * za več informacij kliknite tukaj

Ime: Costa Edutainment S.p.A: FISH SCALE – Informacije o živilih in varstvo habitatov trajnostno uživanje hrane v lokalnem okolju
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Ribolov
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=3880

Glavni cilj projekta FISH SCALE je povečati porabo morskih rib, ki so zelo okusne, vendar malo znane in se ne izkoriščajo dovolj („trajnostne“ ribe, „ribe za revne“ („poor“ fish)). Uporaba takih rib naj bi ugodno vplivala na proračun potrošnikov – ker so trajnostne ribe po navadi cenejše – in ekologijo rib, saj se lahko z uporabo premalo izkoriščanih rib razbremenijo bolj izkoriščane vrste. Mogoče je zmanjšati tudi količino užitnih rib, ki se odvržejo kot odpadki, in posledično njihovo predelavo. Projekt je z doseganjem predvidenih rezultatov neposredno prispeval k svojim ciljem na področju ohranjanja. Med njimi so zlasti: več kot 100 „ponudnikov rib“, vključno z restavracijami, hoteli, prodajalci in dobavitelji rib, je ciljne vrste trajnostnih rib vključilo v svojo ponudbo/dobavo; približno 2 000 ljudi je bilo neposredno vključenih v kampanjo ozaveščanja prek vprašalnikov in razgovorov; ozaveščenost o vprašanjih, obravnavanih v projektu, se je z udeležbo na 99 dogodkih ter intenzivno medijsko kampanjo in kampanjo za razširjanje informacij povečala za 27 %; povečala se je tudi prodaja ciljnih vrst. Projekt je imel koristen verižni učinek vse od ribičev prek ponudnikov do končnih potrošnikov, zato so pobude o „trajnostnih ribah“ posnemali zunaj projekta.

Z družbenoekonomskega vidika je projekt zagotovil možnost kupovanja dobrih rib po nižjih cenah in prodajo več različnih vrst rib, pri čemer se dobavitelji ne zanašajo samo na preveč izkoriščane ribe. Ker so se upravičenci strinjali, da med svojimi dejavnostmi na področju izobraževanja in razširjanja informacij še naprej spodbujajo cilje projekta, restavracije, hoteli in dobavitelji rib pa so pripravljeni še naprej zagotavljati „trajnostne ribe“, naj bi bila trajnost projekta vsaj kratkoročno zagotovljena. 

Ime: Discardless: Študija primera iz vzhodnega Sredozemskega morja
Država: EU
Vrsta ukrepa: Raziskave
URL: http://www.discardless.eu/

Študija primera Discardless (Manj zavržkov) iz vzhodnega Sredozemskega morja vključuje mešani pridneni ribolov in ribolov z vlečno mrežo v SZ Egejskem morju, usmerjen v veliko vrst. Deleži zavržka so visoki (nad 40 %), prav tako je velik tudi ribolovni pritisk na nedorasle organizme. Pojavlja se tudi višanje vrednosti ulova. Pristop „manj zavržkov“ temelji na sedanjem poznavanju naključnega ulova v obravnavanem morskem ekosistemu s: i) tesnim sodelovanjem z deležniki in lokalnimi ribiči pri razvoju bioekonomskih scenarijev za spopad s socialno-ekonomskimi posledicami obveznosti iztovarjanja, ii) pregledom in presojo sedanjih rešitev z vidika selektivnosti in iii) razkritjem bistvenih ribjih habitatov in območij z visokimi koncentracijami naključnega ulova v sodelovanju z ribiči, skupaj z znanstvenimi informacijami za čim manjše zavržke.

Ime: Discardless: študije primerov iz zahodnega Sredozemlja
Država: EU
Vrsta ukrepa: Raziskave
URL: http://www.discardless.eu/

Študija primera Discardless (Manj zavržkov) iz zahodnega Sredozemlja je osredotočena na dve različni območji: francoski in španski zaliv ob obali Lionskega zaliva in Katalonije ter Balearsko otočje. Osredotočena je na opredelitev občutljivih habitatov in vsebuje oceno učinka morebitnih prihodnjih prostorskih strategij. Prispeva k spremljanju učinkov izvajanja obveznosti iztovarjanja ter pregledu in analizi selektivnega ribolova na podlagi predhodnih projektov, izvedenih na navedenem območju. Strategije za preprečevanje zavržkov je treba oblikovati v tesnem sodelovanju z ribiško industrijo, znanstvene podatke pa je treba uporabiti za oblikovanje zemljevidov za prikaz območij z verjetnostjo visokih deležev zavržkov po prostoru in času (tj. sezonski vzorci). Nato se bodo opredelili najustreznejši in enotni pristopi k pobudam na navedenem območju. Na koncu se bodo rezultati vključili v strategije za zmanjšanje zavržkov, predlagane za navedeno študijo primera in po možnosti za druga sredozemska območja, ter v priporočila politike za uspešno izvajanje politike glede zavržkov.

Ime: Europêche
Država: Belgija
Vrsta ukrepa: Ohranjanje
URL: http://europeche.chil.me

Združenje Europêche spodbuja tekočo komunikacijo med evropskimi institucijami in ribiškim sektorjem z obveščanjem vseh zadevnih zainteresiranih strani o težavah in ciljih ribičev v EU. Spodbuja izvajanje ocene učinka človeških dejavnosti na staleže rib od spodaj navzgor in uporabo celovitega pristopa, v skladu s katerim pri odločanju sodelujejo vse zainteresirane strani. Kot primer dobre prakse izpostavlja izredno uspešno obnovo staleža modroplavutega tuna v Sredozemlju, za katerega se kvota vsako leto poveča za 20 %. Europêche predlaga ukrepe na področju upravljanja in tehnične ukrepe ter poziva k ustanovitvi ad hoc delovne skupine, ki bo zastopala ribiče pri oblikovanju ribiške politike. 

Ime: FAO – Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Upravljanje

Vseobsežnost je ključni element okvira modre rasti. Predpisi o malem ribolovu, ki jih je treba določiti s pogajanji in sprejeti prostovoljno, bi morali dopolnjevati smernice, določene v skladu s pristopom, ki temelji na človekovih pravicah.

Ime: FAO – Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Krepitev zmogljivosti

Večina delovnih mest v Sredozemlju in Črnem morju pripada malim ribičem. Ribiči sami se zavzemajo za večjo izmenjavo znanja in sodelovanje za zagotovitev trajnostnega razvoja panoge. 

Ime: Federparchi – Europe
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: http://www.medmaritimeprojects.eu/section/fishmpablue/output

V okviru projekta FishMPABlue je bilo analiziranih 31 zavarovanih morskih območij v petih sredozemskih državah za opredelitev, da bi se opredelile ključne značilnosti za uspešen pristop k soupravljanju ribištva med zavarovanimi morskimi območji in malimi ribiči ter razvila nova orodja za upravljanje malega ribolova na zavarovanih morskih območjih in okoli njih. V njegovem okviru je bil razvit komplet orodij za upravljanje ribolova, ki so v skladu s cilji glede ohranjanja in podpirajo lokalna gospodarstva.

