NERAZDVOJNI
Jedimo, kupujmo i prodavajmo održivu ribu

FAQ

FAQ

Što su točno održivi morski plodovi?

Održivi morski plodovi su riba, mekušci ili rakovi ulovljeni ili uzgojeni na načine koji nisu štetni za divlje populacije ili za okoliš u kojem žive. U ribarstvu se to odnosi na stokove koji nisu ugroženi od prelova i čije iskorištavanje nije štetno za ekosustave. Drugim riječima, uzimamo samo ono što nam priroda nudi na održivoj osnovi. Održivi morski plodovi također su vrlo važni za dugoročno blagostanje i održivost industrija i zajednica koje ovise o ribarstvu, u Europi i u svijetu.

Što ja mogu učiniti?

Budite aktivan i odgovoran potrošač, saznajte više o svojoj ribi tamo gdje ju kupujete. Pitajte prodavača u svojoj ribarnici, konobara ili prodavača u samoposluzi o podrijetlu morskih plodova koje prodaju, radi li se o vrsti koja je ugrožena zbog prelova te kako je ulovljena ili uzgojena. Oni vam mogu objasniti za koje su vrste utvrđene određene sezone ribolova kako bi se osiguralo da je riba imala dovoljno vremena za reprodukciju ili kako biste trebali izbjegavati jesti mlađ nekih vrsta jer je ona dio budućnosti stokova.

Razmislite također o izboru novih vrsta – trenutačno većinu potrošnje pokreće samo nekoliko vrsta ribe zbog čega se ti stokovi nalaze pod velikim pritiskom. U tome ulogu mogu igrati vlade i pravila, ali vi svojim izborom možete utjecati na tržište. Na primjer, odabirom održivih proizvođača možete poslati signale drugim subjektima na tržištu. Ključ za promjene u vašim je rukama.

Kako ću donijeti pravu odluku o morskim plodovima?

Prave odluke donosit ćete ako se kao aktivan potrošač raspitate o različitim mogućnostima koje postoje na tržištu. Informacije potražite u časopisima, u letcima i na internetu. Provjerite na pakiranju morskih plodova jesu li certificirani i tko ih je certificirao te što to zapravo znači. Razgovarajte s prodavačem u vašoj ribarnici jer on je često za to stručnjak i razmislite o tome da se odlučite na neke promjene u izboru ribe. Postoje mnoge održive mogućnosti koje nisu štetne za okoliš i koje su često jeftinije od ostalih mogućnosti. Održiv izbor često može pridonijeti tome da kušate nešto novo: otkrijte manje poznate vrste, ponovno otkrijte ribu koju su spremali vaši djedovi, budite kreativni u kuhinji.

Hoće li riba zbog održivosti postati skuplja?

Mnoge su održivo uzgojene vrste, ali manje poznate, zapravo jeftinije. Ako birate neke popularnije održive proizvode, vaš će izbor možda biti skuplji, ali dodatan novac koji potrošite ulaže se u očuvanje stokova i naših ekosustava i pomaže osigurati kvalitetna radna mjesta ljudima u cijeloj Europi i izvan nje. Obnovom stokova u konačnici će se osigurati više ribe u moru, a to znači veće mogućnosti ulova, niže troškove za ribare te, na kraju, i niže cijene za potrošače.

Što trebam tražiti na etiketi?

Postoje razne vrste deklaracija na kojima možete naći informacije o tome gdje i kako su proizvedeni vaši morski plodovi, odnosno, potječu li iz akvakulture ili su ulovljeni u prirodnom okolišu te kakav je ribolovni pribor korišten.

Što je prelov i trebam li se zabrinjavati zbog prelova ribe?

Jednostavno rečeno, prelov znači da se iz naših mora vadi previše ribe. Obnovljivi izvori ostat će obnovljivi (ili održivi) samo ako budemo poštovali njihov ritam reprodukcije i mogućnost oporavka. Svi bismo trebali biti zabrinuti zbog prelova određenih vrsta jer u ekosustavima postoji ravnoteža koja je osjetljiva, a učinak narušene ravnoteže osjećaju brojna druga morska stvorenja. Problem bi se mogao toliko oteti kontroli da bi mogle biti ugrožene čitave vrste. Dopustiti stokovima da se oporave i reproduciraju znači prelazak s prekomjernog ribolova u siromašnim ribljim stokovima na racionalno ribarstvo u bogatim ribljim stokovima.

Ne ovisi li sve o tome kako lovimo ribu?

Na održivost morskih plodova utječe način na koji lovimo ribu, ali i način na koji ju konzumiramo. I dalje je od velike važnosti rad europskih vlada i institucija na poboljšanju načina ribolova i vrsta koje lovimo kao i smanjenje povezanog učinka na okoliš. Međutim, ostatak dobavljačkog lanca jednako je odgovoran prilagoditi svoje ponašanje i promicati održivost. Potrošači bi u jednakoj mjeri trebali biti uključeni i sudjelovati u naporima industrije usmjerenim na poboljšanje situacije. Svi smo zajedno odgovorni za održivost.

