PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER

MEDFISH4EVER
Naše dedičstvo, naša budúcnosť
medfish4ever_sk

Stredozemie v ohrození

Populácie rýb v Stredozemnom mori sa zmenšujú. Niektoré sa nachádzajú na okraji vyčerpania. Celkovo sa 93 % hodnotených populácií rýb využíva nadmerne. Na zmenšujúce sa populácie neupozorňujú len rybári, ktorí lovia čoraz menej rýb, ale aj vedci, ktorí situáciu dlhodobo sledujú.

Odhaduje sa, že v Stredozemnom mori žije 10 000 – 12 000 druhov morských organizmov. Táto mimoriadna biologická diverzita je vo vážnom nebezpečenstve, ohrozovaná znečisťovaním, zmenou klímy, predovšetkým však nadmerným rybolovom. Ďalší odklad koordinovaného postupu by mohol mať za následok nezvratné škody a spôsobiť kolaps kľúčových populácií, ktoré sú zásadné pre sektor rybolovu.

Treba hneď konať

Kolaps týchto populácií ako spoločného zdroja bude stratou pre všetkých, ale vplyv na rybárov a najmä na maloobjemový tradičný rybolov bude zdrvujúci. Znamenalo by to stratu samotného spôsobu obživy rybárov, nehovoriac už o tradičnom spôsobe života. Obnovenie ziskovosti spojené s trvalou udržateľnosťou preto musia byť cieľom a musia rybárov znovu postaviť na nohy.

Čo sa pre to robí?

Krajiny Stredozemia v roku 2003 podpísali v Benátkach vyhlásenie, v ktorom sa položili základy pre zlepšenie vedeckého výskumu, ochranu zraniteľných oblastí a obmedzenie rybolovného úsilia. Členské štáty EÚ v snahe zabezpečiť udržateľný rybolov zmenšili svoje flotily. Naše právne predpisy obsahujú národné a medzinárodné plány riadenia rybolovu, obmedzovanie úlovkov a environmentálne požiadavky. Intenzívna mnohostranná spolupráca motivuje všetky krajiny, ktoré ležia na pobreží Stredozemného mora, aby dodržiavali rovnaké pravidlá.

Zo skúseností vyplýva, že môžeme byť úspešní – keď budeme s problémami bojovať spoločne. Typickým príkladom je pozoruhodná obnova tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori. Koordinovaný postup na lepšie riadenie lovu tohto druhu rýb viedol ku konkrétnym výsledkom a po rokoch sa prvýkrát zvyšujú kvóty.

Treba však spraviť viac. Nad rámec potreby lepšieho vykonávania a regulácie súčasných opatrení preto komisár Vella spúšťa stredozemnú stratégiu s cieľom zlepšiť stav populácií rýb.

Zásadné pre túto stratégiu je zvyšovanie informovanosti o naliehavej potrebe a rozsahu daného problému, ale aj mobilizácia okamžitého a rozhodného postupu všetkých krajín vrátane južných a východných krajín Stredozemia. Na nedávnych zasadnutiach sa potvrdila politická vôľa konať. Ministerská schôdza so všetkými stredozemnými krajinami, ktorá sa bude konať 27. apríla, prenesie hybný moment na uskutočnenie komplexného prístupu.

Ako môžete pomôcť?

Opatrenia na úrovni bežných občanov môžu podnikať rybári vykonávajúci maloobjemový tradičný rybolov a pobrežné spoločenstvá, ale aj vnútroštátne orgány, tvorcovia politík, kľúčové zainteresované strany, veľké priemyselné flotily, mimovládne organizácie a vedeckí pracovníci. Vnútroštátna, európska a mnohostranná politika musí byť jednotná, aby sa mohli vytvoriť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele.

Hlavná myšlienka je jasná: každý musí prevziať svoju časť zodpovednosti. Každý vrátane spotrebiteľov sa musí zapojiť, ak sa má dosiahnuť skutočná a trvalá zmena a oživiť zdravý a ziskový rybolov, prostredníctvom ktorého sa nezabezpečia len existujúce pracovné miesta, ale vytvoria sa aj nové pracovné miesta.

MEDFISH4EVER – Naše dedičstvo, naša budúcnosť

Zapojte sa do jej ochrany.

