NEDALĀMS
Ēd, pirkt un pārdot Ilgtspējīga Zivis

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Vidusjūra briesmās

Zivju krājumi Vidusjūrā sarūk. Dažas no zivju sugām ir uz izsīkšanas robežas. Kopumā 93% zivju krājumu ir novērtēti kā pārmērīgi izmantoti. Par to, ka zivju krājumi samazinās, signalizēja ne vien zvejnieki, kas nozvejo aizvien mazāk zivju, bet arī zinātnieki, kas gadu gaitā ir sekojuši līdzi situācijas attīstībai.

Vidusjūru apdzīvo apmēram 10 000-12 000 sugu, taču šī ievērojamā bioloģiskā daudzveidība ir apdraudēta piesārņojuma, klimata izmaiņu un, pirmkārt un galvenokārt, pārzvejas rezultātā.

Ja nekavējoties kopīgi nerīkosimies, esošajai situācijai būs neatgriezeniskas sekas un izzudīs zivsaimniecības sektoram tik ļoti svarīgie galvenie jūras iemītnieku krājumi.

Nepieciešama tūlītēja rīcība

Tā kā tie ir koplietojamie resursi, tas nozīmētu lielu zaudējumu visiem, bet īpaši smagi tas skartu zvejniekus un mazās zivsaimniecības. Zvejnieki zaudētu iztikas līdzekļus un ierasto, paaudžu paaudzēs praktizēto dzīvesveidu, tāpēc ka peļņas gūšana ir jāsabalansē ar zvejas ilgtspējības nodrošināšanu, kas ļaus zivsaimniecības sektoram pārvarēt krīzi.

Kas tiek darīts lietas labā?

2003. gadā Vidusjūras reģiona tautas parakstīja Venēcijas deklarāciju, kas lika pamatus zinātniskās pētniecības uzlabošanai, apdraudēto zonu aizsardzībai un zvejniecības apjoma ierobežošanai. ES dalībvalstis samazināja savas flotes, lai tādējādi nodrošinātu ilgtspējīgu zveju. Mūsu likumdošanā ir iekļauti nacionālie un starptautiskie zivsaimniecību pārvaldības plāni, nozvejas ierobežojumi un vides prasības. Intensīva daudzpusējā sadarbība rosina visas valstis, kas robežojas ar Vidusjūru, spēlēt pēc vieniem un tiem pašiem noteikumiem.

Pieredze rāda, ka mēs varam gūt panākumus, ja pārvaram izaicinājumus visi kopā. Labs piemērs tam ir zilās tunzivs krājumu spējā palielināšanās Vidusjūrā. Saskaņota darbība labākai šīs sugas krājumu pārvaldībai deva konkrētus rezultātus, un pirmoreiz daudzu gadu laikā tiek palielinātas šīs sugas nozvejas kvotas.

Bet ir jādara vēl daudz vairāk. Šī iemesla dēļ, rūpējoties par esošo pasākumu labāku īstenošanu un regulēšanu, komisārs Vella ievieš Vidusjūras stratēģiju zivju krājumu stāvokļa uzlabošanai.

Šīs stratēģijas pamatā ir informētības palielināšana par esošās problēmas apmēriem un tās risināšanas neatliekamību, kā arī visu iesaistīto pušu, tostarp Vidusjūras dienvidu un austrumu reģiona valstu, mobilizēšana tūlītējai un izlēmīgai rīcībai. Nesen notikušajās sanāksmēs tika apstiprinājās politiskā griba rīkoties. 27. aprīlī notikušajā visu Vidusjūras valstu ministru sanāksmē tika nolems turpināt īstenot plašu pieeju šīs problēmas risināšanai.

Kā es varu palīdzēt?

Sabiedrības līmenī savu ieguldījumu var dot mazās zivsaimniecības un piekrastes kopienas, bet liela nozīme ir arī valsts varasiestāžu, politikas veidotāju, galveno iesaistīto pušu, lielo rūpniecības flotu, MVO un zinātnieku devumam. Ir jābūt vienotai valstu, ES un daudzpusējajai politikai, jo tikai tādā veidā varēsim sasniegt īstermiņa, vidējā termiņa un ilgtermiņa mērķus.

Būtība ir skaidra – atbildība ir jāuzņemas ikvienam no mums. Ja gribam panākt patiesas un paliekošas pārmaiņas, problēmas risināšanā ir jāiesaistās mums visiem, tai skaitā patērētājiem, lai zivsaimniecības būtu atkal dzīvotspējīgas un pelnošas un tiktu ne vien saglabātas esošās, bet arī radītas jaunas darbavietas.

MEDFISH4EVER – Mūsu mantojums, mūsu nākotne

Piedalies, lai to aizsargātu!