EROTTAMATTOMAT
Syö, osta ja myy kestävällä tavalla tuotettua kalaa

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Välimeri vaarassa

Välimeren kalakannat hupenevat jatkuvasti. Jotkin niistä ovat jo lähes ehtyneet. Arvioiden mukaan Välimeren kalakannoista kaikkiaan 93 prosenttia on liikakalastettuja. Kantojen hupenemiseen ovat kiinnittäneet huomiota paitsi kalastajat, joiden saaliit pienenevät koko ajan, myös tilannetta vuosien ajan seuranneet tutkijat.

Välimeressä on noin 10 000–12 000 merieläinlajia. Tämä harvinainen biologinen monimuotoisuus on kuitenkin vaarassa tuhoutua saastumisen, ilmastonmuutoksen ja ennen kaikkea liikakalastuksen seurauksena. Yhteisiä toimia ei voida enempää viivyttää, sillä se voi johtaa korjaamattomiin vahinkoihin ja kalatalousalalle elintärkeiden kantojen romahtamiseen.

Toimia tarvitaan heti

Yhteisten luonnonvarojen tuhoutuminen olisi menetys kaikille, ja sen vaikutus kalastajiin ja etenkin pienimuotoiseen kalastukseen olisi suorastaan lamaannuttava. Sen mukana katoaisi kokonainen elinkeino, mutta myös ikivanha elämäntapa. Jotta ala selviäisi kriisistä, kalastustoiminnan on pysyttävä kannattavana mutta samalla kestävän kehityksen periaatteiden mukaisena.

Mitä tilanteelle on tehty?

Välimeren rantavaltiot allekirjoittivat Venetsiassa vuonna 2003 yhteisen julkilausuman, jolla luotiin perusta tieteellisen tutkimuksen parantamiselle, arkojen merialueiden suojelulle ja pyyntiponnistusten rajoituksille. EU:n jäsenvaltiot supistivat kalastuslaivastojaan kestävän kalastuksen turvaamiseksi. Lainsäädäntöömme sisältyy kansallisia ja kansainvälisiä kalastuksenhoitosuunnitelmia, pyyntirajoituksia ja ympäristövaatimuksia. Tiiviillä monenvälisellä yhteistyöllä kannustetaan kaikkia Välimeren rantavaltioita noudattamaan samoja toimintasääntöjä.

Kokemuksen mukaan nämä toimet voivat olla hyvinkin tuloksellisia – kunhan haasteisiin tartutaan yhdessä. Tästä on esimerkkinä Välimeren tonnikalakannan huomattava elpyminen. Yhteiset toimet kalastuksenhoidon parantamiseksi ovat johtaneet konkreettisiin tuloksiin, ja tonnikalakiintiöitä on korotettu ensimmäistä kertaa vuosiin.

Vielä on kuitenkin paljon tehtävää. Nykyisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa ja sääntelyä on parannettava, minkä lisäksi komission jäsen Vella on käynnistänyt Välimeren-strategian, jonka tavoitteena on parantaa kalakantojen tilaa.

Strategian kannalta on erityisen tärkeää lisätä tietoisuutta Välimeren ongelman kiireellisyydestä ja laajuudesta ja saada kaikki valtiot, myös Välimeren eteläiset ja itäiset rantavaltiot, ryhtymään välittömiin ja määrätietoisiin toimiin sen ratkaisemiseksi. Viimeaikaiset kokoukset ovat vahvistaneet, että tähän tarvittava poliittinen tahto on jo olemassa. Kaikkien Välimeren maiden kanssa 27. huhtikuuta pidettävässä ministerikokouksessa viedään eteenpäin aloitetta kokonaisvaltaisen ratkaisumallin laatimiseksi merialueelle.

Miten voit auttaa?

Pienimuotoisen kalastuksen harjoittajat ja rannikkoyhteisöt, mutta myös kansalliset viranomaiset, poliittiset päättäjät, keskeiset sidosryhmät, suuret teolliset kalastuslaivastot, kansalaisjärjestöt ja tutkijat voivat kukin tahollaan toteuttaa ruohonjuuritason toimia. Lisäksi kansallisia, EU:n ja monenvälisiä politiikkoja on yhtenäistettävä lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteiden määrittämiseksi.

Viesti on selkeä: jokaisen on kannettava osansa vastuusta. Kaikkien, myös kuluttajien, on osallistuttava talkoisiin, jotta saadaan aikaan todellinen ja pysyvä muutos ja päästään palaamaan terveeseen ja tuottavaan kalastukseen, joka turvaa nykyiset työpaikat ja luo uusia.

MEDFISH4EVER – Perintömme, tulevaisuutemme

Auta meitä suojelemaan sitä.