PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

FAQ

FAQ

Hvad betyder  bæredygtige fisk og skaldyr helt nøjagtigt?

Bæredygtige fisk og skaldyr er fisk, bløddyr og krebsdyr, som er fanget eller opdrættet på en måde, der ikke er skadelig for vildtlevende bestande eller det miljø, de lever i. Inden for fiskeri vil det sige, at bestandene ikke overfiskes, og at udnyttelsen af dem ikke skader økosystemerne. Med andre ord at vi kun tager det, naturen giver os, på et bæredygtigt grundlag. Det er også meget vigtigt for den langsigtede velstand og levedygtighed for de industrier og samfund, som er afhængige af fiskeriet, både i og uden for Europa.

Hvad kan jeg gøre?

Vær en aktiv og ansvarlig forbruger, og find ud af mere om dine fisk, uanset hvor du køber dem. Spørg din fiskehandler, tjener eller supermarkedet om, hvor fisken kommer fra, om arten overfiskes, og hvordan den er fanget eller produceret. De kan muligvis fortælle dig mere om, hvilke fisk der er underlagt bestemte fangstperioder for at sikre, at fiskene når at reproducere sig, eller hvordan du bør undgå at spise visse unge fisk, som er en del af kommende bestande.

Overvej også at træffe nye valg – størstedelen af vores forbrug i øjeblikket dækkes af nogle enkelte få arter, og disse bestande er derfor under hårdt pres. Forvaltning og regler spiller en stor rolle, men du kan også påvirke markedet med dine valg. For eksempel kan du gå efter bæredygtige producenter og dermed sende et signal til andre firmaer. Du kan gøre en forskel.

Hvordan træffer jeg de rigtige valg om fisk og skaldyr?

Du træffer de rette valg ved at være en aktiv forbruger og sætte dig ind i dine forskellige muligheder. Find information i blade, brochurer og på nettet. Undersøg dine fiskeprodukters emballage. Find ud af om produktet er certificeret og af hvem, og hvad det egentlig betyder. Tal med din fiskehandler, som ofte er ekspert, og overvej at ændre dine vaner. Der er mange bæredygtige muligheder, som ikke skader miljøet, og som ofte er billigere end andre alternativer. Bæredygtige valg kan også være godt for dine smagsløg: opdag mindre kendte arter, genopdag de fisk, dine bedsteforældre spiste, og være kreativ i dit køkken.

Er det dyrere at købe bæredygtige fisk?

Mange bæredygtige, men mere ukendte, arter er faktisk billigere. Visse mere populære arter kan være dyrere, hvis du vælger bæredygtigt, men den ekstra udgift går til at bevare bestandene og vores økosystemer og hjælper med at skabe gode job til mennesker i og uden for Europa. I sidste ende vil genopretningen af bestandene give flere fisk i havene og dermed øge fangstpotentialet, mindske fiskernes omkostninger og således også mindske priserne for forbrugerne.

Hvad skal jeg se efter på mærkningen?

Der findes mange forskelige mærkninger, som informerer dig om, hvor og hvordan varen er produceret, som f.eks. om fisken er opdrættet eller fanget i havet, og hvilke fiskeredskaber der er anvendt.

Hvad er overfiskning, og skal jeg bekymre om, hvorvidt en bestand overfiskes?

Overfiskning betyder kort sagt at fange for mange fisk i vores have. Vedvarende ressourcer forbliver kun vedvarende (eller bæredygtige), hvis vi respekterer deres rytme for reproduktion og deres formeringsevne. Vi bør alle være opmærksomme på, at visse arter overfiskes, fordi økosystemerne skal være i balance. Når vi forskubber balancen for meget i én retning, går det ud over mange andre havdyr. Situationen kan komme så meget ud af kontrol, at hele arter bliver truede. Ved at give bestandene mulighed for at komme på fode og reproducere sig går vi fra at fiske desperat i mindre bestande til at fiske rationelt i større.

Handler det ikke kun om, hvordan vi fisker?

Den måde, vi fisker på, har betydning for fiskenes bæredygtighed, men det har den måde, vi forbruger på, også. Det er fortsat vigtigt at EU's medlemslande og institutioner gør en  indsat for at forbedre, hvad vi fisker, og hvordan vi fisker og mindske den tilknyttede miljøpåvirkning. Men resten af forsyningskæden har dog også et ansvar for at tilpasse deres adfærd og fremme bæredygtigheden. Industriens bestræbelser på at forbedre sig bør desuden følges op af  et tilsvarende engagement fra forbrugernes side. Vi har alle et ansvar for bæredygtigheden.

