NIEROZŁĄCZNI
jedz, kupuj i sprzedawaj ryby z zasobów zrównoważonych

Know

Know

Cel

Spożywając, kupując lub sprzedając ryby i owoce morza produkowane w sposób zrównoważony, przyczynisz się do tego, aby ryb nie zabrakło na talerzach Twoich dzieci i wnuków.

Know page quick tabs - PL

Jesteśmy NIEROZŁĄCZNI

Dla mieszkańców Europy ryby i owoce morza od zawsze były ważnym składnikiem pożywienia.

Ryby są cennym elementem zdrowej diety.

Sektor rybołówstwa oferuje liczne miejsca pracy.

Ma również olbrzymie znaczenie dla rozwoju i dobrobytu społeczno-gospodarczego.

Dokonując połowów musimy pamiętać o tym, aby dać stadom możliwość odtworzenia i zachowania wodnych ekosystemów w zadowalającym stanie. Dzięki temu również w przyszłości będziemy mogli korzystać z bogatych zasobów morskich.

Unia Europejska jest światowym liderem w dziedzinie zarządzania rybołówstwem oraz w określaniu i stosowaniu norm w zakresie akwakultury. W ciągu minionej dekady nasze strategie polityczne wywarły pozytywny wpływ na sposób prowadzenia połowów – m.in. w regionie północnowschodniego Atlantyku, gdzie coraz więcej z nich odbywa się w sposób zrównoważony. Niemniej jednak pozostaje jeszcze wiele do zrobienia, aby odnieść sukces w całej Europie. 

W 2013 r. Komisja Europejska wraz z rządami państw członkowskich oraz z Parlamentem Europejskim, przyjęła nową wspólną politykę rybołówstwa, której celem jest wsparcie rozwoju europejskich sektorów rybołówstwa i akwakultury oraz zwiększenia ich ekologicznej, gospodarczej i społecznej stabilności.

Jako największy na świecie importer produktów rybnych musimy w dalszym ciągu dawać dobry przykład innym regionom świata. 

Każdy z nas ma do odegrania rolę w zrównoważonym rozwoju.

Wybierając odpowiednie ryby i owoce morza, możemy przyczynić się do tego, by rybołówstwo było bardziej zrównoważone. Jako konsumenci i uczestnicy rynku musimy być świadomi tego, że nasze wybory  mają olbrzymi wpływ na przyszłość rybołówstwa.

Na tej stronie przedstawiamy informacje, które pomogą konsumentom w wyborze ryb i owoców morza pochodzących ze zdrowych zasobów, które są łowione w sposób odpowiedzialny i produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Tutaj znajdą Państwo:

Każdy z nas może zrobić coś dobrego! Spożywając, kupując lub sprzedając ryby i owoce morza produkowane w sposób zrównoważony, przyczyniamy się do tego, aby ryb nie zabrakło na talerzach naszych dzieci i wnuków.

Ryby i owoce morza pozyskiwane w sposób zrównoważony – co to takiego?

Ryby i owoce morza pozyskiwane w sposób zrównoważony są łowione i hodowane w sposób, który nie zagraża dzikim gatunkom lub środowisku, w którym żyją. Oznacza to, że zasoby rybne nie są nadmiernie eksploatowane, a ich eksploatacja nie przynosi szkód ekosystemom. Zgodnie z zasadą zrównoważonego wykorzystania zasobów powinniśmy czerpać z natury tylko tyle, ile sama nam oferuje. Zrównoważone rybołówstwo jest bardzo ważne dla długoterminowego dobrobytu oraz rentowności sektorów i społeczności, które opierają się na rybołówstwie zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

Co możemy zrobić?

Powinniśmy być aktywnymi i odpowiedzialnymi konsumentami. Dlatego warto wiedzieć, jakie ryb kupujemy. Warto zapytać sprzedawców ze sklepów rybnych, pracowników stoisk rybnych w supermarketach lub kelnerów w restauracji, skąd pochodzą oferowane lub podawane przez nich ryby, jak zostały złowione i wyprodukowane oraz czy danemu gatunkowi nie grozi przełowienie. Mogą oni na przykład wyjaśnić, że niektóre gatunki ryb można łowić tylko w określonych okresach ustanowionych w celu umożliwienia reprodukcji lub że należy unikać spożywania zbyt młodych ryb, ponieważ to od nich zależy przyszłość zasobów.