Ime: GD za okolje – Evropska komisija: program LIFE – finančni instrument EU za okoljske in podnebne ukrepe
Država: EU
Vrsta ukrepa: Ohranjanje
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/

LIFE je finančni instrument EU za podporo projektom na področju varstva okolja in narave ter podnebnih ukrepov v EU. Program LIFE bo prispeval k trajnostnemu razvoju in uresničevanju ciljev strategije Evropa 2020, sedmega okoljskega akcijskega programa Evropske unije ter drugih ustreznih okoljskih in podnebnih strategij in načrtov EU. Okoljski sklop novega programa vključuje tri prednostna področja: okolje in učinkovito rabo virov, naravo in biotsko raznovrstnost ter okoljsko upravljanje in obveščanje. Sklop podnebnih ukrepov zajema blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam ter podnebno upravljanje in obveščanje. Program sestavljajo tudi skupno financirani integrirani projekti, ki se bodo izvajali na velikem ozemeljskem območju. Ti projekti so namenjeni izvajanju okoljske in podnebne politike ter boljšemu vključevanju njenih ciljev v druga področja politik. Nova uredba določa tudi upravičenost in merila za dodelitev projektov in podlago za njihov izbor. V programu lahko sodelujejo tretje države, predvideva pa dejavnosti zunaj EU. Določa tudi okvir za sodelovanje z mednarodnimi organizacijami.

Ime: Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju (GFCM)
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: www.fao.org/gfcm

Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju je ustanovila projektno skupino za posodobitev njenega pravnega okvira na podlagi usklajenega pristopa od spodaj navzgor, v katero so vključene zadevne zainteresirane strani. V skladu s temi spremembami je bilo sprejetih več novih ukrepov, kot so podregijski načrti upravljanja in načrti za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu.

Upravljanje značilnih pelagičnih vrst: Uvedeni in posodobljeni so bili večletni načrti upravljanja za male pelagične vrste v Jadranskem morju, ki vključujejo tudi ustrezne nujne ukrepe.Namen zadnjega priporočila je zagotoviti, da bodo stopnje izkoriščanja malih pelagičnih vrst v Jadranskem morju do leta 2020 na ravni največjega trajnostnega donosa.

Zavarovanje značilnih pridnenih vrst pred čezmernim izkoriščanjem v Sicilski ožini: Sprejet je bil večletni načrt upravljanja, ki se uporablja za plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami, daljšimi od 10 metrov, na katerih ulov osliča in dolgoostne rdeče kozice pomeni vsaj 25 % ulova po živi teži ali vrednosti. Vključuje različne ukrepe upravljanja, z njim pa se skuša v skladu s previdnostnim pristopom zagotoviti, da bodo stopnje izkoriščanja do leta 2020 na ravni največjega trajnostnega donosa, hkrati pa zavarovati območja odraščanja, odpraviti zavržke in prilagoditi ribolovne zmogljivosti.

Ime: Greenpeace
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Komunikacija
URL: http://pescadodetemporada.org/

Greenpeace Španija je razvil aplikacijo za pametne telefone z informacijami o tem, katere ribe se trenutno lovijo, po kakšni metodi in ali so ogrožene. Potrošniki pred nakupom rib lahko preverijo, ali so jih ujeli lokalni ribiči, ali je sezona njihovega lova in ali so bile ujete na način, ki zagotavlja trajnostni razvoj. Aplikacija bo potrošnikom pomagala odpraviti težavo zaradi neustreznega označevanja rib. 

Ime: Hellenic Centre for Marine Research
Država: Grčija
Vrsta ukrepa: Raziskave
URL: www.hcmr.gr

Organizacija za pomorske raziskave Hellenic Centre for Marine Research sodeluje pri razvoju in izvajanju vseevropskega sistema opazovalnic morske biotske raznovrstnosti. Njeni cilji vključujejo vzpostavitev stalne mednarodne vseevropske obsežne mreže opazovalnic morske biotske raznovrstnosti z optimizirano in standardizirano metodologijo, oceno dolgoročnih sprememb na področju morske biotske raznovrstnosti ter njihovih mogočih vzrokov ob upoštevanju naravnih in antropogenih dejavnikov, optimiziranje novih interdisciplinarnih pristopov za raziskave ter spodbujanje okoljskega ravnanja, ki temelji na znanju. Ciljni deležniki vključujejo organe EU ter nacionalne in mednarodne organe, ki sodelujejo pri ekološkem ocenjevanju morskega okolja, okoljske upravnike, nosilce odločanja, zakonodajalce, politike, znanstvenike, akademike in študente. Ciljni vrsti sta predvsem makrofavna in makroflora v ozemeljskih vodah EU. Pričakovani rezultati organizacije so zagotoviti oceno vpliva spreminjanja biotske raznovrstnosti na morske ekosisteme, sistem za zgodnje opozarjanje na spreminjanje biotske raznovrstnosti, količinsko opredelitev dolgoročnih sprememb morske biotske raznovrstnosti ter boljše razumevanje naravnih in antropogenih dejavnikov, odgovornih za te spremembe.

Ime: Institute of Marine Sciences (CSIC)
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Raziskave
URL: www.icm.csic.es

Inštitut CSIC je proučeval populacijo školjk Callista chione, da bi analiziral morebitne vzroke za upad in propad ribištva na obali Maresme na severozahodnem delu Sredozemskega morja v zadnjih 26 letih. Zdi se, da je sedanje stanje morskega dna posledica dveh glavnih vzrokov, in sicer prelova ter dejavnosti stalnega poglabljanja dna na jugozahodnem in osrednjem delu dna zaradi ohranjanja plaž. Za zdaj (leto 2016) je ribolov školjk vrste Callista chione na območju ustavljen, predlagan načrt obnovitve in upravljanja, ki vključuje začasno prepoved pridobivanja školjk s strgačo za male obrtniške ribiče in druge možnosti za ohranjanje plaž, pa se bo šele začel izvajati.

Ime: Institute of Marine Sciences (CSIC)
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Raziskave
URL: www.icm.csic.es

Inštitut CSIC pripravlja razvoj načrtov upravljanja globokomorskega ribištva kozic, vključno s preoblikovanjem ribiških flot. S tem da bi se v sredozemskih flotah globokomorske ribolovne prakse kozic s pridnenimi vlečnimi mrežami s širilkami zamenjale s košarami, se bo pokazalo, da je zamenjava opreme uspešna in donosna. Čeprav sta ciljni vrsti Aristeus antennatus in Aristaeomorpha foliacea, so glavni ključni deležniki ribiči, prodajalci rib in turistična industrija. Inštitut CSIC spodbuja orodja za posodobitev in razvoj ribolovne politike in zakonodaje EU s sklicevanjem na okvirno direktivo o morski strategiji, zlasti z ohranjanjem neoporečnosti morskega dna ter varstvom ranljivega globokomorskega okolja in njegove biotske raznovrstnosti.

