PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

Akvakultúra v EÚ

Akvakultúra v EÚ

Akvakultúra v EÚ

Hľadáte udržateľné riešenia?
Skúste ryby chované v EÚ

 

Ryby chované v EÚ: zdravá a čerstvá alternatíva z miestnych zdrojov

Všetci vieme, že ryby obsahujú množstvo bielkovín, sú dobré pre naše zdravie a predstavujú bohatý zdroj vitamínov a živín. Nie je však žiadnym tajomstvom, že naše moria zaťažujeme nadmerným rybolovom a ohrozujeme zásoby našich rýb. 

Chov rýb alebo akvakultúra môže pomôcť pri zmierňovaní tohto tlaku na voľne žijúce ryby, pokiaľ ide o uspokojenie nášho neustále rastúceho dopytu po rybách v EÚ a na celom svete. Chov rýb je jedným z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich odvetví potravinárskeho priemyslu a produkuje asi polovicu skonzumovaných rýb ročne vo svetovom meradle, pričom tento trend rastie. Jednoducho povedané, bez akvakultúry by sme nemali dostatok rýb na nasýtenie svetovej populácie. Znamenalo by to viac rýb ulovených z našich morí a ohrozenie dlhodobej udržateľnosti populácie voľne žijúcich rýb.

Produkty akvakultúry z lokálnych zdrojov

Okrem toho, že sú zdrojom kvalitných bielkovín v našej strave, sú produkty akvakultúry lokálnymi zdrojmi, ktoré môžu prispievať k rozvoju miestnych hospodárstiev. V súčasnosti dovážame do EÚ 68 % produktov rybárstva určených na konzumáciu a len 10 % našej spotreby pochádza z chovu v EÚ. Európske odvetvie akvakultúry už priamo zamestnáva viac než 80 000 ľudí a očakáva sa, že tento počet sa zvýši, keďže čoraz viac produktov rybárstva pochádza od chovateľov z EÚ. Prostredníctvom svojej nedávno reformovanej rybárskej politiky a cielenej finančnej podpory Európska únia podporí rast tohto odvetvia, vytvorí viac pracovných príležitostí a zabezpečí, že všetky chovné ryby vyprodukované v Európe budú aj naďalej vysokokvalitnými, zdravými a udržateľnými produktmi rybárstva.

Ako funguje chov rýb 

Akvakultúra je chov sladkovodných a morských živočíchov, a najmä v poslednom období, aj rôznych druhov rias. Uskutočňuje sa v celej Európe a získavajú sa ňou mnohé druhy rýb, mäkkýšov, kôrovcov a rias. V akvakultúre sa využívajú viaceré metódy chovu, či už tradičné (napríklad povrazy, siete a nádrže), alebo zložitejšie (systémy recirkulácie vody). Približne polovicu produkcie EÚ predstavujú mäkkýše a kôrovce, pričom slávky a ustrice patria medzi najobľúbenejšie. Morské ryby ako losos, pagel a ostriež tvoria približne štvrtinu produkcie. Ďalšiu pätinu tvoria sladkovodné ryby ako napríklad pstruh a kapor.

Rovnako ako v poľnohospodárstve, hlavnými prioritami zostávajú výroba zdravých potravín pre spotrebiteľov, ako aj dobré životné podmienky zvierat a ochrana životného prostredia. Chovatelia rýb potrebujú čistú vodu a hygienické podmienky na chov. V mnohých prípadoch si ryby alebo mäkkýše a kôrovce dokážu nájsť živiny, ktoré potrebujú, vo svojom prostredí. Ak je to však potrebné, poľnohospodári im poskytujú dodatočné krmivo na zabezpečenie vyváženej a zdravej stravy. Toto všetko sa musí uskutočňovať v súlade s prísnymi európskymi environmentálnymi normami a normami na ochranu spotrebiteľov, aby ryby chované v EÚ boli udržateľné, čerstvé, bezpečné, z miestnych chovov a ľahko identifikovateľné.

Prečo vôbec potrebujeme chované ryby?

