PATŘÍME K SOBĚ
Konzumujme, kupujme a prodávejme produkty udržitelného rybolovu

Akvakultura EU

Akvakultura EU

Akvakultura EU

Chcete něco udělat pro udržitelný rybolov?
Dejte si rybu z evropského chovu

 

Ryby z chovu EU jsou zdravé, čerstvé, místní

Je všeobecně známo, že ryby jsou vynikajícím zdrojem bílkovin, jsou velmi prospěšné pro dobrou srdeční činnost a obsahují spoustu vitamínů a živin. Zároveň není žádným tajemstvím, že naše moře a oceány trpí nadměrným rybolovem a že tamějším populacím ryb hrozí zánik. 

Chov ryb neboli akvakultura může pomoci zmírnit tento tlak a uspokojovat stále rostoucí poptávku po rybách v EU i v celosvětovém měřítku. Jde o jedno z nejrychleji rostoucích odvětí produkce potravin. Polovina ryb zkonzumovaných každoročně na celém světě pochází z akvakultury a tento podíl stále roste. Jednoduše řečeno, bez akvakultury nebude k dispozici dostatek ryb pro obživu celosvětové populace. A bez akvakultury by bylo  nutné vylovit více ryb z moří a oceánů a zasadit tak těžkou ránu dlouhodobé udržitelnosti populací volně žijících ryb.

Ryby z chovu jsou místní ryby

Ryby z akvakultury nám poskytují dostatek kvalitních bílkovin, ale kromě toho jsou hodnotné i proto, že jsou místní – jejich chov může pomoci rozvoji místních ekonomik. V EU v současné době dovážíme 68 % mořských produktů, které konzumujeme, zato pouze 10 % pochází z evropské akvakultury. Toto odvětví již přímo zaměstnává více než 80 000 lidí, přičemž se očekává, že toto číslo vzroste s tím, jak roste podíl mořských produktů od našich chovatelů. Evropská unie růst tohoto odvětví podporuje prostřednictvím své nově reformované rybářské politiky a cílené finanční podpory. Podporuje vznik nových pracovních příležitostí v tomto odvětví a dohlíží na to, aby všechny ryby z akvakultury v Evropě byly i nadále vysoce kvalitní, zdravé a udržitelné.

Jak akvakultura funguje 

Akvakulturou se rozumí potravinářský chov vodních živočichů (mořských i sladkovodních) a od nedávné doby také pěstování různých druhů řas. Akvakultura se realizuje v celé Evropě a přináší mnoho druhů ryb, měkkýšů, korýšů a řas. Používá se celá řada různých způsobů chovu od tradičních, jako je chov na šňůrách, v klecích či v nádržích, až po složitější systémy s recirkulací vody. Přibližně polovinu evropské produkce představuje chov měkkýšů (nejčastěji slávek a ústřic). Čtvrtinu produkce představuje chov mořských ryb (losos, mořan zlatý a mořčák evropský). Sladkovodní ryby jako kapr a pstruzi představují pětinu produkce.

Stejně jako v oblasti zemědělství zůstává nejvyšší prioritou produkce zdravých potravin pro spotřebitele, jakož i ochrana dobrých životních podmínek živočichů a dodržování ochrany životního prostředí. Chovatelé ryb závisejí na čistotě vody a vyhovujících sanitárních podmínkách. V mnoha případech mají  vodní živočichové  k dispozici potřebné živiny přímo v prostředí, v němž jsou chováni, ale pokud je to nutné, chovatelé jim přidávají krmivo tak, aby měli zajištěnu vyváženou a zdravou stravu. To vše se provádí tak, aby byly dodrženy přísné evropské environmentální normy a předpisy v oblasti ochrany spotřebitele. Tak je zajištěno, že akvakulturní produkce EU je bezpečná, udržitelná, místní, snadno vysledovatelná a že přináší ryby, které jsou zdravé a čerstvé.

Proč je chov ryb vůbec potřeba?

