PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

FAQ

FAQ

Produkty udržateľného rybárstva – čo to je??

Pod produktmi udržateľného rybárstva sa rozumejú ryby, mäkkýše alebo kôrovce pochádzajúce z lovu alebo chovu, ktorý nie je škodlivý pre voľne žijúce populácie alebo ich prostredie. V oblasti rybárstva to znamená, že lov rýb a iných živočíchov nie je nadmerný a nepoškodzuje ekosystémy. Inými slovami, berieme si len toľko, koľko nám príroda ponúka na udržateľnom základe. Udržateľný rybolov je takisto veľmi dôležitý z hľadiska dlhodobej prosperity a životaschopnosti priemyselných odvetví a komunít, ktoré sú od rybárstva závislé, a to nielen v Európe, ale na celom svete.

Čo môžem urobiť?

Buďte aktívnym a zodpovedným spotrebiteľom. Informujte sa o výrobkoch, ktoré si kupujete. Opýtajte sa predajcu rýb, čašníka či predavača v supermarkete, odkiaľ daný produkt pochádza, či sa jedná o druh, ktorý v súčasnosti trpí nadmerným výlovom, akým spôsobom bol ulovený alebo či ide o produkt akvakultúry. Informujte sa o tom, ktoré ryby sa v danom období smú loviť a aký by mal byť ich minimálny vek. Prispejete tak k ochrane rybích populácií a k zabezpečeniu toho, že budeme mať dostatok rýb aj v budúcnosti.

Nezabúdajte na nové možnosti — v súčasnosti sa konzumenti sústredia len na niekoľko druhov, ktoré sa mimoriadne intenzívne lovia. Štáty a právna regulácia zohrávajú významnú úlohu, ale vy ako spotrebiteľ dokážete ovplyvniť trh. Výberom produktov udržateľného rybolovu môžete vyslať signál iným hospodárskym subjektom. Zmena závisí len od vás.

Ako si mám správne vybrať?

Buďte aktívnym spotrebiteľom a informujte sa o rôznych možnostiach, ktoré máte k dispozícii. Hľadajte informácie v časopisoch, letákoch a na internete. Na baleniach produktov si prečítajte informácie týkajúce sa certifikácie. Dôležité je vedieť, čo je jej obsahom a kto ju vykonal. Porozprávajte sa s predajcom, ktorý je často naslovovzatým odborníkom, a porozmýšľajte, či by ste miesto svojich obľúbených produktov nevyskúšali niečo nové. Existuje mnoho udržateľných alternatív, ktoré nepoškodzujú životné prostredie a ktoré sú často aj cenovo výhodnejšie. Produkty udržateľného rybolovu sú často aj kulinárskym objavom: objavte menej známe druhy, ochutnajte ryby, ktoré jedli naši starí rodičia, snažte sa byť kreatívny vo svojej kuchyni.

Zaplatím za produkty z udržateľného rybárstva viac?

Mnohé menej známe druhy sú lacnejšie. Niektoré obľúbené druhy, ktoré pochádzajú z udržateľného rybolovu, môžu byt v porovnaní s rovnakými druhmi z necertifikovaného rybolovu drahšie. Z vyššej ceny sa platí ochrana týchto druhov a ich ekosystémov, ako aj pomoc určená na vytváranie kvalitných pracovných miest v Európe i mimo nej. Obnovenie zásob bude viesť k väčšiemu množstvu rýb v mori, vyšším úlovkom, nižším nákladom pre rybárov a v konečnom dôsledku nižším cenám pre spotrebiteľov.

Prečo by som si mal preštudovať informácie na balení?

Existuje mnoho rôznych druhov označení, ktoré vám poskytnú informácie o výrobku (napríklad či ide o produkt akvakultúry, alebo či bola ryba ulovená vo voľnej prírode, aký druh rybárskeho výstroja sa použil atď.).

Čo je nadmerný výlov a čo mám robiť, ak sa druh, ktorý si chcem kúpiť, nadmerne loví?

Nadmerný výlov znamená, že sa z určitého druhu loví neúnosne veľa. Obnoviteľné zdroje ostanú obnoviteľnými (alebo udržateľnými) len za predpokladu, že rešpektujeme ich reprodukčný rytmus a ich schopnosť zotaviť sa. Všetci by sme mali dbať na to, aby sa určitý druh nelovil nadmerne, pretože ekosystémy fungujú vo vzájomnej rovnováhe. Ak sa jazýček váh nakloní príliš na jednu stranu, dôsledky pocítia mnohé ďalšie druhy. Je možné, že nadmerný výlov sa tak vymkne kontrole, že budú ohrozené celé druhy morských živočíchov. Ak prejdeme od pokračujúceho výlovu stále sa zmenšujúcich zásob malej skupiny obľúbených druhov k racionálnejšiemu lovu takých rýb, ktorých je dostatok, umožníme ohrozeným druhom, aby sa zotavili a reprodukovali.

Nezávisí všetko do toho, ako lovíme ryby?

Spôsob, akým ryby lovíme, má vplyv na udržateľnosť zásob morských živočíchov. Rovnako dôležitá je však aj naša spotreba. Práca európskych štátov a inštitúcií v oblasti rybolovných kvót, regulácie spôsobov rybolovu a znižovania súvisiaceho vplyvu na životné prostredie ostáva naďalej dôležitou. Avšak aj účastníci ostávajúcej časti zásobovacieho reťazca majú svoj diel zodpovednosti a mali by v záujme podpory udržateľnosti prispôsobiť svoje návyky. Úsilie priemyslu by malo sprevádzať rovnaké úsilie zo strany spotrebiteľov. Udržateľnosť je spoločnou zodpovednosťou nás všetkých.