Konzumácia rýb je dôležitá pre vaše zdravie. Na uspokojenie existujúceho dopytu však nie je dostatok voľne žijúcich rýb, mäkkýšov a kôrovcov. Udržateľný rybolov je úzko spojený s chovom rýb. Len vďaka obom metódam súčasne je možné vyprodukovať dostatok rýb na uspokojenie požiadaviek rastúcej svetovej populácie bez toho, aby sa ohrozila dlhodobá budúcnosť voľne žijúcich rýb.
EÚ dováža 68 % morských živočíchov určených na konzumáciu. Významnú časť z nich predstavujú chované ryby.  Len 10 % našej spotreby pochádza z farmových chovov v EÚ. Viac chovaných rýb na našich stoloch  znamená menší tlak na populácie voľne žijúcich rýb, menšiu závislosť od dovozu, viac pracovných miest a väčší rast našich miestnych ekonomík.

Ktoré sú hlavné druhy chované v EÚ?

Približne 50 % produkcie akvakultúry v EÚ predstavujú mäkkýše a kôrovce. Medzi najobľúbenejšie patria slávky a ustrice. Morské ryby ako losos, pagel a ostriež tvoria približne 27 % produkcie chovu rýb a sladkovodné druhy ako pstruh a kapor predstavujú 23 % rýb chovaných v EÚ.
Druhy chované v EÚ sú rôznorodé a patria sem takisto lastúrniky, hrebenatky, homáre, tilapie, jesetery (kaviár) a dokonca aj voľne žijúce druhy, ktoré sú predmetom intenzívneho lovu, ako kalkan veľký, treska a solea. Rozvíja sa aj produkcia rias. 
Podrobnejšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/species/index_sk.htm

Ako sa uskutočňuje chov?

Mäkkýše a kôrovce, ako sú slávky a ustrice, sa chovajú na povrazoch, koloch alebo plošinových štruktúrach. Vyžadujú si čistú vodu a živia sa živinami nachádzajúcimi sa vo vode. Morské ryby, ako sú lososy a morské ostrieže, sa chovajú vo veľkých sieťových klietkach nadnášaných na hladine mora. Sladkovodné ryby ako pstruhy sa zvyčajne chovajú v sústavách nádrží, cez ktoré preteká riečna voda. Ostatné sladkovodné ryby ako napríklad kapor sa chovajú vo veľkých jazerách a rybníkoch.
Podrobnejšie informácie nájdete na:

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture_methods/index_sk.htm

Je pravda, že akvakultúra môže poškodzovať životné prostredie?

Ako akákoľvek iná ľudská činnosť aj akvakultúra musí byť uskutočňovaná udržateľným spôsobom a zodpovedne. Rovnako ako iní výrobcovia potravín sú aj chovatelia rýb viazaní environmentálnymi a zdravotnými normami. Environmentálne normy EÚ patria medzi najprísnejšie a najúčinnejšie na svete. Chovatelia rýb musia byť proaktívnejší, pokiaľ ide o ochranu životného prostredia. Chovné rybníky napríklad pomáhajú zachovávať dôležité krajinné prostredie a biotopy pre divé vtáky a iné ohrozené druhy.
Mäkkýše a kôrovce konzumujú živiny, ktoré by inak mohli zhoršiť kvalitu vody, a tým prispievajú  k čistejším pobrežným vodám. Udržateľnosť je napokon aj dobrý obchodný záväzok a chovatelia rýb majú popredné postavenie, pokiaľ ide o monitorovanie a ochranu životného prostredia, aby sa vylúčil akýkoľvek škodlivý vplyv.

Sú chované ryby skutočne také zdravé ako voľne žijúce ryby?

Právne predpisy EÚ stanovujú prísne pravidlá vrátane maximálnych hodnôt kontaminantov, aby sa zaistila bezpečnosť našich potravín. Tieto limity sú rovnaké pre ryby z farmových chovov, ako aj voľne žijúce ryby. Prísny systém úradných kontrol zabezpečuje, že sa na náš stôl dostanú len zdravé potraviny, či už pochádzajú z EÚ alebo zo zahraničia.

Na získanie 1 kg chovaného lososa je potrebný viac ako jeden kilogram voľne žijúcich rýb.  Má teda zmysel kŕmiť chované ryby voľne žijúcimi rybami?

