LAHUTAMATUD
Sööge, ostke ja müüge säästvalt püütud kala

FAQ

FAQ

Mis konkreetselt on säästvalt toodetud mereannid?

Need on kalad, molluskid või koorikloomad, kes on püütud või kasvatatud sellisel moel, mis ei ole kahjulik looduses elavatele populatsioonidele või nende elukeskkonnale. Kalanduses tähendab see ülepüügi vältimist ning ökosüsteemide säilitamist. Teisisõnu – me kasutame looduse poolt pakutavat üksnes säästval moel. See on väga oluline seoses Euroopas ja maailmas kalandusest sõltuvate tööstusharude ning kogukondade pikaajalise heaolu ja elujõulisusega.

Mida mina teha saan?

Olge aktiivne ja vastutustundlik tarbija, uurige üksikasju ostetava kala kohta selle müüjalt. Küsige kalakaupmehelt, ettekandjalt või kaubanduskeskuse töötajalt, kust nende pakutavad mereannid pärit on, kas liik on ülepüütud ning kuidas seda püüti või toodeti. Nad võivad selgitada, milliste liikide puhul on olemas kindlad püügihooajad, et tagada kalavarude paljunemine, või kuidas teatavate liikide puhul vältida noorkalade toiduks kasutamist, kuna need on aluseks tulevastele varudele.

Kaaluge ka uute valikute tegemist – praegu langeb tarbimise suurem osakaal just mõnede väheste liikide arvele, mis tekitab neile varudele olulise surve. Valitsustel ja eeskirjadel võib olla oma osa, kuid ka Teie võite oma valikutega turgu mõjutada. Näiteks võite säästvate tootjate eelistamise kaudu anda signaali teistele ettevõtjatele. Teie käes on muutuste võti.

Kuidas saan mereande valides teha õigeid valikuid?

Saate teha õigeid valikuid, kui olete tarbijana aktiivne ning hangite teavet erinevate olemasolevate võimaluste kohta. Otsige ajakirjades, teabelehtedes ja veebis leiduvat teavet. Uurige mereandide pakenditelt, kas ja kes on need sertifitseerinud ning mida see tegelikult tähendab. Rääkige kalakaupmehega – ta on sageli asjatundja – ning mõelge ka oma eelistuste muutmise peale. On olemas palju säästvaid võimalusi, mis ei kahjusta keskkonda ja on sageli muudest valikutest odavamad. Säästvad valikud võivad Teile ka hästi maitsta – avastage vähemtuntud liike, taasavastage meie esivanemate menüüsse kuulunud kalu ja olge toitu valmistades loominguline.

Kas säästvus tõstab kala hinda?

Paljud säästvalt toodetud, kuid vähem tuntud liigid on tegelikult odavamad. Mõnede säästvalt toodetud populaarsete liikide puhul võib valik küll kallimaks osutuda, kuid Teie kulutatud lisaraha kasutatakse varude säilitamiseks ja ökosüsteemide kaitsmiseks ning see aitab tagada kvaliteetseid töökohti inimestele kõikjal Euroopas ja kaugemalgi. Varude taastamisega kaasneb lõppkokkuvõttes kalade suurem arvukus meredes, mis tähendab suuremat püügipotentsiaali, madalamaid kulusid kaluritele ning hindu tarbijatele.

Mida ma peaksin märgisel jälgima?

On olemas palju eri tüüpi märgised, mis annavad teavet selle kohta, kus ja kuidas mereannid on toodetud (nt kas need pärinevad vesiviljelusest või on püütud) ning milliseid püügivahendeid kasutati.

Mis on ülepüük ja kas ma peaksin muretsema, kui kalavaru on ülepüütud?

Lihtsamalt öeldes tähendab ülepüük liiga suure koguse kala väljatoomist meredest. Taastuvad varud jäävad sellisteks (s.o jätkusuutlikeks) ainult juhul, kui me arvestame nende reproduktiivse rütmi ja taastumisvõimega. Konkreetsete liikide ülepüük on meie kõigi mure, sest ökosüsteemid on täpselt tasakaalus ja kui me kallutame seda tasakaalu liiga palju, võivad toimet tunda ka paljud teised mereasukad. Probleem võib kontrolli alt niimoodi väljuda, et kogu liik võib ohtu sattuda. Kalavarude taastumine ja paljunemine on võimalik, kui minna väiksemate kalavarude püüdmiselt üle suuremaarvuliste varude ratsionaalsele püügile.

Kas kõik ei sõltu mitte sellest, kuidas kala püüda?

Mereandide jätkusuutlikkust mõjutab see, kuidas me kala püüame, kuid samas ka meie tarbimisharjumused. Euroopa valitsuste ja institutsioonide tegevus seoses sellega, millist kala ja kuidas me püüame ning sellega seonduvaid keskkonnamõjusid vähendame, on jätkuvalt oluline. Kuid vastutus lasub ka ülejäänud tarneahelal, et kohandada oma käitumist säästva arengu edendamiseks. Kõigi tööstusharu poolt tehtavate püüdlustega olukorra parandamiseks peaks kaasnema ka samaväärne tarbijate kaasamine ja osalemine. Jätkusuutlikkuse tagamine on meie kõigi jagatud vastutus.

