EROTTAMATTOMAT
Syö, osta ja myy kestävällä tavalla tuotettua kalaa

Know

Know

Kampanja

Valinnoillamme on merkitystä: kun syömme, ostamme tai myymme kestävällä tavalla tuotettua kalaa, tulevatkin sukupolvet voivat nauttia merten antimista.

Know page quick tabs - FI

Kala – erottamaton osa eurooppalaista elämää

Eurooppalaisilla on vuosisatojen ajan ollut läheinen suhde kalaan ja kalastukseen.

Kala on hyvää ja terveellistä ravintoa.

Kalastus ja kalatalous ovat monen eurooppalaisen elinkeino.

Ne tuovat hyvinvointia.

Kun pyydämme kalaa, on tärkeää varmistaa, että sitä myös jää riittävästi meriin ja muihin vesistöihin, jotta ekosysteemi säilyy terveenä ja voimme saada kalaa myös tulevaisuudessa.

Euroopan unioni on edelläkävijä kalastuksenhoidon ja vesiviljelyn normien käyttöönottajana maailmassa. EU:n politiikalla on viime vuosikymmenen aikana ollut myönteinen vaikutus esimerkiksi Koillis-Atlantilla, jossa kalastus yhä enemmän on kestävien periaatteiden mukaista. Paljon on kuitenkin vielä tehtävä, jotta vastaava kehityssuuntaus yleistyisi kaikkialla Euroopassa.

Euroopan komissio, EU-maat ja Euroopan parlamentti hyväksyivät vuonna 2013 uuden yhteisen kalastuspolitiikan, jonka tavoitteena on tukea Euroopan kalastus- ja vesiviljelyalaa ja tehdä siitä entistä kestävämpi niin ympäristön, talouden kuin yhteiskunnankin kannalta.

EU on maailman suurin kalataloustuotteiden tuoja, joten sen on oltava esimerkkinä myös muille maille. 

Jokainen meistä voi toimia kestävän kalatalouden puolesta.

Kulutustottumusten muuttaminen on olennaisen tärkeää kalatalouden kestävän kehityksen kannalta. Kuluttajien ja markkinatoimijoiden on oltava tietoisia siitä, että kulutus- ja ostotottumuksilla ja myyntikäytännöillä on erittäin tärkeä merkitys tämän arvokkaan ravinnonlähteen kannalta.

Tälle verkkosivustolle on koottu tietoa, joka auttaa kuluttajia tukemaan kestävää kalataloutta ostamalla kalaa, joka on pyydetty vastuullisella tavalla ja käsitelty kestävien periaatteiden mukaisesti:

Kuluttajan valinnoilla on merkitystä. Pienetkin muutokset kestävämpään suuntaan kulutus-, ostotottumuksissa, ja myynnissä vaikuttavat osaltaan siihen, että tulevatkin sukupolvet voivat nauttia mertemme antimista.

Mitä tarkoittaa kestävä kalatalous?

Kestävällä kalataloudella tarkoitetaan kalojen, äyriäisten ja nilviäisten pyydystämistä tai viljelyä tavoilla, jotka eivät vahingoita luonnonvaraisia kantoja tai niiden elinympäristöjä. Se edellyttää, että kalakantoja ei liikakalasteta ja että niiden hyödyntäminen ei vahingoita ekosysteemejä. Luonnon antimia käytetään hyväksi siis vain kestävällä tavalla. Tämä on tärkeää myös kalataloudesta riippuvaisten tuotannonalojen ja kalastusyhteisöjen hyvinvoinnille ja elinkelpoisuudelle pitkällä aikavälillä niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa.

Mitä voin itse tehdä?

Ole aktiivinen ja vastuullinen kuluttaja. Ota selvää ostamasi kalan alkuperästä, ostitpa kalasi sitten supermarketista, torikauppiaalta tai ravintolasta. Kysy, mistä kala on peräisin, miten se on pyydetty tai tuotettu ja kalastetaanko kyseistä lajia liikaa. On syytä tietää, että joitakin lajeja saa pyytää vain tiettyinä vuodenaikoina, jotta kalat ehtivät lisääntyä. Nuorien yksilöiden syömistä pitäisi välttää, sillä ne ovat kannan tulevaisuuden turva.

Entäpä jos tutustuisit uusiin lajeihin? Nykyisin suuri osa kulutuksesta keskittyy vain muutamaan lajiin, joiden kantoihin kohdistuu näin ollen vakavia paineita. Viranomaiset voivat sääntelyn avulla puuttua epäkohtiin, mutta myös kuluttajat voivat valinnoillaan ohjata markkinoiden toimintaa. Se, että valitset tuotteita kestävän kalatalouden periaatteita noudattavilta tuottajilta, on signaali muille tuottajille. Avain muutokseen on sinun käsissäsi.