Skutočnosť, že mäsožravé ryby ako losos sú odkázané na voľne žijúce ryby, pokiaľ ide o krmivo, nevyhnutne predstavuje výzvu pre udržateľnú akvakultúru. Zlepšením dostupnosti a používania alternatív  a rastúcou účinnosťou krmív sa množstvo voľne žijúcich rýb spotrebovaných na 1 kg chovaných rýb neustále znižuje. Okrem otázky udržateľnosti existuje aj jasný hospodársky stimul, aby poľnohospodári znížili používanie voľne žijúcich rýb, keďže je to jeden z ich hlavných výrobných nákladov. Komisia chce pomôcť odvetviu pri ďalšom zlepšovaní situácie.
Treba mať však na pamäti, že polovicu objemu produkcie akvakultúry v EÚ predstavujú mäkkýše a kôrovce, ktoré nepotrebujú žiadne ďalšie krmivo. V produkcii akvakultúry majú podiel aj nemäsožravé ryby ako napríklad kapor.

Čo robí EÚ na podporu akvakultúry?

Prostredníctvom nedávno zreformovanej spoločnej rybárskej politiky EÚ stanoví priority na podporu sektora akvakultúry. Nedávno uverejnený súbor usmernení vysvetľuje spoločné priority a všeobecné ciele európskeho odvetvia akvakultúry. Medzi štyri prioritné oblasti patria:

  • normy v oblasti vysokej kvality, ochrany zdravia a životného prostredia,
  • zlepšenie prístupu k priestorom a vodným zdrojom,
  • zníženie administratívnej záťaže v odvetví,
  • zvýšenie konkurencieschopnosti.

EÚ poskytne finančnú podporu (v rámci Európskeho námorného a rybárskeho fondu) s cieľom zabezpečiť, aby chovatelia rýb mali čo najlepšie podmienky na prevádzku a úspešné výsledky. EÚ bude takisto investovať do výskumu o vzájomných vzťahoch s prostredím, o zdraví a výžive v rámci farmových chovov a o reprodukcii a chove – dôležitých prvkoch pre udržateľný rozvoj európskej akvakultúry.

Školský projekt – Spoznávanie európskej akvakultúry

Hoci je akvakultúra – čiže chov rýb – najrýchlejšie rastúcim odvetvím potravinárskej výroby na svete, prekvapuje, že pre mnohých ľudí mimo tohto odvetvia je veľkou neznámou.

Školský projekt „Akvakultúra v EÚ“ má zvýšiť informovanosť o sektore akvakultúry medzi európskymi tínedžermi (vo veku od 12 do 18 rokov). Projekt priblíži študentom chov rýb, vďaka čomu sa dozvedia aj o jeho vplyve na ich okolie.

Študenti preskúmajú jeho úlohu vo výrobe potravín a ochrane životného prostredia. Zároveň spoznajú rôzne podnikateľské a kariérne príležitosti, ktoré akvakultúra ponúka.

Projekt prináša široké možnosti pre školský výskum a spoznávanie rôznych morských i sladkovodných rýb, mäkkýšov, kôrovcov a rias, ktoré sa produkujú, ako aj rôznych tradičných aj modernejších spôsobov produkcie.

Projekt v súčasnosti pilotne prebieha v 20 školách v 10 krajinách EÚ (Česká republika, Francúzsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Taliansko).

 

Producenti z odvetvia akvakultúry navštívia školy

Hlavnou časťou projektu je návšteva miestneho chovateľa rýb v škole. Študenti tak budú mať príležitosť porozprávať sa s odborníkom, rozvíjať svoj vlastný výskum a zúčastniť sa pútavej a interaktívnej besedy s návštevníkom.

Pre učiteľov bol vytvorený projektový materiál, ktorý vám poskytne všetko potrebné na naplánovanie a realizáciu projektu, počínajúc prvou lekciou, besedou až po nadväzujúce činnosti, ktoré môžete zamerať na ktorúkoľvek tému, napríklad na výživu a varenie, prírodné vedy a technológiu alebo komunikáciu a umenie. 

/fisheries/inseparable/sk/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Zapojte sa

Všetky školy sú vítané.
Materiál, ktorý pripravia vaši študenti, sa bude pravidelne zverejňovať na našich účtoch v sociálnych médiách.

Pravidelne nás informujte na adrese:
mare-communication@ec.europa.eu

Školský materiál

Viac o projekte sa dozviete v tejto brožúrke.

Zoznam odborníkov v oblasti akvakultúry v EÚ, ktorých môžu školy kontaktovať.

Upozorňujeme, že Európska únia nemôže uhradiť žiadne náklady.