 1. Aký je problém?

Populácie rýb v Stredozemnom mori sa dramaticky znížili. Viac ako 90 % hodnotených populácií sa loví nadmerne, niektoré z nich sú na pokraji kolapsu. Pre príliš mnoho populácií nebolo v minulosti možné získať dostatočné údaje. Stále sa podľa zákona nezaznamenáva 50 % úlovkov[i] a 80 % vylodení je z populácií, o ktorých chýbajú údaje[ii]. To vedie k neustálemu znižovaniu počtu pracovných miest a príjmov, má to veľký vplyv na životné prostredie a spoločnosť musí znášať náklady na zlé riadenie. Náklady sú mimoriadne vysoké pre tradičné člny, ktoré predstavujú 83 % stredozemskej flotily.

Neustály neudržateľný rybolov spoločných zdrojov spôsobí rozsiahly kolaps populácií rýb, ako aj rybárov a spoločenstiev, ktoré od nich závisia, morských ekosystémov a kultúrnych tradícií. Vynaložilo sa významné úsilie, ako napríklad minimálne veľkosti a celkový povolený výlov rýb, technické predpisy pre rybársky výstroj a postupy a opatrenia na obmedzenie výlovu a kapacity, ale doteraz neprinieslo dostatočné výsledky.

Túto kritickú situáciu potvrdzujú rôzni aktéri vrátane rybárov, vedúcich subjektov v rámci odvetvia, vedcov a environmentalistov, pričom ovplyvňuje celú stredozemskú oblasť. Platia predpisy, ktoré sa však nevykonávajú dostatočne, alebo vykonávanie mešká, takže výsledky zatiaľ nie sú presvedčivé. Na zvrátenie tohto trendu sú potrebné urgentné a odvážne kroky. pričom všetci nesieme čiastočnú zodpovednosť.

 1. Aké sú riešenia?

Prvým krokom je náležite uznať situáciu, ako aj spoločnú a príslušnú zodpovednosť na všetkých úrovniach.

Druhým krokom je zabezpečiť silné politické vedenie na mobilizáciu urgentných opatrení potrebných na vytvorenie udržateľného odvetvia rybárstva. To by malo do roku 2017 viesť k dôraznému politickému ministerskému vyhláseniu a malo by zabezpečiť efektívne a koordinované iniciatívy na vnútroštátnej a regionálnej úrovni v Európskej únii a aj v stredozemských krajinách mimo EÚ, v ICCAT[1] a GFCM[2].

Po tretie, potrebujeme účasť a silný záväzok všetkých zainteresovaných strán – od tvorcov politík a subjektov s rozhodovacou právomocou, cez rybárov, vedcov, mimovládne organizácie, po riadiacich pracovníkov dodávateľského reťazca a občianskej spoločnosti všeobecne –, aby integrovanými riešeniami prispeli k dlhodobej udržateľnosti.

 1. Čo sa stane, ak nebudeme konať teraz? A ak budeme?

Ak sa populácie vyčerpajú tak, že už nebude návratu, dôsledky môžu byť katastrofálne a nezvratné: nepredvídateľné zmeny morských ekosystémov, rozsiahly hospodársky pád spoločenstiev závislých od rybolovu a vážne sociálne ťažkosti. Hospodárske náklady a sociálne účinky konania sú omnoho menšie ako v prípade, ak by sme teraz nekonali, hoci sú aj tak značné. 

Podľa vedeckých poznatkov je potenciál obnovy ešte stále silný, ako v prípade tuniaka modroplutvého, ale musíme zaistiť čo možno najskoršiu obnovu populácií rýb. Bude to mať veľké prínosy vrátane vyšších a predvídateľnejších výlovov, vyššej ziskovosti, istoty zamestnania, potravinovej bezpečnosti, lepšieho stavu životného prostredia a služieb. To všetko by viedlo k inkluzívnemu a udržateľnému blahobytu.

Ak zainteresované strany z oblasti politiky a odvetvia nezabezpečia udržateľnosť našich spoločných morských biologických zdrojov, čo bude znamenať porušenie spoločnej rybárskej politiky a Barcelonského dohovoru, Európska únia bude nútená prijať núdzové opatrenia, ako napríklad zákazy rybolovu a finančné sankcie (článok 12 nariadenia EÚ č.1380/2013). Pre niektoré populácie môže byť príliš neskoro.

 1. Čo je naším cieľom?

Najnaliehavejším cieľom musí byť zabrániť kolapsu kritických populácií rýb, ako je merlúza európska alebo mečiar veľký, treba zaujať sociálno-hospodársky prístup založený na vedeckých poznatkoch o životnom prostredí a zabezpečiť vykonávanie existujúcich právnych predpisov. V strednodobom horizonte je cieľ vypracovať a presadzovať účinné opatrenia, ktoré navždy zabezpečia výnosný a udržateľný rybolov v zdravom Stredozemnom mori.

