LAHUTAMATUD
Sööge, ostke ja müüge säästvalt püütud kala

Kasvatatud ELis

Kasvatatud ELis

Kasvatatud ELis

Kas soovite teha jätkusuutliku valiku?
Proovige ELis kasvatatud kala

 

ELis kasvatatud kala – tervislik, värske ja kohalik alternatiiv

Me kõik teame, et kala sisaldab valku, on hea südamele ning rikkalik vitamiinide ja toitainete allikas. Samal ajal ei ole saladus, et meie meredel toimub ülepüük ning kalavarud on ohus. 

Kalakasvatus ehk vesiviljelus võib seda survet looduslikele kalavarudele vähendada, et vastata meie üha suurenevale nõudlusele kala järele nii ELis kui ka kogu maailmas. Olles üks kiiremini kasvavaid toiduainetesektoreid maailmas, jääb kalakasvatuse arvele ligikaudu pool kogu maailmas söödavast kalast ning see näitaja suureneb igal aastal. Lihtsustatult – vesiviljeluseta ei oleks piisavalt kala maailma rahvastiku toitmiseks. Sel juhul peaksime püüdma rohkem kala meredest ning niimoodi seaksime ohtu meie looduslike kalavarude pikaajalise jätkusuutlikkuse.

Kasvatatud kala on kohalik kala

Lisaks kvaliteetse valgu lisamisele meie menüüsse, on vesiviljelustooted kohalikud tooted ning aitavad arendada meie kohalikku majandust. Praegu impordime ELis söödavatest mereandidest 68% ning ainult 10% tarbitavast toidust kasvatatakse siin. Euroopa vesiviljeluses saab vahetult tööd juba üle 80 000 inimese ning see arv eeldatavasti kasvab, kuna üha suurem osa meie mereandidest pärineb ELi kalakasvatajatelt. Euroopa Liit toetab oma hiljuti reformitud kalanduspoliitika ja sihipärase rahalise toetuse abil sektori kasvu, loob rohkem töökohti ning tagab, et Euroopas kasvatatud kala on jätkuvalt kõrge kvaliteediga, tervislik ja jätkusuutlik.

Kuidas kalakasvatus toimib 

Vesiviljelus on mereandide tootmine, mis hõlmab mere- ja mageveeloomade ning viimasel ajal ka eri liiki vetikate kasvatamist. Kogu Euroopas praktiseeritav vesiviljelus hõlmab paljusid eri kalaliike, karpe, koorikloomi ja vetikaid. Selleks kasutatakse mitmeid erinevaid kasvatamismeetodeid – sealhulgas traditsioonilisi, nagu köied, võrgud ja mahutid, või keerukamaid, nagu vee taaskasutussüsteemid. ELi toodangust umbes pool jääb karpide arvele. Populaarseimad on rannakarplased ja austrid. Merekalad, nagu lõhe, pagrus ja huntahven, moodustavad ligikaudu veerandi toodangust. Mageveekalad, nagu forell ja karpkala, moodustavad umbes viiendiku.

Nagu põllumajanduseski, on prioriteediks toota tarbijatele tervislikke toiduaineid, kaitsta loomade heaolu ja pidada silmas keskkonda. Kalakasvatajad sõltuvad puhtast veest ja hügieenilistest elutingimustest. Paljudel juhtudel leiavad kalad või karbid vajalikke toitaineid keskkonnast, kuid vajaduse korral annavad kalakasvatajad neile täiendavat sööta, et tagada neile tasakaalustatud ja tervislik toitumine. Kõik see toimub järgides rangeid Euroopa keskkonna- ja tarbijakaitse nõudeid, et ELis kasvatatud kala oleks jätkusuutlik, värske, ohutu, kohapeal kasvatatud ja kergesti jälgitav.

Miks on üldse vaja kalakasvatust?

