Intet kan skille os ad
Spis, køb og sælg bæredygtige fisk

About MedFish4Ever

About MedFish4Ever

Middelhavet i fare

Fiskebestandene i Middelhavet skrumper. Nogle er næsten udtømt. Alt i alt bliver 93 % af de vurderede fiskebestande overudnyttet. At bestandene er i nedgang, indberettes ikke blot af fiskerne, som fanger færre og færre fisk, men også af forskerne, som har overvåget situationen gennem årene.

Det anslås, at Middelhavet rummer 10 000-12 000 marine arter. Men denne usædvanligt rige biologiske mangfoldighed er i alvorlig fare, idet den trues af forurening, klimaforandringer og frem for alt overfiskning. Hvis der ikke snart iværksættes en fælles indsats, kan det medføre, at nøglebestande, som er afgørende for fiskerisektoren, lider ubodelig skade og sammenbrud.

Det er nu, der skal handles

Da der er tale om en fælles ressource, ville det være et tab for os alle, men konsekvenserne for fiskerne, og især for dem, der udøver fiskeri af mindre omfang, ville være lammende. Hele deres levebrød, for ikke at tale om deres ældgamle levevis, ville gå tabt. Målet skal derfor være at forene rentabilitet og bæredygtighed og bringe fiskerisektoren tilbage på sporet.

Hvad bliver der gjort?

I Venedig i 2003 underskrev Middelhavslandene en erklæring, som dannede grundlag for at forbedre den videnskabelige forskning, beskytte sårbare områder og begrænse fiskeriindsatsen. EU's medlemsstater nedbragte størrelsen på deres flåde for at sikre bæredygtigt fiskeri. Vores lovgivning rummer nationale og internationale fiskeriforvaltningsplaner, fangstbegrænsninger og miljøkrav. Via et intenst multilateralt samarbejde tilskyndes alle Middelhavets kyststater til at overholde spillereglerne.

Erfaringen viser, at tingene kan lykkes for os – hvis vi håndterer udfordringerne i fællesskab. Den enestående genopretning af bestanden af almindelig tun i Middelhavet er et godt eksempel. En fælles indsats for bedre forvaltning af dette fiskeri gav konkrete resultater, og for første gang i årevis bliver kvoterne nu sat op.

Men der skal gøres mere endnu. Ud over at der er brug for bedre gennemførelse og regulering af eksisterende foranstaltninger, iværksætter kommissær Vella derfor en Middelhavsstrategi for at forbedre fiskebestandenes tilstand.

Et centralt mål for strategien er at højne bevidstheden om, hvor stort og akut problemet er, men også at mobilisere alle i en beslutsom indsats her og nu, inklusive landene i den sydlige og østlige del af Middelhavet. På nylige møder er der vist politisk vilje til handling. Ministermødet med alle Middelhavslande den 27. april skal holde tempoet oppe i processen mod en overordnet strategi.

Hvordan kan du bidrage?

På græsrodsplan kan der gøres en indsats inden for fiskeri af mindre omfang og i kystsamfundene, men også nationale myndigheder, politikere, centrale aktører, store industriflåder, NGO'er og forskere kan bidrage. Der skal være enighed i alle politikker på nationalt, europæisk og multinationalt plan, for at der kan fastsættes kort-, mellemlang- og langsigtede mål.

Budskabet er klart: Enhver må påtage sig sin del af ansvaret. Alle, også forbrugerne, skal inddrages, hvis der skal skabes reel og varig forandring, de sunde og rentable fiskerier genoprettes, og ikke blot de eksisterende job bevares, men også nye arbejdspladser skabes.

MEDFISH4EVER – Vores arv, vores fremtid

Vær med til at beskytte den.