Hlavné potrebné zlepšenia (od regionálnej po vnútroštátnu úroveň) musia začať určením otázok najvyššej priority, po čom nasleduje vykonávanie konkrétnych akčných plánov so spoľahlivými nástrojmi a záväzným časovým harmonogramom.

Hoci presné opatrenia ešte treba definovať, ich druh a očakávané výsledky sú jasné:

 1. lepšie hodnotenie populácií: zber, dostupnosť a analýza údajov;
 2. lepšie presadzovanie, kontrola a dohľad;
 3. regionalizácia a spoločné riadenie;
 4. nižší vplyv na životné prostredie;
 5. viacročné riadiace plány zložené na ekosystémoch;
 6. viac inovácií a lepšie technológie, väčšia selektívnosť a žiadne odhodené úlovky;
 7. lepšia spolupráca stredozemských krajín (EÚ a aj mimo EÚ), najmä v oblastiach kontroly, presadzovania a vedeckého výskumu.

 

 1. Kto musí viesť tento proces?

Vážnosť a naliehavosť problému si vyžadujú odhodlané politické vedenie na najvyššej úrovni vrátane všetkých krajín, ktoré lovia v Stredozemnom mori. V Európskej únii by osem členských štátov so stredozemným pobrežím (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Malta, Slovinsko, Chorvátsko, Grécko, Cyprus) s podporou EÚ a rady MEDAC[3] malo ísť príkladom, a to najmä v oblastiach, v ktorých prevažne lovia.

Dve regionálne organizácie na riadenie rybolovu, GFCM a ICCAT, by mali viesť všetko spoločné úsilie a mali by zabezpečiť medzinárodnú koordináciu a efektívne výsledky v celom Stredozemí.

Odvetvové združenia, vedci vo výskume a mimovládne organizácie zohrávajú takisto dôležitú úlohu, keďže zapájajú všetky zainteresované strany (vrátane spotrebiteľov, rekreačných rybárov a iných morských používateľov) a dávajú im možnosť prispieť k tomu, aby sa rybolov v Stredozemnom mori stal opäť udržateľným.

 1. Sú v hre ďalšie záležitosti?

Nadmerný rybolov, zlé riadenie a medzery vo vykonávaní súčasných právnych predpisov platných na regionálnej, vnútroštátnej úrovni, úrovni EÚ a medzinárodnej úrovni sú dokázateľne hlavné príčiny súčasného stavu populácií rýb v Stredozemnom mori a súvisiaceho hospodárskeho problému.

Znečistenie, navigácia a ďalšie zdroje environmentálneho stresu, ako napríklad zmena klímy a invazívne druhy, však majú tiež priamy vplyv na hojnosť a odolnosť populácií rýb a musia sa riešiť súbežne.

Ďalšie doplňujúce opatrenia na podporu dobrej správy (napr. väčšia transparentnosť a chránené oblasti) a trhové mechanizmy (napr. vysledovateľnosť a minimálne veľkosti) sú takisto dôležitými aspektmi.

Napokon, spoločenstvá závislé od rybolovu potrebujú inovatívne a diverzifikované stratégie pre riadenie rybolovu a udržateľný rozvoj, aby boli chránené nielen ryby a morské prostredie, ale aj tisícročné kultúrne dedičstvo, ktoré je s nimi spojené. Projekty, ako napríklad pescatourism, krátke reťazce a iné prierezové iniciatívy, sa už ukázali ako úspešné.

 1. Čo robí EÚ?

EÚ vynakladá veľké úsilie na zlepšenie udržateľnosti rybolovu na úrovni EÚ a na globálnej úrovni. V spoločnej rybárskej politike EÚ sa vyžaduje, aby boli všetky populácie EÚ do roku 2020 lovené v súlade s maximálnym udržateľným výnosom a aby všetky plavidlá EÚ dodržiavali spoločnú rybársku politiku bez ohľadu na to, kde lovia.

Po povzbudivom úspechu v severovýchodnom Atlantickom oceáne, kde sa zvyšuje hojnosť rýb a zisky odvetvia, je EÚ odhodlaná skoncovať s nadmerným rybolovom v Stredozemnom mori, pričom sa spoja všetky zainteresované strany na všetkých úrovniach a podporí sa prispôsobenie s dostupnými prostriedkami, ako sú ENRF[4] a mechanizmus TAIEX[5] európskej susedskej politiky. Tieto prostriedky sú dostupné pre priame opatrenia, ako aj pre doplnkovú činnosť, ako sú sociálno-hospodárske programy, výskum, spolupráca a budovanie kapacít.

 1. Čo môžem urobiť ja?