Ime: Instituto Español de Oceanografía (IEO)
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Raziskave
URL: http://www.ieo.es/en/home

Instituto Español de Oceanografía (IEO) je španska javna raziskovalna organizacija, ki se ukvarja z znanstvenimi spoznanji o oceanih in trajnostni rabi njihovih virov ter morskim okoljem. Raziskave inštituta EIO obsegajo vse vidike ocenjevanja in spremljanja morskih virov, s posebnim poudarkom na zagotavljanju podatkov in nasvetov, ki jih španska javna uprava, mednarodni organi in ribiški sektor potrebujejo za zagotavljanje trajnostne in racionalne uporabe živih morskih virov. V ta namen redno izvaja raziskave, programe vzorčenja na ribiških plovilih in ribjih tržnicah, njegovi znanstveniki pa redno sodelujejo pri ocenjevanju pelagičnih in pridnenih staležev rib ter vrednotenju ukrepov upravljanja, kot so zavarovana morska območja, prostorsko-časovne prepovedi ribolova, najmanjše velikosti, specifikacije orodja itd. Sodeluje pri več mednarodnih in nacionalnih projektih za določitev vloge okoljskih in človeških dejavnikov pri določitvi stanja sredozemskih virov ter kako ti dejavniki vplivajo na smer gibanja populacije; te informacije so potrebne za pomoč pri presoji ustreznosti različnih pristopov upravljanja.

Ime: Konferenca obrobnih obmorskih regij (CPMR) – medsredozemska komisija (IMC): Projektna skupina za ribištvo in ribogojstvo pri medsredozemski komisiji
Država: Albanija, Ciper, Francija, Grčija, Italija, Malta, Maroko, Tunizija, Španija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: http://news.crpm.org/cpmr-news/maritime-cpmr/imc-launching-task-force-on-fisheries-aquaculture/

Projektna skupina za ribištvo in ribogojstvo pri medsredozemski komisiji je bila ustanovljena leta 2016. To je projektna skupina sredozemskih regij, katere naloga je spodbujati konkurenčnost in trajnost sektorjev ribištva in akvakulture v Sredozemlju. Projektna skupina spodbuja sinergije med člani za: spremljanje izvajanja skupne ribiške politike, povečevanje finančne podpore za ribištvo in akvakulturo, spodbujanje ribištva in akvakulture v nastajajočih strategijah in pobudah za Sredozemlje, načrtovanje in izvajanje nadnacionalnih in čezmejnih projektov ter krepitev izobraževanja in usposabljanja v sektorjih ribištva in akvakulture. Pričakovani rezultati so izmenjava dobrih praks, izvajanje študij in priprava poročil, pošiljanje političnih sporočil, zavzemanje, organiziranje konferenc in projektov teritorialnega sodelovanja ter pilotni ukrepi.

Ime: Lokalna akcijska skupina za ribištvo Terre di Mare: Fish All Days – Home delivery from a fishing boat (Ribe vsak dan – Dostava na dom z ribiškega čolna)
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: www.gacterredimare.net

Družinsko ribiško podjetje Facchini Pesca je kot rešitev za nizke cene, s katerimi se je srečevalo na javnih dražbah za prodajo na debelo, s pomočjo lokalne akcijske skupine za ribištvo razvilo sistem neposredne prodaje potrošnikom. Projekt je vključeval obsežna prizadevanja za ozaveščanje lokalnega prebivalstva o prednostih uživanja sledljivih in kakovostnih lokalnih rib za zdravje. Čustvena vez, vzpostavljena med proizvajalcem in potrošnikom, je zagotovila trdno bazo zadovoljnih in zvestih odjemalcev, ki cenijo kakovost ponujenega proizvoda in storitve. Razvojna strategija lokalne akcijske skupine za ribištvo temelji na oživitvi lokalne ribiške skupnosti prek pristopa, ki spoštuje načela okoljske, socialne, ekonomske in institucionalne trajnosti. 

Ime: Lokalna akcijska skupina za ribištvo – Groupe FEP Varois: Pescatourisme 83
Država: Obalna območja v Sredozemlju
Vrsta ukrepa: Ribolov
URL: www.marcopolo.asso.fr/

Cilj projekta „Pescatourisme 83“ je lokalnim ribičem omogočiti diverzifikacijo njihovih prihodkov brez povečanja ribolovnega napora, ob hkratnem ozaveščanju splošne javnosti o tradiciji in dediščini, ki jo pomeni ribolov, ter težavah, s katerimi se spopadajo v tem sektorju. Projekt naj bi se razširil na druge, dopolnilne dejavnosti, kot so pokušnje, nastanitev, povezovanje s kmečkim turizmom in razvoj metod za zagotavljanje dodane vrednosti premalo izkoriščanih vrst. Strategija lokalne akcijske skupine za ribištvo je ohraniti biološko produktivnost in ravnovesje ekosistemov ter hkrati prispevati h krepitvi obalnih območij. 

Ime: Lokalna akcijska skupina za ribištvo: Groupe FEP Varois: Cap Roux – omejeno ribolovno območje
Država: Francija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/files/documents/Farnet_Pan2020_13.pdf

Lokalna nevladna organizacija je povezala ribiče, lokalne organe in znanstvenike, da bi pripravili prve korake prihodnjega načrta za učinkovito in trajnostno upravljanje za uveljavitev ohranitvenih ukrepov na omejenem ribolovnem območju na francoski Azurni obali. Omejeno ribolovno območje Cap Rouxa, ki meri 445 ha, je leta 2004 vzpostavila lokalna ribiška organizacija. S projektom 4. osi se je zagotovila podpora ribičem pri izvajanju nadzora v boju proti nezakonitemu ribolovu in preučevanju poti za razvoj načrta trajnostnega upravljanja. Vplivi ohranitvenih ukrepov se spremljajo na podlagi znanstvenih študij in zbiranja podatkov, sodelovanje z drugimi uporabniki morskega prostora pa pomaga ozaveščati o bogastvih na tem območju in pomenu njihove ohranitve. 

Ime: Lokalna akcijska skupina za ribištvo: špansko Peix de llotja (Ribe z dražbe)
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: www.peixdellotja.com

Za spodbujanje restavracij, supermarketov in odjemalcev h kupovanju lokalno ujetih svežih rib so se v okviru projekta „Peix de Illotja“ združile lokalna akcijska skupina za ribištvo in lokalne ribiške organizacije, da bi tako promovirale koncept in razvijale certificirano blagovno znamko. Imetniki te znamke dodelijo zvezdice restavracijam, ki se zavežejo, da bodo njihove ribe kupovali neposredno na njihovi lokalni dražbi. S projektom se je okrepilo sodelovanje med štirimi regionalnimi ribiškimi združenji ter vzpostavile povezave med ribiškim in turističnim sektorjem in sektorjem restavracij. Sredozemske lokalne akcijske skupine za ribištvo preučujejo možnost razvoja tega koncepta v vsesredozemsko blagovno znamko. Cilj strategije lokalne akcijske skupine za ribištvo je diverzificirati gospodarstvo na tem območju in ustvarjati delovna mesta s poudarkom na ekoturizmu. 