Miten pystyn valitsemaan oikein?

Kun omaksut aktiivisen kuluttajan roolin ja perehdyt tarjolla oleviin vaihtoehtoihin, voit tehdä kestäviä valintoja. Hae tietoa lehdistä, esitteistä ja netistä. Tarkista tuotteen pakkausmerkinnöistä, kuuluuko se jonkin sertifiointijärjestelmän piiriin, ja ota selvää, mitä tällainen sertifiointi käytännössä merkitsee. Hyödynnä kalakauppiaasi asiantuntemusta ja mieti, miten voisit muuttaa tottumuksiasi. Tarjolla on monia kestäviä vaihtoehtoja, jotka eivät vahingoita ympäristöä ja ovat usein halvempiakin kuin tavanomaiset ratkaisut. Kestävät valinnat voivat tarjota myös uusia makuelämyksiä. Tutustu vähemmän tunnettuihin kalalajeihin ja aiempien polvien perinneruokiin ja käytä keittiössä luovuutta.

Tarkoittaako kestävyys kalliimpia hintoja?

Monet kestävällä tavalla pyydetyt mutta vähemmän tunnetut kalalajit voivat olla halvempia kuin yleisemmät lajit. Joidenkin suosikkilajien kestävällä tavalla tuotetut tuotteet voivat olla kalliimpia kuin yleensä, mutta käyttämäsi raha menee kalakantojen ja ekosysteemien suojeluun ja edistää työolojen parantamista Euroopassa ja muualla maailmassa. Jos kalakannat saadaan elpymään, on merissä tarjolla enemmän saalista, mikä alentaa pyyntikustannuksia ja sen myötä myös kuluttajahintoja.

Mihin seikkoihin tuotemerkinnöissä kannattaa kiinnittää huomiota?

Tuotemerkintöjä on erilaisia, mutta huomiota kannattaa kiinnittää tietoihin siitä, missä ja miten kala on tuotettu – onko kyse vesiviljelytuotteesta vai luonnonvaraisista kannoista, ja minkälaisia pyydyksiä kalastuksessa on käytetty.

Mitä tarkoittaa liikakalastus, ja pitäisikö minun olla siitä huolissani?

Liikakalastus tarkoittaa yksinkertaisesti sanottuna sitä, että meristä pyydetään liikaa kalaa. Uusiutuvat luonnonvarat säilyvät uusiutuvina (tai kestävinä) vain, jos annamme niille mahdollisuuden lisääntyä ja elpyä. On pidettävä huolta siitä, ettei yhtäkään lajia liikakalasteta, sillä ekosysteemien tasapaino on herkkä. Jos vaaka kallistuu liikaa yhteen suuntaan, se saattaa vaikuttaa moneen muuhun meren eliöön. Kokonaiset lajit saattavat joutua uhanalaisiksi. Kalakannat saavat elpyä ja lisääntyä, kun lakataan pyytämästä itsepintaisesti kaloja, joiden kanta on pieni, ja siirrytään sellaisten kalojen pyytämiseen, joita on runsaasti.

Onko pääsyy kalakantojen hupenemiseen pyyntimenetelmissä?

Kalastustavat ja -menetelmät vaikuttavat kalavarojen kestävyyteen, mutta niin myös kulutustottumuksemme. On tärkeää, että EU ja sen jäsenmaat jatkavat toimia, joilla valvotaan saalislajeja ja kehitetään pyyntimenetelmiä niin, että haitalliset ympäristövaikutukset vähenevät. Vastuu on kuitenkin myös toimitusketjun myöhemmillä osapuolilla. Kulutustottumusten muutoksilla voidaan edistää kestävää kalataloutta. Kalatalousalan olisi muutettava toimintatapojaan, mutta myös kuluttajien olisi sitouduttava kestävään kulutukseen. Olemme kaikki yhteisesti vastuussa kalavarojen kestävyydestä.

Mitä tarkoittaa saaliin poisheittäminen?

Saalin poisheittämisellä tarkoitetaan sitä, että pyydyksiin joutuneet kalat, jotka on nostettu alukseen, heitetään takaisin mereen. Tähän on monia syitä. Yksi niistä on se, että pyydykseen on vaikeaa saada vain niitä lajeja, joita on tarkoitus kalastaa, etenkin jos samanaikaisesti pyydetään useampaa kuin yhtä lajia. Poisheittäminen vaikuttaa haitallisesti kalakantoihin. EU onkin nyt kieltämässä tämän käytännön ja tukee uuden yhteisen kalastuspolitiikan keinoin kalastajia, jotka parantavat pyydystensä valikoivuutta, ja auttaa markkinoita hyödyntämään kaiken pyydetyn saaliin.

Onko kestävä kalatalous myös liiketoiminnan etu?

