PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

FAQ

FAQ

Vad menas med hållbart fiske?

Vid hållbart fiske har fisken och skaldjuren fångats eller odlats på ett sätt som inte skadar vilda bestånd eller miljön de lever i. Det betyder att man inte fiskar ut bestånden och att fisket inte heller skadar ekosystemen. Ett hållbart fiske behövs också för att fiskeberoende näringar och samhällen ska leva vidare och utvecklas, både i EU och övriga världen.

Vad kan jag göra?

Var en aktiv och ansvarsfull konsument och ta reda på mer om den fisk du köper. Fråga fiskhandlaren, servitören eller affären var fisken kommer ifrån, om arten är överfiskad och hur den har fiskats eller odlats. De kan tipsa dig om smarta val. För vissa arter finns till exempel särskilda fiskesäsonger så att de hinner fortplanta sig, och du bör undvika att äta alltför ung fisk eftersom den är en del av det framtida beståndet.

Tänk också på att välja nya fisksorter – vi äter mest fisk från ett fåtal arter som därför löper större risk att fiskas ut. Fiskeriregler bidrar till viss del, men med dina köpval kan du påverka marknaden. Genom att till exempel gynna hållbara producenter skickar du en signal till andra aktörer. Du kan påverka.

Hur väljer jag rätt produkter?

Ta själv reda på vilka olika alternativ som finns. Leta information i tidningar och broschyrer och på nätet. Läs på förpackningen för att se om produkten har certifierats och vad detta egentligen innebär. Be din fiskhandlare om råd och se om du kan hitta nya favoriter i fiskdisken. Det finns många hållbara alternativ som inte skadar miljön och som ofta är billigare. De kan också ge en ny smakupplevelse. Du kan upptäcka mindre kända arter eller återupptäcka fisksorter som dina far- och morföräldrar brukade äta. Var kreativ i köket!

Är hållbar fisk dyrare?

Många hållbart producerade men mindre kända arter är i själva verket billigare. För vissa populära arter kan hållbara produkter vara dyrare, men pengarna går till att bevara bestånden och ekosystemen och bidrar till att ge människor i och utanför EU jobb. Om bestånden hinner återhämta sig får vi mer fisk i havet, vilket innebär större fångstmöjligheter, lägre kostnader för yrkesfiskarna och i slutändan lägre priser för kunderna.

Vad ska jag titta efter på märkningen?

Det finns många olika typer av märkningar med information om var och hur fisken har producerats, till exempel om den är viltfångad eller odlad och vilken typ av fiskeredskap som använts.

Vad är överfiske? Är det ett stort problem?

Överfiske innebär helt enkelt att vi tar upp alltför mycket fisk från våra hav. Förnybara resurser är bara förnybara (och hållbara) så länge vi låter dem fortplanta och återhämta sig. Vi bör alla se till att enskilda arter inte överfiskas. Ekosystemen bygger på jämvikt och om den rubbas kan många andra djur i havet drabbas. Läget kan bli så allvarligt att hela arter hotas. Att låta bestånden återhämta och fortplanta sig innebär att man slutar att fiska ut allt mindre bestånd för att i stället bedriva rationellt fiske i rikligare bestånd.

Handlar det bara om hur vi fiskar?

Det är inte bara själva fisket som är viktigt utan också vår konsumtion. EU:s och medlemsländernas arbete med att förbättra fisket och minska miljöpåverkan är förstås viktigt. Men ansvaret vilar lika mycket på resten av livsmedelskedjan som måste anpassa sig för att främja en hållbar utveckling. Både branschen och konsumenterna måste engagera sig och påverka utvecklingen. Vi måste ta ett gemensamt ansvar.

Varför kastas fångst överbord?

Den fisk som kastas överbord efter att ha fångats är ofta redan död. Det finns olika skäl till att fisk kastas överbord. Ett skäl är att det är svårt att få upp exakt den fisk man vill ha, särskilt när man fiskar olika arter samtidigt. Men att kasta fångst överbord har negativa effekter för bestånden och EU kommer nu att förbjuda det. Genom den nya gemensamma fiskeripolitiken stöder man också fiskare som gör fiskeredskapen mer selektiva och hjälper marknaden att på bästa sätt ta tillvara all fisk som fångas.

Är hållbarhet bra för företagen?

Hållbar fisk innebär ett mervärde, särskilt om den är certifierad, eftersom konsumenterna vet att miljön och fiskbestånden har respekterats. Det kan bara främja din produkt, inte skada den. Hållbarhet brukar höra ihop med bättre kvalitet. Hållbarhet skapar nya marknader och fler avsättningsområden. Det bidrar även till att säkra framtiden för din verksamhet genom att se till att den fisk du säljer kommer att finnas kvar, i stora mängder och under lång tid.

Är odlade fiskar och skaldjur hållbara?

Vattenbruket kan minska trycket på de vilda bestånden genom att tillgodose en del av efterfrågan på vissa arter. EU går i täten med att anpassa olika arter till vattenbruk och utveckla foder och odlingsmetoder. Liksom all verksamhet kan vattenbruket orsaka skador om det inte sköts på ett ansvarsfullt sätt, men EU-reglerna ska se till att våra fiskodlingar producerar säkra och hållbara produkter av hög kvalitet.

EU:s regler ska garantera hållbara vattenbruksprodukter, förhindra skador på ekosystemen och producera fisk och skaldjur enligt högsta möjliga miljö-, djurskydds- och hälsokrav. Kraven kan visserligen leda till högre kostnader och att fiskodlare i EU får svårt att konkurrera med importerad fisk, men EU är övertygat om att ett hållbart vattenbruk är en del av lösningen.

Vad har det här att göra med den nya gemensamma fiskeripolitiken?

Den gemensamma fiskeripolitiken är en uppsättning EU-regler för fiske och vattenbruk. Reglerna gäller alla som fiskar, odlar eller handlar med fisk och skaldjur i EU. För att säkra hållbarheten fastställs t.ex. hur mycket fisk som kan yrkesfiskarna får ta upp och hur, när och var de får fiska. Det gäller också att se till att reglerna följs och att man t.ex. stoppar olagligt fiske som försvårar för dem som bedriver hållbart fiske. Politiken bidrar till större öppenhet och konkurrenskraft, utgör en ram för hur marknaden ska fungera och hjälper sektorn att anpassa sig och samarbeta.

Den gemensamma fiskeripolitiken är en förutsättning för ett hållbart fiske i EU och sänder också tydliga signaler till våra partner utomlands. I en alltmer globaliserad värld måste vi alla bidra till att säkra fiskets framtid så att yrkesfiskarna har jobb och vi kan äta fisk till middag. Genom den gemensamma fiskeripolitiken, och med hjälp av industrin och allmänheten, vill EU stärka sin ställning som världsledande när det gäller fiskeriförvaltning och vattenbruksnormer.

Är det bara EU som arbetar för ett hållbart fiske?

Nej, EU samarbetar med många organisationer för att främja ett hållbart fiske. Politiken bygger på bästa tillgängliga vetenskapliga råd från oberoende organ, t.ex. Internationella havsforskningsrådet. EU uppmanar alla berörda parter att medverka när nya lagar ska utarbetas – från fiskarorganisationer, icke-statliga organisationer, myndigheter och andra aktörer. EU arbetar för att förbättra den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten inom fisket och se till att det finns både fisk och jobb i framtiden. Vår kampanj bygger vidare på detta arbete och på de många olika initiativ som privatpersoner och organisationer driver.