Všetci sme čiastočne zodpovední za túto situáciu, a preto musíme všetci svojimi zodpovedajúcimi schopnosťami prispieť k jej zvráteniu.

Tvorcovia politík a subjekty s rozhodovacou právomocou: je mimoriadne dôležité pochopiť závažnosť problému a mobilizovať príslušné zdroje a vedenie na nájdenie nutných riešení.

 • Členské štáty EÚ: identifikovať prioritné druhy a oblasti, definovať presné opatrenia na dosiahnutie cieľov (vrátane aktualizácie svojich vnútroštátnych riadiacich plánov) a zabezpečiť dodržiavanie.
 • GFCM, ICCAT, MEDAC, EFCA[6] a ďalšie vplyvné zainteresované strany, medzinárodné fóra (napr. FAO[7], UfM[8]) a financujúce organizácie (napr. Svetová banka): pomáhať definovať priority a opatrenia, spolupracovať koordinovaným spôsobom a zaviazať sa k spoločným cieľom, pokiaľ ide o vykonávanie a dodržiavanie.
 • Európska komisia a ostatné inštitúcie EÚ: definovať politiku a plán na postupné plnenie dvojakého cieľa udržateľného využívania populácií rýb a zlepšenia hospodárskej výkonnosti flotíl.
 • Tretie krajiny: spolupracovať s RFMO[9] (ICCAT a GFCM) a prispôsobiť štruktúru a veľkosť svojich flotíl dostupným zdrojom.

Zainteresované strany z odvetvia: organizácie, ktoré zastupujú rybárov priamo zapojených do výlovu biologických zdrojov a ktoré majú podrobné vedomosti o skutočnej situácii, ako sú Europêche alebo LIFE[10], majú veľmi dôležitú úlohu, keďže podporujú spoločné riadenie a účasť zainteresovaných strán na vymedzení riešení.

 • Úspešné príbehy existujúcej spolupráce, ako napríklad plán obnovy tuniaka modroplutvého, môžu inšpirovať ďalšiu spoločnú činnosť.
 • Osvedčené postupy dostupné z ostatných regiónov a projektov môžu tiež pomôcť pripraviť cestu pre ziskový a udržateľný rybolov v Stredozemnom mori.
 • Zapojenie celého dodávateľského reťazca, ako aj občianskej spoločnosti môže poskytnúť cennú podporu pre potrebné úpravy. Veľkoobchodníci a maloobchodníci by mali presadzovať udržateľné produkty a odmietať tie, ktoré neboli ulovené v súlade s pravidlami.
 • Medzinárodné stretnutia, ako napríklad stretnutie GFCM (30. mája 2016) a ICCAT (november 2016), možno využiť na zladenie príspevkov všetkých zúčastnených.

Vedci a subjekty presadzovania práva: výskumné a kontrolné organizácie a organizácie dohľadu sú tiež podstatnými zainteresovanými stranami, ktoré umožňujú, aby riadenie bolo založené na lepších znalostiach, a umožňujú transparentné a rovnaké podmienky. Okrem iného by mohli:

 • zvýšiť počet hodnotených populácií, v prípade potreby využiť metódy odhadu nedostatočných údajov,
 • spoločne pracovať na zvýšení priestorového a časového pokrytia vedeckých prieskumov,
 • vypracovať kooperatívne stratégie na kontrolu a presadzovanie na regionálnej a subregionálnej úrovni medzi stredozemskými krajinami (EÚ a mimo EÚ),
 • pomôcť riadiacim pracovníkom pochopiť komplexnosť a zvýšiť ich spoluprácu so zainteresovanými stranami na spoločnú tvorbu inovatívnych postupov na zlepšenie selektívnosti, zníženie nechcených vedľajších úlovkov a účinnú ochranu zraniteľných druhov a biotopov.

Mimovládne organizácie a občianske združenia: zvyšovaním vedomostí a informovanosti, ochranou životného prostredia a zastupovaním spoločenstiev môžu podporiť spoluprácu a spoločné riadenie. Obyvatelia pobrežných oblastí a spotrebitelia vo všeobecnosti ako posledný, ale najväčší článok reťazca sa musia zapojiť na zabezpečenie, aby výber trhu podporoval prechod na udržateľnejšie modely, čo prispeje k sociálnej inovácií a ochrane dedičstva v oblastiach závislých od rybolovu.