Kestävän kalatalouden periaatteiden noudattaminen ja sen osoittaminen erityisesti sertifioinnin avulla antaa lisäarvoa tuotteille, sillä näin voidaan vakuuttaa kuluttajat siitä, että heidän ostamansa tuotteet eivät vahingoita ympäristöä tai kalakantoja. Kestävä kalatalous ei haittaa tuottajia, vaan hyödyttää heitä. Kestävyys merkitsee yleensä myös parempaa laatua. Se avaa uusia markkinoita ja lisää menekkiä. Se tukee myös liiketoiminnan jatkuvuutta, kun kalaa on saatavilla runsaasti myös tulevaisuudessa.

Onko viljelty kala kestävällä tavalla tuotettua?

Vesiviljelyn avulla voidaan vähentää luonnonvaraisiin kalakantoihin kohdistuvaa painetta, kun tiettyjen lajien kysynnästä osa voidaan kattaa vesiviljelytuotannolla. EU on tiennäyttäjä uusien vesiviljelylajien, ruokintatuotteiden ja jalostusmenetelmien kehittämisessä. Jos toiminta ei ole vastuullista, vesiviljely voi olla ympäristölle haitallista siinä missä mikä tahansa muukin tuotannonala, mutta EU:n laajuisilla säännöillä pyritään varmistamaan, että kalanviljelylaitosten tuotanto on laadukasta, turvallista ja kestävää.

EU:n tiukoilla säännöillä varmistetaan, että vesiviljelyssä noudatetaan kestävän kalatalouden periaatteita, että ekosysteemit eivät vahingoitu ja että tuotettu kala on vaativimpien ympäristönormien sekä eläinten hyvinvointi- ja terveysstandardien mukaista. Laatuvaatimukset voivat nostaa hintoja ja aiheuttaa EU:n kalanviljelylaitoksille paineita EU:n ulkopuolelta tulevan tuonnin kanssa kilpailtaessa. EU on kuitenkin vakuuttunut siitä, että kestävien periaatteiden mukainen kalanviljely on yksi ratkaisun avaimista.

Millainen asema kestävällä kalataloudella on EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa (YKP)?

EU:n yhteinen kalastuspolitiikka (YKP) käsittää kattavan kalastusta ja vesiviljelyä koskevan säännöstön. Se koskee kaikkia EU:ssa toimivia kalastajia, kalanviljelijöitä ja kalan myyjiä. Kalatalouden kestävyys pyritään varmistamaan esimerkiksi määräyksillä siitä, miten paljon, millaisilla välineillä, mihin aikaan vuodesta ja millä alueilla kalaa saa pyytää. Politiikan avulla myös varmistetaan, että säännöt pannaan täytäntöön ja että niitä noudatetaan. Yhteisin toimin torjutaan esimerkiksi laitonta kalastusta, joka haittaa suuresti kestävän kalatalouden periaatteita noudattavia kalastajia. Lisäksi edistetään avoimuutta ja kilpailua, luodaan puitteet markkinoiden toiminnalle ja tuetaan alan yhteisiä toiminta- ja kehityspyrkimyksiä.

Yhteisellä kalastuspolitiikalla on keskeinen asema EU:n kalatalouden kestävyyden edistämisessä. Sen avulla myös osoitetaan muille maille, että EU kulkee kehityksen etulinjassa. Nykymaailmassa, jossa keskinäinen riippuvuus lisääntyy koko ajan, on olennaisen tärkeää, että jokainen meistä osaltaan vaikuttaa siihen, että merissä riittää kalaa, kalastajilla työtä ja kuluttajilla syötävää myös tulevaisuudessa. EU pyrkii yhteisen kalastuspolitiikan keinoin sekä kalatalousalan ja kuluttajien avulla vahvistamaan johtavaa asemaansa kalastuksenhoidon ja vesiviljelyn standardien noudattajana.

Edistetäänkö kestävää kalataloutta myös EU:n ulkopuolella?

EU edistää kestävää kalataloutta läheisessä yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa. EU:n politiikka nojautuu riippumattomien elinten, kuten kansainvälisen merentutkimusneuvoston (ICES), tieteelliseen huippuasiantuntemukseen.

Uuden lainsäädännön laadinnassa otetaan huomioon kaikkien sidosryhmien, kuten kalastajien ammattijärjestöjen, kansalaisjärjestöjen ja EU-maiden viranomaisten, näkökannat. EU pyrkii paranta maan kalatalousalan kestävyyttä niin ympäristön, talouden kuin sosiaalisten näkökohtienkin kannalta sekä turvaamaan kalavarojen ja niitä hyödyntävien alojen tulevaisuuden.

Erottamattomat-kampanja pohjautuu näihin sitoumuksiin sekä erilaisiin kansalaisten ja alan organisaatioiden aloitteisiin.