PATRÍME K SEBE
jedzte, kupujte a predávajte produkty udržateľného rybolovu

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Stredozemie v ohrození

Populácie rýb v Stredozemnom mori sa zmenšujú. Niektoré sa nachádzajú na okraji vyčerpania. Celkovo sa 93 % hodnotených populácií rýb využíva nadmerne. Na zmenšujúce sa populácie neupozorňujú len rybári, ktorí lovia čoraz menej rýb, ale aj vedci, ktorí situáciu dlhodobo sledujú.

Odhaduje sa, že v Stredozemnom mori žije 10 000 – 12 000 druhov morských organizmov. Táto mimoriadna biologická diverzita je vo vážnom nebezpečenstve, ohrozovaná znečisťovaním, zmenou klímy, predovšetkým však nadmerným rybolovom. Ďalší odklad koordinovaného postupu by mohol mať za následok nezvratné škody a spôsobiť kolaps kľúčových populácií, ktoré sú zásadné pre sektor rybolovu.

Treba hneď konať

Kolaps týchto populácií ako spoločného zdroja bude stratou pre všetkých, ale vplyv na rybárov a najmä na maloobjemový tradičný rybolov bude zdrvujúci. Znamenalo by to stratu samotného spôsobu obživy rybárov, nehovoriac už o tradičnom spôsobe života. Obnovenie ziskovosti spojené s trvalou udržateľnosťou preto musia byť cieľom a musia rybárov znovu postaviť na nohy.

Čo sa pre to robí?

Krajiny Stredozemia v roku 2003 podpísali v Benátkach vyhlásenie, v ktorom sa položili základy pre zlepšenie vedeckého výskumu, ochranu zraniteľných oblastí a obmedzenie rybolovného úsilia. Členské štáty EÚ v snahe zabezpečiť udržateľný rybolov zmenšili svoje flotily. Naše právne predpisy obsahujú národné a medzinárodné plány riadenia rybolovu, obmedzovanie úlovkov a environmentálne požiadavky. Intenzívna mnohostranná spolupráca motivuje všetky krajiny, ktoré ležia na pobreží Stredozemného mora, aby dodržiavali rovnaké pravidlá.

Zo skúseností vyplýva, že môžeme byť úspešní – keď budeme s problémami bojovať spoločne. Typickým príkladom je pozoruhodná obnova tuniaka modroplutvého v Stredozemnom mori. Koordinovaný postup na lepšie riadenie lovu tohto druhu rýb viedol ku konkrétnym výsledkom a po rokoch sa prvýkrát zvyšujú kvóty.

Treba však spraviť viac. Nad rámec potreby lepšieho vykonávania a regulácie súčasných opatrení preto komisár Vella spúšťa stredozemnú stratégiu s cieľom zlepšiť stav populácií rýb.

Zásadné pre túto stratégiu je zvyšovanie informovanosti o naliehavej potrebe a rozsahu daného problému, ale aj mobilizácia okamžitého a rozhodného postupu všetkých krajín vrátane južných a východných krajín Stredozemia. Na nedávnych zasadnutiach sa potvrdila politická vôľa konať. Ministerská schôdza so všetkými stredozemnými krajinami, ktorá sa bude konať 27. apríla, prenesie hybný moment na uskutočnenie komplexného prístupu.

Ako môžete pomôcť?

Opatrenia na úrovni bežných občanov môžu podnikať rybári vykonávajúci maloobjemový tradičný rybolov a pobrežné spoločenstvá, ale aj vnútroštátne orgány, tvorcovia politík, kľúčové zainteresované strany, veľké priemyselné flotily, mimovládne organizácie a vedeckí pracovníci. Vnútroštátna, európska a mnohostranná politika musí byť jednotná, aby sa mohli vytvoriť krátkodobé, strednodobé a dlhodobé ciele.

Hlavná myšlienka je jasná: každý musí prevziať svoju časť zodpovednosti. Každý vrátane spotrebiteľov sa musí zapojiť, ak sa má dosiahnuť skutočná a trvalá zmena a oživiť zdravý a ziskový rybolov, prostredníctvom ktorého sa nezabezpečia len existujúce pracovné miesta, ale vytvoria sa aj nové pracovné miesta.

MEDFISH4EVER – Naše dedičstvo, naša budúcnosť

Zapojte sa do jej ochrany.