NIEROZŁĄCZNI
jedz, kupuj i sprzedawaj ryby z zasobów zrównoważonych

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Morze Śródziemne w niebezpieczeństwie

Zasoby rybne w Morzu Śródziemnym kurczą się. Niektóre niemal się wyczerpują. Ogólnie 93% badanych zasobów rybnych jest nadmiernie eksploatowanych. O zmniejszających się zasobach alarmują nie tylko rybacy, którzy poławiają coraz mniej ryb, ale również naukowcy monitorujący tę sytuację od wielu lat.

Ocenia się, że w Morzu Śródziemnym żyje około 10 000–12 000 gatunków morskich. Ta niezwykła różnorodność biologiczna jest jednak w poważnym niebezpieczeństwie: zagrażają jej zanieczyszczenie i zmiany klimatu, a przede wszystkim przeławianie. Dalsze zwlekanie z podjęciem wspólnych działań może doprowadzić do nieodwracalnych szkód i zniknięcia największych stad, odgrywających zasadniczą rolę w sektorze rybołówstwa.

Należy podjąć działania już teraz

Są to zasoby wspólne, a więc ich zniknięcie oznaczałoby straty dla wszystkich. Skutki dla rybaków, a przede wszystkim dla rybołówstwa łodziowego, byłyby jednak naprawdę dramatyczne. Rybacy utraciliby środki utrzymania, co oznaczałoby koniec ich tradycyjnego sposobu życia. Celem działań, które należy podjąć, musi być zatem kontynuowanie rentownego wykorzystania łowisk w połączeniu ze zrównoważonym rozwojem — dzięki temu możliwe będzie skierowanie sektora rybołówstwa na właściwe tory.

Jakie działania są już prowadzone?

W 2003 r. kraje basenu Morza Śródziemnego podpisały w Wenecji deklarację, która stworzyła podstawy do udoskonalenia badań naukowych, ochrony obszarów zagrożonych i ograniczenia nakładów połowowych. Kraje UE zmniejszyły floty rybackie, aby rybołówstwo nabrało bardziej zrównoważonego charakteru. Nasze ustawodawstwo uwzględnia krajowe i międzynarodowe plany zarządzania łowiskami, ograniczenia połowowe i wymogi w zakresie ochrony środowiska. Intensywna współpraca wielostronna zachęca wszystkie kraje leżące w basenie Morza Śródziemnego do stosowania się do tych samych zasad.

Doświadczenie wskazuje, że jesteśmy w stanie odnieść sukces, jeśli wspólnie stawiamy czoła problemom. Uwieńczona sukcesem odbudowa zasobów tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Śródziemnym jest tego doskonałym przykładem. Wspólne działania na rzecz lepszego zarządzania tym łowiskiem doprowadziły do konkretnych efektów: po raz pierwszy od lat podniesiono kwoty połowowe.

Konieczne są jednak dalsze starania. Dlatego właśnie, niezależnie od potrzeby lepszego wdrażania i dostosowania istniejących przepisów, komisarz Vella rozpoczyna realizację strategii śródziemnomorskiej mającej na celu polepszenie stanu zasobów połowowych.

Najważniejsze miejsce w strategii zajmuje podnoszenie świadomości na temat skali tego problemu i jego pilnego charakteru. Ważne jest też zmobilizowanie wszystkich zainteresowanych stron do podjęcia natychmiastowych i zdecydowanych działań, w tym m.in. w państwach w południowej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Przebieg ostatnich spotkań poświęconych tej sprawie potwierdza, że istnieje wola polityczna podjęcia konkretnych środków. Spotkanie na szczeblu ministerialnym z przedstawicielami wszystkich krajów śródziemnomorskich, które odbędzie się 27 kwietnia, pomoże w nadaniu rozpędu wszechstronnym działaniom w tej dziedzinie.

Jak można pomóc?

Na poziomie lokalnym działania mogą być podejmowane przez drobnych rybaków i społeczności obszarów przybrzeżnych, ale także przez władze krajowe, decydentów, główne strony zainteresowane, duże przemysłowe floty rybackie, organizacje pozarządowe i naukowców. Polityka na szczeblu krajowym, unijnym i międzynarodowym musi zgodnie prowadzić do ustanowienia krótko-, średnio- i długoterminowych celów.

Przesłanie jest jasne: wszyscy muszą przyjąć na siebie swoją część odpowiedzialności. Aby doprowadzić do prawdziwych i trwałych zmian poprzez odnowę zdrowych i dających zyski łowisk, a także aby nie tylko zabezpieczyć istniejące miejsca pracy, ale także utworzyć nowe, konieczne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron, w tym również konsumentów.

MEDFISH4EVER — Nasze dziedzictwo naszą przyszłością

Chroń je i ty.