Ime: MEDASSET
Država: Grčija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: www.medasset.org

„Healthy Seas: from waste to wear“ (Zdrava morja: od odpadkov do oblačil) je inovativna evropska pobuda, ki jo v Grčiji od leta 2015 izvaja združenje MEDASSET. Končni cilj pobude je očistiti naša morja zavrženih ribiških mrež, ki so usodne pasti za morske želve in druge morske vrste, in jih predelati v recikliran najlon prvovrstne kakovosti. V prvi fazi je osredotočena na odpadne ribiške mreže, v prihodnosti pa se bo razširila na druge odpadke, odvržene v morje. Zdrava morja je skupna pobuda nevladnih organizacij in podjetij za očiščenje oceanov in morij. Mreže, zbrane v okviru te pobude, se ne odložijo na odlagališčih ali sežgejo v obratih za predelovanje smeti. Namesto tega se reciklirajo za ustvarjanje zelo kakovostnih proizvodov. Poudarek je na trajnosti, tako z okoljskega kot z ekonomskega vidika  Pobuda Zdrava morja povezuje številne deležnike in pobude: potapljače, ribiče, ladjarske družbe, nevladne organizacije, vlade ter podjetja za recikliranje in proizvodnjo, pri čemer se ustvarjajo novi proizvodi, kot so nogavice, kopalke in preproge. Očiščene ribiške mreže se dostavijo do obrata v Ljubljani, kjer se pripravijo za regeneracijski sistem ECONYL®.

Ime: Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE)
Država: Grčija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: www.mio-ecsde.org

Sredozemski informacijski urad za okolje, kulturo in trajnostni razvoj (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development - MIO-ECSDE) deluje kot tehnična in politična platforma za predstavitev stališč in posredovanje 130 nevladnih organizacij na območju Sredozemlja. Velja za ključni mednarodni subjekt pri povezovanju deležnikov v Sredozemlju v zvezi z vprašanji, ki so bistveni za trajnostno prihodnost regije. Organizacija ima dolgoletne izkušnje na področju raziskav, politike, zagovarjanja, ozaveščanja, krepitve zmogljivosti in mreženja v zvezi z vprašanji, povezanimi z morskim okoljem, vključno z onesnaževanjem morja ter trajnostnim ribištvom in/ali gojenjem morskih organizmov.

Urad je dejavno podpiral izvajanje okvirne direktive o morski strategiji in ekosistemski pristop, reševal vprašanje morskih odpadkov, spodbujal trajnostno modro gospodarstvo in modro rast, zagovarjal integrirano upravljanje morskih virov/integrirano upravljanje obalnih območij/pomorsko prostorsko načrtovanje ter prispeval k skupni ribiški politiki in Evropskemu skladu za pomorstvo in ribištvo. Zagovarjal je tudi vzpostavitev celovitega okvira za gojenje morskih organizmov za zagotovitev trajnostne in odgovorne panoge. Pred kratkim je usklajeval raziskavo v okviru Programa Združenih narodov za okolje/Akcijskega načrta za Sredozemlje v zvezi z opuščenim, izgubljenim ali zavrženim ribolovnim orodjem v Sredozemskem morju, v okviru projekta IPA Jadran DeFishGear pa je ocenil socialno-ekonomske posledice morskih odpadkov za ribištvo in gojenje morskih organizmov. Poleg tega je prek raziskovalnih dejavnosti navedenega projekta prispeval k vse večji zbirki dokazov o količini morskih odpadkov, ki izhajajo iz ribištva in gojenja morskih organizmov.

Deležnike je ozaveščal o vprašanjih, povezanih z ribištvom in gojenjem morskih organizmov v Sredozemlju, ter krepil njihove zmogljivosti za njihovo reševanje.

 • S projektom MARLISCO v okviru sedmega okvirnega programa je ozaveščal izobraževalno skupnost, splošno javnost ter strokovnjake za ribištvo in gojenje vodnih organizmov o vplivu morskih odpadkov in načinu njihovega obravnavanja. Prek svoje pionirske pobude o izobraževanju za trajnostni razvoj (MEdIES, elektronska mreža, v katero je vključenih približno 4 000 izobraževalcev) se je več let ukvarjal z vprašanjem trajnostne potrošnje hrane ter ozaveščal o obremenitvah, ki jih prinaša ribogojstvo za ekosisteme.
 • Pred kratkim je v sodelovanju z združenji Eco-union in GEC objavil študijo „Towards a Green Economy in the Mediterranean“ (Prehod k zelenemu gospodarstvu v Sredozemlju), v kateri sta obravnavana ribištvo in gojenje vodnih organizmov.
 • Vodila je komunikacijo v okviru najobsežnejšega sredozemskega projekta z naslovom „The MedPartnership“ (2009–2015), ki se je financiral iz Globalnega sklada za okolje, usklajeval pa v okviru Programa Združenih narodov za okolje/Akcijskega načrta za Sredozemlje, osredotočen pa je bil tudi na uporabo ekosistemskega pristopa za ribištvo.
 • Podpira tudi štiri druge mreže pomembnih sredozemskih deležnikov, ki imajo ključno vlogo pri obravnavanju okoljskih izzivov in izzivov trajnostnega razvoja v regiji, in sicer izobraževalcev, poslancev, novinarjev in univerz.
Ime: Mednarodna fundacija za trajnostno proizvodnjo morskih sadežev (International Seafood Sustainability Foundation – ISSF)
Država: ZDA
Vrsta ukrepa: Upravljanje, Nadzor in izvrševanje, Krepitev zmogljivosti
URL: http://iss-foundation.org

Cilj raziskav in posredovanja fundacije ISSF je zagotoviti učinkovito ohranjanje in upravljanje virov tuna na svetovni ravni. Na primer, stalež belega tuna v Sredozemlju ni bil nikoli ustrezno ocenjen.  Ta ribolov se skoraj v celoti porabi v Evropski uniji. Fundacija ISSF zagotavlja finančno podporo za predhodne ocene, ki jih izvedeta ustrezen regionalni organ upravljanja in njegov znanstveni organ.  Zagotavlja podporo pri pretvorbi znanstvenih raziskav na morju v metode za zmanjšanje prilova v ribolovu tuna. Organizacija je osredotočena na proaktivno odpravljanje vseh elementov nezakonitega ribolova z različnimi ohranitvenimi ukrepi, pobudami in orodji, dejavno pa je sodelovala pri obravnavanju presežnega ribolova z organiziranjem več mednarodnih delavnic in sprejetjem ukrepa fundacije ISSF za ohranitev zmogljivosti. 

