NEIŠSKIRIAMI
Žuvis parduok, pirk ir valgyk tik tausiai

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Viduržemio jūra pavojuje

Žuvų ištekliai Viduržemio jūroje mažėja. Kai kurie jų baigia išnykti. Net 93 % žuvų išteklių naudojami pernelyg intensyviai. Apie mažėjančius išteklius informuoja ne tik žvejai, sugaunantys vis mažiau žuvų, bet ir daugelį metų situaciją stebintys mokslininkai.

Viduržemio jūroje yra apie 10 000-12 000 jūrinių rūšių. Tačiau dėl taršos, klimato kaitos ir ypač dėl pernelyg intensyvios žvejybos šiai nepaprastai biologinei įvairovei iškilo didelis pavojus. Jei ir toliau nebus imamasi bendrų veiksmų, žala gali būti nebepataisoma ir pagrindiniai žvejybos ištekliai gali išnykti.

Veiksmų būtina imtis nedelsiant

Žala būtų bendra, nes šiais ištekliais naudojasi visi, tačiau žvejams ir ypač nedidelio masto žvejybai poveikis būtų pražūtingas. Būtų ne tik sugriautas tradicinis jų gyvenimo būdas, bet ir sunaikintas pragyvenimo šaltinis. Todėl atkuriant žuvininkystės sritį būtina siekti ilgalaikio pelningumo ir tvarumo.

Kas jau nuveikta?

2003 m. Venecijoje Viduržemio jūros regiono šalys pasirašė deklaraciją, kurios pagrindu pradėti plėtoti moksliniai tyrimai, saugoti pažeidžiami plotai bei apribota žvejyba. Siekdamos užtikrinti tausią žuvininkystę, ES valstybės narės sumažino savo laivynus. Mūsų teisės aktuose numatyti nacionaliniai ir tarptautiniai žuvininkystės valdymo planai, žvejybos apribojimai bei aplinkos apsaugos reikalavimai. Intensyvus daugiašalis bendradarbiavimas skatina visas Viduržemio jūros šalis laikytis vienodų reikalavimų.

Patirtis rodo, kad kartu galime išspręsti problemas. Paprastųjų tunų išteklių atkūrimas Viduržemio jūroje yra puikus pavyzdys. Suderinti veiksmai siekiant geriau valdyti šiuos išteklius davė konkrečių rezultatų ir po daugelio metų kvotos buvo padidintos.

Tačiau būtina nuveikti dar daugiau. Kadangi būtina ne tik efektyviau įgyvendinti ir reglamentuoti jau esamas priemones, Komisijos narys Karmenu Vella skelbia Viduržemio jūros strategiją, kuria siekiama pagerinti žuvininkystės išteklių būklę.

Esminis šios strategijos aspektas – visuomenės informavimas apie problemos mastą ir būtinybę ją skubiai spręsti, taip pat būtinybė imtis neatidėliotinų ir ryžtingų veiksmų, įskaitant ir pietines bei rytines Viduržemio jūros regiono šalis. Paskutiniuose susitikimuose buvo pademonstruota politinė valia imtis veiksmų. Balandžio 27 d. vykęs visų Viduržemio jūros regiono valstybių susitikimas sudarys galimybę taikyti visapusišką požiūrį.

Kaip Jūs galite padėti?

Piliečių lygiu veiksmų gali imtis ne tik mažos apimties žvejybos ūkiai ir pakrančių bendruomenės, bet ir nacionalinės valdžios institucijos, politikos formuotojai, pagrindinės suinteresuotosios šalys, dideli pramonės laivynai, NVO ir mokslininkai. Nacionalinė, ES ir daugiašalė politika turi nustatyti vienodus trumpalaikius, vidutinio laikotarpio bei ilgalaikius tikslus.

Žinia aiški: atsakomybę turi prisiimti visi. Visi, įskaitant vartotojus, privalo dalyvauti imantis veiksmų, norint pasiekti realių ir ilgalaikių pokyčių atkuriant sveiką ir pelningą žuvininkystę, kuri ne tik išsaugotų esamas darbo vietas, bet ir sukurtų naujas.

MEDFISH4EVER – Mūsų paveldas, mūsų ateitis

Saugokime ją kartu.