Mis on tagasiheide?

See tähendab (sageli juba surnud) kalade vette tagasi heitmist pärast seda, kui nad on kord juba välja püütud. Kaluritel on  tagasiheiteks erinevad põhjused – üks neist on näiteks see, et konkreetselt püüda soovitud kalaliikide selekteerimine on keeruline, seda eriti juhul, kui samaaegselt püütakse eri liike. Tagasiheide mõjutab varude olukorda negatiivselt. EL keelustab tagasiheite negatiivse toime tõttu sellise praktika ning toetab uue ühise kalanduspoliitika kaudu neid kalureid, kes parandavad oma püügivahendite selektiivsust. Samuti aidatakse kaasa sellele, et turg kasutaks parimal moel ära kogu püütud kala.

Kas säästvus on ettevõtlusele kasulik?

Sääsvus, konkreetselt kui sellega kaasneb sertifitseerimine, lisab väärtust mis tahes tootele, kuna annab tarbijatele kindlustunde, et nende ostetav kaup vastab keskkonnanõuetele ja selle puhul peetakse silmas kalavarude head seisundit. See kõik on tootele kasuks, mitte ei kahjusta seda. Säästvusega kaasneb tavaliselt ka parem kvaliteet. See avab uusi turge ja parandab turustamist. Samuti aitab see kindlustada ettevõtte tulevikku, tagades müüdava kala kättesaadavuse suurtes kogustes ka veel aastate pärast.

Kas vesiviljelustooted on säästvad?

Vesiviljelus võib vähendada survet püütavatele looduslikele populatsioonidele, rahuldades nõudlust konkreetsete liikide järele. Euroopa Liit on teerajaja olemasolevate liikide kohandamisel vesiviljeluse tingimustele ning uute söötade ja aretustehnikate väljatöötamisel. Nagu iga teinegi tööstusharu, võib ka vesiviljelus tekitada kahju, kui seda ei majandata vastutustundlikult, kuid Euroopa eeskirjade eesmärk on tagada, et kalafarmides toodetud mereannid oleksid kvaliteetsed, ohutud ja säästvad.

ELis on ranged eeskirjad, et tagada vesiviljelustoodete jätkusuutlikkus, vältida ökosüsteemide kahjustumist ning toota mereande, järgides rangeimaid keskkonna-, loomade heaolu alaseid ja tervishoiunõudeid. Selliste nõuete tulemuseks võivad olla suuremad kulud ning need võivad tekitada ELi kaluritele probleeme konkureerimisel importtoodetega. Kuid EL on siiski veendunud, et säästev vesiviljelus on osa lahendusest.

Kuidas see on seotud uue ühise kalanduspoliitikaga?

Ühine kalanduspoliitika on Euroopa eeskirjade kogum kalandus- ja vesiviljelussektoris. Ühise kalanduspoliitikaga sätestatakse reeglid kõigile, kes püüavad kala, peavad kalafarme või kauplevad mereandidega ELis. Jätkusuutlikkuse tagamiseks võib EL näiteks määrata kindlaks, kui palju kala võivad kalurid püüda ning kuidas, millal ja kus seda teha. See tagab eeskirjade täitmise ja jõustamise, näiteks ebaseadusliku kalapüügi lõpetamiseks, kuna see loob suuri probleeme neile, kes püüavad kala säästvalt. See aitab suurendada läbipaistvust ja konkurentsivõimet, loob raamistiku turu toimimiseks ning aitab sektoril kohaneda ja koostööd teha.

Ühine kalanduspoliitika on oluline, juhtimaks Euroopa Liidu kalandust jätkusuutlikkuse suunas; samuti annab see meie partneritele välismaal jõulise sõnumi meie juhtrollist. Maailmas, kus üksteisest sõltuvus on järjest suurem, on oluline, et kõik täidaks oma osa kalavarude, kalurite ja kala tarbimise tuleviku kindlustamisel. Ühise kalanduspoliitika ning tööstusele ja kodanikele osutatava abi vahendusel soovib EL tugevdada maailmas oma juhtpositsiooni kalavarude majandamise ja vesiviljeluse standardite valdkonnas.

Kas Euroopa Liit tegutseb mereandide jätkusuutlikkuse valdkonnas üksinda?

Euroopa Liit teeb tihedat koostööd paljude organisatsioonidega, et edendada jätkusuutlikku kalandust. ELi poliitika tugineb parimatele kättesaadavatele teaduslikele nõuannetele, mida annavad sõltumatud organid nagu Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES).

EL kutsub kõiki huvitatud pooli, nii kalurite organisatsioone, valitsusväliseid organisatsioone, riiklikke asutusi, kui ka muid sidusrühmi osalema uute õigusaktide väljatöötamisel. EL püüab parandada tööstusharu keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust ning tagada, et kalavarude ja sellega seotud töökohtade ning võimaluste tulevik oleks kindel.

Kampaania tugineb osalejate kohustustele ning kodanike ja organisatsioonide paljudele erinevatele algatustele.