Ime: Mednarodna pomorska organizacija (IMO)
Država: Združeno kraljestvo
Vrsta ukrepa: Regulativni
URL: www.imo.org

Mednarodna pomorska organizacija je na podlagi obveznih in priporočenih zahtev, ki jih je razvila in pregledala sama, razvila in uvedla pravni okvir za morske dejavnosti, vključno z ribištvom. 

Z organizacijama FAO in ILO sodeluje v boju proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. V skladu z mednarodno konvencijo IMO o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij je Sredozemlje razglasila za posebno območje, ožino Bocche di Bonifacio pa za posebno občutljivo morsko območje, v skladu s konvencijo IMO o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na morju iz leta 1972 pa je določila sheme ločene plovbe in priobalnih prometnih con v Sredozemlju. Z izvajanjem konvencije IMO o upravljanju balastnih voda si prizadeva tudi za varstvo biotske raznovrstnosti in staležev rib v Sredozemlju z zagotavljanjem podpore partnerskemu projektu GloBallast, ki ga skupaj izvajajo Mednarodna pomorska organizacija, Program Združenih narodov za razvoj in Globalni sklad za okolje za obravnavanje vnosa škodljivih vodnih organizmov, povzročiteljev bolezni in invazivnih vrst v morsko okolje. Zagotavlja tudi upravno in tehnično podporo nekaterim tematskim področjem programa regionalnih morij za Sredozemlje v okviru Programa Združenih narodov za okolje (UNEP).

Ime: Mednarodni Svet za raziskovanje morja (ICES)
Država: Danska
Vrsta ukrepa: Krepitev zmogljivosti
URL: www.ices.dk

Naloga Mednarodnega Sveta za raziskovanje morja je usklajevati in spodbujati znanstvene raziskave na podlagi podatkov in informacij. Rezultati znanstvenih raziskav se razširijo in uporabijo kot podlaga za zagotovitev najboljših razpoložljivih znanstvenih izsledkov, ki jih uporabijo upravljavci, ki se ukvarjajo z vplivom človekovih dejavnosti na morske ekosisteme in upravljanjem izkoriščanja živih morskih virov. 

Ime: Mednetpesca
Država: Obalna območja v Sredozemlju
Vrsta ukrepa: Ribolov
URL: http://www.mednetpesca.eu/en/

Pobuda Mednetpesca povezuje različne akterje, vključene v razvoj obalnih območij v Sredozemlju, za povečanje prepoznavnosti ribiških proizvodov in dediščine v Sredozemlju. Zasnovale so jo francoske, španske, grške, ciprske in italijanske lokalne akcijske skupine za ribištvo, vendar v njej lahko sodelujejo vse obalne lokalne razvojne skupine iz Sredozemlja, ki imajo interes in razloge. Ta pobuda pomaga pri povezovanju ribiških skupnosti in krepi njihove zmogljivosti za vpliv na ključne odločitve, ki zadevajo njihovo prihodnost. Spodbuja tudi nove priložnosti z izkoriščanjem potenciala modre rasti. 

Ime: Medsredozemska komisija pri Konferenci obrobnih obmorskih regij: projekt MarInA-Med COM&CAP
Država: Ciper, Francija, Grčija, Hrvaška, Italija, Malta, Portugalska, Slovenija, Španija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: http://www.medmaritimeprojects.eu/section/com-cap/sub-com-cap

Projekt Medsredozemske komisije pri Konferenci obrobnih obmorskih regij temelji na rezultatih trinajstih pomorskih projektov, od katerih so nekateri osredotočeni na okoljsko obremenitev morskih ekosistemov. Rezultati teh projektov so se uporabili za več političnih stališč. Medsredozemska komisija pri Konferenci obrobnih obmorskih regij zdaj sodeluje v dveh medregionalnih horizontalnih projektih za Sredozemlje: PANACEA (S.O.3.2) o okolju in zaščitenih območjih ter InnoBlueGrowth (S.O.1) o inovacijah in modri rasti.

Organizira tudi obveščanje o rezultatih več modularnih projektov, ki obravnavajo vprašanja, kot so zavarovana morska območja, modra rast in inovacije ter trajnostni turizem in celostno upravljanje obalnih območij – pomorsko prostorsko načrtovanje in celostno upravljanje obalnih območij, ter njihovo izkoriščanje. Primeri modularnih projektov, ki potekajo: CO-Evolve (S.O.3.1) o sorazvoju človeških dejavnosti na obalnem območju, povezanih s celostnim upravljanjem obalnih območij in pomorskim prostorskim načrtovanjem (in Bolonjsko listino) (odobren); Obmorske vasi (S.O.3.1) o trajnostnem turizmu in trženju ter MITOMED+ (S.O.3.1) o trajnostnem turizmu in kazalnikih (v zadnji fazi ocenjevanja).

Ime: Ministrstvo za kmetijsko, prehrano in gozdarsko politiko (MIPAAF) – GD za ribištvo
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Upravljanje, Krepitev zmogljivosti
URL: www.politicheagricole.it

Ministrstvo za kmetijsko, prehrano in gozdarsko politiko je začelo izvajati ukrepe za upravljanje nacionalne flote, namenjene lovu malih pelagičnih vrst, katerih cilj je določiti sezname ribiških plovil, za katera je bilo izdano dovoljenje ter na nacionalni ravni zavarovati območja odraščanja in drstenja. Pričakovani rezultati so večletna zaščita zadevnih vrst ter gospodarska vzdržnost zadevnih sektorjev.

Cilj ukrepov za upravljanje nacionalne flote, namenjene lovu sredozemske mečarice, je zmanjšati nacionalno floto na podlagi preteklih ravni ulova, izdanih na ravni Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku in ravni EU. Pričakovani rezultati so večletna zaščita zadevnih vrst in večja gospodarska vzdržnost zadevnega sektorja. 

Ime: Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja
Država: Črna gora
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: www.minpolj.gov.me

Ministrstvo za kmetijstvo in razvoj podeželja Črne gore je sprejelo in izvedlo odredbo o nelovni dobi za različne starostne razrede rib in druge morske organizme. V njej so izpostavljene ena vrsta korale, šest vrst želv, 36 vrst ptic, 20 vrst sesalcev in 37 vrst rib, ki jih je prepovedano loviti v črnogorskem morju. Poleg tega je bila pripravljena odredba o prepovedi ulova nedoraslih in podmernih rib ter drugih morskih organizmov in trgovini z njimi. V njej je določeno, da je treba pri vsaki vrsti (63 vrst rib, 6 vrst rakov, 3 vrste glavonožcev in 7 vrst školjk) upoštevati ustrezne standardne velikosti. Ministrstvo je leta 2014 objavilo javni razpis za pridobitev podpore pri prilagoditvi dimenzij velikosti mrežnih očes na vlečnih mrežah, in sicer iz očes v obliki diamanta velikosti 40 mm na kvadratasta očesa velikosti 40 mm.