Konzumace ryb je velmi zdravá. Volně žijících ryb, měkkýšů a korýšů však není dostatek a poptávka po nich tedy nemůže být uspokojena. Snaha udržet rybolov na udržitelné úrovni tedy úzce souvisí s potřebou chovu ryb. Pokud má být uspokojena poptávka rostoucí celosvětové populaci a nemá být přitom ohrožena dlouhodobá budoucnost populací volně žijících ryb, je potřeba využít kromě rybolovu i chov ryb.
68 % mořských produktů, které v EU zkonzumujeme, pochází z dovozu. Značná část z nich je produktem akvakultury.  Naproti tomu pouze 10 % spotřeby mořských produktů v EU je z evropských chovů. Čím více zkonzumujeme ryb z akvakultury, tím menší bude tlak na volně žijící populace ryb, tím méně budeme závislí na dovozu, tím více bude v daném odvětví pracovních míst a tím více poroste ekonomika v daných lokalitách.

Které druhy vodních živočichů se v EU hlavně chovají?

Přibližně 50 % akvakulturní produkce v EU představují měkkýši a korýši. Nejoblíbenější mezi nimi jsou slávky a ústřice. 27 % akvakulturní produkce představují mořské ryby jako lososi a 23 % sladkovodní ryby jako pstruzi a kapr. 
Nicméně škála chovných druhů je v EU velmi rozmanitá a zahrnuje rovněž další mlže (tapesky, zaděnky, hřebenatky), humry, tlamouny (často nazývané tilápie), jesetery (pro kaviár) a také druhy, které jsou ve volné přírodě intenzivně loveny, jako je pakambala velká a další platýsi nebo tresky. Rozvíjí se rovněž pěstování mořských řas. 
Další podrobnosti jsou k dispozici na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/species/index_cs.htm

Jakým způsobem se vodní živočichové chovají?

Měkkýši jako slávky a ústřice se chovají na šňůrách, kůlech nebo deskách. Pro jejich chov je nutná vysoká čistota vody, aby se jedinci mohli krmit živinami, které jsou ve vodě rozptýlené. Mořské ryby jako lososi nebo mořani se chovají ve velkých klecích plovoucích na mořské hladině. Sladkovodní ryby, například pstruzi, jsou obvykle chovány v nádržích, jimiž proudí říční voda. Jiné sladkovodní ryby (kapr apod.) se chovají v rybnících a přehradách.
Další podrobnosti jsou k dispozici na internetové stránce:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/aquaculture/aquaculture_methods/index_cs.htm

Je pravda, že akvakultura může škodit životnímu prostředí?

Tak jako ostatní lidské činnosti musí i akvakultura probíhat udržitelným způsobem a musí být zodpovědně řízena. Pro chovatele ryb jako pro všechny ostatní producenty potravin platí environmentální a zdravotní normy. Příslušné normy EU patří mezi nejpřísnější a zároveň nejúčinnější na světě. Ale chovatelé ryb musejí rovněž být aktivní v ochraně životního prostředí i jiným způsobem: Například rybníky hrají významnou roli v ochraně přírodní krajiny a stanovišť volně žijícího ptactva a ohrožených druhů dalších živočichů.
Chov měkkýšů přispívá k čištění pobřežních vod díky absorpci živin, které by jinak mohly snížit kvalitu vody. Udržitelný charakter je i dobrým obchodním artiklem. Podnikatelé v oblasti akvakultury jsou proto aktivní v monitorování a ochraně vodního prostředí, protože mají zájem na tom, aby nedošlo k jeho poškození.

Jsou skutečně ryby z chovu tak zdravé jako volně žijící ryby?

Pro to, aby byly potraviny, které evropští spotřebitelé konzumují, bezpečné, stanoví EU přísná pravidla, včetně maximálních limitů kontaminujících látek. Tyto limity jsou stejné jak pro produkty akvakultury, tak rybolovu a přísný systém oficiálních kontrol zajišťuje, aby se na náš stůl dostaly pouze zdravé potraviny (ať už pocházejí z EU, nebo ze zahraničí).

Na 1 kg lososa z chovu je potřeba více než jeden kg volně žijících ryb. Jaký smysl tedy má krmit ryby v chovu rybami volně žijícími?