Što je odbacivanje?

Odbacivanje znači bacanje ribe, koja je često već mrtva, natrag u more nakon što je ulovljena. Ribari ribu bacaju iz različitih razloga, a jedan od njih je taj da je teško odabrati koju točno ribu želite izvaditi iz mora, pogotovo kada istovremeno lovite različite vrste. Odbacivanje ima negativan učinak na zdravlje stokova. Priznajući štetne učinke odbacivanja ribe, EU će sada zabraniti tu praksu i putem nove Zajedničke ribarstvene politike podržat će ribare koji pažljivije biraju svoj ribolovni pribor i pomažu tržištu da na najbolji mogući način iskoristi svu ulovljenu ribu.

Je li održivost dobra za poslovanje?

Održivost, posebno kada uključuje certifikaciju, dodaje vrijednost svakom proizvodu jer se njome potrošačima pruža sigurnost da kupnjom određenih proizvoda pridonose zaštiti okoliša i zdravlju ribljih stokova. Ona će pomoći, a ne naštetiti, vašem proizvodu. Održivost obično ide ruku pod ruku s boljom kvalitetom. Njome se otvaraju nova tržišta i povećava broj prodajnih mjesta. Osim toga, njome će se pridonijeti budućnosti vašeg poslovanja jer će se osigurati da riba koju prodajete bude dostupna u velikim količinama i u nadolazećim godinama.

Jesu li proizvodi akvakulture održivi?

Zahvaljujući akvakulturi može se smanjiti pritisak ribolova na divlje stokove zadovoljavanjem dijela potražnje za određenim vrstama. EU prednjači u prilagodbi postojećih vrsta uvjetima akvakulture i razvoju novih vrsta proizvoda za prehranu i tehnika uzgoja. Kao i bilo koja druga industrija, akvakultura može biti štetna ako se njome ne upravlja na odgovoran način. Međutim, cilj je europskih pravila osigurati da se na našim farmama riba uzgajaju visokokvalitetni, sigurni i održivi morski plodovi.

EU ima stroga pravila kojima se osigurava održivost akvakulturnih proizvoda, sprječava nanošenje štete ekosustavima i omogućuje uzgoj morskih plodova koji su u skladu s najvišim mogućim standardima zaštite okoliša te dobrobiti i zdravlja životinja. Ti standardi mogu donijeti veće troškove i zbog njih uzgajivači riba iz EU-a mogu imati poteškoća prilikom natjecanja na tržištu s uvoznim proizvodima. Međutim, EU je uvjeren da je održiva akvakultura dio rješenja.

Kako je to povezano s novom Zajedničkom ribarstvenom politikom (ZRP)?

Zajednička ribarstvena politika europski je skup pravila o ribarstvu i akvakulturi. ZRP-om se utvrđuje politika za sve koji love morske plodove te ih uzgajaju ili trguju njima u EU-u. Kako bi se osigurala održivost, njome se, primjerice, utvrđuje koliko ribari smiju loviti i kako, te kada i gdje to smiju činiti. ZRP-om se osigurava poštovanje i provedba pravila, na primjer, u cilju zaustavljanja nezakonitog ribolova koji znatno opterećuje one koji održivo love ribu. Tom se politikom pridonosi većoj transparentnosti i konkurentnosti, osigurava se okvir za funkcioniranje tržišta i pruža potpora sektoru da se prilagodi i međusobno surađuje.

ZRP je od ključne važnosti za napredak prema održivom ribolovu u Europi te se njime našim partnerima u inozemstvu šalje snažna poruka o vodstvu. U svijetu koji postaje sve više međuovisan, važno je da svi odigramo svoju ulogu osiguravanjem budućnosti za ribu, ribare i potrošnju ribe. Putem ZRP-a i uz pomoć industrije i građana, EU nastoji osnažiti svoj položaj svjetskog predvodnika u upravljanju ribarstvom i standardima akvakulture.

Radi li Europska unija sama na održivosti morskih plodova?

Europska unija blisko surađuje s mnogim organizacijama na promicanju održivog ribolova. U politiku EU-a uključeni su najbolji dostupni znanstveni savjeti neovisnih tijela kao što je Međunarodno vijeće za istraživanje mora (ICES).

EU poziva sve zainteresirane strane, od organizacija ribara do NVO-a, nacionalnih tijela vlasti i ostalih dionika, da sudjeluju u razvoju novih zakona. EU nastoji poboljšati okolišnu, gospodarsku i društvenu održivost industrije i osigurati da riba te radna mjesta i mogućnosti koji su povezani s njom imaju sigurnu budućnost.

Kampanja Nerazdvojni nastavlja se na obveze tih dionika i mnogobrojne različite inicijative pojedinačnih građana i organizacija.