Hvad er udsmid?

Udsmid betyder, at man smider ofte allerede døde fisk tilbage i havet, efter de er blevet fanget. Fiskerne har forskellige grunde til at smide dem tilbage, blandt andet at det kan være svært kun at fange lige præcis de fisk, de går efter, særligt når de fisker efter flere forskelige arter på én gang. Udsmid har en negativ indvirkning på bestandenes sundhed. EU anerkender, at udsmid er skadeligt, og forbyder nu denne praksis. Gennem den nye fælles fiskeripolitik støtter den også fiskere, som gør deres fiskeredskaber mere selektive og hjælper markedet med at gøre bedst mulig brug af alle de fisk, der fanges.

Er bæredygtighed en god forretning?

Bæredygtighed skaber merværdi for alle produkter, især når det er certificeret, da det forsikrer forbrugerne om, at deres varer respekterer miljøet og fiskebestandenes sundhed. Det er en fordel for dit produkt, ikke en ulempe. Med bæredygtighed følger normalt bedre kvalitet. Det åbner for nye markeder og øger salget. Det hjælper også med at fremtidssikre din virksomhed ved at sørge for, at de fisk, du sælger, fremover stadig vil være til rådighed i store mængder.

Er fisk og skaldyr fra akvakultur bæredygtige?

Akvakultur kan mindske fiskeritrykket på vilde bestande ved at opfylde noget af behovet for visse arter. EU fører an ved at tilpasse eksisterende arter til akvakultur og udvikle nye foderprodukter og avlsmetoder. Som en hver anden industri kan akvakultur være skadeligt, hvis det ikke forvaltes ansvarligt. Men EU-reglerne har til formål at sikre, at vores dambrug producerer sikre og bæredygtige fisk og skaldyr af høj kvalitet.

EU har skrappe regler for at sikre, at akvakulturprodukter er bæredygtige, at økosystemerne ikke skades, og at der produceres fisk og skaldyr, som lever op til de højst mulige standarder for miljø, dyrevelfærd og sundhed. Disse standarder kan betyde større omkostninger og gøre det svært for EU's dambrug at konkurrere med import. Men EU er overbevist om, at bæredygtig akvakultur er en del af løsningen.

Hvad har det at gøre med den nye fælles fiskeripolitik?

Den fælles fiskeripolitik er de europæiske regler for fiskeri og akvakultur. Fiskeripolitikken gælder for alle, som fisker, opdrætter eller handler med fisk og skaldyr i EU. For at sikre bæredygtighed bestemmer politikken f.eks., hvor mange fisk fiskerne må fange, og hvor, hvornår og hvordan de må gøre det. Den sikrer at reglerne overholdes og håndhæves, f.eks. for at stoppe ulovligt fiskeri, som er en stor belastning for dem, der fisker bæredygtigt. Den bidrager til større åbenhed og konkurrence, udgør rammerne for, hvordan markedet skal fungere, og hjælper sektoren med at tilpasse sig og samarbejde.

Den fælles fiskeripolitik er afgørende for at gøre det europæiske fiskeri bæredygtigt, og den sender samtidig et stærkt budskab om lederskab til vores partnere uden for EU. I en stadig mere indbyrdes afhængig verden er det afgørende, at vi gør vores for at sikre fremtidens fisk, fiskere og forbrug. Gennem den fælles fiskeripolitik og med hjælp fra industrien og borgerne arbejder EU på at styrke sin position som verdens førende inden for standarder for fiskeriforvaltning og akvakultur.

Er EU alene om at sikre bæredygtighed i fiskeriet?

EU arbejder tæt sammen med mange organisationer for at fremme bæredygtigt fiskeri. EU's politik bygger på den bedste videnskabelige rådgivning fra uafhængige organer som Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES).

EU opfordrer alle interesserede parter, fra fiskeriorganisationer til ngo'er, nationale myndigheder og andre stakeholdere, til at deltage i udviklingen af nye love. EU arbejder på at forbedre industriens miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige bæredygtighed og sikre, at fisk og de tilknyttede arbejdspladser og muligheder har en sikker fremtid

Kampagnen "Intet kan skille os ad" bygger på disse aktørers engagement og på borgeres og organisationers mange og forskelligartede initiativer.