Odhadzovanie častí úlovkov – čo to je?

Ide o odhodenie časti ulovených rýb (často mŕtvych) späť do mora. Rybári majú rôzne dôvody, prečo časť úlovku odhadzujú späť do mora – je pre nich napríklad ťažké uloviť určitý typ rýb, najmä ak lovia viacero druhov v tom istom čase. Odhadzovanie úlovkov má negatívny dosah na zdravie rybích populácií. EÚ uznala škodlivý vplyv tejto praktiky, ktorá bude zakázaná. Prostredníctvom novej spoločnej rybárskej politiky bude EÚ podporovať rybárov, ktorí zlepšili selektívnosť svojho rybárskeho výstroja, a pomôže trhu, aby v čo najväčšej miere využil všetky ulovené ryby.

Je udržateľnosť prínosom pre podnikateľov?

Udržateľnosť, najmä pokiaľ zahŕňa certifikáciu, prináša pridanú hodnotu pre každý výrobok, pretože informuje spotrebiteľov o tom, že produkt, ktorý si kupujú, neohrozuje životné prostredie a zdravie populácií rýb. Je to niečo, čo vášmu podnikaniu neuškodí, naopak, pomôže mu. S udržateľnosťou ide ruka v ruke vyššia kvalita. Udržateľná produkcia otvára nové trhy a zvyšuje odbytiská. Pomáha tiež zabezpečiť budúcnosť vášho podnikania – inak sa môže stať, že v budúcnosti nebude dostatok rýb.

Je akvakultúra udržateľná?

Akvakultúra môže znížiť tlak na voľne žijúce populácie a uspokojiť časť dopytu po určitých druhoch. EÚ je špičkou v oblasti prispôsobenia existujúcich druhov podmienkam akvakultúry a vývoja nových kŕmnych produktov a chovných techník. Tak ako akékoľvek iné priemyselné odvetvia, aj akvakultúra môže byť škodlivá, ak nie je zodpovedne riadená. Európske pravidlá však majú zabezpečiť, že naše rybné farmy opúšťajú kvalitné, bezpečné a udržateľné produkty.

EÚ má prísne pravidlá, ktoré sa týkajú zabezpečenia udržateľnosti akvakultúry, prevencie poškodenia ekosystémov a samotnej produkcie, ktorá sa riadi najprísnejšími možnými normami v oblasti ochrany životného prostredia, zdravia zvierat a ich dobrých životných podmienok. Tieto normy môžu mať za následok vyššie náklady, a môžu viesť k tomu, že producenti z EÚ budú ťažšie konkurovať dovozu z tretích krajín. EÚ je však presvedčená, že udržateľná akvakultúra je súčasťou riešenia našich problémov.

Aká je úloha novej spoločnej rybárskej politiky (SRP)?

Spoločná rybárska politika je európskym súborom pravidiel pre rybárstvo a akvakultúru. SRP je politickým rámcom pre rybárov, chovateľov a obchodníkov v EÚ. Na zabezpečenie udržateľnosti sa v rámci SRP určujú limity, oblasti, obdobia a spôsoby lovu rýb. SRP zabezpečuje, aby sa pravidlá dodržiavali a vykonávali, napríklad pokiaľ ide o zastavenie nelegálneho rybolovu, ktorý ohrozuje rybárov loviacich udržateľným spôsobom. SRP prispieva k zvýšeniu transparentnosti a konkurencieschopnosti, poskytuje rámec pre správne fungovanie trhu, podporuje spoluprácu v rámci odvetvia a jeho prispôsobenie sa súčasným podmienkam.

SRP je nevyhnutná z hľadiska nasmerovania európskeho rybárstva na cestu udržateľnosti a je zároveň silným signálom našej vedúcej úlohy v tejto oblasti smerom do zahraničia. Vo vzájomne prepojenej globálnej ekonomike všetci zohrávame dôležitú úlohu pri zabezpečení toho, aby sme mali ryby, rybárov a rybné produkty aj v budúcnosti. Prostredníctvom SRP a s pomocou firiem a občanov sa EÚ snaží posilniť svoje postavenie svetového lídra v oblasti riadenia rybárstva a noriem akvakultúry.

Je to len Európska únia, ktorá je aktívna v oblasti udržateľného rybárstva?

Pri podpore udržateľného rybolovu Európska únia úzko spolupracuje s mnohými organizáciami. Politika EÚ sa opiera o najlepšie dostupné vedecké poradenstvo poskytované nezávislými orgánmi (napr. Medzinárodnou radou pre výskum mora – ICES).

EÚ vyzýva organizácie rybárov, mimovládne organizácie, národné orgány a iné zainteresované strany, aby sa zúčastnili prípravy nových právnych predpisov. EÚ sa snaží zlepšiť environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť odvetvia a zabezpečiť, aby sme mali populácie rýb a súvisiace pracovné miesta a príležitosti aj v budúcnosti.

Kampaň sa bude opierať o záväzky týchto aktérov a o mnohé rôznorodé iniciatívy občanov a organizácií.