ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ
Αγοράζουμε, πουλάμε και τρώμε ψάρια βιώσιμης αλιείας

Testimonial - Le CRIOC

Testimonial - Le CRIOC

Testimonial
CRIOC - OIVO
Consumers organization
Belgium

The CRIOC-OIVO (Centre for Research and Information for the Consumer Organisations) is a public foundation active in Belgium. The Centre has focused on sustainable consumption since the 90s. Today sustainable consumption has become one of our main missions. We operate mainly in the field of information and awareness raising, often at the request of associations and public authorities. Waste, food waste, energy savings, and sustainable food, biodiversity: all are themes that we discuss during our meetings with consumers.

It is therefore quite natural that CRIOC-OIVO has addressed the issue of sustainable fish. We published our first article in 2006, informing our readers of current issues in fisheries and aquaculture. In 2010, we warned consumers of the consequences of overfishing. Based on these observations, we then focused on practical issues. CRIOC-OIVO recommends that consumers choose fish based on their qualities of freshness, but also their season, their origin, to the conditions of production and distribution. That is why in 2011, we published a schedule of fish and seafood to help consumers to make informed choices. Well informed, the consumer has the power to make things happen. In a few years, sustainable fish has become a cross-cutting theme that we address in our actions for responsible consumption.