Ime: Ministrstvo za kmetijstvo – Generalni direktorat za ribištvo
Država: Palestina
Vrsta ukrepa: Ohranjanje
URL: www.facebook.com/dof.pal

Nacionalni center za palastinske raziskave in Ministrstvo za kmetijstvo sta skupaj opravila akademsko raziskavo za spremljanje male mante (Mobula Mobular) in vseh hrustančnic v vzhodnem Sredozemlju. Glavni cilj raziskave je zaščititi morske vrste, zlasti malo manto. Cilj raziskave je tudi zbrati informacije o psiholoških in bioloških značilnostih morskih vrst, opredeliti biološko obdobje zakonitega ribolova za te živali in ozaveščati ribiče o tem, kdaj naj jih lovijo. 

Ime: Ministrstvo za kmetijstvo – Razvoj ribištva na podeželju
Država: Alžirija
Vrsta ukrepa: Ustvarjanje delovnih mest
URL: http://www.mpeche.gov.dz

Ministrstvo krepi zmogljivosti za nadzor in spremljanje ribiških čolnov in uvaja načrte za upravljanje ribištva. Povezuje poklicne interese in znanstveno strokovno znanje za spodbujanje povezovanja in trajnosti virov. Cilj njegovega načrta Plan Aqua Pêche 2020 je ustvariti gospodarske in tehnološke pogoje za trajnostni ribolov v Sredozemlju ter pri tem ustvariti 30 000 neposrednih delovnih mest v sektorju poleg sedanjih 70 000. 

Ime: Ministrstvo za razvoj podeželja in prehrano, Generalni direktorat za trajnostno ribištvo
Država: Grčija
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: www.minagric.gr

V Grčiji je Generalni direktorat za trajnostno ribištvo pri Ministrstvu za razvoj podeželja in prehrano izvedel načrt upravljanja za ribolov s pridneno vlečno mrežo in zaporno plavarico v sredozemskih vodah države. S temi pobudami se praksa usklajuje z zakonodajo, vključujejo pa ukrepe, kot so najmanjša velikost, prostorskočasovne omejitve in uporaba svetlobe za zaščito posebnih značilnih vrst v Grčiji. Glavne ciljne vrste so oslič, bradač, progasti bradač in rožnata kozica. Za nabiranje lupinarjev je bilo uvedenih več časovnih in prostorskih omejitev ter najmanjša velikost za iztovarjanje za hobotnico, ki znaša 500 gramov.

Ime: Ministrstvo za živila, kmetijstvo in živinorejo, GD za ribištvo in ribogojstvo
Država: Turčija
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: http://www.tarim.gov.tr/BSGM/Sayfalar/AnaSayfa.aspx

V Turčiji se upravljanje ribištva ureja z „uradnimi obvestili o ureditvi komercialnega ribolova“. S temi obvestili se določijo zaprta ribolovna območja, prepovedano ribolovno orodje in metode, prepovedane vrste in omejitve ulova. Cilj je urediti obveznosti, omejitve in prepovedi za ribolov v morju in celinskih vodah za ohranjanje in trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov, ob upoštevanju znanstvenega ribiolova. V skladu z obvestili so prepovedani komercialni, športni in rekreacijski ribolov nekaterih posebnih vrst v Sredozemlju, kot so sredozemski tjulenj, morski psi, morske želve in kirnje.

Ime: Nacionalni inštitut za oceanografijo in eksperimentalno geofiziko (OGS)
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Raziskave
URL: www.ogs.trieste.it

Inštitut upravlja in razvija svojo misijo, pri čemer daje prednost temeljnim in uporabnim raziskavam na področju oceanografije, geofizike in geologije morja ter eksperimentalne in raziskovalne geofizike. Trenutno izvaja raziskavo o mejah v pomorski znanosti, v okviru katere zbira različne analize o ekoloških, bioloških, socialnih, ekonomskih in zakonodajnih vprašanjih ter študije primerov, povezane z izvajanjem skupne ribiške politike EU v Sredozemskem in Črnem morju. Cilj projekta je zagotoviti širok pregled težav, obravnavati lokalna in čezmejna vprašanja ter poiskati praktične rešitve za izvajanje skupne ribiške politike.

Ime: Parco Nazionale dell'Asinara: Čisto morje LIFE
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Komunikacija
URL: http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5824

Splošni cilj projekta Čisto morje, ki se izvaja v okviru finančnega instrumenta LIFE, je podpreti uporabo okvirne direktive o morski strategiji in politiko EU na področju biotske raznovrstnosti v zvezi z morskimi odpadki. Posebni cilji so ozaveščati o morskih odpadkih, krepiti vlogo državljanov, da bodo sodelovali pri iskanju rešitev; odstraniti sedanje odpadke, vključno z izgubljenim ribolovnim orodjem, in preprečiti nadaljnje smetenje; spodbujati izvajanje pobud „lovljenje odpadkov“; usposabljati strokovnjake iz ribiške industrije o odgovornih praksah; zagotoviti smernice za upravljanje morskih odpadkov, povečati izmenjavo znanja in prevzem dobrih praks ter organom pomagati pri doseganju dobrega okoljskega stanja morja v skladu z okvirno direktivo o morski strategiji. 

Pričakovani rezultati * za več informacij kliknite tukaj

Ime: Projekt organizacije FAO East Med
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Krepitev zmogljivosti
URL: www.faoeastmed.org

Večina držav vzhodnega Sredozemlja nima zadostnih zmogljivosti za znanstveno svetovanje na področju upravljanja ribištva. Cilj projekta EastMed „Znanstveno in institucionalno sodelovanje za podporo odgovornemu ribištvu v vzhodnem Sredozemlju" je bil okrepiti regionalno sodelovanje in strokovno znanje, potrebno za zagotavljanje skladnosti s Kodeksom odgovornega ribištva organizacije FAO. V okviru projekta so bile predstavljene osnove upravljanja ribištva, kot so bioekonomska analiza, metode ocenjevanja staležev, struktura in delovanje morskih ekosistemov ter načrti upravljanja ribištva, ki se določijo na podlagi zbranih podatkov.

Ime: Projekti organizacije FAO za sredozemsko regijo
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Krepitev zmogljivosti
URL: www.faomedsudmed.org

Na trajnost ribištva v Sredozemlju vplivajo prelov, večja onesnaženost, degradacija habitata, vnos tujerodnih vrst in posledice podnebnih sprememb. Kot nadaljnji korak proti krepitvi zmogljivosti za upravljanje ribištva v Sredozemlju je bil predlagan ekosistemski pristop k upravljanju ribištva. Pobuda združuje ozaveščanje upravljavcev in oblikovalcev politike ter usposabljanje uradnikov, pristojnih za ribištvo, in izvajalcev pristopa. Pilotne študije se izvajajo v Egiptu (ribolov z vlečno mrežo), Libanonu (ribolov z zaporno plavarico), Turčiji (mali ribolov v zalivu Gokova) in Tuniziji (mali ribolov v laguni El Bibane).  