Chov masožravých ryb, jako je losos, závisí na přísunu volně žijících ryb. To samozřejmě pro udržitelný charakter tohoto typu akvakultury představuje výzvu. Dostupnost alternativ a míra jejich využití se nicméně zvyšuje, takže volně žijících ryb je jako potravy ryb v chovu potřeba stále méně. Kromě otázek udržitelnosti mají chovatelé jasný ekonomický stimul k tomu, aby snižovali využití volně žijící ryb, protože právě to je jedním z jejich hlavních výrobních nákladů. Komise hodlá pomáhat odvětví při dalším řešení tohoto problému.
Je nicméně třeba připomenout, že polovinu objemu produkce akvakultury v EU představuje chov měkkýšů, který žádné doplňkové krmivo nepotřebuje. Některé chované ryby jsou navíc býložravé jako např. kapr.

Co dělá EU pro podporu akvakultury?

V rámci poslední reformy společné rybářské politiky EU získala podpora odvětví akvakultury prioritu. Společné priority a obecné cíle pro evropské odvětví chovu ryb stanoví nedávno zveřejněný soubor pokynů. Jde o tyto čtyři prioritní oblasti:

  • vysoká úroveň kvality a dodržování zdravotních a environmentálních norem
  • lepší dostupnost potřebných prostor a vodních zdrojů
  • snižování administrativní zátěže pro dané odvětví
  • zvýšení konkurenceschopnosti

EU bude chovatele ryb finančně podporovat (v rámci fondu EMFF), aby toto odvětví mělo co největší naději na úspěch. EU bude také investovat do výzkumu všech klíčových prvků pro udržitelnost evropské akvakultury –  její interakce se životním prostředím, jejího dopadu na zdraví a výživu chovaných ryb a jejich rozmnožování a odchovu a plemenářství.

Školní projekt – poučení o evropské akvakultuře

Akvakultura neboli chov ryb, možná nejrychleji rostoucí odvětví potravinářské výroby na světě, překvapivě zůstává neznámá pro mnoho lidí mimo toto odvětví.

Školní projekt „Chováno v EU“ má zvýšit povědomí o odvětví akvakultury mezi evropskou mládeží (12–18 let). Projekt studentům přiblíží chov ryb, aby věděli, jaký vliv má na místní společenství.

Prozkoumají úlohu odvětví v potravinářské výrobě a v ochraně životního prostředí. A objeví různé obchodní a kariérní příležitosti, které akvakultura nabízí.

Při svém výzkumu a bádání se studenti mohou věnovat nejrůznějším mořským i sladkovodním rybám, měkkýšům, korýšům a řasám, které se produkují, a různým používaným tradičním a modernějším výrobním metodám.

Projekt se nyní zkouší ve 20 školách v 10 zemích EU (Česká republika, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Polsko, Španělsko a Spojené království).

 

 

Producenti v odvětví akvakultury zpátky do školy

Klíčovou součástí projektu je návštěva místního chovatele ryb, aby studenti měli příležitost promluvit si s odborníkem, provádět vlastní výzkum a zapojit se do zábavné a interaktivní atrakce pro návštěvníky.

Pro učitele byla připravena projektová sada, abyste měli vše, co potřebujete, aby mohli projekt naplánovat a realizovat, od první lekce přes návštěvu až po následné činnosti, které se mohou zaměřovat například na výživu a vaření, vědu a technologie nebo na komunikaci a umění. 

/fisheries/inseparable/cs/file/schoolskitphoto2pngschools_kit_photo2.png

Zapojte se

K zapojení povzbuzujeme všechny školy.

Materiály, které vytvoří vaši studenti, budou pravidelně zveřejňovány na účtech našich sociálních médií.

Informujte nás prosím na adrese: mare-communication@ec.europa.eu

Školní sada

Další podrobnosti o tomto projektu jsou k dispozici v této brožuře.

Seznam akvakulturních podniků v EU a jejich pracovníků, které mohou školy kontaktovat.

Upozorňujeme, že Evropská unie nemůže pokrývat žádné náklady.