Kala söömine on hea teie tervisele, kuid looduslikud kala- ja karbivarud ei ole piisavad, et vastata praegusele nõudlusele. Säästev kalapüük käib käsikäes kalakasvatusega. Ainult need koos saavad anda piisavalt kala, et rahuldada maailma suureneva elanikkonna vajadusi, ilma et see ohustaks pikemas perspektiivis meie looduslike kalavarude tulevikku.
68% ELis söödavatest mereandidest imporditakse. Märkimisväärne osa sellest tuleb kalakasvatustest.  Ainult 10% meie tarbitavast kalast on kasvatatud ELis. Rohkem kalakasvatustest pärinevat kala meie toidulaual tähendab väiksemat survet looduslikele kalavarudele, väiksemat sõltuvust impordist ning suuremat majanduskasvu ja arvukamaid töökohti kohalikus majanduses.

Millised on peamised kasvatatud kala liigid ELis?

Umbes 50% ELi vesiviljelustoodangust on karbid. Kõige populaarsemad karbid on rannakarbid ja austrid. Merekalad, nagu lõhe, pagrus ja huntahven, moodustavad umbes 27% meie kalakasvatuste toodangust ning mageveekalad, nagu forell ja karpkala, moodustavad 23% ELis kasvatatavatest kaladest.
ELis kasvatatakse väga paljusid liike. Nende hulka kuuluvad ka molluskid, kammkarplased, homaarid, tilaapiad, tuur (kaaviar) ning isegi väga nõutud looduslikud liigid, nagu harilik kammeljas, tursk ja merikeel.  Areneb ka vetikate tootmine. 
Üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage järgmist veebisaiti:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/species/index_et.htm

Kuidas kala kasvatatakse?

Karpe, nagu rannakarbid ja austrid, kasvatatakse köitel, ritvadel või lauataolistel konstruktsioonidel. Nad vajavad puhast vett, et toituda vees suspendeeritud toitainetest. Merekalu, nagu lõhe ja huntahven, kasvatatakse suurtes merepinnale laotatud võrksumpades. Mageveekalu, nagu forell, kasvatatakse tavaliselt mahutites, millest juhitakse läbi jõevesi. Muid mageveekalu, nagu karpkala, kasvatatakse suurtes järvedes ja tiikides.
Üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage järgmist veebisaiti:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture_methods/index_et.htm

Kas vastab tõele, et vesiviljelus võib keskkonda kahjustada?

Nagu mis tahes muu inimtegevuse puhul, tuleb ka vesiviljelust hallata säästvalt ja vastutustundlikult. Sarnaselt teiste toiduainete tootjatega kehtivad ka vesiviljelustootjate suhtes keskkonna- ja tervishoiualased nõuded. ELi keskkonnanõuded on maailma rangeimate ja tõhusaimate hulgas. Kuid kalakasvatajad peavad keskkonna kaitsmisel täitma ka laiemat ennetavat rolli. Näiteks aitavad vesiviljelustiigid säilitada olulisi loodusmaastikke ja lindude ning muude ohustatud liikide elukohti.
Karbid annavad panuse rannikuvee puhtusesse, neelates toitaineid, mis muidu võiksid kahjustada vee kvaliteeti. Lõppkokkuvõttes on jätkusuutlikkus ka äriliselt kasulik ning kalakasvatajad on keskkonna seire ja kaitse valdkonnas esirinnas, et tagada kahjuliku mõju puudumine.

Kas kasvatatud kala on tõesti sama tervislik kui looduslik kala?

ELi õigusaktidega on sätestatud ranged eeskirjad, sealhulgas saasteainete piirmäärad, et tagada meie toidu ohutus. Need piirmäärad on samad nii kasvatatud kui ka loodusliku kala puhul ning rangete ametlike kontrollidega tagatakse, et meie lauale jõuab ainult tervislik toit, sõltumata sellest, kas see pärineb EList või väljastpoolt seda.

Ühe kilogrammi lõhe kasvatamiseks kulub üle ühe kilogrammi looduslikku kala. Kas kasvatatavate kalade söötmine looduslike kaladega on mõttekas?