Ime: Regionalni projekt organizacije FAO ADRIAMED
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Krepitev zmogljivosti
URL: www.faoadriamed.org

AdriaMed (Znanstveno sodelovanje za podporo odgovornemu ribištvu v Jadranskem morju) je projekt organizacije FAO, namenjen krepitvi znanstvenega in institucionalnega sodelovanja ter zmogljivosti za trajnostno ribištvo v jadranski regiji. V okviru tega projekta se spodbujajo skupni ukrepi, pri katerih sodelujejo znanstveniki, upravljavci ribištva in ribiči iz Albanije, Črne gore, Hrvaške, Italije in Slovenije. Na podlagi izboljšanega sodelovanja, krepitve zmogljivosti in ocene staležev je Generalna komisija za ribištvo v Sredozemlju leta 2013 sprejela mednarodno dogovorjen večletni načrt upravljanja ribištva za male pelagične vrste.

Ime: Regionalni projekt organizacije FAO COPEMED II
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Krepitev zmogljivosti
URL: www.faocopemed.org

Projekt ArtFiMed (trajnostni razvoj malega ribolova v Sredozemlju – Maroko in Tunizija), ki se izvaja v okviru regionalnega projekta organizacije FAO COPEMED II, je osredotočen na malo ribištvo. Njegov glavni cilj je bil zagotoviti podporo malimribičem v treh pristaniščih v Maroku (Dikky) in Tuniziji (Ghannouch in El Akarit), ki so bili izbrani kot skupnosti za vključitev v pilotni projekt. Osredotočen je bil na vključitev ribičev v standardizirano zbiranje podatkov in razvite nove dejavnosti za ustvarjanje dodatnega prihodka, kot sta organiziranje čebelarstva za ribiče ter izdelava tapiserij in vezenje za ženske. 

Ime: Regionalni projekt organizacije FAO MEDSUDMED
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Mednarodno sodelovanje
URL: www.faomedsudmed.org

Cilj projekta organizacije FAO MedSudMed (Ocena in spremljanje ribolovnih virov in ekosistemov v Sicilski ožini) je v južnem in osrednjem Sredozemskem morju krepiti sodelovanje med ribištvom Italije, Malte, Libije in Tunizije ter njihove zmogljivosti. Organizirano je bilo več sestankov za spodbujanje skupnih ukrepov, na katerih so sodelovali znanstveniki, upravljavci ribištva in ribiči, da bi prispevali k pripravi večletnega načrta upravljanja ribolova s pridneno vlečno mrežo, njihov rezultat pa je bilo sprejetje mednarodno dogovorjenega večletnega načrta upravljanja ribištva.

Ime: Seafood Baskets (Košarice morske hrane): lokalna akcijska skupina za ribištvo Etang de Thau et sa bande côtière
Država: Francija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: www.paniersdethau.fr

Za razvoj oskrbe z lokalno in sezonsko morsko hrano je lokalno okoljsko društvo v okviru 4. osi vzpostavilo sistem oskrbe s košarico morske hrane. Sistem se je razvil v distribucijsko omrežje, ki deluje v štirih vaseh in je podprto s spletnim mestom, na katerem se odjemalci lahko prijavijo v sistem, oddajo naročilo in izberejo mesto prevzema. Povezovanje lokalnih ribičev in podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z odjemalci prek sistema košarice morske hrane je pripomoglo k večji prepoznavnosti in uživanju lokalnih rib, ostrig in druge morske hrane na območju, kar vse izboljšuje trajnost. V okviru projekta se je tudi skupina potrošnikov usposobila za „ambasadorje“, s čimer se krepi čut za lokalno lastništvo in podjetništvo. 

Ime: Sekretariat Mednarodne komisije za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT)
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: http://iccat.int/Documents/Commission/BasicTexts.pdf

Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) je medvladna ribiška organizacija, odgovorna za ohranitev tunov in tunom podobnih vrst v Atlantskem oceanu in sosednjih morjih. Njeni ukrepi v Sredozemlju vključujejo zbiranje statističnih podatkov o ribolovu od članov in vseh subjektov, ki lovijo te vrste, usklajevanje raziskav, vključno z oceno staležev, v imenu članov, razvijanje znanstvenega svetovanja o upravljanju, zagotavljanje mehanizma pogodbenicam za dogovor o ukrepih upravljanja in pripravo ustreznih publikacij.

Ime: Skupno raziskovalno središče Evropske komisije (JRC)
Država: Belgija, Italija
Vrsta ukrepa: Svetovanje potrošnikom
URL: https://ec.europa.eu/jrc/en

Skupno raziskovalno središče Evropske komisije zbira podatke, ki jih zberejo države članice EU v skladu z okvirom za zbiranje podatkov, v katerega je vključeno tudi Sredozemlje. Podatke v sodelovanju z Znanstvenim, tehničnim in gospodarskim odborom za ribištvo obdela in analizira za oceno staležev ter znanstveno svetovanje in upravljanje rib, ki se izkoriščajo v komercialne namene, v Sredozemlju v skladu s skupno ribiško politiko. Rezultati teh analiz in znanstveni nasveti so na voljo v poročilih Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo na spletnem naslovu https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports.

Ime: Slow Food
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Drugo
URL: http://www.fondazioneslowfood.com/en/slow-food-presidia/?fwp_settori_presidi=fish-sea-food-and-fish-products

Kampanja Slow Fish v okviru mednarodno uveljavljenega gibanja počasna hrana sproža pobude, ki promovirajo mali ribolov in zapostavljene vrste rib, ter spodbuja preučitev stanja in upravljanje morskih virov na lokalni ravni. Pobuda Slow Food Presidia, ki poteka v več sredozemskih državah, omogoča malim ribičem, da povejo svoje mnenje, in izobražuje potrošnike o uživanju morskih sadežev. Cilj teh pobud je povezati mala ribištva za izmenjavo dobrih praks, ozaveščati potrošnike o vplivu njihove izbire živil in vključiti druge akterje (npr. glavne kuharje) za podporo malim ribištvom. 

Ime: SUBMON
Država: Španija
Vrsta ukrepa: Trženje
URL: www.canyonsdelmaresme.cat

Projekt „#PeixDeCustòdia“ je lokalna katalonska pobuda, ki ljudi spodbuja k odgovornemu uživanju rib ter omogoča prepoznavanje lokalnih ribjih izdelkov, pri katerih se upoštevajo trajnostna merila. Namen te pobude je sodelovanje z malimi lokalnimi ribiči in njihova vključitev v ohranjanje nadzorovanega morskega območja. Podjetje SUMBON je izdelalo program za nadzorovano morsko območje z namenom ozaveščanja o ohranjanju morskega okolja in sklenilo prostovoljne sporazume med različnimi deležniki na področju ohranjanja ekoloških vrednot.

