INSEPARABLE
Kul, Ixtri u Biegħ Ħut Sostenibbli

Spain_54

Oceana has been campaigning to recover Mediterranean swordfish for almost a decade. This year, they have called on the EU and all Mediterranean countries sharing these waters to establish a robust and immediate recovery plan to rebuild the region’s swordfish stocks. The campaign aimed at recovering swordfish in international waters of the Mediterranean. Communication actions were undertaken mainly in Spain, Italy and France. Advocacy has been carried out with the EU as a contacting party to ICCAT and also with individual Member States.

Spain_53

A sustainable fishing and marine protected areas model for the Western Mediterranean Sea: Oceana has written a detailed and integrated habitats and fisheries management plan for the Balearic Islands, which could in the future be applied to other Mediterranean areas. The proposals on fishing management mainly address reducing bottom trawling to specific areas so that this destructive fishing method does not have a significant impact on marine ecosystems, and to improve and promote artisanal fisheries and include recreational fishing in fisheries management.

Greece 5_sl

Sredozemski informacijski urad za okolje, kulturo in trajnostni razvoj (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development - MIO-ECSDE) deluje kot tehnična in politična platforma za predstavitev stališč in posredovanje 130 nevladnih organizacij na območju Sredozemlja. Velja za ključni mednarodni subjekt pri povezovanju deležnikov v Sredozemlju v zvezi z vprašanji, ki so bistveni za trajnostno prihodnost regije.

Greece 4_sl

Organizacija za pomorske raziskave Hellenic Centre for Marine Research sodeluje pri razvoju in izvajanju vseevropskega sistema opazovalnic morske biotske raznovrstnosti.

Greece 5_mt

L-Uffiċċju tal-Informazzjoni tal-Mediterran dwar l-Ambjent, il-Kultura u l-Iżvilupp Sostenibbli (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development - MIO-ECSDE) jservi bħala pjattaforma teknika u politika għall-preżentazzjoni ta’ opinjonijiet u interventi minn 130 NGO fix-xena Mediterranja. Ġie rikonoxxut bħala organizzazzjoni internazzjonali prinċipali li tgħaqqad flimkien il-partijiet interessati fil-Mediterran dwar kwistjonijiet kruċjali għall-futur sostenibbli tar-reġjun.

Greece 4_mt

Iċ-Ċentru Elleniku għar-Riċerka Marina (Hellenic Centre for Marine Research) huwa involut fl-iżvilupp u fl-implimentazzjoni tas-Sistema ta’ Osservatorju tal-Bijodiversità Marina pan-Ewropea (EMBOS).

Greece 5_it

L'Ufficio informativo del Mediterraneo per l'ambiente, la cultura e lo sviluppo sostenibile (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development - MIO-ECSDE) opera come piattaforma tecnica e strategica per la presentazione dei pareri e degli interventi di 130 ONG sulla scena del Mediterraneo. È stato riconosciuto il suo ruolo fondamentale sul piano internazionale nel creare una comune riflessione tra i soggetti interessati del Mediterraneo su questioni cruciali per il futuro sostenibile della regione.

Greece 4_it

Il Centro ellenico per la ricerca marina (Hellenic Centre for Marine Research) è coinvolto nello sviluppo e nell'attuazione dell'Osservatorio paneuropeo della biodiversità marina (EMBOS).

Greece 5_hr

Mediteranski informacijski ured za okoliš, kulturu i održivi razvoj (Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development - MIO-ECSDE) djeluje kao tehnička i politička platforma za predstavljanje stajališta i intervenciju 130 nevladinih organizacija na mediteranskoj sceni. Smatra se ključnim međunarodnim sudionikom u povezivanju mediteranskih dionika u pogledu ključnih pitanja za održivu budućnost regije.

Greece 4_hr

Helenski centar za pomorska istraživanja (Hellenic Centre for Marine Research) sudjeluje u razvoju i provedbi Paneuropskog sustava praćenja morske bioraznolikosti (EMBOS). Ciljevi EMBOS-a obuhvaćaju uspostavljanje trajne i opsežne međunarodne paneuropske mreže morske bioraznolikosti s optimiziranom i standardiziranom metodologijom, procjenu dugoročnih promjena morske bioraznolikosti i njihovih mogućih uzroka uzimajući u obzir prirodne i antropogene gradijente, optimiziranje novih interdisciplinarnih pristupa istraživanju i olakšavanje upravljanja zaštitom okoliša na temelju znanja.

Pages

Subscribe to INSEPARABLE RSS