Asjaolu, et röövkala, nagu lõhe, vajab söödaks looduslikku kala, kujutab endast kahtlemata väljakutset jätkusuutlikule vesiviljelusele. Alternatiivide kättesaadavuse ja nende kasutamise ning sööda tõhususe parandamise tulemusena väheneb ühe kilogrammi kasvatatud kala tootmiseks vajaliku loodusliku kala kogus pidevalt. Lisaks jätkusuutlikkusega seotud kaalutlustele on tootjatel ka selge majanduslik ajend vähendada looduslike kalade kasutamist, kuna see on üks nende peamisi tootmiskulusid. Komisjon kavatseb aidata sektoril olukorda veelgi parandada.
Tuleb siiski meeles pidada, et poole ELi vesiviljelustoodangu mahust moodustavad karbid, kes ei vaja täiendavat sööta. Valikus esinevad ka sellised mitteröövkalad nagu karpkala.

Mida teeb EL vesiviljeluse toetamiseks?

Vesiviljelussektori toetamine on üks ELi hiljuti reformitud ühise kalanduspoliitika prioriteete. Hiljuti avaldatud suunistes esitatakse ühised prioriteedid ja üldised eesmärgid Euroopa kalakasvatussektori jaoks. Suunistes määratleti neli esmatähtsat valdkonda:

  • kõrged kvaliteedi-, tervishoiu- ja keskkonnanõuded
  • juurdepääsu parandamine ruumile ja veele
  • sektori halduskoormuse vähendamine
  • konkurentsivõime suurendamine.

EL tagab Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendusel juurdepääsu rahalistele vahenditele, et kalakasvatajatel oleks parimad võimalikud tingimused edukaks tegutsemiseks. EL investeerib ka teadusuuringutesse, mis hõlmavad koostoimet loodusega, kasvatatud kala tervist ja toitmist ning paljunemist ja aretamist. Need kõik on olulised elemendid Euroopa vesiviljeluse jätkusuutliku arengu jaoks. 

Kooliprojekt – Euroopa vesiviljeluse tundmaõppimine

Vesiviljelus ehk kalakasvatus on küll maailmas toidutootmise kõige kiiremini kasvav sektor, kuid paljud väljaspool seda tegevusala teavad sellest üllatavalt vähe.

Kooliprojekti Kasvatatud ELis” eesmärk on tõsta teadlikkust vesiviljeluse sektorist Euroopa teismeliste seas (12–18-aastased). Selle projektiga tutvustatakse õpilastele lähemalt kalakasvatust ja selle mõju nende kohalikule kogukonnale.

Nad uurivad selle rolli toidutootmises ja keskkonna hoidmisel ning avastavad vesiviljeluses pakutavaid ettevõtlus- ja tööhõivevõimalusi.

Seoses toodetavate mere- ja mageveekalade, molluskite, vähkide ja vetikate ning mitmesuguste kasutatavate traditsiooniliste ja kaasaegsemate tootmisviisidega on õpilastel palju uurida ja avastada.

See projekt on praegu katseetapis käivitatud 10 ELi riigi 20 koolis (Tšehhi Vabariigis, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Poolas, Hispaanias ja Ühendkuningriigis).

 

 

Vesiviljelustootjad tagasi kooli

Projekti oluline osa on kohtumine kohaliku kalakasvatajaga, mis annab õpilastele võimaluse vestelda oma uurimistöö põhjal selle ala spetsialistiga ning osaleda huvitavas interaktiivses kohtumises külalisega.

Õpetajatele on koostatud projekti komplekt, et varustada neid kõigega, mis aitab neil projekti kavandada ja läbi viia – alates esimesest tunnist külastuse ja järeltegevusteni, milles võidakse keskenduda oma valikul kas toitumisele ja toiduvalmistamisele, teadusele ja tehnoloogiale, teabevahetusele ja kunstile vms. 

/fisheries/inseparable/et/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Võtke osa

Kõik koolid on kutsutud osalema.
Teie õpilaste koostatud materjale avaldatakse regulaarselt meie sotsiaalmeedia kontodel.

Teatage meile aadressil:
mare-communication@ec.europa.eu

Koolikomplekt

Täpsemat teavet selle projekti kohta leiate sellest brošüürist.

Loetelu vesiviljeluse ekspertidest ELis, kellega koolid saavad ühendust võtta.

Pange tähele, et võimalikke kulusid ei saa Euroopa Liit katta.