Eden od ciljev projekta je razširiti izbiro ribjih vrst, ki se običajno ponujajo potrošnikom, s spodbujanjem tistih, ki so manj znane in manj izkoriščane. Projekt se je začel izvajati s sodelovanjem z malimi ribiči v Kataloniji, zdaj pa se je tako razvil, da ga podpira celo mestni svet Barcelone.

Ime: Svet za pomorsko upravljanje in Svetovni sklad za naravo
Država: Španija, Francija
Vrsta ukrepa: Upravljanje, Krepitev zmogljivosti
URL: www.project-medfish.com

Namen skupnega projekta je bil izvesti temeljito in celovito analizo francoskega in španskega ribištva v Sredozemlju na podlagi standarda za ribištvo, ki ga je izdal Svet za pomorsko upravljanje, kot primerjalnega merila trajnosti za spodbujanje upravljanja in izboljšanj na področju trajnosti. Ciljne zainteresirane skupine so ribištvo, organizacije proizvajalcev in agencije za upravljanje v sredozemski regiji Francije in Španije, ki so vključene prek svetovalnih skupin, delavnic in dejavnosti ozaveščanja. V projekt so vključene zelo raznovrstne vrste, usmerjen pa je v zagotovitev zastopnika v javni razpravi za različna sredozemska ribištva. Ta projekt koristi različnim akterjem v sektorju morskih sadežev: ribištvu, organizacijam proizvajalcev in upravljavcem zagotavlja temeljito analizo njihovih sedanjih praks. Dolgoročno naj bi izboljšal oskrbo s sredozemskimi morskimi sadeži iz trajnostnih virov, kar bi koristilo vsem zainteresiranim stranem.  

Ime: Svetovalni svet za Sredozemlje (MEDAC)
Država: Italija
Vrsta ukrepa: Upravljanje
URL: www.med-ac.eu

Svetovalni svet za Sredozemlje deluje kot koordinator v postopku regionalizacije in sodeluje pri organizaciji seminarja na visoki ravni o stanju staležev v Sredozemlju in pristopu skupne ribiške politike. Leta 2016 je razširil svoje ciljne skupine v skladu s širšimi geografskimi območji uporabe (vključno z zahodnim Sredozemljem, Sicilsko ožino in severnim Jadranskim morjem), da bi zagotovil uporabne tehnične elemente za pripravo osnutkov večletnih načrtov upravljanja za zadevne države članice, ki se bodo predložili Evropski komisiji. Ena od prednostnih nalog je bila zbiranje, preučitev in analiza razpoložljivih znanstvenih informacij o stanju pridnenih staležev, ki so značilni za ribištva, za zagotovitev skladnosti z obveznostjo iztovarjanja, ki začne veljati januarja 2017.

Rešitev, pridobljenih pri obnovi staleža modroplavutega tuna, ni mogoče uspešno ponuditi kot možnost, ker te niso zlahka ponovljive v drugih staležih. Nadalje, ribiče zastopa Svetovalni svet za Sredozemlje, če jih ne zastopa, je treba spodbuditi udeležbo v njem in se navsezadnje pogovoriti o zastopanju.

Ime: The International Ocean Institute (IOI)
Država: Malta
Vrsta ukrepa: Krepitev zmogljivosti
URL: http://www.ioinst.org/

Inštitut IOI vodi usposabljanja ter se ukvarja s krepitvijo zmogljivosti in razvojem vprašanj v zvezi z oceani na več ravneh. Njegovo delo je namenjeno različnim deležnikom, vključno z oblikovalci politik, upravljavci in izvajalci. Inštitut pripravlja publikacije in informacije za razširjanje in večji doseg med ljudmi. Vodi programe usposabljanja, ponuja podiplomsko izobraževanje, pripravlja publikacije in priložnostne publikacije, sodeluje kot osrednji govornik ter pripravlja seminarje in predstavitve na področjih upravljanja oceanov, razvoja zmogljivosti in upravljanja ribištva. Primeri posebnih dejavnosti zajemajo program usposabljanja inštituta IOI o regionalnem upravljanju oceanov za Sredozemsko, Črno, Baltsko in Kaspijsko morje, podiplomsko izobraževanje (magisterij) o upravljanju oceanov v sodelovanju s pravno fakulteto na Univerzi Malte in publikacije, kot je publikacija v zbirki World Ocean Review z naslovom „The Future of Fish – The Fisheries of the Future“ (Prihodnost rib – ribištvo prihodnosti).

Ime: WWF Francija
Država: Francija
Vrsta ukrepa: Ribolov
URL: http://mediterranean.panda.org/

Svetovni sklad za naravo je preučil vrsto poročil o modri rasti v Sredozemlju in 140 študij vpliva rekreacijskega ribolova v zavarovanih morskih območjih Sredozemlja. Ugotovil je, da kljub temu da sta rekreacijski in mali ribolov pogosto v navzkrižju, obstajajo tudi gospodarske koristi. Rekreacijske ribiče je treba izobraziti, zavarovana morska območja pa omogočajo tudi uživanje v morskem okolju in spodbujajo razvoj lokalnih gospodarstev. 

Ime: WWF Grčija
Država: Grčija
Vrsta ukrepa: Certificiranje

V Grčiji zadruga, v katero so vključeni ribiči, ki uporabljajo plovila z zaporno plavarico, sodeluje s Svetovnim skladom za naravo, da bi kot prva flota v Sredozemlju pridobila certifikat MSC za trajnostno ribištvo, s katerim bodo po mnenju ribičev in trgovcev na drobno osvojili potrošnike.

Alžirija

Francija

Grčija

 • Αλιεύματα στη Μεσόγειο - Η αποκατάσταση των αποθεμάτων σημαίνει αποκατάσταση των αλιέων

Hrvaška

Italija

 • Pesca: Castiglione, Italia capofila su strategia Mediterraneo - Pieno sostegno a commissario Vella su impegno per Mare Nostrum.

 • Pesca nel Mediterraneo: ricostituire gli stock per ridare un futuro ai pescatori

  GAZZETTA DEL MEZZOGGIORNO (30.04.16)

  IL GIORNALE DI SICILIA (30.04.16)

 • Allarme Ue, paesi Mediterraneo interrompano eccessi pesca

Malta

Maroko

 • Pêche en Méditerranée - Reconstituer les stocks pour redonner un avenir aux pêcheurs

 • الصيد بالبحر الأبيض المتوسط: حسب المفوض الأوروبي فيلا، معافاة الأرصدة السمكية سبيل إنعاش الصيادين

  AL MASSAE (04.05.16)

Slovenija

Španija

Združeno kraljestvo