Należy również pamiętać, aby wybierać nowe gatunki ryb. Obecnie jemy głównie kilka gatunków, którym w związku z tym grozi przełowienie. Oczywiście polityka prowadzona przez rządy poszczególnych państw i obowiązujące przepisy mają znaczenie, ale dokonywane przez nas wybory również mogą wpłynąć na rynek. Na przykład wybierając producentów wykorzystujących zrównoważone metody, wysyłamy sygnał innym podmiotom gospodarczym i tym samym przyczyniamy się do zmian.

Jak wybierać właściwe produkty?

Tylko aktywny konsument dysponujący wiedzą na temat różnych możliwości może podjąć trafną decyzję. Informacje można znaleźć w prasie, w ulotkach i w internecie. Na opakowaniu można znaleźć informacje o tym, czy dany produkt posiada certyfikat, kto ten certyfikat przyznał i co on oznacza. Często sprzedawcy ryb mogą udzielić cennych porad. Warto również pomyśleć o zmianie swoich przyzwyczajeń żywieniowych. Istnieje wiele zrównoważonych produktów, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko i często są tańsze. Zatem warto sięgnąć po mniej znane gatunki, w kuchni działać kreatywnie czy też na nowo odkrywać ulubione ryby naszych dziadków.

Czy ryby pochodzące z połowów zrównoważonych są droższe?

Liczne mniej znane gatunki, produkowane w sposób zrównoważony, w rzeczywistości są tańsze. Niektóre bardziej popularne gatunki produkowane w sposób zrównoważony mogą być droższe. Jednak warto pamiętać, że cena, jaką płacimy, obejmuje również wydatki na rzecz zachowania zasobów i ekosystemów oraz zagwarantowania wysokiej jakości miejsc pracy w całej Europie i poza nią. Odbudowanie zasobów oznacza większą liczbę ryb, czyli więcej połowów, zmniejszenie kosztów dla rybaków i ostatecznie niższe ceny dla konsumentów.

Jakich informacji należy szukać na etykiecie?

Na etykietach można znaleźć informacje o tym, gdzie i w jaki sposób dany produkt został wyprodukowany (produkcja z połowów lub z akwakultury) i jakiego rodzaju narzędzi połowowych użyto.

Czym jest przełowienie i czy bezpośrednio nas dotyczy?

Przełowienie to łowienie zbyt dużej ilości ryb w morzach i oceanach. Zasoby odnawialne mogą się odnawiać, pod warunkiem że będziemy respektować ich rytm reprodukcji i zdolność do regeneracji. Wszyscy powinniśmy czuwać nad tym, by poszczególne gatunki nie były nadmiernie eksploatowane. Ekosystemy są oparte na równowadze i jeśli przeważymy szalę w jednym kierunku, skutki mogą być odczuwane przez wiele innych gatunków żyjących w morzu. Jeśli sytuacja wymknie się spod kontroli, może zagrażać wszystkim gatunkom. Aby umożliwić odnawianie i reprodukcję zasobów, należy odejść od łowienia mniej licznych gatunków na rzecz prowadzenia połowów wśród liczniejszych stad.

Czy o wszystkim decydują praktyki połowowe?

Na trwałość zasobów rybnych mają wpływ nie tylko techniki połowowe, ale także nasze nawyki żywieniowe. Wysiłki UE i państw członkowskich na rzecz ulepszenia praktyk połowowych i ograniczenia ich wpływu na środowisko są oczywiście ważne, ale odpowiedzialność spoczywa również na pozostałych uczestnikach łańcucha dostaw, którzy powinni dostosować swoje zachowania, tak aby wspierać zrównoważony rozwój. Wysiłkom sektora rybołówstwa powinno towarzyszyć zaangażowanie ze strony konsumentów. Tylko wspólne działanie może zapewnić zrównoważony rozwój.

Czym są odrzuty?

Odrzuty to ryby, często już martwe, które rybacy wyrzucają z powrotem do morza po ich złowieniu. Powody są rożne. W sieci wpadają ryby rożnych gatunków, a nie tylko tego gatunku, który akurat chcemy złowić. Odrzuty mają negatywne skutki dla zdrowia stad. Dlatego UE wprowadzi zakaz takich praktyk, a w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa będzie wspierać rybaków, którzy będą stosować bardziej selektywne narzędzia połowowe, oraz wspomagać wprowadzanie do obrotu wszystkich złowionych ryb.

Czy przedsiębiorstwom opłaca się sprzedawać ryby pozyskiwane w sposób zrównoważony?