 • Čítajte označenia: Právnymi predpismi EÚ sú zabezpečené náležité informácie a vysledovateľnosť, čo zas pomáha podporiť spoločné trhové pravidlá a normy pre produkty pochádzajúce zo Stredozemného mora.
 • Presadzovať zdravé a zodpovedné zvyky spotrebiteľov.
 • Vzdelávacie a informačné kampane o stave populácií rýb zložené na vede, výkonnosti sektora, environmentálnej zodpovednosti a integrovanom riadení môžu ďalej prispieť k celkovému úspechu.

[1] Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov.

[2] Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more.

[3] Mediterranean Advisory Council (Stredozemná poradná rada).

[4] Európsky námorný a rybársky fond.

[5] Nástroj technickej pomoci a výmeny informácií.

[6] Európska agentúra pre kontrolu rybárstva.

[7] Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo.

[8] Únia pre Stredozemie.

[9] Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva.

[10] Low Impact Fishers of Europe (Európski rybári s malým vplyvom).

#MedFish4ever je spoločnou a najvyššou prioritou. Či už pracujete vo verejnom, mimovládnom alebo súkromnom sektore, váš príspevok je dôležitý.

Ide o platformu, kde môžete predstaviť svoju činnosť a ukázať, ako ste sa sami v praxi zapojili. Vďaka týmto príspevkom bude slúžiť ako jedinečná možnosť na výmenu najlepších postupov a úspešných iniciatív, tak sa k nám pripojte a pošlite nám svoj príspevok.

Schéma činností

MedFish4Ever predstavuje spoločnú a dlhodobú cestu k udržateľnému rybolovu v Stredozemnom mori pre prosperujúce spoločenstvá a ekosystémy.

Dosiahnuť to možno rôznymi spôsobmi, pričom všetky sú potrebné a vzájomne sa doplňujú. Chceli by sme spropagovať všetky vykonané činnosti, aby sme ukázali váš príspevok a zapojili aj ostatných.

V záujme urýchlenia výsledkov a zosúladenia vyplňte, prosím, priložený formulár s opisom svojich činností a pošlite ho späť na info@medfish4ever.com

Podporujú

1. Subjekty a organizácie verejného sektora

Zakia Driouche, Moroccan Minister for Fisheries, interview at MedFish4Ever launch

Zakia Driouche, marocká generálna tajomníčka pre rybárstvo
Ministerstvo poľnohospodárstva a námorného rybárstva, Maroko

Gesine Meissner (MEP) interview at MedFish4Ever launch

Poslankyňa EP Gesine Meissner, tiež predsedníčka medziskupiny pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti
Medziskupina Európskeho parlamentu pre moria, rieky, ostrovy a pobrežné oblasti (Searica)

2. Odvetvie a trhy

Christian Decugis interview at MedFish4Ever launch

Christian Decugis, riaditeľ organizácie Low Impact Fishers of Europe pre oblasť Stredozemného mora
Low Impact Fishers of Europe (LIFE, Európski rybári s malým vplyvom)

3. Neziskové organizácie

Marco Lambertini, Director General of WWF International, interview at MedFish4Ever launch

Marco Lambertini, generálny riaditeľ Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) International
Svetový fond na ochranu prírody (WWF)

Lasse Gustavsson interview speaks of Oceana's support for the MedFish4Ever campaign

Lasse Gustavsson, prvý viceprezident a generálny riaditeľ organizácie OCEANA v Európe
OCEANA

Rupert Howes, CEO of MSC, interview at MedFish4Ever launch

Rupert Howes, výkonný riaditeľ Riadiaceho výboru pre námorníctvo
Marine Stewardship Council (MSC, Riadiaci výbor pre námorníctvo)

Alžírsko

Chorvátsko

Francúzsko

Grécko

 • Αλιεύματα στη Μεσόγειο - Η αποκατάσταση των αποθεμάτων σημαίνει αποκατάσταση των αλιέων

Malta

Maroko

 • Pêche en Méditerranée - Reconstituer les stocks pour redonner un avenir aux pêcheurs

 • الصيد بالبحر الأبيض المتوسط: حسب المفوض الأوروبي فيلا، معافاة الأرصدة السمكية سبيل إنعاش الصيادين

  AL MASSAE (04.05.16)

Slovenia

španielsko

Spojené kráľovstvo

Taliansko

 • Allarme Ue, paesi Mediterraneo interrompano eccessi pesca

 • Pesca: Castiglione, Italia capofila su strategia Mediterraneo - Pieno sostegno a commissario Vella su impegno per Mare Nostrum.

 • Pesca nel Mediterraneo: ricostituire gli stock per ridare un futuro ai pescatori

  GAZZETTA DEL MEZZOGGIORNO (30.04.16)

  IL GIORNALE DI SICILIA (30.04.16)