PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

Akvakultura EU - Otázky a odpovědi

Akvakultura EU - Otázky a odpovědi

Proč je chov ryb vůbec potřeba?

Konzumace ryb je velmi zdravá. Volně žijících ryb, měkkýšů a korýšů však není dostatek a poptávka po nich tedy nemůže být uspokojena. Snaha udržet rybolov na udržitelné úrovni tedy úzce souvisí s potřebou chovu ryb. Pokud má být uspokojena poptávka rostoucí celosvětové populaci a nemá být přitom ohrožena dlouhodobá budoucnost populací volně žijících ryb, je potřeba využít kromě rybolovu i chov ryb.
68 % mořských produktů, které v EU zkonzumujeme, pochází z dovozu. Značná část z nich je produktem akvakultury.  Naproti tomu pouze 10 % spotřeby mořských produktů v EU je z evropských chovů. Čím více zkonzumujeme ryb z akvakultury, tím menší bude tlak na volně žijící populace ryb, tím méně budeme závislí na dovozu, tím více bude v daném odvětví pracovních míst a tím více poroste ekonomika v daných lokalitách.

Které druhy vodních živočichů se v EU hlavně chovají?

Přibližně 50 % akvakulturní produkce v EU představují měkkýši a korýši. Nejoblíbenější mezi nimi jsou slávky a ústřice. 27 % akvakulturní produkce představují mořské ryby jako lososi a 23 % sladkovodní ryby jako pstruzi a kapr. 
Nicméně škála chovných druhů je v EU velmi rozmanitá a zahrnuje rovněž další mlže (tapesky, zaděnky, hřebenatky), humry, tlamouny (často nazývané tilápie), jesetery (pro kaviár) a také druhy, které jsou ve volné přírodě intenzivně loveny, jako je pakambala velká a další platýsi nebo tresky. Rozvíjí se rovněž pěstování mořských řas. 
Další podrobnosti jsou k dispozici na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/species/index_cs.htm

Jakým způsobem se vodní živočichové chovají?

Měkkýši jako slávky a ústřice se chovají na šňůrách, kůlech nebo deskách. Pro jejich chov je nutná vysoká čistota vody, aby se jedinci mohli krmit živinami, které jsou ve vodě rozptýlené. Mořské ryby jako lososi nebo mořani se chovají ve velkých klecích plovoucích na mořské hladině. Sladkovodní ryby, například pstruzi, jsou obvykle chovány v nádržích, jimiž proudí říční voda. Jiné sladkovodní ryby (kapr apod.) se chovají v rybnících a přehradách.
Další podrobnosti jsou k dispozici na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture_methods/index_cs.htm

Je pravda, že akvakultura může škodit životnímu prostředí?

Tak jako ostatní lidské činnosti musí i akvakultura probíhat udržitelným způsobem a musí být zodpovědně řízena. Pro chovatele ryb jako pro všechny ostatní producenty potravin platí environmentální a zdravotní normy. Příslušné normy EU patří mezi nejpřísnější a zároveň nejúčinnější na světě. Ale chovatelé ryb musejí rovněž být aktivní v ochraně životního prostředí i jiným způsobem: Například rybníky hrají významnou roli v ochraně přírodní krajiny a stanovišť volně žijícího ptactva a ohrožených druhů dalších živočichů.
Chov měkkýšů přispívá k čištění pobřežních vod díky absorpci živin, které by jinak mohly snížit kvalitu vody. Udržitelný charakter je i dobrým obchodním artiklem. Podnikatelé v oblasti akvakultury jsou proto aktivní v monitorování a ochraně vodního prostředí, protože mají zájem na tom, aby nedošlo k jeho poškození.

Jsou skutečně ryby z chovu tak zdravé jako volně žijící ryby?

Pro to, aby byly potraviny, které evropští spotřebitelé konzumují, bezpečné, stanoví EU přísná pravidla, včetně maximálních limitů kontaminujících látek. Tyto limity jsou stejné jak pro produkty akvakultury, tak rybolovu a přísný systém oficiálních kontrol zajišťuje, aby se na náš stůl dostaly pouze zdravé potraviny (ať už pocházejí z EU, nebo ze zahraničí).

Na 1 kg lososa z chovu je potřeba více než jeden kg volně žijících ryb. Jaký smysl tedy má krmit ryby v chovu rybami volně žijícími?

Chov masožravých ryb, jako je losos, závisí na přísunu volně žijících ryb. To samozřejmě pro udržitelný charakter tohoto typu akvakultury představuje výzvu. Dostupnost alternativ a míra jejich využití se nicméně zvyšuje, takže volně žijících ryb je jako potravy ryb v chovu potřeba stále méně. Kromě otázek udržitelnosti mají chovatelé jasný ekonomický stimul k tomu, aby snižovali využití volně žijící ryb, protože právě to je jedním z jejich hlavních výrobních nákladů. Komise hodlá pomáhat odvětví při dalším řešení tohoto problému.
Je nicméně třeba připomenout, že polovinu objemu produkce akvakultury v EU představuje chov měkkýšů, který žádné doplňkové krmivo nepotřebuje. Některé chované ryby jsou navíc býložravé jako např. kapr.

Co dělá EU pro podporu akvakultury?

V rámci poslední reformy společné rybářské politiky EU získala podpora odvětví akvakultury prioritu. Společné priority a obecné cíle pro evropské odvětví chovu ryb stanoví nedávno zveřejněný soubor pokynů. Jde o tyto čtyři prioritní oblasti:

  • vysoká úroveň kvality a dodržování zdravotních a environmentálních norem
  • lepší dostupnost potřebných prostor a vodních zdrojů
  • snižování administrativní zátěže pro dané odvětví
  • zvýšení konkurenceschopnosti

EU bude chovatele ryb finančně podporovat (v rámci fondu EMFF), aby toto odvětví mělo co největší naději na úspěch. EU bude také investovat do výzkumu všech klíčových prvků pro udržitelnost evropské akvakultury –  její interakce se životním prostředím, jejího dopadu na zdraví a výživu chovaných ryb a jejich rozmnožování a odchovu a plemenářství.