Fakt, że dany produkt pochodzi z produkcji zrównoważonej, zwłaszcza jeśli potwierdza to certyfikat, podnosi wartość tego produktu, ponieważ daje konsumentom pewność, że wybierają produkt, który jest przyjazny dla środowiska naturalnego i populacji ryb. Zatem zrównoważony sposób produkcji może tylko podnieść walory produktu i na pewno mu nie zaszkodzi. Często zrównoważony produkt jest synonimem lepszej jakości. Otwiera nowe rynki i wpływa na zwiększenie sprzedaży. Pomaga on również zapewnić przyszłość firmy, ponieważ stanowi gwarancję, że ryby, które ta firma sprzedaje, będą nadal dostępne w dużych ilościach w przyszłości.

Czy ryby i owoce morza pochodzące z akwakultury są pozyskiwane w sposób zrównoważony?

Dzięki akwakulturze presja połowowa na niektóre bardziej popularne gatunki ryb może zostać zmniejszona. Unia Europejska odgrywa wiodącą rolę we wprowadzaniu nowych gatunków ryb do akwakultury i opracowywaniu nowych pasz i technik hodowlanych. Podobnie jak inne sektory, akwakultura może mieć negatywne skutki, jeśli nie będzie zarządzana w sposób odpowiedzialny. Przepisy UE powinny zagwarantować, że europejskie gospodarstwa rybne produkują bezpieczne i trwałe produkty o wysokiej jakości.

W UE istnieją rygorystyczne przepisy, które mają zapewnić trwałość produktów akwakultury i pozwolić uniknąć niszczenia ekosystemów. Standardy ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt oraz normy sanitarne są też bardzo wysokie. Może to oczywiście prowadzić do wyższych kosztów produkcji, które sprawiają, że europejskim produktom akwakultury trudno konkurować z produktami importowanymi. UE jest jednak przekonana, że zrównoważona akwakultura „ma sens”.

O co chodzi w nowej wspólnej polityce rybołówstwa (WPRyb)?

Wspólna polityka rybołówstwa to zbiór przepisów UE dotyczących rybołówstwa i akwakultury. Polityka ta dotyczy wszystkich, którzy prowadzą połowy, zajmują się handlem lub hodowlą ryb i owoców morza w UE. W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju w ramach WPRyb ustala się, na przykład jakie ilości ryb można łowić oraz gdzie i kiedy można prowadzić połowy. Polityka ta gwarantuje również, że przepisy są przestrzegane i egzekwowane, na przykład w celu zapobiegania nielegalnym połowom, które obniżają rentowność działalności rybaków prowadzących połowy w sposób zrównoważony.  Przyczynia się do zwiększenia przejrzystości i konkurencyjności, stanowi ramy dla funkcjonowania rynku, a także wspiera współpracę i dostosowanie sektora do wymagań rynku.

WPRyb ma zasadnicze znaczenie dla wprowadzenia sektora rybołówstwa na drogę zrównoważonego rozwoju, a także stanowi wyraźny sygnał dla naszych partnerów zagranicznych. W coraz bardziej zglobalizowanym świecie wszyscy musimy pomóc zapewnić przyszłość połowów tak, by rybacy mieli pracę, a konsumenci mogli jeść ryby.  Dzięki WPRyb, z pomocą przemysłu i obywateli, UE pragnie wzmocnić swoją pozycję jako światowego lidera w dziedzinie norm zarządzania rybołówstwem i akwakulturą.

Czy tylko Unia Europejska podejmuje działania w tym kierunku?

Unia Europejska ściśle współpracuje z wieloma organizacjami w celu promowania metod zrównoważonego rybołówstwa. Polityka UE w tej dziedzinie opiera się na najlepszych dostępnych opiniach niezależnych organów naukowych, takich jak np. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES).

UE zachęca wszystkie zainteresowane strony – organizacje rybaków, organizacje pozarządowe, organy krajowe i inne zainteresowane strony – do udziału w kształtowaniu nowych przepisów. Dąży do zapewnienia stabilności rybołówstwa z punktu widzenia środowiska, gospodarki i społeczeństwa, tak aby zasoby ryb nie wyczerpały się, a sektor rybołówstwa oferował miejsca pracy i nowe możliwości biznesowe

Kampania „Nierozłączni” będzie opierać się na zaangażowaniu wymienionych wyżej uczestników oraz różnych inicjatywach obywateli oraz organizacji.